intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ: Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:206

92
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án đề xuất áp dụng một số kỹ thuật phân tích để đánh giá việc thực hiện mục tiêu quản trị chi phí được sử dụng cho từng phương pháp kế toán quản trị chi phí, cụ thể là kỹ thuật phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của sản phẩm có thể so sánh trong phương pháp Kaizen, kỹ thuật phân tích số chênh lệch trong phương pháp định mức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam

 1. 0 2346789 7
 2.   !"#$%!%0&'()*#0&!"0+,-0.(/0 12!"#3!4("#(!"%5+6%7!89"()*4(:;?
 3. FGH
 4. EIJ
 5. 2KLM
 6. DM
 7.      NFKOPM
 8. CQJMQ
 9. RKOSM
 10. T  
 11. 00 234634 678
 12.  234634 234444 23  234!"# 23 $ 672% &'( )*+ ,- ./#0'4441#23#445'6 7)*+ 7)87 +)89 5'4:6';4(B ,CD 7)*+ 7)87 +)8445'4:6';@E (E(FGHIJHKLFGMKNOP@E ,CDCQ 7RSTUV WRXW YRZ YR[\]^_G`P@a (EE`IF^KLbc_G`PIFPIF[\@d efgfgfehijklmnopq0irstusvwxffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffyz efgfgfyhijklmnopq0i{jk|}wxffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffy~ 6'; )*+ ,@€ )*+ Q- %66';‚ƒ„+ 7)*+ 7)87 …? 0'"2$4†‡;3#6?4'ˆ‰„#‰"†Š2‹ 44?#ƒ†‰"'Œ@B  
 13. 000 2346789 
 14.  7868 79 8 !"677#7$6789 
 15. 333333333333333333333333333333333333333333333333332%& 234346'()*+,-./01+2-3'453333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333332%& 67878789:;?@ABCDEDFGHI0JKLMBNOGPQRJKQSJTNUAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWX& 67878769:;?@ABCDGYIZ[J\OSJIF]LMBNOGPQRJKQSJTNUAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^_& 678787`9:;?@ABCDGYIZ[JIa0BNbJNLMBNOGPQRJKQSJTNUAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^_& 23432c(/d(ef-'gh5ei)jklm-n(2-kop/'g3'qk'rl/'()*+,-.+2-3'45333333333333333333333ss& 23297 t677#7u vw677#333333333333333333333333333333sx& 232349'mg-gh5ey/'g3'q3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333sx& 23232'z-{l|g/'g3'q3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333s}& WVWVWV_~NJ€Z0INHZAR0\ODJN‚BCDBN0TNbLƒ0A„…9>†NZ‡9>†JKVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ˆ& WVWVWVW~NJ€Z0INHZGNS=‰=Š9‹;?9=Œ9…?9ŒŽ9‘9>R?9‡’“JKBN]OTNbVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^”& WVWVWV^~NJ€Z0BN0TNbINHZA„…9>†G0@AQZ[IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^•& WVWVWV–~NJ€Z0BN0TNbINHZA„…9>†TN—N“TGN0FD\O˜Y‡9>]JNVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^•& ™š›œžœŸ ¡ œ¢£w 7!¤ 6¥¦9 8 !"677# 7$§¦633333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333s%& 23s34¨2-/'©k/01)jklm-n(2-kop/'g3'q3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333s%& ™š›š™œª«œ¬­®­œ¯°|-3'mkkog±-/01)jklm-n(2-kop/'g3'q333333333333333333333333333333333333333333333333333333x²& ™š³œžœ´µ¶·¸Ÿœ´µž´œ9 8 !"677#7$6789 
 16.  73333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333xx& ™š³š¹œ´º»¼½¬œ¾ºª¾œ«º­œ¾ºq5i/kgc(¿1o.rk/l+kg-.À333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333xx& WV–V_V_ÁN[0J0‚AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV––& WV–V_VWEÂBI0ÃOBC
 17. 01 3454643789 0
 18. 9 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 !"#!$%&'%()*+,-./)*+,-0,+12'34!567!'89:%; 3:%6?@A(!$A7!
 19. 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444Œ ‚ƒ„ƒ…ƒ‚‡‰Ž4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445 ‚ƒ„ƒ…ƒ…‡ˆ‰Š‘’“”•9444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444– €?;!%!$%;&C !"#!$%&'%()*+,-./)*+,-0,+12'34! 567!'89:%;3:%6?@A(!$A7!
 20. 0 234326789
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2