intTypePromotion=1

Đặc điểm văn hóa và tâm lý khách du lịch

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
179
lượt xem
60
download

Đặc điểm văn hóa và tâm lý khách du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp cận những đặc thù tập quán giao tiếp trên thế giới .Nhận dạng những đặc trưng của tập quán giao tiếp ảnh hưởng bởi tín ngưỡng tôn giáo . Nhận thức tâm lý của người Châu Á . Nhận thức tập quán giao tiếp của các quốc gia Nam Mỹ và Mỹ . Nhận thức tập quán giao tiếp của một vài quốc gia Châu Âu 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm văn hóa và tâm lý khách du lịch

 1. ÑAËC ÑIEÅM VAÊN HOÙA & TAÂM LYÙ KHAÙCH DU LÒCH Mục tiêu • Tiếp cận những đặc thù tập quán giao tiếp trên thế giới • Nhận dạng những đặc trưng của tập quán giao tiếp ảnh hưởng bởi tín ngưỡng tôn giáo • Nhận thức tâm lý của người Châu Á • Nhận thức tập quán giao tiếp của các quốc gia Nam Mỹ và Mỹ • Nhận thức tập quán giao tiếp của một vài quốc gia Châu Âu 1
 2. I. Theo Tôn Giáo • Nhu cầu tâm lý • Tư tưởng chung là hướng thiện • Khác nhau về quan niệm và nhận thức dẫn đến những lý giải khác nhau về thế giới từ đó xây dựng một hình thành thần tượng, niềm tin để tôn thờ và theo đuổi 2
 3. • Thờ thần Ala. Rất sùng đạo, có lịch riêng • Thứ Bảy chỉ dành cho các nghi lễ tôn giáo • Không thích người ngoài can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Không hỏi 1. Đạo Hồi thăm sức khoẻ của vợ người tiếp chuyện • Không khen trẻ nhỏ trước mặt bố mẹ chúng • Không lấy thức ăn bằng tay trái, muốn chỉ hướng hay vào vật gì phải dùng ngón tay cái • Được mời ăn phải nhận lời không được từ chối • Cấm Không bắt tay, ôm hôn phụ nữ • Cấm ăn thịt heo và uống rượu 3
 4. • Tháng Ramadan (tháng 9- Hồi lịch ) có 30 ngày là tháng ăn chay Lễ Hội Đạo Hồi • Lễ Hiến Sinh (Grand Brarin) vào 10 tháng 12 (khoảng tháng 3 DL) • Lễ Giáng Sinh của Đấng Tiên Tri (Rabi-Oul Aoual) ngày 12 tháng 3 (khoảng tháng 6 DL) • Lễ Thăng thiên của Đấng Tiên Tri (Radjab) ngày 27 tháng 7 (khoảng tháng 10) 4
 5. • Thương người, nhân từ, bác ái, an phận • Nhẫn nại, đôi khi đến nhẫn nhục • Thích sự bình yên và dễ hoà nhập với những đạo khác • Xuất hành theo ngày, giờ nhất định • Làm việc lớn phải xem tuổi, làm nhà phải xem hướng. • Xuất hành kiêng gặp nữ giới. • Lễ Tết thắp nhang cúng vái 2. Đạo Phật gia tiên ở Chùa, Đình, Miếu … 5
 6. • Lễ Phật Đản – 15/4 (AL) các chùa đón tín đồ dâng hương cầu nguyện • Lễ Vu Lan – 15/7 (AL) đây là dịp để con cái thể hiện hành động báo hiếu các bậc sinh thành. Bố thí cho những “cô hồn” đã khuất mà chưa siêu thoát (theo tín ngưỡng đạo Phật). Lễ Hội Đạo Phật 6
 7. 3. Đạo Thiên • Đức tin tuyệt đối Chúa vào chúa trời và có đức tin tuyệt đối • Tín đồ rất hiền lành, thật thà, tốt bụng • Hàng ngày đọc kinh cầu nguyện. Chủ Nhật đi nhà thờ để cầu kinh và rửa tội • Lễ hội lớn nhất là “Giáng Sinh” 7
 8. 4. Cơ đốc giáo • Lễ lớn nhất là “Giáng sinh” kéo dài đến ngày 01 – 01 năm sau. Tại châu Á sẽ kéo dài đến tết Nguyên đán • “Mùa phục sinh” từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 04. Có hai ngày ăn chay (kiêng thịt) là thứ 4 lễ Tro (cuối tháng 2) và thứ 6 Tuần Thánh (ngày chúa chết). • Tại Tây Ban Nha và các nước Nam Mỹ, trước mùa Phục sinh diễn ra lễ hội Carnaval với ý nghĩa hãy vui chơi thỏa thích để vào mùa ăn chay 8
 9. • Thờ thần Vishnu vì đã đoạt được bình rượu • tiên bất tử Kumbla Bốn nơi rược tiên bất tử rơi xuống, trong đó 5. Đạo Allahabad là nơi linh thiêng nhất vì là nơi hội tụ của 3 con sông Hindou • Lễ hội Kumbla 3 năm một lần lần luợt tại bốn nơi • Đẳng cấp cao nhất trong xã hội là Giáo sĩ không bao giờ chạm tay vào đồ da • Hai người có đẳng cấp khác nhau không làm chung một việc, ngồi chung một bàn • Không được bắt tay phụ nữ • Luôn nhường khách đi trước, tránh quay lưng về phía khách, khi nói chuyện tránh nhìn vào mắt khách • Lễ hội quan trọng nhất “Tắm rửa tại sông Hằng” để gột rửa tội lỗi, bụi bẩn trần gian tìm sự thanh tao • Món ăn cay, nhiều gia vị. Ăn bốc bằng tay phải nhưng phải gọn, nếu rơi rớt đĩa đó là đồ bỏ • Uống nước rót vào miệng chứ không ngậm ly • Bánh ngọt uống với trà đen có thêm vị sả, gừng 9 • Kỵ các con số 41, 141
 10. II. Theo chaâu luïc • Trọng lễ nghi • Trọng tín nghĩa • Kín đáo, dè dặt • Ít bộc lộ cá tính • Văn hóa trong ẩm thực 10
 11. • Khi bắt tay, nắm nhẹ nhàng • Cúi chào rồi bắt tay sau đó trao danh thiếp, xem xét rất tỉ mỉ trước khi cất • càng thấp càng tỏ sự trịnh trọng, nam sau đó có thể bắt tay • Tặng, gói và nhận quà trong quan hệ – Giấy gói màu trắng cho gặp gỡ thông thường – Màu vàng, bạc cho đám cưới – Đen, xám cho tang lễ • Không bóc quà trước mặt người tặng • Rất thích hoa Cúc và Anh Đào • Kiêng dùng số 4 – “Si” nghĩa là chết. Không thích ở 2 tầng dưới và trên cùng trong các tòa nhà cao tầng • Kiên nhẫn, lịch sự và khiêm nhường • Vào nhà phải bỏ giày và áo khoác ở ngoài • Thường rào trước đón sau chứ không trực tiếp nói vào vấn đề muốn nói 1. Nhật Bản • Thích tính cộng đồng hơn lợi ích cá nhân 11
 12. Tính caùch: Tính töï chuû cao, ñieàm tónh, oân hoaø, thoâng minh, caàn cuø, khoân ngoan, thuû ñoaïn vaø tröôûng giaû, trung thaønh vôùi truyeàn thoáng, trung thaønh vôùi” chuû”, chu toaøn boån phaän vôùi nhoùm; tính kyû luaät cao, raát yeâu thieân nhieân; ham hoïc hoûi. Nguyeân taéc soáng: “Bieát ñöôïc choã caàn döøng taát traùnh khoûi hieåm nguy, thaáu hieåu ñöôïc thaân phaän mình taát khoûi bò xæ nhuïc” 12
 13. Trong quan heä: Lòch laõm, gia giaùo, chu taát, chaøo nhau baèng söï cuùi ñaàu caøng thaáp caøng kính troïng. Ngöôøi Nhaät hay cöôøi, nuï cöôøi mang nhieàu yù nghóa khaùc nhau raát khoù hieåu, hay duøng danh thieáp ñeå giôùi thieäu laøm quen laàn ñaàu. Phuï nöõ Nhaät thích ai taëng hoï caâu” Myõ nhaân tuoåi tî”. Ít phaøn naøn, ít noåi noùng, raát kheùo trong ñoái nhaân xöû theá. Sôû thích: Traø ñaïo “oâ cha”laø ngheä thuaät aåm thöïc ñoäc ñaùo, Hoa Anh ñaøo bieåu tröng cuûa söï cao ñeïp; Hoï say meâ ngheä thuaät caém hoa; thích hoa cuùc vì noù bieåu tröng cho tình caûm thaân thieát vaø toân troïng; thích maøu saéc töông phaûn : ñoû-ñen, traéng- ñen bieåu hieän tính caùch maïnh meõ; 13
