Đặc điểm nội dung và nghệ thuật kịch bản văn học Thành phố Hồ Chí Minh đương đại

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
9
lượt xem
0
download

Đặc điểm nội dung và nghệ thuật kịch bản văn học Thành phố Hồ Chí Minh đương đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này khái quát ñặc ñiểm nội dung phản ánh, trong ñó tập trung vào nội dung xung đột, và nghệ thuật xây dựng kịch bản trên phương diện xây dựng cốt truyện, xây dưng nhân vật, xây dựng ngôn ngữ đối thoại và vận dụng thủ pháp nghệ thuật mới của kịch bản văn học kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh đương đại. Bài viết hy vọng góp thêm vào những đánh giá, tổng kết về văn học kịch Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian hơn 20 năm qua ñến nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm nội dung và nghệ thuật kịch bản văn học Thành phố Hồ Chí Minh đương đại

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.X1-2016 ð c ñi m n i dung và ngh thu t k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh ñương ñ i • Lưu Trung Th y ð i h c Qu c gia Thành ph H Chí Minh TÓM T T: T th p niên cu i th k XX ñ n nay, Thành ph H Chí Minh là m t trong nh ng trung tâm sôi ñ ng c a văn h c k ch và sân kh u k ch c a c nư c. G n v i ho t ñ ng c a sân kh u k ch nói, trong hơn 20 năm qua, văn h c k ch Thành ph ñã hình thành nên ñ i ngũ tác gi k ch b n chuyên nghi p, ñưa ñ n công chúng nh ng tác ph m ph n ánh nh ng xung ñ t trong cu c s ng và th gi i n i tâm, n i c m c a con ngư i Vi t Nam giai ño n ñ i m i và h i nh p c a ñ t nư c cũng như ñóng góp kinh nghi m cho vi c ti p thu và v n d ng nh ng thành t u ngh thu t xây d ng k ch b n c a k ch nói hi n ñ i th gi i, phù h p v i thói quen ti p nh n c a ngư i Vi t. Bài vi t này khái quát ñ c ñi m n i dung ph n ánh, trong ñó t p trung vào n i dung xung ñ t, và ngh thu t xây d ng k ch b n trên phương di n xây d ng c t truy n, xây dưng nhân v t, xây d ng ngôn ng ñ i tho i và v n d ng th pháp ngh thu t m i c a k ch b n văn h c k ch nói Thành ph H Chí Minh ñương ñ i. Bài vi t hy v ng góp thêm vào nh ng ñánh giá, t ng k t v văn h c k ch Thành ph H Chí Minh trong th i gian hơn 20 năm qua ñ n nay. T khóa: k ch b n văn h c ñương ñ i, văn h c k ch ñương ñ i, k ch nói ñương ñ i, k ch nói Thành ph H Chí Minh ñương ñ i 1. N i dung xung ñ t trong k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh ñương ñ i Hơn 20 năm qua, k ch nói c nư c loay hoay tìm gi i pháp thoát kh i khó khăn do thi u khán gi . Trong b i c nh ñó, k ch nói Thành ph H Chí Minh ch n hư ng ñi thích ng v i th trư ng ñ t n t i và phát tri n. T s phát tri n c a sân kh u k ch nói mà văn h c k ch Thành ph H Chí Minh có ñi u ki n phát tri n v s lư ng tác ph m, ph n ánh nh ng xung ñ t ñang ñ t ra trong xã h i, cu c s ng, ñ ng th i chuy n t i ñ n công chúng nh ng thông ñi p mang tính ch t hư ng thi n, khuy n thi n. góc ñ ñ tài và ph m vi hi n th c, qua kh o sát hơn 60 tác ph m dành ñư c nhi u quan tâm c a công chúng thành ph kho ng th p niên cu i th k XX ñ n nay, chúng tôi th y có th phân chia ñ tài Trang 96 c a k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh thành b n nhóm như sau: - Chính lu n. - L ch s . - Tình yêu-hôn nhân-gia ñình. - ð o ñ c cá