intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu

Chia sẻ: Văng Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

72
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu trình bày: Lai Châu là tinh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Thế nhưng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, tình trạng nghèo đói khá trầm trọng, nguồn nhân lực có năng suất lao động xã hội thấp, chỉ bằng 1/3 năng suất lao động xã hội của cả nước là nguyên nhân dẫn đến thực trạng kinh tế xã hội phát triển chậm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu

I W l<br /> <br /> MIlHNGHlilllTHIItlinl<br /> <br /> BANH GIA THI/C TR»NG CHAT UlqMG NGUDN NHAN LtfC...<br /> <br /> DANH GIA THI/C TRANG CHAT LI/ONG NGUON NHAN LIJC CUA<br /> <br /> TJNH LAI CHAU<br /> Lirong Chien Cong*<br /> Nhan thdc dupc vai ttd quanfrgngdo, dgc<br /> Tdm tat<br /> Lai Chdu la tinh cd vi tri chien luge hit sue biet ttong bdi canh tai co cdu nin kinh tl, ddi<br /> quan trgng vi qudc phdng, an ninh vd bdo vi mdi md hinh tang trudng, ndng cao chit lupng<br /> chii quyin bien gi&i qudc gia. Thi nhung, chdtngudn nhdn luc dugc xac dinh Id mgtttongba<br /> lugng ngudn nhdn luc thdp, tinh trgng ngheo khdu ddt phdt chiln luge. Ddi vdi cdc tinh miln<br /> ddi khd tram trgng, ngudn nhdn li^c cd ndng ndi phia Bac ndi chung vd Tinh Lai Chdu ndi<br /> sudt lao dgng xd hdi thdp, chi bdng 1/3 ndng ridng, ndng cao chat lupng ngu^n nhan lyc dang<br /> sudt lao ddng xd hgi cua cd nu&c Id nguyen dupc dgt ra nhu mdt vin de cip bach cho cac nhd<br /> nhdn ddn din thyrc trgng Mnh te xa hgi phdt lam chinh sach va chinh quydn ^ a phuong. Bdi<br /> triin chgm, muc sdng cua ngudi ddn Lai Chdu bao nay tdp trung vdo ddnh gia thycttgngchit<br /> hiin & muc thdp, chi bdng 1/3 tdng sdn phdm lugng ngudn nhdn lyc d Lai Chdutiidngqua mdt<br /> tren ddu ngudi ciia cd nudc. Qua bdi viet ndy, sdtiduchl chu ydu vl co ciu tudi, gidi tinh, co<br /> tdc gid dua ra ggiy mdt sd uu tiin chinh sdch ciu nhdn luc thanh tlu/ndng thdn, trinh do giao<br /> ndng cao chdt lugng ngudn nhdn It^c tinh Lai due, trinh dp chuydn mdn vd ggi y mgt sd dinh<br /> Chdu nhdm ndng cao hiiu qud Mnh ti xd hgi hudng ndng cao chdt lugng lugng ngudn nhdn<br /> luc cuaTinhtiongthdigiantdi.<br /> cua Tinh.<br /> Td Ichda: ngudn nhdn lyc, Lai Chau, chfnh<br /> 2. Danh gid thuc trang chat lirgng ngu^n<br /> nhdn Ii;rc tinh Lai Chau<br /> 1. Dgt vin de<br /> Ve CO cau nguon nhan life theo nhdm tudi<br /> Chat lugng ngudn nhdn luc ddng vaitidquan<br /> frpngttongtdng trudng kinh tl vd phdt triln xd<br /> Ca can ngudn nhdn luc theo nhom tudi d Lai<br /> hdi. Nang cao chat lugng ngudn nhdn luc khdng Chau cd hai didm dang luu y, Ngudn nhdn luc td<br /> nhftng gdp phdn thuc diy tryc tilp tdc dd tang 15-I9tudi chilm ty tipng cao, gin 12% (Bang<br /> trudng kinh te ma con gia tang kha nang sd 1). Trong dd, ty tipng nay d cdc tinh Trung du<br /> dyng cdc ddu vao khac nhu vdn hay cdng nghe, mien ndi phfa Bdc chi chilm 7%. So vdi cd<br /> tu dd tao ndn gid hi gia tang va ddm bdo su phdt nudc, hidn nay ngudn nhdn lyc ttong dd tudi td<br /> trien KT- XH [Trung tdm nang suit Viet Nam, 15-19 tudi cda Lai Chau ciing cao hon gin 7%.<br /> 2011]. Mat khde, chdt lugng ngudn nhdn lyc Con sd nay phan dnh su cin thilt phdi cd mdi<br /> cao tgo dieu kidn cho cho ngudi lao ddng tim quan tam va chfnh sdch ddo tgo ngudn nhan lyc<br /> kilm dugc viec Idm tdt, cdi thidntiiunh^p, cd phu hgp vdi dgc dilm ndy do d dp tudi ndy<br /> didu kipntiepcan cac dich vu xa hdi vd nang cao ngudi lao ddng hdu nhu chua cd 1^ ndng nghi<br /> mdc sdng, ndng cao tilng ndi ciia minh frong<br /> nghiep cung nhu cac ydu ciu vl mgt chit lupng<br /> cdng ddng. Su phat triln chdt Iupng ngudn nhdn<br /> luc tgo ra sy tuong tdc tiong xa hdi, qua do ldm khde. Didu ddng ndi Id tyle nhdn lyc I5-19tudi<br /> gidm xung ddt, tao ra mang ludi quan he, hdu nhu rdt it giam sdt tu nam 2008 din nay,<br /> khuyen khich sy tham gia, tgo ratidngndi chung chdng td ngudn nhan lyc tiong dp tudi nay vdn<br /> thdc diy sy cdng bdng va ddn chu [Nguydn budc phdi tham gia lao d^ng khi hp chua dugc<br /> tich Ifty nhiing ky nang va kinh nghiem ein thidt<br /> Hdng Qiiang, 2013].<br /> cho cdng vide.<br /> <br /> * Lirong Chiln Cong, Thiic sT, Thanli uy Thanh ph3 Lai ChSu - tinh Lai Chiu.<br /> ^<br /> <br /> QUANLtKINHTE<br /> <br /> 0 07(5+6/2015)<br /> <br /> KINHNGHllMTIfP"'" I H I i l<br /> <br /> B A N H GIA THIJC TBANG CH len *<br /> Lai Ch£u, so sinh vol ca nudc v4 khu vvrc TSy BSc, nam 2012 (%)<br /> <br /> Ngudn; Khao sat miic sdng dan cu dinh ky<br /> M<br /> <br /> QUJNLtKINHIE<br /> <br /> S$G7 (54.5/2015)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2