DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
142
lượt xem
18
download

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

  1. Phụ lục II-2 D A N H S Á C H C Ổ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
  2. Số, Vốn góp ngày, Nơi nơi cấp Tổng số cổ Loại cổ phần đăng CMND Chỗ Ngày, phần ký hộ hoặc hộ ở tháng, Phổ thông .......... ........... khẩu Giới Quốc Chữ TT Tên Dân chiếu hiện năm Thời Sở thường cổ tịch tộc tính ký đối với tại sinh điể hữu trú đối của đông cá nhân, đối đối m Số Số Số Số Gía Gía Gía Gía vốn với cá cổ sáng hoặc với với góp lượn trị lượn trị lượn trị lượn trị nhân lập đông Giấy cổ cổ vốn g g g g hoặc sáng chứng đông đông địa chỉ lập nhận sáng sáng trụ sở ĐKKD lập là lập chính đối với cá là cá đối doanh nhân nhân với tổ nghiệp chức hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . . . . . . . . . , n g ày . . . . . . . . . t h á n g . . . . . . . . . n ă m . . . . . . . . Đ ạ i d i ệ n t h e o p h áp l u ậ t c ủ a c ôn g t y ( Ký v à g h i r õ h ọ t ê n) Ghi chú: Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. T à i s ả n h ì n h t hà n h t ổ n g g i á t r ị g ó p v ố n c ổ p h ầ n c ủ a t ừ n g c ổ đ ô n g s á n g l ậ p c ầ n đ ư ợ c l i ệ t k ê c ụ t h ể : t ê n l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n ; s ố l ư ợ n g t ừ n g l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n ; g i á t r ị c ò n l ạ i c ủ a t ừ n g l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n; t h ờ i điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản