Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề án "Áp dụng một số phương pháp thống kê phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp ở Việt Nam"

Chia sẻ: Nhat Truong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

568
lượt xem
234
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở Việt Nam hiện nay, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự chỉ đạo của Nhà nước cũng đồng nghĩa với việc phát triển mạnh mẽ mọi ngành nghề. Trong đó công nghiệp đang trở thành một ngành mũi nhọn với tỷ trọng đóng góp chung trong nền kinh tế chiếm mức lớn. Là một sinh viên của ngành thống kê, xuất phát từ mục đích muốn có một cái nhìn khái quát và từng bước nghiên cứu sâu về sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 1995-2002 cũng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án "Áp dụng một số phương pháp thống kê phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp ở Việt Nam"

 1. Trường …………….. Khoa………………. …………..o0o………….. Đề án "Áp dụng một số phương pháp thống kê phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp ở Việt Nam"
 2. Mở đầu I. Sự cần thiết của đề tài ë ViÖt Nam hiÖn nay, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng XHCN d−íi sù chØ ®¹o cña Nhμ n−íc còng ®ång nghÜa víi viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ mäi ngμnh nghÒ. Trong ®ã c«ng nghiÖp ®ang trë thμnh mét ngμnh mòi nhän víi tû träng ®ãng gãp chung trong nÒn kinh tÕ chiÕm møc lín. Lμ mét sinh viªn cña ngμnh thèng kª, xuÊt ph¸t tõ môc ®Ých muèn cã mét c¸i nh×n kh¸i qu¸t vμ tõng b−íc nghiªn cøu s©u vÒ sù ph¸t triÓn cña ngμnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1995-2002 còng nh− ¸p dông mét sè ph−¬ng ph¸p thèng kª ®· ®−îc häc, t«i ®· chän ®Ò tμi: "¸p dông mét sè ph−¬ng ph¸p thèng kª ph©n tÝch sù biÕn ®éng trong s¶n xuÊt cña ngμnh c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam" Trong qu¸ tr×nh hoμn thμnh ®Ò tμi nμy, t«i ®· nhËn ®−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh vμ quý b¸u cña c¸c thÇy c«. Nh−ng do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vμ kinh nghiÖm nghiªn cøu, ®Ò tμi nμy kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt. Do ®ã, t«i rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c¸c c« vμ c¸c b¹n. II. Néi dung nghiªn cøu Víi môc ®Ých nªu trªn ®Ò tμi tËp trung chñ yÕu gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: - Kh¸i qu¸t mét sè lý thuyÕt c¬ b¶n ®−îc vËn dông trong ph©n tÝch. - Tæng quan t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngμnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n 1995-2002. - VËn dông cña mét sè ph−¬ng ph¸p thèng kª ®Ó ph©n tÝch sù biÕn ®éng trong s¶n xuÊt cña ngμnh c«ng nghiÖp. - Mét sè khuyÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña ngμnh c«ng nghiÖp. III. §èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tμi - §èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tμi lμ nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña mét sè chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp trong s¶n xuÊt cña ngμnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam.
 3. - §Ò tμi giíi h¹n nghiªn cøu biÕn ®éng s¶n xuÊt ngμnh c«ng nghiÖp qua thêi gian (1995-2002) vμ xÐt trong ph¹m vi toμn quèc.
 4. Ch−¬ng I Mét sè chØ tiªu vμ ph−¬ng ph¸p thèng kª ®Ó nghiªn cøu vμ ph©n tÝch biÕn ®éng ngμnh c«ng nghiÖp I. Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n 1. Kh¸i niÖm chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt: (Gross output - GO) GO = (1) Gi¸ trÞ thμnh phÈm ®· s¶n xuÊt ®−îc trong kú (b»ng nguyªn vËt liÖu cña ®¬n vÞ c¬ së hoÆc b»ng nguyªn, vËt liÖu cña ng−êi ®Æt hμng ®em ®Õn). + (2) B¸n thμnh phÈm, phÕ liÖu, phÕ phÈm, thø phÈm ®· tiªu thô ®−îc trong kú; + (3) Chªnh lÖch s¶n xuÊt dë dang cuèi kú so víi ®Çu kú + (4) Gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt CN lμm thuª cho bªn ngoμi ®· hoμn thμnh trong kú. §èi víi ho¹t ®éng nμy, chØ tÝnh theo sè thùc tÕ chi phÝ, tiÒn c«ng, thuÕ, lîi nhuËn cña ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn. Kh«ng tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm vμ vËt t− cña ng−êi ®Æt hμng ®em ®Õn; + (5) Doanh thu cho thuª thiÕt bÞ, m¸y mãc thuéc d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, c¬ së. Trong thùc tÕ ®¬n vÞ c¬ së kh«ng h¹ch to¸n ®−îc gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu cña ng−êi ®Æt hμng ®em ®Õn chÕ biÕn nªn gi¸ trÞ nμy kh«ng thÓ hiÖn trong thu nhËp vμ chi phÝ cña ®¬n vÞ c¬ së. HoÆc tÝnh GO c«ng nghiÖp theo c«ng thøc thø 2: GO = (1) Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh; + (2) Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt phô; + (3) Doanh thu b¸n phÕ liÖu, phÕ phÈm, b¸n thμnh phÈm thùc tÕ ®· tiªu thô trong kú tÝnh to¸n; + (4) Chªnh lÖch cuèi kú so víi ®Çu kú thμnh phÈm tån kho; + (5) Chªnh lÖch cuèi kú so víi ®Çu kú thμnh phÈm göi b¸n nh−ng ch−a thu ®−îc tiÒn;
 5. + (6) Chªnh lÖch cuèi kú so víi ®Çu kú s¶n phÈm s¶n xuÊt dë dang; + (7) Gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt CN lμm thuª cho bªn ngoμi ®· hoμn thμnh trong kú. §èi víi ho¹t ®éng nμy, chØ tÝnh sè thùc tÕ chi phÝ, tiÒn c«ng, thuÕ lîi nhuËn cña ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn; kh«ng tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm vμ vËt t− cña ng−êi ®Æt hμng ®em ®Õn; + (8) Gi¸ trÞ s¶n phÈm ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh ®Æc biÖt + (9) TiÒn thu ®−îc do cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ c¬ së; ý nghÜa chØ tiªu GO: - Tæng hîp kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - §Ó tÝnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ c¬ së - §Ó tÝnh gi¸ trÞ gia t¨ng (VA), gi¸ trÞ gia t¨ng thuÇn (NVA) cña ®¬n vÞ c¬ së Nh−îc ®iÓm: ChØ tiªu cã sù tÝnh to¸n trïng lÆp trong ph¹m vi tõng ngμnh s¶n xuÊt vμ gi÷a c¸c ngμnh kinh tÕ. 2. Gi¸ trÞ gia t¨ng cña ®¬n vÞ c¬ së (VA) Gi¸ trÞ gia t¨ng cßn gäi lμ gi¸ trÞ t¨ng thªm lμ toμn bé kÕt qu¶ lao ®éng h÷u Ých cña nh÷ng ng−êi lao ®éng trong ®¬n vÞ c¬ së míi s¸ng t¹o ra vμ gi¸ trÞ hoμn vèn, cè ®Þnh (KhÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh) trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (mét th¸ng, mét quý hoÆc mét n¨m). Nã ph¶n ¸nh bé phËn gi¸ trÞ míi ®−îc t¹o ra c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt hμng ho¸ dÞch vô mμ nh÷ng ng−êi lao ®éng cña ®¬n vÞ c¬ së míi lμm ra bao gåm phÇn gi¸ trÞ cho m×nh (V), phÇn cho ®¬n vÞ c¬ së vμ x· héi (M) vμ phÇn gi¸ trÞ hoμn vèn cè ®Þnh (khÊu hao TSC§ = C1). - VÒ mÆt gi¸ trÞ: VA = V + M + C1
 6. - Ph−¬ng ph¸p tÝnh VA: cã 2 ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n: a. Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt Gi¸ trÞ gia t¨ng cña ®¬n vÞ c¬ së = gi¸ trÞ s¶n xuÊt - chi phÝ trung gian b. Ph−¬ng ph¸p ph©n phèi Gi¸ trÞ; gia t¨ng cña; ®¬n vÞ; c¬ së = Thu nhËp; lÇn ®Çu; cña ng−êi; lao ®éng + Thu nhËp; lÇn ®Çu; cña ®¬n vÞ; c¬ së + Thu nhËp; lÇn ®Çu; cña ChÝnh phñ + KhÊu hao TSC§ ý nghÜa cña chØ tiªu VA: Trªn gi¸c ®é vÜ m«,chØ tiªu VA lμ c¬ së ®Ó tÝnh GDP, GNI, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT). §èi víi ®¬n vÞ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n trong c«ng viÖc ph©n chia lîi Ých gi÷a nh÷ng ng−êi lao ®éng cña ®¬n vÞ c¬ së (V) víi lîi Ých cña ®¬n vÞ c¬ së vμ x· héi(M), gi¸ trÞ thu håi vèn do khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh (C)..... 3. Chi phÝ trung gian cña ho¹t ®éng CN Chi phÝ trung gian cña ho¹t ®éng CN gåm toμn bé chi phÝ vÒ vËt chÊt vμ dÞch vô phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vËt chÊt vμ dÞch vô cña lÜnh vùc CN. a. Chi phÝ vËt chÊt - Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu chÝnh - Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu phô - §iÖn n¨ng, nhiªn liÖu, chÊt ®èt - Chi cho mua s¾m dông cô nhá dïng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - Chi phÝ vËt t− cho söa ch÷a th−êng xuyªn TSC§ - Chi v¨n phßng phÈm. - Chi phÝ vËt chÊt kh¸c b. Chi phÝ dÞch vô - C«ng t¸c phÝ - TiÒn thuª nhμ, m¸y mãc thiÕt bÞ, thuª söa ch÷a nhá c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, nhμ lμm viÖc - Tr¶ tiÒn dÞch vô ph¸p lý - Tr¶ tiÒn c«ng ®μo t¹o vμ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho CBCNV - Tr¶ tiÒn cho c¸c tæ chøc quèc tÕ vμ nghiªn cøu khoa häc.
 7. - Tr¶ tiÒn thuª qu¶ng c¸o. - Tr¶ tiÒn vÖ sinh khu vùc, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, b¶o vÖ an ninh - Tr¶ tiÒn c−íc phÝ vËn chuyÓn vμ b−u ®iÖn, lÖ phÝ b¶o hiÓm nhμ n−íc vÒ tμi s¶n vμ nhμ cöa, ®¶m b¶o an toμn s¶n xuÊt, kinh doanh. - Tr¶ tiÒn c¸c dÞch vô kh¸c: in chôp, sao v¨n b¶n, lÖ phÝ ng©n hμng II. Một số phương pháp cơ bản dùng để phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp 1. Phân tích biến động của giá trị sản xuất (GO): a. M« h×nh 1: GO theo gi¸ hiÖn hμnh hoÆc gi¸ trÞ so s¸nh t¨ng (gi¶m do 3 nh©n tè). + NSL§ sèng c¸ biÖt + NÕu kÕt cÊu lao ®éng cña tæng thÓ d T + Tæng sè lao ®éng ( ∑ chi phÝ lao ®éng, ∑ thêi gian lao ®éng ) W 1 . ∑T 1 W 1 . ∑T 1 W 01 . ∑T 1 W 0 . ∑T 1 I pq = = x x W 0 . ∑T 0 W 01 . ∑T 1 W 0 . ∑T 1 W 0 . ∑T 0 I Go = Iw . Id . I∑t Δpq = ∑ pqw + Δpq( dT ) + Δpq( ∑T ) b. M« h×nh 2: GO theo gi¸ hiÖn hμnh hoÆc gi¸ so s¸nh t¨ng (gi¶m) do 3 nh©n tè: ∑ Go + HiÖu suÊt sö dông TSC§. (VC§) : H = () G v + Møc trang thiÕt bÞ TSC§ (VC§) b×nh qu©n lao ®éng : TR = () G v ∑T + Tæng sè lao ®éng. ∑ p q1 H 1 .T R 1 . ∑ T 1 H 0 T R 1 . ∑ T 1 H 0 .T R 0 . ∑ T 1 Ip q = = . . ∑ pq0 H 0 .T R 0 . ∑ T 1 H 0 T R 0 ∑ T 1 H 0 T R 0 ∑ T 0
 8. H T R ∑ T1 = 1 . 1 . H 0 T R 0 ∑ T0 = I H .I TR .I ∑ T 2. Phân tích biến động của giá trị tăng thêm VA. ChØ sè gi¸ trÞ cña VA. ∑ R1.P1 I RP = ∑ R0 P0 ChØ sè l−îng cña VA. ∑ R1 .P1 IR = ∑ R0 P1 M« h×nh 1. VA theo P hh t¨ng (gi¶m) do : + NSL§ x· héi c¸ biÖt. Ti + KÕt cÊu lao ®éng d T = ∑ Ti + Tæng sè lao ®éng: ∑ T Hình thức của mô hình 1 giống hoàn toàn với mô hình 1 khi nghiên cứu biến động của GO
 9. Chương II. Ứng dụng các chỉ tiêu và phương pháp thống kê để phân tích biến động sản xuất ngành công nghiệp (1995-2002) I. Phân tích tình hình phát triển của ngành CN trong giai đoạn 1995- 2002 1. Phân tích biến động giá trị sản xuất ngành CN 1.1. Tổng quát tình hình phát triển ngành CN thời kỳ 1995 - 2002 B¶ng 1: Tèc ®é ph¸t triÓn vμ tèc ®é t¨ng GO ngμnh CN thêi kú 1995 - 2002 ChØ tiªu L−îng t¨ng tuyÖt ®èi Tèc ®é ph¸t triÓn Tèc ®é t¨ng (%) GO( gi¸ cè ®Þnh (tû ®ång) (%) 1994) (tû ®ång) Liªn Liªn §Þnh Liªn §Þnh §Þnh gèc N¨m hoμn hoμn gèc hoμn gèc 1995 103374 - - 100,00 100,00 - - 1996 117989 14615 14615 114,14 114,14 14,14 14,14 1997 134420 16431 31046 113,93 130,03 13,93 30,03 1998 150684 16264 47310 112,10 145,77 12,10 45,77 1999 168749 18065 65375 111,99 163,24 11,99 63,24 2000 198326 29577 94952 117,53 191,85 17,53 91,85 2001 227381 29055 124007 114,65 219,96 14,65 119,96 2002 260203 32822 156829 114,43 251,71 14,43 154,71 B×nh qu©n (95 170140,75 22404,14 114,1 14,1 - 02) Theo sè liÖu tõ b¶ng trªn ta thÊy trong thêi kú 1996 - 2002, GO trong ngμnh CN t¨ng tr−ëng liªn tôcnh−ng tèc ®é t¨ng tr−ëng ë ®©y kh«ng æn ®Þnh. NÕu nh− tèc ®é t¨ng GO trong ngμnh CN n¨m 1996 so víi n¨m 1995 ®¹t ë møc 14,14% tøc lμ t¨ng l−îng tuyÖt ®èi lμ 14615 (tû ®ång) th× trong vßng 3 n¨m tiÕp theo 1997,1998 vμ 1999 tèc ®é t¨ng cã gi¶m dÇn øng víi 13,93%; 12,10% vμ 11,99%. Nguyªn nh©n lín nhÊt cã thÓ chØ ra lμ t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tμi chÝnh - tiÒn tÖ x¶y ra ë Ch©u ¸; thiªn tai lò lôt g©y ra lμm cho GO cña ViÖt Nam nãi chung gi¶m trong ®ã cã sù gi¶m sót cña GO ngμnh CN nãi riªng. Tuy nhiªn sau
 10. qu·ng thêi gian ®ã lμ sù ph¸t triÓn trë l¹i trong ngμnh CN, ®¸nh dÊu b»ng tèc ®é t¨ng cao nhÊt trong vßng 8 n¨m cña thêi kú nμy (95 - 2002) cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 17,5% t−¬ng øng víi 29577 (tû ®ång). 2 n¨m tiÕp theo tèc ®é t¨ngtuy cã gi¶m xuèng nh−ng ë møc ®é kh«ng ®¸ng kÓ 14,65% cña n¨m 2001/2000 vμ 14,43% cña n¨m 2002/2001 øng víi l−îng t¨ng tuyÖt ®èi lμ 29055 (tû ®ång) & 32822 (tû ®ång). Tèc ®é t¨ng tr−ëng GO b×nh qu©n cña ngμnh CN thêi kú 1995 - 2002 ®¹t ë møc 14,1%. Trong khi ®ã tèc ®é t¨ng tr−ëng GO b×nh qu©n cña ngμnh N«ng nghiÖp trong cïng thêi kú chØ ®¹t ë con sè 5,8%. Nh− vËy cã thÓ thÊy r»ng ®Ó ®¹t ®−îc tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ b×nh qu©n cña toμn quèc trong giai ®o¹n 1995 - 2002 th× cã sù ®ãng gãp rÊt lín cña tèc ®é t¨ng cña ngμnh CN. §iÒu nμy phï hîp víi quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ trªn thÕ giíi, khi mét nªn kinh tÕ cμng ph¸t triÓn, sù ®ãng gãp cña ngμnh CN vμo tæng s¶n phÈm trong n−íc cμng ph¶i cao, gi¶m dÇn sù ®ãng gãp cña ngμnh n«ng nghiÖp (NN). Nh− vËy cã thÓ thÊy r»ng sù ®Çu t− vμo ph¸t triÓn ngμnh CN cña n−íc ta trong thêi gian võa qua lμ cã hiÖu qu¶. NÕu nh− tr−íc kia trong thêi kú bao cÊp, nÒn CN n−íc ta l¹c hËu, yÕu kÐm, hÇu nh− kh«ng ph¸t triÓn, sù ®ãng gãp vμo t¨ng tr−ëng kinh tÕ lμ rÊt Ýt th× trong thêi kú 95 - 02 víi sù ®Çu t− cã hiÖu qu¶ cña Nhμ n−íc ®· ®em l¹i mét kÕt qu¶ ®¸ng kh¶ quan. Kh¼ng ®Þnh cho con ®−êng theo h−íng ph¸t triÓn "CNH - H§H" lμ hoμn toμn ®óng ®¾n. Trªn ®©y ta míi chØ nãi ®Õn tèc ®é t¨ng GO ngμnh CN dùa trªn yÕu tè vÒ khèi l−îng s¶n phÈm vËt chÊt mμ nã t¹o ra. Tuy nhiªn, khi xÐt vÒ sù ph¸t triÓn cña mét ngμnh kinh tÕ cßn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c lîi Ých kh¸c mμ sù ph¸t triÓn cña ngμnh nμy ®em l¹i cho nÒn KTQD. Thùc tÕ cho thÊy n−íc ta ®i lªn tõ mét nước NN nghÌo víi h¬n 80% d©n sè sèng trong NN v× vËy møc sèng cña ng−êi d©n cßn kh¸ thÊp. Mét xu h−íng ph¸t triÓn chung víi bÊt kú mét quèc gia nμo; ®ã lμ khi chuyÓn dÞch tõ NN sang CN kÐo theo mét l−îng lín lao ®éng tõ ngμnh NN chuyÓn sang ngμnh CN. V× vËy, sè l−îng lao ®éng trong ngμnh còng sÏ cã sù biÕn chuyÓn m¹nh mÏ, ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 2: Lao ®éng ngμnh CN thời kỳ 1995 - 2002 ChØ tiªu L−îng t¨ng tuyÖt Tèc ®é ph¸t Tèc ®é t¨ng L−îng lao ®éng ®èi (Ng−êi) triÓn (%) (%) (Ng−êi) Liªn §Þnh Liªn §Þnh Liªn §Þnh N¨m hoμn gèc hoμn gèc hoμn gèc 1995 2633201 - - 100 100 - - 1996 2745452 112251 112251 104,26 104,26 4,26 4,26
 11. 1997 2715768 -29684 82567 98,92 103,14 -1,08 3,14 1998 2742089 26321 108888 100,97 104,14 0,97 4,14 1999 2974623 232534 341422 108,48 112,97 8,84 12,97 2000 3307367 332744 674166 111,19 125,60 11,19 25,60 2001 3596036 288669 962853 108,73 136,57 8,73 36,57 2002 4130154 534118 1496954 114,85 156,85 14,85 56,85 B×nh 213851 106,64 6,64 qu©n Qua sè liÖu b¶ng trªn ta thÊy quy m« ngμnh CN ngμy cμng më réng thÓ hiÖn qua sè l−îng lao ®éng kh«ng ngõng gia t¨ng qua c¸c n¨m. ChØ trong vßng 8 n¨m (95 - 02), mét l−îng lao ®éng lín ®· chuyÓn tõ c¸c ngμnh kh¸c sang ngμnh CN, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cña lao ®éng t¨ng 6,64% tøc lμ t¨ng l−îng tuyÖt ®èi 213851 ng−êi/năm. Mét c©u hái ®Æt ra lμ nguyªn nh©n nμo lμm cho ngμnh CN ngμy mét thu hót thªm ®−îc l−îng lao ®éng lín nh− vËy? Ph¶i ch¨ng cã sù t¸c ®éng cña yÕu tè thu nhËp ë ®©y. B¶ng sè liÖu sau sÏ chØ ra cho ta thÊy sù thay ®æi trong thu nhËp ngμnh CN B¶ng 3: Thu nhËp cña ng−êi lao ®éng ngμnh CN thời kỳ 1995 - 2002 ChØ tiªu L−îng t¨ng Thu nhËp Tèc ®é ph¸t Tèc ®é t¨ng tuyÖt ®èi (tû ng−êi lao triÓn (%) (%) ®ång) ®éng (tû N¨m ®ång) Liªn §Þnh Liªn §Þnh Liªn §Þnh hoμn gèc hoμn gèc hoμn gèc 1995 16012 - - 100 100 - - 1996 19427 3415 3415 121,33 121,33 21,33 21.33 1997 25085 5658 9073 129,12 156,67 29,12 56.67 1889 29398 4313 13386 117,19 183,54 17,19 83.54 1999 35256 5858 19244 119,93 220,29 19,93 120.18 2000 43439 8183 27427 123,21 271,29 23,21 171.29
 12. 2001 51190 7751 35178 117,84 319,69 17,84 219.69 2002 60538 9348 44526 118,26 378,08 18,26 278.08 B×nh qu©n 35043,125 6360,8 120,92 20,92 (95 - 02) Trong 8 n¨m (1995 - 2002), tæng thu nhËp cña ng−êi lao ®éng trong ngμnh CN ®· cã b−íc t¨ng ®¸ng kÓ. Tèc ®é t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ®¹t møc 20,92%/n¨m øng víi l−îng t¨ng tuyÖt ®èi lμ 6360,857 tû ®ång/n¨m. Nh− vËy, qua sè liÖu b¶ng 2 & 3 ®Òu cho kÕt qu¶ lμ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ngμnh CN vÒ c¶ quy m«, sè l−îng vμ chÊt l−îng. Sè l−îng công nh©n vμ tæng thu nhËp cña hä còng t¨ng nh−ng thu nhËp t¨ng (20,92%) nhanh h¬n sè l−îng lao ®éng t¨ng (6,64%). §ã lμ c¬ së tèt ®Ó n©ng cao thu nhËp b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong khu vùc CN. Sù chªnh lÖch trong l−îng ng−êi lao ®éng vμ thu nhËp lμ mét tÝn hiÖu tèt trong viÖc c¶i thiÖn møc sèng cña ng−êi lao ®éng. B¶ng 4: Tèc ®é ph¸t triÓn thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng ngμnh CN thời kỳ 1995 - 2002 N¨m B×nh ChØ tiªu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 qu©n (95 - 02) 1. Thu nhËp ng−êi lao 16012 19427 25085 29398 35256 43439 51190 60538 35043,125 ®éng (tû ®ång) 2. Tèc ®é ph¸t triÓn liªn - 121,3 129,12 117,19 119,93 123,21 117,84 118,26 120,92 hoμn (%) 3. Tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh - 121,33 156,67 183,54 220,18 271,29 319,69 378,08 gèc (%) 1. L−îng lao ®éng 2633201 2745452 2715768 2742089 2974623 3307367 3596036 4130154 3105587 (ng−êi) 2. Tèc ®é ph¸t triÓn liªn - 104,26 98,92 100,97 108,48 111,19 108,73 114,85 106,64 hoμn (%) 3. Tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh - 104,26 103,14 104,14 112,97 125,60 136,57 156,85 gèc (%) 1. Thu nhËp b×nh qu©n 6,08081 7,07607 9,23680 10,72102 11,85226 13,13401 14,23512 14,65756 10,87421 (tr®/ng−êi) 2. Tèc ®é ph¸t triÓn liªn - 116,38 130,54 116,07 110,55 110,81 108,38 102,97 113,39 hoμn (%)
 13. 3. Tèc ®é ph¸t triÒn ®Þnh - 116,38 151,90 151,51 167,50 215,90 234,10 241,05 gèc (%)
 14. Tèc ®é ph¸t triÓn thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng ngμnh c«ng nghiÖp (1995-2002) % 140 120 100 Thu nhËp ng−êi lao ®éng 80 L−îng lao ®éng 60 Thu nhËp b×nh qu©n 40 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Năm Trong 8 n¨m liªn tiÕp (1995 - 2002), tèc ®é ph¸t triÓn thu nhËp ng−êi lao ®éng lu«n cao h¬n tèc ®é ph¸t triÓn lùc l−îng lao ®éng trong ngμnh nμy. NÕu nh− n¨m 1996, thu nhËp ng−êi lao ®éng ®¹t 19427 (tû ®ång, t¨ng 21,33% so víi n¨m 1995, th× cïng thêi gian ®ã, l−îng lao ®éng chØ t¨ng 4,26% tøc lμ t¨ng 3415 (ng−êi) lμm cho thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng ngμnh CN ®¹t 7,07607 (triÖu ®ång/ng−êi) tøc lμ t¨ng 16,38%. T−¬ng tù c¸c n¨m sau, tèc ®é t¨ng thu nhËp ng−êi lao ®éng lu«n ®¹t lín h¬n tèc ®é t¨ng sè l−îng ng−êi lao ®éng. Xu h−íng t¨ng tr−ëng lÖch pha gi÷a thu nhËp ng−êi lao ®éng vμ sè l−îng ng−êi lao ®éng lμ ®éng lùc to lín lμm thay ®æi thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng ngμnh CN. §Ønh cao nhÊt trong thêi kú nμy lμ n¨m 1997, khi ®ã tèc ®é t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ng−êi lao ®éng ngμnh CN ®¹t 30,54% so víi n¨m 1996. KÕt qu¶ nμy ®¹t ®−îc do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vμ chñ quan kh¸c nhau. Mét phÇn lμ do l−îng lao ®éng n¨m 1997 gi¶m so víi n¨m 1996 nh−ng nÕu xÐt trong hoμn c¶nh lóc ®ã nh− cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ lμm cho ®μ t¨ng tr−ëng c¸c n−íc nãi chung vμ ViÖt Nam nãi riªng cã phÇn bÞ ch÷ng l¹i th× kÕt qu¶ nμy cña ngμnh CN lμ mét nç lùc rÊt lín. Qua ®©y cã thÓ thÊy r»ng, dï trong hoμn c¶nh khã kh¨n thÕ nμo th× ngμnh CN vÉn gi÷ v÷ng ®−îc vai trß "®Çu tμu" cña m×nh trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ n−íc nãi chung. Sau n¨m 1997, tèc ®é t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ng−êi lao ®éng ngμnh CN cã phÇn gi¶m xuèng. N¨m 1998 ®¹t 16,07% so víi n¨m 1997. N¨m 2000
 15. ®¹t 10,81% so víi n¨m 1999 vμ ®Õn n¨m 2002 chØ cßn 2,97% so víi n¨m 2001. Cã ph¶i ngμnh CN ®ang kÐm ph¸t triÓn dÇn? C©u tr¶ lêi lμ kh«ng ph¶i ngμnh CN ®ang sôt gi¶m ph¸t triÓn. Bëi ViÖt Nam ban ®Çu lμ mét n−íc víi nÒn CN quÌ quÆt, kh«ng ph¸t triÓn. §iÓm xuÊt ph¸t cña chóng ta qu¸ thÊp, tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp, chØ víi mét vμi nhμ m¸y CN. B−íc sang c¬ chÕ thÞ tr−êng cïng víi sù më réng trong c¸c ngμnh, ngμnh CN cã b−íc nh¶y vät lín, ®¹t ®−îc c¸c tèc ®é ph¸t triÓn vμ tèc ®é t¨ng t−¬ng ®èi cao lμ ®iÒu tÊt yÕu víi bÊt kú mét nÒn kinh tÕ nμo. Nh÷ng con sè ph¸t triÓn cña thêi kú chuyÓn giao cã thÓ lμ nh÷ng con sè rÊt lín nh−ng ®ã chØ lμ sù t¨ng tr−ëng "nãng". Nã chØ x¶y ra ë trong giai ®o¹n míi, cßn khi nÒn kinh tÕ ®i dÇn vμo æn ®Þnh, mäi mÆt ®· ®−îc n©ng cao th× tèc ®é t¨ng chØ ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh võa ph¶i, giao ®éng trong kho¶ng ®¶m b¶o. Ngμnh CN lμ mét bé phËn cña nÒn KTQD v× vËy sù ph¸t triÓn cña nã kh«ng n»m ngoμi quy luËt ph¸t triÓn chung cña toμn nÒn kinh tÕ. Sau mét kho¶ng thêi gian ph¸t triÓn, ngμnh CN cña ViÖt Nam ®ang dÇn dÇn ®i vμo sù æn ®Þnh cña m×nh. C¸c tèc ®é t¨ng kh«ng cßn lμ nh÷ng con sè "khæng lå" mμ chØ dõng l¹i ë mét tèc ®é võa ph¶i, kh¼ng ®Þnh ngμnh CN cña n−íc ta ®ang ngμy mét trë nªn æn ®Þnh víi rÊt nhiÒu lÜnh vùc s¶n xuÊt. Tõ chç tÊt c¶ hμng ho¸ ®Òu khan hiÕm, ®Õn nay ViÖt Nam ®· trë thμnh mét n−íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, s¶n xuÊt trong n−íc ®· ®¸p øng ®−îc phÇn lín nhu cÇu s¶n xuÊt vμ tiªu dïng, xuÊt khÈu ngμy mét t¨ng, ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn cña ng−êi d©n ®−îc c¶i thiÖn râ rÖt. §¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu nμy lμ cã sù ®ãng gãp to lín cña ngμnh CN. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c ngμnh kinh tÕ ®Æc biÖt lμ ngμnh CN đã t¹o thªm nhiÒu chç lμm míi. Môc tiªu ph¸t triÓn chung cña bÊt kú quèc gia nμo còng lμ c¶i thiÖn ®−îc ®êi sèng cña ng−êi d©n. Víi ngμnh CN n−íc ta, ®Æc biÖt trong thêi kú 1995 - 2002, môc tiªu nμy cã thÓ coi nh− hoμn thμnh t−¬ng ®èi tèt thÓ hiÖn sù t¨ng tr−ëng cña thu nhËp b×nh qu©n ng−êi lao ®éng ngμnh CN n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr−íc. Võa gi¶i quyÕt ®−îc viÖc lμm cho ng−êi lao ®éng, võa kh«ng ngõng c¶i thiÖn møc thu nhËp b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong ngμnh , ®©y cã thÓ coi lμ mét thμnh c«ng lín cña ngμnh CN nãi riªng.
 16. 1.2. Phân tích biến động về cơ cấu giá trị sản xuất ngành CN 1.2. 1. Ph©n tÝch biÕn ®éng c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN (GO) theo khu vùc kinh tÕ. B¶ng 5: C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN theo khu vùc kinh tÕ thời kỳ 1995-2002. (Theo gi¸ 1994) §¬n vÞ: % N¨m 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 Khu vùc kinh tÕ 1. Tæng sè 100 100 100 100 100 100 100 2. Khu vùc KT trong n−íc 74,913 71,077 68,180 65,325 64,051 64,685 64,679 - DN Nhμ n−íc 50,293 47,965 46,181 43,283 41,798 41,091 40,103 - Ngoμi quèc doanh 24,620 23,113 21,998 21,942 22,258 23,593 24,516 3. Khu vùc cã vèn §T n−íc 25,081 28,923 31,820 34,675 35,643 35,315 35,321 ngoμi Xem xÐt tû träng GO cña c¸c khu vùc kinh tÕ ®ãng gãp cho GO chung cña ngμnh CN toμn quèc ta thÊy tû träng GO cña khu vùc kinh tÕ trong n−íc lu«n cao h¬n khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi Tuy nhiªn kho¶ng c¸ch cña 2 khu vùc nμy ngμy cμng ®−îc thu hÑp l¹i. NÕu n¨m 1995, tû träng cña khu vùc kinh tÕ trong n−íc chiÕm tíi 74,913% so víi 25,087% cña khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi th× ®Õn n¨m 1998 tû träng t−¬ng øng cña 2 khu vùc lμ 68,180% vμ 31,820% vμ ®Õn n¨m 2002 th× con sè ®ã chØ cßn lμ 64,679% vμ 35,321%. §iÒu nμy cho thÊy cμng vÒ sau, khi chÝnh phñ ViÖt Nam đã cã nh÷ng chÝnh s¸ch më réng thÞ tr−êng ViÖt Nam, hấp dẫn ®Çu t− n−íc ngoμi vμo ViÖt Nam nên ®· thu hót ®−îc nhiều nhμ ®Çu t− n−íc ngoμi t×m ®Õn ViÖt Nam ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh. Khu vùc FDI cã kh¶ n¨ng rÊt lín vÒ vèn, hä ®· ®Çu t− theo chiÒu s©u, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Kinh tÕ trong n−íc còng cã sù biÕn ®éng kh¸ lín gi÷a tû träng cña khu vùc doanh nghiÖp Nhμ n−íc vμ doanh nghiÖp ngoμi quèc doanh. RÊt nhiÒu c¸c xÝ nghiÖp, nhμ m¸y CN cña t− nh©n ®· ra ®êi.Trong n¨m 1995, tû träng GO cña doanh nghiÖp Nhμ n−íc ®ãng gãp 50,293% gÊp 2,043 lÇn cña khu vùc ngoμi quèc doanh lμ 24,620%. B»ng nh÷ng nç lùc cña chÝnh m×nh céng
 17. víi nh÷ng chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña Nhμ n−íc dμnh cho khu vùc ngoμi quèc doanh mμ khu vùc nμy ®· ®¹t ®−îc mét sè thμnh tùu ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m sau. §iÒu nμy ®−îc chøng minh b»ng sù kh«ng ngõng t¨ng tû träng GO cña khu vùc ngoμi quèc doanh ®Æc biÖt lμ trong 3 n¨m 2000 - 2002 lμm cho ®Õn cuèi n¨m 2002 tû träng GO cña khu vùc doanh nghiÖp Nhμ n−íc vμ khu vùc ngoμi quèc doanh ®· ®−îc rót ng¾n l¹i cßn 40,103% vμ 24,576% tøc lμ chØ gÊp cã 1,63 lÇn. Mét thùc tÕ lμ sù ®ãng gãp tû träng GO cña khu vùc doanh nghiÖp Nhμ n−íc ngμy cμng thÊp vμ sù t¨ng lªn cña khu vùc ngoμi quèc doanh. §©y lμ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt. Suy cho cïng, ®Ó mét ®Êt n−íc ph¸t triÓn m¹nh th× doanh nghiÖp Nhμ n−íc chØ nªn tån t¹i ë mét sè ngμnh CN cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt kh«ng thÓ giao do t− nh©n tiÕn hμnh ®−îc. Kinh tÕ muèn ph¸t triÓn tr−íc hÕt cÇn ph¶i cã sù c¹nh tranh lμnh m¹nh vμ c«ng b»ng. Víi c¸c doanh nghiÖp Nhμ n−íc vÉn cßn tån t¹i ®©u ®ã ¶nh h−ëng cña c¬ chÕ bao cÊp v× vËy sù kh«ng hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt lμ mét ®iÒu dÔ hiÓu. V× vËy sù gi¶m tû träng GO cña khu vùc nμy lμ mét thùc tÕ cÇn thiÕt. Cßn ®èi víi khu vùc ngoμi quèc doanh vμ khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi sù ph¸t triÓn nhanh trong t−¬ng lai lμ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng. 1.2. 2. Ph©n tÝch biÕn ®éng c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt - ngμnh CN theo ph©n vïng kinh tÕ. B¶ng 6: C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN theo ph©n vïng kinh tÕ thời kỳ 1995 - 2002 (theo gi¸ 1994) ( §¬n vÞ: % ) N¨m 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Vïng kinh tÕ Tæng sè 100 100 100 100 100 100 100 100 §ång B»ng S«ng Hång 16,887 17,259 17,515 17,500 17,880 17,743 20,362 21,385 §«ng B¾c vμ Trung Du B¾c 6,916 6,842 6,684 7,014 7,107 7,982 5,532 5,506 Bé T©y B¾c 0,310 0,309 0,296 0,328 0,295 0,273 0,257 0,240 Khu Bèn cò 3,542 3,387 3,274 3,181 3,127 3,609 3,674 3,810 Duyªn h¶i miÒn Trung 5,299 5,379 5,432 5,370 5,340 5,463 5,017 5,212 T©y Nguyªn 1,141 1,237 1,087 1,019 0,993 0,966 0,879 0,852 §«ng Nam Bé 49,186 48,939 49,659 49,806 50,348 49,673 49,740 48,719 §ång b»ng S«ng Cöu Long 11,568 11,453 10,634 10,292 9,745 9,318 9,533 9,293
 18. Kh«ng ph©n vïng 5,150 5,195 5,419 5,419 5,165 4,974 5,006 4,982 Tõ c¸c sè liÖu trªn cho thÊy ®−îc sù v−ît tréi trong c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña khu vùc §«ng Nam Bé, lu«n chiÕm trong kho¶ng tõ 48,719% ÷ 50,348% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt toμn ngμnh CN. TiÕp theo sau lμ 2 khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång vμ ®ång b»ng S«ng Cöu Long. ThÊp nhÊt lμ khu vùc T©y B¾c, tû träng chiÕm ch−a ®−îc 1%. §iÒu nμy chøng tá khu vùc nμy CN cßn kÐm ph¸t triÓn ch−a cã sù ®Çu t− tho¶ ®¸ng. Qua b¶ng sè liÖu vÒ c¬ cÊu nμy chØ ra cho ta thÊy sù bÊt hîp lý, tÝnh kh«ng ®ång bé trong ph¸t triÓn ngμnh CN ë n−íc ta qua c¸c vïng kinh tÕ. Khu vùc §«ng Nam Bé víi sù t¨ng vät å ¹t vÒ c¸c khu CN, khu chÕ xuÊt ®· chiÕm tû träng rÊt lín b»ng 8 khu vùc cßn l¹i céng vμo. §Æc biÖt qua 8 n¨m mμ hÇu nh− sù thay ®æi vÒ tû träng ®ãng gãp vμo GO chung cña toμn quèc cña mçi vïng hÇu nh− kh«ng cã sù c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, chØ cã khu vùc §ång b»ng s«ng Hång lμ cã 1 chót t¨ng dÇn tõ 16,887% n¨m 1995 lªn tíi 17,500% n¨m 1998 vμ 21,385% n¨m 2002. Cßn cã nh÷ng khu vùc cã dÊu hiÖu ch÷ng l¹i hoÆc tôt gi¶m tû träng ®ãng gãp nh− T©y Nguyªn cø n¨m sau tû träng l¹i gi¶m so víi n¨m tr−íc, n¨m 1995, tû träng ®¹t 1,141%, n¨m 1998 lμ 1,019%, n¨m 2000 lμ 0,966% vμ ®Õn n¨m 2002 chØ cßn 0,852%. V× vËy, cã thÓ thÊy ®èi víi c¸c khu vùc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn t−¬ng ®èi m¹nh vÉn duy tr× ®−îc tÝnh æn ®Þnh cña m×nh. Cßn ®èi víi c¸c khu vùc ngμnh CN cßn non yÕu th× vÉn ch−a t×m ra ®−îc gi¶i ph¸p nμo thùc sù h÷u hiÖu ®Ó ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn ngμnh CN cña vïng m×nh. Sù chªnh lÖch qu¸ lín trong viÖc ®ãng gãp tû träng cña mçi vïng kinh tÕ vμo tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngμnh CN toμn quèc nãi chung ®· n¶y ra 1 vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt lμ trong t−¬ng lai, biÖn ph¸p, ph−¬ng thøc nμo cÇn ®−îc ¸p dông ®Ó ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn CN ë c¸c vïng non trÎ. Sao cho c©n b»ng ®−îc sù ph¸t triÓn cña c¸c vïng, kh«ng cßn hiÖn t−îng cã vïng ®ãng gãp qu¸ lín, cã vïng th× hÇu nh− sù ®ãng gãp lμ kh«ng ®¸ng kÓ, giËm ch©n t¹i chç trong viÖc ph¸t triÓn, kh«ng ph¸t huy ®−îc c¸c tiÒm n¨ng, néi lùc cña m×nh. 2. Phân tích biến động VA ngành CN theo khu vực kinh tế và vùng kinh tế 2.1. Phân tích biến động về khối lượng của VA 2.1.1. Ph©n tÝch biÕn ®éng VA ngμnh CN theo khu vùc kinh tÕ B¶ng 7: Tèc ®é t¨ng VA cña c¸c khu vùc kinh tÕ ngμnh CN (1995 - 2002) ( §¬n vÞ: %) ChØ tiªu Tèc ®é t¨ng VA B×nh qu©n Khu vùc Kinh tÕ 1995 - 2002 96/95 97/96 98/97 99/98 2000/99 01/02 02/03
 19. Toμn quèc 113,97 112.92 117,78 111,16 117,80 112,41 111,86 112,96 Khu vùc KtÕ trong n−íc 111,21 109.10 105,99 105,34 113,76 113,58 111,63 109,96 DN Nhμ n−íc 111,74 109.76 105,51 104,04 110,20 110,40 108,64 108,58 Ngoμi quèc doanh 110,18 107.81 106,94 107,92 118,78 119,20 116,52 112,37 Khu vùc cã vèn §TNN 120,78 121,61 123,61 118,61 125,03 110,75 112,20 118,83 Tèc ®é t¨ng VA cña c¸c khuKV kinh t? thuéc Tốc độ tăng VA theo vùc kinh tế của % ngành CN (1995-2002) ngμnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam (1995-2002) 140 120 Toμn quèc 100 Khu vùc KtÕ trong n−íc 80 DN Nhμ n−íc 60 Ngoμi quèc doanh 40 Khu vùc cã vèn §TNN 20 0 96/95 98/97 00/99 02/01 N¨m Tèc ®é t¨ng VA cña 2 khu vùc c¬ b¶n kh«ng æn ®Þnh, theo nh÷ng xu h−íng kh¸c nhau. + Víi khu vùc kinh tÕ trong n−íc Nh×n chung, tèc ®é t¨ng VA cña khu vùc nμy gi¶m trong kho¶ng thêi gian 1995 - 1999 sau ®ã cã xu h−íng t¨ng trë l¹i vμo nh÷ng n¨m tiÕp theo. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ sù ph¸t triÓn VA trong khu vùc nμy ta sÏ xem xÐt kü h¬n ë thμnh phÇn t¹o nªn khu vùc kinh tÕ trong n−íc lμ doanh nghiệp nh nước(DNNN) vμ khu vùc d©n doanh => DNNN (bao gåm c¸c DN thuéc së h÷u cña Nhμ n−íc tõ trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng) Giai ®o¹n 95 - 02 th× chØ cã n¨m 1996, VA cña khu vùc nμy cã tèc ®é t¨ng so víi 1995 cao nhÊt ®¹t 11,74%. Trong nh÷ng n¨m kÕ tiÕp, tèc
 20. ®é t¨ng cña VA cã sôt gi¶m trong vμi n¨m råi l¹i t¨ng lªn tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cña c¸c n¨m tiÕp theo kh«ng ®¹t ®−îc tíi con sè 11,74% cña n¨m 96/95. B×nh qu©n tèc ®é t¨ng cña VA khu vùc nh nước lμ 8,58% => Khu vùc d©n doanh (bao gåm kinh tÕ tËp thÓ, kinh doanh c¸ thÓ hé gia ®×nh, kinh tÕ TB t− nh©n...) Tõ n¨m 1995 - 1997, tèc ®é t¨ng VA cña khu vùc d©n doanh lu«n thÊp h¬n khu vùc DNNN. §ã lμ do thêi gian ®Çu míi b−íc vμo nÒn kinh tế thị trường, ng−êi d©n cßn xa l¹ víi viÖc tiÕn hμnh kinh doanh kh«ng phô thuéc vμo Nh nước, khi ®ã luËt ph¸p ch−a thùc sù khuyÕn khÝch cho khu vùc nμy ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, nh÷ng n¨m tiÕp theo (1998 - 2002), khu vùc nμy ho¹t ®éng m¹nh mÏ hơn. Víi tèc ®é t¨ng VA lu«n cao h¬n ë khu vùc DNNN. §Æc biÖt ngay sau khi ban hμnh luËt DN lμ mét tiÒn ®Ò, t¹o ®μ ph¸t triÓn cho khu vùc nμy ®¹t ®−îc tèc ®é t¨ng cao nhÊt vμo n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lμ 19,20% trong khi n¨m ®ã khu vùc DNNN chØ ®¹t 10,4%. Cμng ngμy sù chªnh lÖch sù chªnh lÖch tèc ®é t¨ng VA cña khu vùc d©n doanh sè víi khu vùc DNNN cμng lín thÓ hiÖn tiÒm n¨ng cña khu vùc nμy trong t−¬ng lai. DÇn dÇn khu vùc nμy ®ãng gãp vμo sù ph¸t triÓn chung cña toμn ngμnh CN. -> Nh− vËy, nhê cã sù can thiÖp kÞp thêi cña Nhμ n−íc b»ng c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t−... mμ khu vực kinh tế Nhà nước gia t¨ng tèc ®é ph¸t triển. §Æc biÖt ®−îc ®¸nh dÊu b»ng sù ph¸t triÓn v−ît bËc cña khu vùc d©n doanh. §iÒu nμy lμ rÊt phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi khi gi¶m dÇn tû träng cña khu vùc doanh nghiÖp Nhμ n−íc, t¨ng dÇn khu vùc d©n doanh c¶ vÒ sè l−îng vμ chÊt l−îng. * Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi: Trong 8 n¨m (1995 - 2002) th× 6 n¨m liÒn (1995 - 2000) tèc ®é t¨ng VA ngμnh CN cña khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi ®Òu cao h¬n khu vùc kinh tÕ trong n−íc, ®¹t tèc ®é t¨ng VA trung b×nh c¶ kú lμ 18,83% với chªnh lÖch tèc ®é t¨ng VA hμng n¨m víi khu vùc kinh tÕ trong n−íc t−¬ng ®èi cao. Tõ n¨m 1995 - 2000 tèc ®é t¨ng VA cña khu vùc nμy th−êng giao ®éng trong kho¶ng tõ 18,61% (n¨m 99/98) ÷ 25,03% (2000/1999). Trong 2 n¨m 01/00 vμ 02/01 th× tèc ®é t¨ng nμy cã gi¶m m¹nh xuèng cßn 10,75% vμ 12,2% thÊp h¬n tèc ®é t¨ng VA cña khu vùc kinh tÕ trong n−íc cïng thêi kú lμ 13,58% vμ 11,63%. Tuy nhiªn sù
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2