nhân. Có th s lư ng tác ph m các m ng ñ tài có khác nhau nhưng nhìn chung ph m vi hi n th c mà k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh quan tâm khá r ng. Trong ñó, ñ tài v tình yêu-hôn nhân-gia ñình cùng v i ñ tài v ñ o ñ c cá nhân là nh ng ñ tài liên quan ñ n ph m vi hi n th c c a cá nhân chi m hơn 70% s lư ng k ch b n. Xu hư ng này c a k ch nói Thành ph H Chí Minh ñương ñ i cũng n m trong xu hư ng chung c a k ch nói Vi t Nam, như nhà nghiên c u Phan Tr ng Thư ng TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 19, SOÁ X1-2016 (trong Phan C ð (Ch biên), Văn h c Vi t Nam th k XX: Nh ng v n ñ l ch s và lý lu n, Nhà xu t b n Giáo d c, Hà N i, năm 2004) nh n ñ nh v k ch nói sau H i di n sân kh u năm 1985: k ch nói Vi t Nam sau th i kỳ ñ i m i ñã có m t bư c chuy n t k ch th i s -chính lu n sang k ch tâm lý. T góc ñ ñ tài, k ch nói Thành ph H Chí Minh trong hơn 20 năm qua ñã c g ng ñưa ñ n ñ c gi và khán gi b c tranh phong phú v ñ i s ng c a ngư i thành ph nói riêng và vùng Nam b nói chung. C th : m ng ñ tài mang tính ch t chính lu n, k ch nói Thành ph H Chí Minh t p trung vào m t s xung ñ t mang tính ch t th i s trong quá trình xây d ng, phát tri n và h i nh p c a ñ t nư c như xung ñ t trong phát tri n kinh t (tác ph m Hoa Bi n c a Lê Bình). Hoa bi n ph n ánh xung ñ t gi a phương th c làm giàu b ng m i cách và làm giàu m t cách b n v ng. Hay như xung ñ t gi a h i nh p và gi gìn văn hóa truy n th ng (ð t l c a Ng c Linh, Tình duyên thu trư c c a Thanh Hoàng, Bi n c a Lê Duy H nh), gi a văn hóa ng x phương ðông và Phương Tây (D c Hoài Lang c a Thanh Hoàng). Xung ñ t v văn hóa các tác ph m k ch nói Thành ph H Chí Minh ch m i d ng l i nh ng va ch m, chưa ñ n m c gay g t. ðây cũng là ñi m ñáng ti c trong cách ñ t v n ñ và x lý c a các k ch b n văn h c thu c ph m vi ñ tài này. B i vì nh ng bi n chuy n trong th i kỳ xây d ng, phát tri n và h i nh p c a ñ t nư c nói chung và Thành ph H Chí Minh nói riêng ñang tác ñ ng và làm thay ñ i nh ng giá tr văn hóa c a ñô th cũng như nông thôn. Xung ñ t v nh n th c và ng x gi a các th h trong gia ñình và xã h i, xung ñ t gi a giá tr văn hóa cũ và m i, gi a truy n th ng và hi n ñ i chưa ñư c k ch nói ñ t ra, lý gi i ñ t o nên s chia s , c m thông gi a th h già và tr cũng như b o v nh ng hi n tư ng văn hóa tích c c, phê phán nh ng hi n tư ng văn hóa tiêu c c ho c l i th i. m ng ñ tài chính lu n, k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh ñương ñ i cũng ph n ánh m t s hi n tư ng tiêu c c trong xã h i hi n nay như s xu ng c p c a ñ o ñ c xã h i, thói vô trách nhi m c a m t s cán b công quy n, thói vô c m như Qu bom ñi c c a Nguy n Thanh Bình. Còn Ngư i thi hành án t c a Ph m Văn Quý, t không gian c a tr i giam, cho th y th c tr ng là ph m pháp, t i ác di n ra h u h t các t ng l p xã h i. Bên c nh ñó, k ch b n văn h c thành ph cũng ñ c p ñ n nh ng nh ng xung ñ t trong ñ i s ng ngh thu t c a ñ t nư c như ngh thu t v nhân sinh và ngh thu t v ñ ng ti n trong Nh ng con ma nhà hát (Lê Hoàng), hay giá tr th t và gi trong ngh thu t trong Ca sĩ ngôi sao (Lê Hoàng). Tác ph m Nh ng bóng ma nhà hát ñ t ra hàng lo t ngh ch lý di n ra m t nơi làm ngh thu t mà nh ng di n viên tài năng ñã chuy n sang t u hài, ñóng phim, ki m ti n b ng cách thi... gameshow. Còn tác ph m Ca sĩ ngôi sao (Lê Hoàng) phơi bày góc khu t c a ho t ñ ng ca nh c c a ñ t nư c hi n nay. K ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh cũng ñi vào nh ng hi n tư ng xã h i liên quan ñ n gi i tr hi n nay như s ng th . Tác ph m S ng th c a Ng c Trúc ñ c p ñ n xung ñ t v l i s ng, l i yêu chân thành và ng nh n c a gi i tr . Nhìn chung, nh ng xung ñ t mang tính ch t th i s , chính lu n, k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh ñương ñ i ñã có g ng tái hi n m t s xung ñ t mang tính ch t th i s . N i dung xung ñ t, nhìn chung, ch m i d ng l i ñ t v n ñ ho c nên lên hi n tư ng ch tác gi chưa ñi ñ n b n ch t, chưa th c s ñ t ra r t ráo nh ng v n ñ ñ công chúng nghi n ng m và tìm hư ng gi i quy t. Các nhân v t trong ph m vi xung ñ t này cũng hành ñ ng m t cách ch ng m c và ti t ch , chưa quy t li t. ðây có th xem là ñi u ñáng ti c trong m ng ñ tài này c a k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh ñương ñ i. Trong khi ñó, các tác ph m thu c ñ tài l ch s l i ph n ánh s c nét nh ng xung ñ t mang tính ch t Trang 97 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.X1-2016 th i s và ñ m tính chính lu n thông qua nh ng giai tho i và nhân v t l ch s . ðó là xung ñ t gi a trách nhi m v i dân, v i nư c và nh ng toan tính cá nhân trong Bí m t vư n L Chi (Hoàng H u ð n); xung ñ t gi a s t mãn, b t c n, chia r v i c nh giác, ñoàn k t trong th i bình trong N th n (Lê Duy H nh); xung ñ t gi a quan ni m l y dân làm g c v i b o quy n làm g c trong cai tr ñ t nư c trong Vương thánh Tri u Lê (Lê Duy H nh); và xung ñ t gi a quan ni m, hành ñ ng vì dân v i s tham lam, v k , vơ vét c a dân trong T quân Lê Văn Duy t (Ph m Văn Quý). Chính m ng ñ tài l ch s , k ch nói Thành ph H Chí Minh m i có nh ng tác ph m tiêu bi u, gây ñư c ti ng vang. Thông qua vi c tái hi n và làm m i nh ng xung ñ t l ch s , các tác gi ñã ñ t ra và gi i quy t th u ñáo nh ng xung ñ t ñang ñ t ra c a ñ t nư c. S va ch m, xung ñ t ñư c th hi n ñ m nét như tuy n nhân v t Nguy n Trãi, Nguy n Th L v i tuy n nhân v t Hoàng h u Nguy n Th Anh, thái giám T Thanh trong Bí m t vư n L Chi hay gi a T quân Lê Văn Duy t v i Phó t ng tr n Gia ð nh Huỳnh Công Lý trong T quân Lê Văn Duy t. Hành ñ ng nhân v t quy t li t ñ kh ng ñ nh ý chí t do c a mình như nhân v t Lê Thánh Tông trong Vương thánh tri u Lê. Nhưng cũng t vi c mư n các câu chuy n l ch s ñ xây d ng k ch b n, th hi n quan ñi m mà ta th y r ng dư ng như các tác gi k ch b n ch u m t áp l c nh t ñ nh khi tái hi n nh ng xung ñ t mang tính ch t th i s , chính lu n mà trong báo cáo t ng k t nhi m kỳ 2011-2015 c a Chi h i tác gi k ch b n thu c H i sân kh u Thành ph H Chí Minh g i là “t ki m duy t bút pháp, tư tư ng”. m ng ñ tài v tình yêu, hôn nhân, gia ñình, k ch b n văn h c thành ph thư ng khai thác hai d ng xung ñ t. Th nh t là nh ng xung ñ t mang tính muôn thu trong tình yêu, hôn nhân, gia ñình như: tình yêu và s v k (Vi t võ ñư ng c a Vương Huy n Cơ); tình yêu và s ghen tuông (Ngôi nhà c a nh ng linh h n, Ngôi nhà thi u ñàn bà c a Trang 98 Ng c Linh, Ngư i v ma c a Xuyên Lâm); giá tr th c và giá tr o trong tình yêu (H nh phúc trên ñ i hoa máu c a M Dung); tình yêu và thù h n (Th yêu l n n a c a Hoàng Thái Thanh); tình yêu và v t ch t (Mèo Hoang c a Nguyên Th o); h nh phúc ư c mơ và hi n th c (Trò chơi c a qu c a Vương Huy n Cơ, Chuy n tàu ñ n thiên ñư ng c a Lê Hoàng, Tơ duyên c a Minh Hùng). Xu hư ng th hai là nh ng xung ñ t g n v i b i c nh, tác ñ ng c a môi trư ng xã h i như: tình yêu và ñ a v xã h i (Chưa yêu sao hi u c a Vương Huy n Cơ), tình yêu và s toan tính (N u như yêu c a Vương Huy n Cơ), tình yêu và s d i trá (Tr n gian ph i có tình yêu c a Hoàng Thái Thanh, M và ngư i tình c a Lê Chí Trung). Tính ch t giáo d c nh nhàng là ñ c ñi m n i b t trong các tác ph m k ch thu c m ng ñ tài này. Không chú tr ng vào vi c ñ y cao xung ñ t, các tác ph m thu c ñ tài tình yêu-hôn nhân-gia ñình thư ng khai thác ch y u nh ng va ch m, hi u l m c a các nhân v t ñ hư ng t i vi c rút ra nh ng bài h c nh nhàng v nh n th c và hành vi trong tình yêu-hôn nhân-gia ñình. ñ tài v ñ o ñ c cá nhân, các tác ph m thu c ph m vi ñ tài v ñ o ñ c cá nhân th hi n các xung ñ t ña d ng trong ph m vi ñ o ñ c như: gi a cái thi n và cái ác (H a h n c a Bùi Qu c B o, Qu tim máu c a Thái Hòa, H n ma báo oán c a Vương Huy n Cơ); chân thành và gi d i (Sát th hai m nh c a Lê Hoàng), Hoàng Oanh c a Ng c Linh), Ba ngư i ñàn ông h Lôi c a Hoàng Thái Thanh-M Dung); tham v ng và s lương thi n (Ngôi nhà anh túc c a Nguy n M nh Tu n); gi a ñ nh ki n và v tha, bao dung (Xóm Gà c a Vương Huy n Cơ); gi a thù h n và lòng v tha (Gi ng l c a Ph n Văn TânHuỳnh Anh Tu n, Trái tim nh y múa c a Nguy n Th Minh Ng c); gi a ñ ng ti n và ph m giá (Chuy n l c a Lê Duy H nh). Xung ñ t trong các tác ph m thu c m ng ñ tài ñ o ñ c cá nhân thư ng là d ng xung ñ t gi a cái thi n và cái ác, gi a tích c c và tiêu c c, cho nên TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 19, SOÁ X1-2016 di n ra gay g t, k ch tính. Xung ñ t trong ñ tài này ít nhi u ñư c các tác gi ñ t ra và lý gi i t góc ñ tác ñ ng tiêu c c c a xã h i lên ñ o ñ c, nhân ph m con ngư i. ða ph n xung ñ t trong m ng hi n th c này ph n ánh nh ng tác ñ ng c a m t trái th trư ng tác ñ ng ñ n ñ o ñ c, nhân ph m con ngư i. Hi n th c di n ra trư c m t khán gi như m t s c nh t nh v nh ng suy thoái ñ o ñ c, nhân cách ñang di n ra trong xã h i. Các tác ph m truy n ñ n khán gi thông ñi p v gi gìn nhân ph m, ñ o ñ c trư c nh ng cám d c a v t ch t, danh v ng. ði u h n ch là tuy nhìn th y th c tr ng và nh hư ng, tác h i c a suy thoái ñ o ñ c cá nhân ñ i v i gia ñình, xã h i, qu c gia nhưng nhi u k ch b n chưa lý gi i th u ñáo căn nguyên c a s suy thoái ñó, chưa nh n th y nh ng nguyên nhân t o nên suy thoái như t tác ñ ng m t trái c a n n kinh t th trư ng, t vi c chưa g n ch t gi a phát tri n kinh t v i xây d ng văn hóa, ñ o ñ c hay t vi c buông l ng qu n lý và giáo d c văn hóa, ñ o ñ c. Vi c lý gi i ch m i d ng l i góc ñ nh n th c và ñ ng mang tính ch t cá nhân nên còn thi u s c thuy t ph c. Ngoài ra, m t s tác ph m, nh t là tác ph m ñư c g i là k ch kinh d , k ch tính ñư c t o nên không ph i là t s va ch m, ñ u tranh c a các nhân v t mà t nh ng th pháp t o nên không khí h i h p mang tính ch t hoang ñư ng như h n ma, nh ng s ki n ng u nhiên kỳ bí… trong khi ñó ý nghĩa xã h i c a hành ñ ng k ch l i không ñư c tác gi lý gi i th u ñáo ho c nêu lên m t cách m nh t, khi n cho tác ph m mang n ng tính ch t gi i trí và hi u qu giáo d c, hư ng thi n không cao. Có th th y r ng, góc ñ ñ tài, tuy ph m vi hi n th c khá r ng nhưng n i dung xung ñ t c a k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh ñương ñ i m i ch d ng góc ñ ph n ánh và khơi g i tình c m cho công chúng. Không nhi u k ch b n ñ t ra cho công chúng nh ng v n ñ c n suy nghĩ và ñ xu t hư ng gi i quy t nh ng vư ng m c trong cu c s ng hôm nay c a ngư i dân Thành ph và vùng Nam b . Thi u tính v n ñ , thi u nh ng xung ñ t ñư c xây d ng ñ y ñ n nên k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh chưa th c s th hi n rõ nét vai trò tiên phong, nh y c m trư c th i cu c. góc ñ lo i xung ñ t, k ch nói Thành ph H Chí Minh ñương ñ i khai thác c xung ñ t bên trong l n xung ñ t bên ngoài nhưng ch y u v n s d ng xung ñ t bên ngoài th hi n qua xung ñ t gi a tính cách v i tính cách, ví d như: gi a lòng yêu nư c thương dân c a Nguy n Trãi v i s v k c a Nguy n Th Anh trong Bí m t vư n L Chi (Hoàng H u ð n); gi a trung nghĩa c a Nhan T n và x o quy t c a Cao Th c trong N th n (Lê Duy H nh); gi a nh n th c l y dân làm g c c a Lê Thánh Tông v i nh n th c l y vương quy n làm g c c a Lê Nguy n Qu c Công trong Vương thánh Tri u Lê (Lê Duy H nh). Các xung ñ t bên ngoài ñ u là s va ch m c a các tính cách ñ i l p nhau ch không th y có xung ñ t gi a tính cách v i hoàn c nh ho c xã h i cho nên c m h ng ch ñ o c a ph n l n các tác ph m ho c là kh ng ñ nh tính tích c c c a cá nhân trong vi c c i t o hoàn c nh, c i t o b n thân ho c bi u hi n v i c m h ng hài hư c ch không mang màu s c bi quan. Vì v y có th hi u t i sao k ch nói Thành ph H Chí Minh ñương ñ i ph n l n s d ng th lo i chính k ch và th lo i hài k ch. K ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh thiên v xu hư ng s d ng m t xung ñ t xuyên su t tác ph m. Ít khi xây d ng d a trên nhi u xung ñ t ch ng chéo, ph c t p. Bên c nh nh ng nguyên nhân như ñ m b o s th ng nh t hành ñ ng, tâm lý ti p nh n c a khán gi thì chúng tôi cho r ng ho t ñ ng bi u di n cũng là y u t chi ph i quan tr ng. Hi n nay, các sân kh u k ch c a Thành ph H Chí Minh ñ u là nh ng sân kh u v a ho c nh , quy mô khán gi kho ng ch ng 300-500 ngư i/su t di n. Cho nên các sân kh u k ch thư ng ch n nh ng k ch b n v a v n, s lư ng nhân v t không l n, phù h p v i vi c duy trì ho t ñ ng bi u di n hàng ñêm. Nh ng k ch b n có xung ñ t ph c t p, ch ng chéo, tuy n nhân v t v a ph i như Bí m t vư n L Chi (Hoàng Trang 99 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.X1-2016 H u ð n) ñư c Sân kh u k ch Idecaf d ng m t nhà hát l n hơn, ñ ng th i s lư ng các bu i di n cũng gi i h n ch không di n ñư c quanh năm như cách k ch b n dàn d ng t i sân kh u kích thư c nh c a mình. Ngoài ra, k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh không nhi u tác ph m khai thác xung ñ t n i tâm tiêu bi u, gây ñư c ti ng vang, m c dù s lư ng tác ph m theo hư ng khai thác hi n th c xung ñ t liên quan ñ n cá nhân chi m s lư ng l n. ði u ñó làm cho k ch nói thành ph thi u nh ng tác ph m giúp công chúng tr i nghi m, khám phá nh ng gi ng xé, day d t trong n i tâm, n i c m c a con ngư i trư c nh ng thay ñ i, bi n chuy n c a cu c s ng hôm nay. V