 14. Khaåu vò: thích caùc moùn haûi saûn töôi soáng, goûi toâm, caù soáng chaám muø taïc uoáng röôïu sake noùng. Moùn aên noåi tieáng laø Sushi. Hoï cuõng thích aên nhanh kieåu Myõ, caùc loaïi baùnh keïo. Hoï coù thoùi quen ngoài cuøng baøn vôùi ngöôøi laï. Thích caùc moùn aên vaø röôïu cuûa Phaùp. Sôû thích trong du lòch: thích tieän nghi chaát löôïng cao, du lòch ñeán nôi noåi tieáng, thöôøng choïn chöông trình du lòch 7 ngaøy ñeå moät naêm hoï ñi ñöôïc ba chuyeán, thích “traêng maät” ôû nöôùc ngoaøi; khaùch treû thích phieâu löu maïo hieåm, khaùch laø thöông gia ñoøi hoûi ñoä chính xaùc raát cao vaø chaát löôïng phuïc vuï cuõng vaäy. Thích daïo phoá, thöôûng thöùc ngheä thuaät daân gian, thích mua quaø löu nieäm, thích caùc di tích coå. 14
 15. Ñieàu kî cuûa ngöôøi Nhaät: Hoï traùnh duøng töø “khoâng”, khi muoán töø choái hoï noùi caùch khaùc teá nhò hôn; hoï khoâng coù thoùi quen “bo” cho ngöôøi khaùc vì hoï cho raèng ñoù laø söï xuùc phaïm ngöôøi khaùc.  Khoâng boùc quaø tröôùc maët ngöôøi taëng; kî con soá 4 = shi = cheát; hoï thích soá leû. Goùi quaø taëng baèng giaáy maøu phuø hôïp nhö maøu traéng vaø maøu ñoû thaém cho söï quan heä thoâng thöôøng, maøu vaøng, baïc cho ñaùm cöôùi, maøu ñen, xaùm cho tang leã. 15
 16. Ngöôøi Nhaät sôï ôû taàng treät vaø hai taàng treân cuøng. Ngöôøi Nhaät sôï nhaát laø bò” maát maët, maát theå dieän vaø tai tieáng” Kî choïn soá löôïng quaø soá: 4,6,9,42 Kî ñem löôïc cho khaùch, kî naèm nguû quay ñaàu veà höôùng baéc, daùn tem thö ngöôïc, duøng bì thö 2 lôùp. Kî lieám ñuõa, reâ ñuõa tìm thöùc aên, ñeå ñuõa ngang dóa, duøng ñuõa ghim thöùc aên, xôùi thöùc aên vaø xæa raêng 16
 17. Caùc chuyeân gia du lòch döï ñoaùn: Khaùch du lòch Nhaät seõ laø thò tröôøng tieàm naêng coù trieån voïng nhaát cuûa du lòch VN. Chính phuû Vieät Nam ñaõ quyeát ñònh mieãn thò thöïc nhaäp caûnh cho khaùch Nhaät 17
 18. 2. Trung Quốc • Khi gặp nhau, cúi đầu hoặc khom người chào và có thể bắt tay • Khi tiếp khách cao tuổi và có chức vụ là vô cùng quan trọng • Có thể hỏi những câu hỏi về đời tư • Thường không bao giờ gặp nhau lại vỗ lưng, ôm người • Chúc mừng thường vỗ tay tán thưởng • Trong thương mại rất chú ý đến mối quan hệ cá nhân 18
 19.  Ngöôøi Trung Hoa goàm caû Hoàng koâng vaø Ñaøi Loan coù ñaëc ñieåm chung laø: Cuøng chung daân toäc, noùi chung ngoân ngöõ phoå thoâng. Trung Hoa coù raát nhieàu ngoân ngöõ vaø chöõ vieát rieâng cuûa töøng daân toäc. Vaø cuõng coù nhöõng ñaëc ñieåm taâm lí khaùc nhau.  Tính caùch: Saâu saéc, kín ñaùo, thoâng minh, nhanh nhaïy, caàn cuø chòu khoù, gia giaùo vaø khaù phong kieán, töï haøo daân toäc vaø tính daân toäc raát cao. 19
 20.  Trung Quoác laø moät quoác gia lôùn ñoâng daân, coù neàn vaên hoaù laâu ñôøi nhaát theá giôùi. Coù nhieàu danh lam thaéng caûnh vaø di tích lòch söû vaên hoaù vaøo baäc nhaát theá giôùi  Trong quan heä: Saâu saéc, haøo hieäp vaø cao thöôïng trong cö xöû. Hoï thöôøng soáng chung nhieàu theá heä trong moät gia ñình. Nöõ giôùi khaù nghieâm trang trong quan heä. Phuï nöõ coù taäp tuïc boù chaân, bieåu töôïng cuûa söï giaøu sang.  Ngöôøi TQ noùi chung raát tin vaøo töôùng soá, tin vaøo söùc maïnh sieâu nhieân vì vaên hoaù taâm linh cuûa hoï raát phong phuù vaø bí aån. Ña soá ngöôøi TQ theo ñaïo Phaät vaø ñaïo Khoång 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản