Đề 01 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
124
lượt xem
13
download

Đề 01 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề 01 - luyện thi tú tài và đh-cđ năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề 01 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

  1. Luy n thi tú tài - Đ i H c và Cao Đ ng Đ 01 - Luy n Thi Tú Tài và ĐH- CĐ năm 2008 π Cáu 1/ M t v t dao đ ng đi u hoà theo phương trình x = -3sin(5πt - )cm. Biên đ dao đ ng và t n s góc c a v t là 3 A. 3cm và 5π(rad/s) B. 3cm và -5π(rad/s) C. -3cm và -5π(rad/s) . D. -3cms và 5π(rad/s). 2/ M t v t th c hi n đ ng th i hai dao đ ng đi u hoà cùng phương có các phương trình dao đ ng thành ph n là: π x1 = 5sin10πt (cm) và x2 = 5sin(10πt + ) (cm). Phương trình dao đ ng t ng h p c a v t là 3 π π A. x = 5sin(10πt + ) (cm). B. x = 5 3 sin(10πt + ) (cm). 6 6 π π C. x = 5 3 sin(10πt + ) (cm). D. x = 5sin(10πt + ) (cm). 4 2 3/ M t con l c lò xo treo th ng đ ng có đ c ng 10N/m, v t có kh i lư ng 25g, l y g = 10m/s2. Ban đ u ngư i ta nâng v t lên sao cho lò xo không bi n d ng r i th nh cho v t dao đ ng, ch n g c th i gian lúc v t b t đ u dao đ ng, tr c ox th ng đ ng chi u dương hư ng xu ng. Đ ng năng và th năng c a v t b ng nhau vào nh ng th i đi m là: 3π kπ 3π kπ π kπ π kπ A. t= + s. B. t= + s. C. t=− + s. D. t = + s. 80 40 80 20 80 40 80 40 π 4/ Phương trình li đ c a m t v t là : x = 4sin(4πt - )cm. V t đi qua ly đ -2cm theo chi u dương vào nh ng th i đi m 2 nào:  1 k 1 k t = 12 + 2 .s (k ∈ N ) 1 k 5 k A. t= + .s (k ∈ Z ) B.  C. t = + .s (k ∈ N ) D. t = + .s (k ∈ N ) 12 2 t = 5 + k .s (k ∈ N ) 12 2 12 2  12 2  π 5/ M t v t dao đ ng đi u hoà theo phương trình x = 4cos(6πt + )cm. V n t c c a v t đ t gái tr 12πcm/s khi v t đi qua ly 6 đ : A. -2 3 cm B. ± 2cm C. ± 2 3 cm D. +2 3 cm π 6/ M t v t dao đ ng đi u hoà theo phương trình x = 4cos(6t + )cm. V n t c và gia t c c a v t th i đi m t = 2,5s là : 6 A. -6,4cm/s và -138,7cm/s2 B. -4,4cm/s và 141,6cm/s2 C. 4,4cm/s và -141,6cm/s2 D. 6,4cm/s và 138,7cm/s2 π 7/ Sóng truy n t O đ n M có phương trình sóng t i M là uM = 5sin(50πt - )cm, v n t c truy n sóng là 50cm/s, M cách O 2 m t đo n OM = d = 12,5cm thì phương trình sóng t i O là : π A. u = 5sin(50πt + π )cm. B. u = 5sin(50πt - π )cm. C. u = 5cos(50πt - )cm. D. u = 5sin50πt cm. O O O O 4 8/ Sóng truy n trên m t nư c v i v n t c 80cm/s. Hai đi m A và B trên phương truy n sóng cách nhau 10cm, sóng truy n π t A đ n M r i đ n B. Đi m M cách A m t đo n 2cm có phương trình sóng là u = 2sin(40πt +3 )cm thì phương trình M 4 sóng t i A và B là: 13π 7π 13π 7π A. u = 2sin(40πt + )cm và u = 2sin(40πt - )cm. B. u = 2sin(40πt - )cm và u = 2sin(40πt + )cm. A B A B 4 4 4 4 7π 13π 7π 13π C. u = 2sin(40πt - )cm và uB = 2sin(40πt + )cm. D. uA = 2sin(40πt + )cm và uB= 2sin(40πt - )cm. A 4 4 4 4 9/ T i hai đi m A và B (AB = 16cm) trên m t nư c dao đ ng cùng t n s 50Hz, cùng pha, v n t c truy n sóng trên m t nư c 100cm/s . Trên AB s đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i là: A. 15 đi m k c A và B. B. 14 đi m tr A và B. C. 16 đi m tr A và B. D.15 đi m tr A và B. 10/ M t đi m B trên m t nư c dao đ ng v i t n s 100Hz, v n t c truy n sóng 50cm/s, biên đ dao đ ng là 1,5cm, pha ban đ u b ng 0. Phương trình sóng t i đi m M cách B m t đo n 5cm là : A. u = 1,5 sin(200πt + 20π) cm. B. u = 1,5 sin(200π+ 200π) cm. M M C. u = 1,5 sin(200π - 200π) cm D. u = 1,5 sin200π(t -0,1) cm. M M GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905.930.406 Trang 1/4
  2. Luy n thi tú tài - Đ i H c và Cao Đ ng A C L R 11/ Cho m ch đi n như hình v : R = 60 , cu n dây có đi n tr 20 có 1,6 10 −4 π L= H, t C = F. Hi u đi n th hai đ u m ch là u =120 2 sin(100πt- )V thì công su t trên cu n dây và trên toàn π π 6 m ch l n lư t là : A. 86,4W và 115,2W. B. 28,8W và 115,2W, C. 28,8W và 86,4W. D. 57,6W và 172,8W. 12/ Cho m t đo n m ch xoay chi u g m m t t đi n C. Gi a hai đ u đo n m ch, đ t m t hi u đi n th : u = U sin(ωt) (V). 0 Tìm bi u th c c a cư ng đ dòng đi n t c th i. π π U0 π A. i = U0sin(ωt + )A B. i = U Cωsin(ωt + )A C. i= sin(ωt + )A D.i = U Cωsin(ωt + 900)A 2 0 2 Cω 2 0 13/ M t m ch đi n AB g m m t đi n tr R, m t cu n dây L = 0,318H, m t t đi n C = 0,159.10-4F. Hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch là u = 200sin(100πt)(V). Cư ng đ dòng đi n trong m ch nhanh pha hơn hi u đi n th hai đ u m ch m t góc π/4. Tìm giá tr c a R. A. 140 B. 100 C. 150 D. 200 14/ M t máy phát đi n có ph n c m g m hai c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p. Su t đi n đ ng hi u d ng c a máy là 220V và t n s 50Hz. Cho bi t t thông c c đ i qua m i vòng dây là 4mWb. Tính s vòng dây c a m i cu n trong ph n ng. A. 175 vòng B. 62 vòng C. 248 vòng D. 44 vòng 15/ Cho m t m ch đi n AB g m m t đi n tr R = 12 và m t cu n c m L. Hi u đi n th hi u d ng hai đ u c a R là U1= 4V, hai đ u L là U2 = 3V, và hai đ u AB là UAB = 5V t n s dòng đi n 50Hz. Tính đi n tr ho t đ ng R0 và h s t c m L c a cu n dây. A. R0 = 0 L = 1,432.10-2 H B. R0 = 3 L = 1,332.10-2H -2 C. R0 = 9 L = 2,865.10 H D. R0 = 0 L = 2,865.10-2 H 16/ Cu n dây có đi n tr 50 có h s t c m 0,636H m c n i ti p v i m t đi n tr R= 100 , cư ng đ dòng đi n ch y qua m ch: i = 2 sin100πt (A) thì bi u th c hi u đi n th hai đ u cu n dây là: 76π A. u =50 34 sin(100πt+76) V . B. u =50sin(100πt + )V . 180 76π 76π C. u =50 34 sin(100πt+ )V . D. u =50 34 sin(100πt- )V . 180 180 1000 17/ Cho đi n tr thu n R = 60 m c n i ti p v i m t t đi n có đi n dung C = µ F , bi u th c hi u đi n th hai đ u 6π π m ch là u =120 2 sin(100πt- ) V thì cư ng đ dòng đi n ch y qua m ch là: 6 π π 5π π A. . i = 2sin(100πt+ ) A. B. = 2sin(100πt- )A. C. i = 2sin(100πt+ )A D. i = 2sin(100πt+ ) A. 4 12 12 12 18/ Cho m t m ch đi n AB g m m t đi n tr R = 12 và m t cu n c m L. Hi u đi n th hi u d ng hai đ u c a R là U1= 4V, hai đ u L là U2 = 3V, và hai đ u AB là UAB = 5V. Tính công su t tiêu th trong m ch. A. 16 W B. 1,30 W C. 1,25 W D. 1,33 W 19/ Cho m t m ch đi n g m m t đi n tr R, m t cu n c m thu n L, và m t t đi n C m c n i ti p nhau, R = 40 , 8 2 L= H, C = .10-4F. Dòng đi n qua m ch là i = 3sin(100πt)A. Bi u th c hi u đi n th t c th i gi a hai đ u đo n m ch: 10π π A. u = 150sin(100πt + 0,75) (V) B. u = 120sin(100πt + π/4) (V) C. u = 240sin(100πt + π/6) (V)) D. u = 150sin(100πt + 0,64) (V) 20/ Ch n phát bi u đúng khi nói v s bi n thiên c a đi n tích c a t đi n trong m ch dao đ ng LC? 1 A. Đi n tích c a t bi n thiên dao đ ng đi u hoà v i t n s : ω = . LC B. Đi n tích c a t bi n thiên dao đ ng đi u hoà v i t n s ω = 2π C LC . C. Đi n tích c a t bi n thiên dao đ ng đi u hoà v i t n s ω = LC . D. Đi n tích bi n thiên theo hàm s mũ. 21/ Phát bi u nào sau đây sai khi nói v đi n t trư ng? A. Đi n trư ng xoáy là đi n trư ng mà các đư ng s c đi n trư ng là nh ng đư ng cong. B. T trư ng xoáy là t trư ng mà các đư ng c m ng t bao quanh các đư ng s c đi n trư ng. C. Khi m t đi n trư ng bi n thiên theo th i gian nó sinh ra m t t trư ng xoáy. D. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian nó sinh ra m t đi n trư ng xoáy. GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905.930.406 Trang 2/4
  3. Luy n thi tú tài - Đ i H c và Cao Đ ng 22/ Ch n k t qu đúng: Trong m t m ch dao đ ng LC lí tư ng có th thu đư c sóng đi n t có bư c sóng là: 2π .c 1 LC A. λ= B. λ= C. λ = 2π .c. LC D. λ= LC 2π .c. LC 2π .c. 23/ Ch n phát bi u sai khi nói v s thu sóng đi n t ? A. M i ăngten ch thu đư c m t t n s nh t đ nh. B. Khi thu sóng đi n t ngư i ta áp d ng s c ng hư ng trong m ch dao đ ng LC c a máy thu. C. Đ thu sóng đi n t ngư i ta m c ph i h p m t ăngten và m t m ch dao đ ng LC có đi n dung C thay đ i đư c. D. M ch ch n sóng c a máy thu có th thu đư c nhi u t n s khác nhau. 24/ M t v t AB đ t vuông góc v i tr c chính c a gương c u lõm cách gương 40cm, A n m trên tr c chính, gương có bán kính 60cm. Khi d ch chuy n v t m t kho ng 20 cm l i g n gương, d c theo tr c chính . Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v nh? A. nh là o, nh hơn v t . B. nh là th t , cùng chi u v i v t. C. nh là o, ngư c chi u v i v t. D. A , B và C đ u sai . 25/ Mu n nh c a m t v t c u là rõ nét c n ph i tho mãn nh ng đi u ki n nào sau đây? Ch n k t qu đúng trong các k t qu sau: A. Góc m c a gương c u ph i r t nh . B. Góc t i c a các tia sáng trên m t gương r t nh . C. Gương c u ph i có kích thư c l n. D. Ch c n hai đi u ki n A và B. 26/ V i quy ư c O là đ nh gương , F là tiêu đi m và C là tâm gương . Đi u nào sau đây là sai khi nói v m i tương quan gi a v t và nh qua gương c u l i: A. V t o n m trong kho ng OF cho nh th t trư c gương . Kích thư c c a nh l n hơn v t. B. V t th t nh th t cùng chi u v i v t. C. V t vô cùng cho nh n m tiêu đi m c a gương. D. V t th t nh cho nh o cùng chi u và nh hơn v t. 27/ Đi u nào sau đây là đúng khi nói v th u kính h i t và th u kính phân kì? A. Th u kính h i t là th u kính có rìa m ng . B. Th u kính phân kì là th u kính có rìa dày . C. Th u kính h i t và th u kính phân kì đ u có tr c chính là đư ng th ng n i tâm các m t c u D. A ,B và C đ u đúng . 28/ Đi u nào sau đây đúng khi nói v s tương quang gi a nh và v t qua th u kính h i t ? A. V t th t luôn cho nh th t . B. V t th t có th cho nh th t ho c nh o tuỳ vào v trí c a v t đ i v i th u kính . C. V t o cho nh o . D. V t th t luôn cho nh o . 29/ M t v t AB đ t vuông góc v i tr c chính c a gương c u lõm cách gương 40cm, A n m trên tr c chính, gương có bán kính 60cm. D ch chuy n v t m t kho ng 20 cm l i g n gương, d c theo tr c chính . K t qu nào sau đây là đúng khi nói v v trí và đ phóng đ i c a nh? A. d' = 60 , k = 3 B. d' = 60 , k = - 3 C. d' = - 60 , k = -3 D. d' = - 60 , k = 3 30/ M t ngư i có đi m c c vi n cách m t 50cm.Khi đeo sát m t kính có đ t -2đi p s nhìn th y v t g n nhát cách m t 20cm. Khi không đeo kính s nhìn th y v t g n nh tt cách m t là: A. OC = 13,4cm B. OC = 14,3cm C. OC = 24,3cm D. OC = 33,3cm c c c c 31/ Ch n phát bi u sai v kính hi n vi? A. Kính hi n vi là h hai th u kính đ t đ ng tr c. B. Kính hi n vi là d ng c quang h c b tr cho m t trong vi c quan sát các v t nh v i đ b i giác l n hơn nhi u l n so v i kính lúp. C. V t kính và th kính đ u là th u kính h i t có tiêu c ng n. D. Kho ng cách gi a v t kính và th kính là không đ i. 32/ M t ngư i m c t t c n th . Ch n phát bi u sai: A. M t không nhìn đư c rõ nh ng v t xa. B. M t có th nhìn rõ g n hơn m t ngư i bình thư ng. C. Đi m c c vi n cách m t m t kho ng xác đ nh. D. Khi nhìn v t đi m c c c n Cc m t không đi u ti t. 33/ M t ngư i có có th rõ v t cách m t t 15cm đ n 50cm. Ngư i đó quan sát v t tr ng thái m t không đi u ti t qua kính lúp có tiêu c 5cm, kính cách m t 20cm. Khi đó đ phóng đ i c a kính lúp là: A. k =11,7. B. k =7. C. k =-7. D. k =5,4. 34/ Trong các đ c đi m sau đây, đ c đi m nào sai v i tia t ngo i? A. B thu tinh, nư c h p th m nh. B. Có tác d ng m nh lên kính nh. C. Có b n ch t sóng đi n t . D. Ch a đư c b nh ưng thư nông. 35/ Trong thí nghi m Iâng: Hai khe cách nhau 2mm, 2 khe cách màn 4m, bư c sóng dùng trong thí nghi m là 0,6µm thì v trí vân t i b c 6 trên màn là: A. x = 6,6mm. B. x = 66mm. C. x = 1,65mm. D. x = 7,8mm. 36/ Cho hai ngu n sáng k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng 5mm và cách đ u m t màn quan sát E m t kho ng 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, ngư i ta th y kho ng cách t vân sáng th năm đ n vân trung tâm là 1,5mm. Bư c sóng λ c a ngu n sáng là. A. 0,75 m B. 0,5 m C. 0,4 m D. 0,55 m GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905.930.406 Trang 3/4
  4. Luy n thi tú tài - Đ i H c và Cao Đ ng 37/ Trong thí nghi m Iâng: Hai khe cách nhau 2mm, 2 khe cách màng 4m, bư c sóng dùng trong thí nghi m là 0,6µm thì t i v trí M trên màng cách vân trung tâm m t đo n 7,8mm là vân gì? b c m y? A. Vân t i, b c6. B. Vân sáng, b c 6 C. Vân t i b c 8 D. Vân t i b c 7. 38/ Ch n phát bi u đúng trong các phát bi u sau: A. Quang ph c a m t Tr i ta thu đư c trên trái Đ t là quang ph v ch h p th . B. M i v t khi nung nóng đ u phát ra tia t ngo i. C. Quang ph c a m t Tr i ta thu đư c trên trái Đ t là quang ph v ch phát x . D. Quang ph c a m t Tr i ta thu đư c trên trái Đ t là quang ph liên t c. 39/ Phát bi u nào sau đây đúng khi nói v tia t ngo i ? A. Tia t ngo i là m t b c x mà m t thư ng có th nhìn th y. B. Tia t ngo i là m t trong nh ng b c x do các v t có t kh i l n phát ra. C. Tia t ngo i là b c x không nhìn th y có bư c sóng nh hơn bư c sóng c a ánh sáng tím D. Tia t ngo i là b c x không nhìn th y có bư c sóng l n hơn bư c sóng c a ánh sáng đ 40/ Cư ng đ dòng quang đi n bão hoà t l v i A. bư c sóng ánh sáng kích thích. B. t n s ánh sáng kích thích. C. b n ch t c a lim lo i làm cat t. D. cư ng đ c a chùm sáng kích. 41/ Khi chi u ánh sáng kích thích 0,33 m vào cat t thì đ tri t tiêu dòng quang đi n ph i đ t m t hi u đi n th hãm 1,88V. Công thoát electron c a kim lo i làm cat t là: A. 3,015.10-18 J B. 3,015.10-19 J C. 6,5.10-19 J D. 3,015.10-20 J 42/ Phát bi u nào sau đây sai khi nói v quang ph c a nguyên t Hirđrô? A. Quang ph c a nguyên t hirđrô là quang ph liên t c. B. Gi a các dãy Laiman, Banmer và Paschen không ranh gi i xác đ nh. C. Các v ch màu trong ph có màu bi n thiên liên t c t đ đ n tím D. C A, B và C 43/ Ch n phát bi u sai sau đây v thuy t lư ng t ánh sáng? A. Chùm ánh sáng là dòng các h t, m i h t là m t phôtôn. B. Trong hi n tư ng quang đi n có s h p th hoàn toàn năng lư ng c a phôtôn chi u đ n nó. C. Nh ng nguyên t hay phân t v t ch t không h p th hay b t x ánh sáng m t cách liên t c mà thành t ng ph n riêng bi t đ t quãng. D. Năng lư ng c a các phôtôn ánh sáng là như nhau không ph thu c vào bư c sóng ánh sáng. 44/ M t t m nhôm có công thoát electron là 3,74eV. Khi chi u vào t m nhôm b c x 0,085 m r i hư ng các quang electron d c theo đư ng s c c a đi n trư ng có E =1500V/m thì quãng đư ng t i đa electron đi đư c là: A. 7,25dm. B. 0,725mm. C. 7,25mm. D. 72,5mm. 45/ Chu kỳ bán rã c a Pôlôni (P210)là 138 ngày đêm có đ phóng x ban đ u là 1,67.1014Bq (N =6,022.1023 h t/mol). Kh i A lư ng ban đ u c a Pôlôni là: A. 1g. B. 1mg. C. 1,5g. D. 1,4g 46/ M t m u ch t phóng x sau 2 gi đ phóng x c a nó gi m đi 4 l n thì chu kì bán rã c a ch t đó là: A. 4gi . B. 0,5gi . C. 1gi . D. 1,5gi . − − α β β α α 47/ Cho chu i phóng x c a Urannium phân rã thành Rađi: 238U  Th  Pa  U  Th  Ra 92 → → → → → Ch n k t qu đúng đ i v i các h t nhân có phóng x α? A. H t nhân 238U và h t nhân 230Th . 92 90 B. H t nhân 238U và h t nhân 234Th . 92 90 C. H t nhân 234U và h t nhân 234 Pa . 92 91 D. Ch có h t nhân 238U . 92 48/ M t chùm prôtôn đư c tăng t c trong máy Xiclôtrôn có bán kính 1m ngư i ta đ t m t hi u đi n th có t n s 10MHz, bi t mp = 1,007276u, e = -1,6. 10-19C, u = 1,66.10-27kg . M t chùm prôtôn đư c tăng t c trong máy này. C m ng t B đ t vào máy là: A. 5,53.10-4 T. B. 0,657T. C. 6,57.10-4T. D. 0,553T. 27 49/ Cho h t α vào h t nhân Al ) đang đúng yên, sau ph n ng sinh ra h t nơtron và h t nhân X. , bi t mα =4.0015u, nhôm( 13 m = 26,974u, m = 29,970u, m = 1,0087u, 1uc2 = 931MeV. Ph n ng này to hay thu bao nhiêu năng lư ng? Ch n k t qu Al X n đúng? A. To năng lư ng 2,9792MeV. B. To năng lư ng 2,9466MeV. C. Thu năng lư ng 2,9792MeV. D. Thu năng lư ng 2,9466MeV. 50/ Ch n công th c đúng v đ phóng x : t 1 1 − A. H = H0 B. H = H 0 eλ t C. H = H0 D. H = λ.N = H 0 2 T − t T e− λt 2 --------------H t--------------- GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905.930.406 Trang 4/4
Đồng bộ tài khoản