gi i quy t xung ñ t, k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh ph bi n v i hai cách gi i quy t xung ñ t: theo hư ng d t ñi m và th hai là theo hư ng ñi u hòa và hóa gi i. hư ng gi i quy t th nh t, ph n chi n th ng thư ng thu c v cái thi n, cái chính nghĩa, cái tích c c. Không nhi u tác ph m gi i quy t theo hư ng ngư c l i, ngo i tr hai tác ph m Bí m t vư n L Chi c a Hoàng H u ð n và N th n c a Lê Duy H nh. c hai tác ph m ñ i di n cho chính nghĩa ñ u không giành th ng l i trư c ñ i di n phi nghĩa. Tuy nhiên, d a trên cơ s hai bi k ch c a l ch s dân t c, Hoàng H u ð n và Lê Duy H nh ñã có cách x lý riêng ñ tác ph m mang ñ n m t thông ñi p khác v i thông ñi p quen thu c v i khán gi . Trong Bí m t vư n L Chi, m c dù nhân v t chính di n c a tác ph m th t b i trong cu c chi n ch ng l i nhân v t ph n di n nhưng toàn c c thì nh ng nhân v t này ñã dành ñư c th ng l i v i s ng i ca, tôn vinh t m lòng trong sáng t nhân dân. Còn tác ph m N th n cũng v n trên n n bi k ch l ch s nhưng ñi u mà tác ph m hư ng ñ n là lý gi i s c m nh chi n th ng quân xâm lư c c a nhà nư c Âu L c và nguyên nhân m t nư c vào tay Tri u ðà. Gi i quy t xung ñ t theo hư ng ñi u hòa, hóa gi i là hư ng gi i quy t ph bi n c a k ch b n văn Trang 100 h c Thành ph H Chí Minh ñương ñ i. Theo chúng tôi, s dĩ nhi u k ch b n văn h c thành ph ch n cách gi i quy t theo hư ng ñi u hòa, hóa gi i xung ñ t có l do xu t phát t vi c ñáp ng nhu c u c a công chúng ñ i chúng. Sau m t ngày b b n c a cu c s ng, công chúng này tìm ñ n k ch nói ñ th a mãn nhu c u gi i trí. nh ng k ch b n ch n cách gi i quy t xung ñ t theo hư ng này, nhân v t hay tuy n nhân v t ñ i kháng ho c l m l c t nh n th y mình sai và quay v tích c c. ð gi i quy t xung ñ t theo hư ng ñi u hòa, trong quá trình v n ñ ng c a xung ñ t, các tác gi ti t ch vi c ñ y xung ñ t lên cao. cao trào, m t s ki n ho c hành ñ ng ñ t ng t xu t hi n, khi n cho c c di n thay ñ i ho c s th t d u kín ñư c phơi bày khi n nhân v t th c t nh. Ch ng h n như trong Ngôi nhà không có ñàn ông (Ng c Linh), s xu t hi n c a v ch ng Thu cùng ñ a con khi n cho bà H u th c t nh và thay ñ i thái ñ c a mình. Bà H u ch p nh n v ch ng Thu nghĩa là xung ñ t ñư c hóa gi i. Quan ñi m thiên ki n c a bà ñã th t b i trư c cô con gái út, ñ i di n cho m t th h dám s ng th t v i chính mình và dám ch u trách nhi m v nh ng vi c mình làm. Còn trong Vương Thánh Tri u Lê (Lê Duy H nh), hành ñ ng ñòi ch t c a Lê Thánh Tông sau tranh lu n v i Lê Nguy n Qu c Công ñã khi n cho nhân v t Lê Nguy n Qu c Công th c t nh v trách nhi m v i dân, v i nư c. Gi i quy t xung ñ t theo hư ng ñi u hòa, k ch b n văn h c Thành ph H Chí Minh ñương ñ i thư ng d a vào các s ki n ho c hành ñ ng mang tính b t ng ñ thay ñ i c c di n. ða s cách gi i quy t này không t o nên s thuy t ph c. Cái k t ñôi khi b t ng v i chính nhân v t và c ñ c gi l n khán gi . Tuy nhiên cách gi i quy t xung ñ t như v y giúp khán gi vui v r i kh i r p, không n ng n v m t tư duy, ñáp ng m c tiêu gi i trí. Tóm l i, có th th y r ng, n i dung xung ñ t trong k ch nói Thành ph H Chí Minh trong hơn 20 năm qua khá ña d ng, bao quát nhi u m t c a th i s , xã h i cũng như con ngư i cá nhân c a

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản