intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
857
lượt xem
96
download

BIỂU MẪU "DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo phụ lục II-2 THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN "

  1. Phụ lục II-2 D A N H S Á C H C Ổ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
  2. Số, Vốn góp ngày, Nơi nơi đăng Tổng số cổ Loại cổ phần Ngày, Chỗ cấp phần ký hộ CMND tháng, ở khẩu Phổ thông .......... ........... TT Tên năm Giới Quốc Dân hiện hoặc Chữ thường Sở Thời cổ sinh tính tịch tộc tại hộ ký trú đối hữu điể đông đối đối chiếu của với cá Số Gía vốn Số Gía Số Gía Số Gía m sáng với với đối cổ nhân lượn trị lượn trị lượn trị lượn trị góp lập cổ cổ với cá đông hoặc g g g g vốn đông đông nhân, sáng địa chỉ hoặc lập sáng sáng trụ sở lập là lập Giấy chính chứng cá là cá đối nhân nhân nhận với tổ ĐKKD chức đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  3. . . . . . . . . . , n g ày . . . . . . . . . t h á n g . . . . . . . . . n ă m . . . . . . . . Đ ạ i d i ệ n t h e o p h áp l u ậ t c ủ a c ôn g t y ( Ký v à g h i r õ h ọ t ê n) Ghi chú: Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. T à i s ả n h ì n h t hà n h t ổ n g g i á t r ị g ó p v ố n c ổ p h ầ n c ủ a t ừ n g c ổ đ ô n g s á n g l ậ p c ầ n đ ư ợ c l i ệ t k ê c ụ t h ể : t ê n l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n ; s ố l ư ợ n g t ừ n g l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n ; g i á t r ị c ò n l ạ i c ủ a t ừ n g l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n; t h ờ i điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2