intTypePromotion=1

Đề tài: "Áp dụng một số phương pháp thống kê phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp ở Việt Nam"

Chia sẻ: Phan Ngi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
53
lượt xem
6
download

Đề tài: "Áp dụng một số phương pháp thống kê phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp ở Việt Nam"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "áp dụng một số phương pháp thống kê phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Áp dụng một số phương pháp thống kê phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp ở Việt Nam"

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: "Áp dụng một số phương pháp thống kê phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp ở Việt Nam"
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M ở đầu I . Sự cần thiết của đề tài ë ViÖt Nam hiÖn nay, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN d­íi sù chØ ®¹o cña Nhµ n­íc còng ®ång nghÜa víi viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ mäi ngµnh nghÒ. Trong ®ã c«ng nghiÖp ®ang trë thµnh mét ngµnh mòi nhän víi tû träng ®ãng gãp chung trong nÒn kinh tÕ chiÕm møc lín. Lµ mét sinh viªn cña ngµnh thèng kª, xuÊt ph¸t tõ môc ®Ých muèn cã mét c¸i nh×n kh¸i qu¸t vµ tõng b­íc nghiªn cøu s©u vÒ sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1995-2002 còng nh­ ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p thèng kª ®· ®­îc häc, t«i ®· chän ®Ò tµi: "¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p thèng kª ph©n tÝch sù biÕn ®éng trong s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam" Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh vµ quý b¸u cña c¸c thÇy c«. Nh­ng do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm nghiªn cøu, ®Ò tµi nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt. Do ®ã, t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c¸c c« vµ c¸c b¹n. II. Néi dung nghiªn cøu Víi môc ®Ých nªu trªn ®Ò tµi tËp trung chñ yÕu gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: - Kh¸i qu¸t mét sè lý thuyÕt c¬ b¶n ®­îc vËn dông trong ph©n tÝch. - Tæng quan t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n 1995-2002. - VËn dông cña mét sè ph­¬ng ph¸p thèng kª ®Ó ph©n tÝch sù biÕn ®éng trong s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp. - Mét sè khuyÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp. III. §èi t­îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi - §èi t­îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña mét sè chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp trong s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam. - §Ò tµi giíi h¹n nghiªn cøu biÕn ®éng s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp qua thêi gian (1995-2002) vµ xÐt trong ph¹m vi toµn quèc.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng I Mét sè chØ tiªu vµ ph­¬ng ph¸p thèng kª ®Ó nghiªn cøu vµ ph©n tÝch biÕn ®éng ngµnh c«ng nghiÖp I. Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n 1. Kh¸i niÖm chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt: (Gross output - GO) GO = (1) Gi¸ trÞ thµnh phÈm ®· s¶n xuÊt ®­îc trong kú (b»ng nguyªn vËt liÖu cña ®¬n vÞ c¬ së hoÆc b»ng nguyªn, vËt liÖu cña ng­êi ®Æt hµng ®em ®Õn). + (2) B¸n thµnh phÈm, phÕ liÖu, phÕ phÈm, thø phÈm ®· tiªu thô ®­îc trong kú; + (3) Chªnh lÖch s¶n xuÊt dë dang cuèi kú so víi ®Çu kú + (4) Gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt CN lµm thuª cho bªn ngoµi ®· hoµn thµnh trong kú. §èi víi ho¹t ®éng nµy, chØ tÝnh theo sè thùc tÕ chi phÝ, tiÒn c«ng, thuÕ, lîi nhuËn… cña ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn. Kh«ng tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ vËt t­ cña ng­êi ®Æt hµng ®em ®Õn; + (5) Doanh thu cho thuª thiÕt bÞ, m¸y mãc thuéc d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, c¬ së. Trong thùc tÕ ®¬n vÞ c¬ së kh«ng h¹ch to¸n ®­îc gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu cña ng­êi ®Æt hµng ®em ®Õn chÕ biÕn nªn gi¸ trÞ nµy kh«ng thÓ hiÖn trong thu nhËp vµ chi phÝ cña ®¬n vÞ c¬ së. HoÆc tÝnh GO c«ng nghiÖp theo c«ng thøc thø 2: GO = (1) Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh; + (2) Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt phô; + (3) Doanh thu b¸n phÕ liÖu, phÕ phÈm, b¸n thµnh phÈm thùc tÕ ®· tiªu thô trong kú tÝnh to¸n; + (4) Chªnh lÖch cuèi kú so víi ®Çu kú thµnh phÈm tån kho; + (5) Chªnh lÖch cuèi kú so víi ®Çu kú thµnh phÈm göi b¸n nh­ng ch­a thu ®­îc tiÒn; + (6) Chªnh lÖch cuèi kú so víi ®Çu kú s¶n phÈm s¶n xuÊt dë dang;
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + (7) Gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt CN lµm thuª cho bªn ngoµi ®· hoµn thµnh trong kú. §èi víi ho¹t ®éng nµy, chØ tÝnh sè thùc tÕ chi phÝ, tiÒn c«ng, thuÕ lîi nhuËn… cña ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn; kh«ng tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ vËt t­ cña ng­êi ®Æt hµng ®em ®Õn; + (8) Gi¸ trÞ s¶n phÈm ®­îc tÝnh theo quy ®Þnh ®Æc biÖt + (9) TiÒn thu ®­îc do cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ c¬ së; ý nghÜa chØ tiªu GO: - Tæng hîp kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - §Ó tÝnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ c¬ së - §Ó tÝnh gi¸ trÞ gia t¨ng (VA), gi¸ trÞ gia t¨ng thuÇn (NVA) cña ®¬n vÞ c¬ së Nh­îc ®iÓm: ChØ tiªu cã sù tÝnh to¸n trïng lÆp trong ph¹m vi tõng ngµnh s¶n xuÊt vµ gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ. 2. Gi¸ trÞ gia t¨ng cña ®¬n vÞ c¬ së (VA) Gi¸ trÞ gia t¨ng cßn gäi lµ gi¸ trÞ t¨ng thªm lµ toµn bé kÕt qu¶ lao ®éng h÷u Ých cña nh÷ng ng­êi lao ®éng trong ®¬n vÞ c¬ së míi s¸ng t¹o ra vµ gi¸ trÞ hoµn vèn, cè ®Þnh (KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh) trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (mét th¸ng, mét quý hoÆc mét n¨m). Nã ph¶n ¸nh bé phËn gi¸ trÞ míi ®­îc t¹o ra c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch vô mµ nh÷ng ng­êi lao ®éng cña ®¬n vÞ c¬ së míi lµm ra bao gåm phÇn gi¸ trÞ cho m×nh (V), phÇn cho ®¬n vÞ c¬ së vµ x· héi (M) vµ phÇn gi¸ trÞ hoµn vèn cè ®Þnh (khÊu hao TSC§ = C1). - VÒ mÆt gi¸ trÞ: VA = V + M + C1 - Ph­¬ng ph¸p tÝnh VA: cã 2 ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n: a. Ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt Gi¸ trÞ gia t¨ng cña ®¬n vÞ c¬ së = gi¸ trÞ s¶n xuÊt - chi phÝ trung gian
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. Ph­¬ng ph¸p ph©n phèi Gi¸ trÞ; gia t¨ng cña; ®¬n vÞ; c¬ së = Thu nhËp; lÇn ®Çu; cña ng­êi; lao ®éng + Thu nhËp; lÇn ®Çu; cña ®¬n vÞ; c¬ së + Thu nhËp; lÇn ®Çu; cña ChÝnh phñ + KhÊu hao TSC§ ý n ghÜa cña chØ tiªu VA: T rªn gi¸c ®é vÜ m«,chØ tiªu VA lµ c¬ së ®Ó tÝnh GDP, GNI, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT). §èi víi ®¬n vÞ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n trong c«ng viÖc ph©n chia lîi Ých gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng cña ®¬n vÞ c¬ së (V) víi lîi Ých cña ®¬n vÞ c¬ së vµ x· héi(M), gi¸ trÞ thu håi vèn do khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (C)..... 3. Chi phÝ trung gian cña ho¹t ®éng CN Chi phÝ trung gian cña ho¹t ®éng CN gåm toµn bé chi phÝ vÒ vËt chÊt vµ dÞch vô phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vËt chÊt vµ dÞch vô cña lÜnh vùc CN. a. Chi phÝ vËt chÊt - Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu chÝnh - Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu phô - §iÖn n¨ng, nhiªn liÖu, chÊt ®èt - Chi cho mua s¾m dông cô nhá dïng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - Chi phÝ vËt t­ cho söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ - Chi v¨n phßng phÈm. - Chi phÝ vËt chÊt kh¸c b. Chi phÝ dÞch vô - C«ng t¸c phÝ - TiÒn thuª nhµ, m¸y mãc thiÕt bÞ, thuª söa ch÷a nhá c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, nhµ lµm viÖc… - Tr¶ tiÒn dÞch vô ph¸p lý - Tr¶ tiÒn c«ng ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho CBCNV - Tr¶ tiÒn cho c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ nghiªn cøu khoa häc. - Tr¶ tiÒn thuª qu¶ng c¸o. - Tr¶ tiÒn vÖ sinh khu vùc, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, b¶o vÖ an ninh - Tr¶ tiÒn c­íc phÝ vËn chuyÓn vµ b­u ®iÖn, lÖ phÝ b¶o hiÓm nhµ n­íc vÒ tµi s¶n vµ nhµ cöa, ®¶m b¶o an toµn s¶n xuÊt, kinh doanh. - Tr¶ tiÒn c¸c dÞch vô kh¸c: in chôp, sao v¨n b¶n, lÖ phÝ ng©n hµng…
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. I I. Một số phương pháp cơ bản dùng để phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp 1 . Phân tích biến động của giá trị sản xuất (GO): a . M« h×nh 1 : GO theo gi¸ hiÖn hµnh hoÆc gi¸ trÞ so s¸nh t¨ng (gi¶m do 3 nh©n tè). + NSL§ sèng c¸ biÖt + N Õu kÕt cÊu lao ®éng cña t æng thÓ d T + T æng sè lao ®éng (  chi phÝ lao ®éng,  thêi gian lao ®éng ) W1 .  T 1 W1 .  T 1 W 01 .  T 1 W0 .  T 1 I pq = = x x W0 .  T 0 W01 . T 1 W0 . T 1 W0 .  T 0 I Go = Iw . Id . I t pq   pqw  pq dT   pq T  b . M« h×nh 2: GO theo gi¸ hiÖn hµnh hoÆc gi¸ so s¸nh t¨ng (gi¶m) do 3 nh©n tè:  Go + HiÖu suÊt sö dông TSC§. (VC§) : H =  Gv  Gv + M øc trang thiÕt bÞ TSC§ (VC§) b×nh qu©n lao ®éng : TR  T + T æng sè lao ®éng.  p q1 H 1 .T R 1 .  T 1 H 0 T R 1 .  T 1 H 0 .T R 0 .  T 1 Ip q   . .  pq0 H 0 .T R 0 .  T 1 H 0 T R 0  T 1 H 0 T R 0  T 0 H TR  T1 1 1  . . H  T0 TR 0 0 I .I .I H T TR 2 . Phân tích biến động của giá trị tăng thêm VA. C hØ sè gi¸ trÞ cña V A.  R1 .P I RP = 1  R0 P0
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C hØ sè l­îng cña VA.  R1 .P1 IR   R0 P1 M « h×nh 1 . V A theo P hh t ¨ng (gi¶m) do : + NSL§ x· héi c¸ biÖt. Ti + KÕt cÊu lao ®éng d T =  Ti + T æng sè lao ®éng:  T H ình thức của mô hình 1 giống hoàn toàn với mô hình 1 khi nghiên cứu biến động của GO
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C hương II. Ứng dụng các chỉ tiêu và phương pháp thống kê để phân tích biến động sản xuất ngành công nghiệp (1995-2002) I . Phân tích tình hình phát triển của ngành CN trong giai đoạn 1995- 2002 1 . Phân tích biến động giá trị sản xuất ngành CN 1 .1. Tổng quát tình hình phát triển ngành CN thời kỳ 1995 - 2002 B ¶ng 1: Tèc ®é ph¸t triÓn vµ tèc ®é t¨ng GO ngµnh CN thêi kú 199 5 - 2 002 C hØ tiªu L ­îng t¨ng tuyÖt ®èi Tèc ®é ph¸t triÓn Tèc ®é t¨ng (%) ( tû ®ång) (%) G O( gi¸ cè ®Þnh 1994) (tû ®ång) Liªn L iªn §Þnh Liªn §Þnh §Þnh gèc hoµn hoµn gèc hoµn gèc N¨m 1 995 103374 - - 100,00 100,00 - - 1 996 117989 14615 14615 114,14 114,14 14,14 14,14 1 997 134420 16431 31046 113,93 130,03 13,93 30,03 1 998 150684 16264 47310 112,10 145,77 12,10 45,77 1 999 168749 18065 65375 111,99 163,24 11,99 63,24 2 000 198326 29577 94952 117,53 191,85 17,53 91,85 2 001 227381 29055 124007 114,65 219,96 14,65 119,96 2 002 260203 32822 156829 114,43 251,71 14,43 154,71 B ×nh qu©n (95 170140,75 22404,14 114,1 14,1 - 02) T heo sè liÖu tõ b¶ng trªn ta thÊy trong thêi kú 1996 - 2002, GO trong ngµnh CN t¨ng tr­ëng liªn tôcnh­ng tèc ®é t¨ng tr­ëng ë ®©y kh«ng æn ®Þnh. NÕu nh­ tèc ®é t¨ng GO trong ngµnh CN n¨m 1996 so víi n¨m 1995 ®¹t ë møc 14,14% tøc lµ t¨ng l­îng tuyÖt ®èi lµ 14615 (tû ®ång) th× trong vßng 3 n¨m tiÕp theo 1997,1998 vµ 1999 tèc ®é t¨ng cã gi¶m dÇn øng víi 13,93%; 12,10% vµ 11,99%. Nguyªn nh©n lín nhÊt cã thÓ chØ ra lµ t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ x¶y ra ë Ch©u ¸ ; t hiªn tai lò lôt g©y ra lµm cho GO cña ViÖt Nam nãi chung gi¶m trong ®ã cã sù gi¶m sót cña GO ngµnh CN nãi riªng. Tuy nhiªn sau qu·ng thêi gian ®ã lµ sù ph¸t triÓn trë l¹i trong
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. n gµnh CN, ®¸nh dÊu b»ng tèc ®é t¨ng cao nhÊt trong vßng 8 n¨m cña thêi kú nµy (95 - 2002) cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 17,5% t­¬ng øng víi 29577 (tû ®ång). 2 n¨m tiÕp theo tèc ®é t¨ngtuy cã gi¶m xuèng nh­ng ë møc ®é kh«ng ®¸ng kÓ 14,65% cña n¨m 2001/2000 vµ 14,43% cña n¨m 2002/2001 øng víi l­îng t¨ng tuyÖt ®èi lµ 29055 (tû ®ång) & 32822 (tû ®ång). Tèc ®é t¨ng tr­ëng GO b×nh qu©n cña ngµnh CN thêi kú 1995 - 2002 ®¹t ë møc 14,1%. Trong khi ®ã tèc ®é t¨ng tr­ëng GO b×nh qu©n cña ngµnh N«ng nghiÖp trong cïng thêi kú chØ ®¹t ë con sè 5,8%. Nh­ vËy cã thÓ thÊy r»ng ®Ó ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ b×nh qu©n cña toµn quèc trong giai ®o¹n 1995 - 2002 th× cã sù ®ãng gãp rÊt lín cña tèc ®é t¨ng cña ngµnh CN. §iÒu nµy phï hîp víi quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ trªn thÕ giíi, khi mét nªn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, sù ®ãng gãp cña ngµnh CN vµo tæng s¶n phÈm trong n­íc cµng ph¶i cao, gi¶m dÇn sù ®ãng gãp cña ngµnh n«ng nghiÖp (NN). Nh­ vËy cã thÓ thÊy r»ng sù ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn ngµnh CN cña n­íc ta trong thêi gian võa qua lµ cã hiÖu qu¶. NÕu nh­ tr­íc kia trong thêi kú bao cÊp, nÒn CN n­íc ta l¹c hËu, yÕu kÐm, hÇu nh­ kh«ng ph¸t triÓn, sù ®ãng gãp vµo t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ rÊt Ýt th× trong thêi kú 95 - 02 víi sù ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ cña Nhµ n­íc ®· ®em l¹i mét kÕt qu¶ ®¸ng kh¶ quan. Kh¼ng ®Þnh cho con ®­êng theo h­íng ph¸t triÓn "CNH - H§H" lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Trªn ®©y ta míi chØ nãi ®Õn tèc ®é t¨ng GO ngµnh CN dùa trªn yÕu tè vÒ khèi l­îng s¶n phÈm vËt chÊt mµ nã t¹o ra. Tuy nhiªn, khi xÐt vÒ sù ph¸t triÓn cña mét ngµnh kinh tÕ cßn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c lîi Ých kh¸c mµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh nµy ®em l¹i cho nÒn KTQD. Thùc tÕ cho thÊy n­íc ta ®i lªn tõ mét nước NN nghÌo víi h¬n 80% d©n sè sèng trong NN v× vËy møc sèng cña ng­êi d©n cßn kh¸ thÊp. Mét xu h­íng ph¸t triÓn chung víi bÊt kú mét quèc gia nµo; ®ã lµ khi chuyÓn dÞch tõ NN sang CN kÐo theo mét l­îng lín lao ®éng tõ ngµnh NN chuyÓn sang ngµnh CN. V× vËy, sè l­îng lao ®éng trong ngµnh còng sÏ cã sù biÕn chuyÓn m¹nh mÏ, ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B ¶ng 2: Lao ®éng ngµnh CN thời kỳ 19 95 - 2 0 02 C hØ tiªu L ­îng t¨ng tuyÖt Tèc ®é ph¸t Tèc ®é t¨ng ®èi (Ng­êi) triÓn (%) (%) L­îng lao ®éng (Ng­êi) L iªn §Þnh Liªn §Þnh Liªn §Þnh N ¨m hoµn gèc hoµn gèc hoµn gèc 1 995 2633201 - - 100 100 - - 1 996 2745452 112251 1 12251 104,26 104,26 4 ,26 4,26 1 997 2715768 -29684 8 2567 98,92 103,14 - 1,08 3,14 1 998 2742089 26321 108888 100,97 104,14 0 ,97 4,14
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 999 2974623 232534 3 41422 108,48 112,97 8 ,84 12,97 2 000 3307367 332744 6 74166 111,19 125,60 1 1,19 25,60 2 001 3596036 288669 9 62853 108,73 136,57 8 ,73 36,57 2 002 4130154 534118 1 496954 1 14,85 156,85 1 4,85 56,85 B ×nh qu©n 2 13851 1 06,64 6,64 Q ua sè liÖu b¶ng trªn ta thÊy quy m« ngµnh CN ngµy cµng më réng thÓ hiÖn qua sè l­îng lao ®éng kh«ng ngõng gia t¨ng qua c¸c n¨m. ChØ trong vßng 8 n¨m (95 - 02), mét l­îng lao ®éng lín ®· chuyÓn tõ c¸c ngµnh kh¸c sang ngµnh CN, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cña lao ®éng t¨ng 6,64% tøc lµ t¨ng l­îng tuyÖt ®èi 213851 ng­êi /năm . Mét c©u hái ®Æt ra lµ nguyªn nh©n nµo lµm cho ngµnh CN ngµy mét thu hót thªm ®­îc l­îng lao ®éng lín nh­ vËy? Ph¶i ch¨ng cã sù t¸c ®éng cña yÕu tè thu nhËp ë ®©y. B¶ng sè liÖu sau sÏ chØ ra cho ta thÊy sù thay ®æi trong thu nhËp ngµnh CN B¶ng 3: Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ngµnh CN thời kỳ 1 995 - 2002 C hØ tiªu L ­îng t¨ng Tèc ®é ph¸t Tèc ®é t¨ng T hu nhËp tuyÖt ®èi (tû triÓn (%) (%) ng­êi lao ®ång) ®éng (tû Liªn §Þnh Liªn §Þnh Liªn § Þnh ®ång) N¨m hoµn gèc hoµn gèc hoµn gèc 1 995 16012 - - 100 100 - - 1 996 19427 3415 3415 121,33 1 21,33 2 1,33 2 1.33 1 997 25085 5658 9073 129,12 1 56,67 2 9,12 5 6.67 1 889 29398 4313 13386 1 17,19 1 83,54 1 7,19 8 3.54 1 999 35256 5858 19244 1 19,93 2 20,29 1 9,93 1 20.18 2 000 43439 8183 27427 1 23,21 2 71,29 2 3,21 1 71.29 2 001 51190 7751 35178 1 17,84 3 19,69 1 7,84 2 19.69 2 002 60538 9348 44526 1 18,26 3 78,08 1 8,26 2 78.08 B ×nh qu©n 6 360,8 35043,125 1 20,92 2 0,92 (95 - 02)
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong 8 n¨m (1995 - 2002), tæng thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong ngµnh CN ®· cã b­íc t¨ng ®¸ng kÓ. Tèc ®é t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ®¹t møc 20,92%/n¨m øng víi l­îng t¨ng tuyÖt ®èi lµ 6360,857 tû ®ång/n¨m. Nh­ vËy, qua sè liÖu b¶ng 2 & 3 ®Òu cho kÕt qu¶ lµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ngµnh CN vÒ c¶ quy m«, sè l­îng vµ chÊt l­îng. Sè l­îng công nh©n vµ tæng thu nhËp cña hä còng t¨ng nh­ng thu nhËp t¨ng (20,92%) nhanh h¬n sè l­îng lao ®éng t¨ng (6,64%). §ã lµ c¬ së tèt ®Ó n©ng cao thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng trong khu vùc CN. Sù chªnh lÖch trong l­îng ng­êi lao ®éng vµ thu nhËp lµ mét tÝn hiÖu tèt trong viÖc c¶i thiÖn møc sèng cña ng­êi lao ®éng. B ¶ng 4: Tèc ®é ph¸t triÓn thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng ngµnh CN t hời kỳ 1 995 - 200 2 N¨m B×nh qu©n (95 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ChØ tiªu - 02) 1. Thu nhËp ng­êi lao 16012 19427 25085 29398 35256 43439 51190 60538 35043,125 ®éng (tû ®ång) 2. Tèc ®é ph¸t triÓn liªn - 121,3 129,12 117,19 119,93 123,21 117,84 118,26 120,92 hoµn (%) 3. Tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh - 121,33 156,67 183,54 220,18 271,29 319,69 378,08 gèc (%) 1. L­îng lao ®éng 2633201 2745452 2715768 2742089 2974623 3307367 3596036 4130154 3105587 (ng­êi) 2. Tèc ®é ph¸t triÓn liªn - 104,26 98,92 100,97 108,48 111,19 108,73 114,85 106,64 hoµn (%) 3. Tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh - 104,26 103,14 104,14 112,97 125,60 136,57 156,85 gèc (%) 1. Thu nhËp b×nh qu©n 6,08081 7,07607 9,23680 10,72102 11,85226 13,13401 14,23512 14,65756 10,87421 (tr®/ng­êi) 2. Tèc ®é ph¸t triÓn liªn - 116,38 130,54 116,07 110,55 110,81 108,38 102,97 113,39 hoµn (%) 3. Tèc ®é ph¸t triÒn ®Þnh - 116,38 151,90 151,51 167,50 215,90 234,10 241,05 gèc (%)
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tèc ®é ph¸t triÓn thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng ngµnh c«ng nghiÖp (1995-2002) % 140 120 Thu nhËp ng­êi lao ®éng 100 L­îng lao ®éng 80 60 Thu nhËp b×nh qu©n 40 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Năm Trong 8 n¨m liªn tiÕp (1995 - 2002), tèc ®é ph¸t triÓn thu nhËp ng­êi lao ®éng lu«n cao h¬n tèc ®é ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng trong ngµnh nµy. NÕu nh­ n¨m 1996, thu nhËp ng­êi lao ®éng ®¹t 19427 (tû ®ång, t¨ng 21,33% so víi n¨m 1995, th× cïng thêi gian ®ã, l­îng lao ®éng chØ t¨ng 4,26% tøc lµ t¨ng 3415 (ng­êi) lµm cho thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng ngµnh CN ®¹t 7,07607 (triÖu ®ång/ng­êi) tøc lµ t¨ng 16,38%. T­¬ng tù c¸c n¨m sau, tèc ®é t¨ng thu nhËp ng­êi lao ®éng lu«n ®¹t lín h¬n tèc ®é t¨ng sè l­îng ng­êi lao ®éng. Xu h­íng t¨ng tr­ëng lÖch pha gi÷a thu nhËp ng­êi lao ®éng vµ sè l­îng ng­êi lao ®éng lµ ®éng lùc to lín lµm thay ®æi thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng ngµnh CN. §Ønh cao nhÊt trong thêi kú nµy lµ n¨m 1997, khi ®ã tèc ®é t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng ngµnh CN ®¹t 30,54% so víi n¨m 1996. KÕt qu¶ nµy ®¹t ®­îc do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan kh¸c nhau. Mét phÇn lµ do l­îng lao ®éng n¨m 1997 gi¶m so víi n¨m 1996 nh­ng nÕu xÐt trong hoµn c¶nh lóc ®ã nh­ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ lµm cho ®µ t¨ng tr­ëng c¸c n­íc nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng cã phÇn bÞ ch÷ng l¹i th× kÕt qu¶ nµy cña ngµnh CN lµ mét nç lùc rÊt lín. Qua ®©y cã thÓ thÊy r»ng, dï trong hoµn c¶nh khã kh¨n thÕ nµo th× ngµnh CN vÉn gi÷ v÷ng ®­îc vai trß "®Çu tµu" cña m×nh trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ n­íc nãi chung. Sau n¨m 1997, tèc ®é t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng ngµnh CN cã phÇn gi¶m xuèng. N¨m 1998 ®¹t 16,07% so víi n¨m 1997. N¨m 2000 ®¹t 10,81%
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. so víi n¨m 1999 vµ ®Õn n¨m 2002 chØ cßn 2,97% so víi n¨m 2001. Cã ph¶i ngµnh CN ®ang kÐm ph¸t triÓn dÇn? C©u tr¶ lêi lµ kh«ng ph¶i ngµnh CN ®ang sôt gi¶m ph¸t triÓn. Bëi ViÖt Nam ban ®Çu lµ mét n­íc víi nÒn CN quÌ quÆt, kh«ng ph¸t triÓn. §iÓm xuÊt ph¸t cña chóng ta qu¸ thÊp, tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp, chØ víi mét vµi nhµ m¸y CN. B­íc sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cïng víi sù më réng trong c¸c ngµnh, ngµnh CN cã b­íc nh¶y vät lín, ®¹t ®­îc c¸c tèc ®é ph¸t triÓn vµ tèc ®é t¨ng t­¬ng ®èi cao lµ ®iÒu tÊt yÕu víi bÊt kú mét nÒn kinh tÕ nµo. Nh÷ng con sè ph¸t triÓn cña thêi kú chuyÓn giao cã thÓ lµ nh÷ng con sè rÊt lín nh­ng ®ã chØ lµ sù t¨ng tr­ëng "nãng". Nã chØ x¶y ra ë trong giai ®o¹n míi, cßn khi nÒn kinh tÕ ®i dÇn vµo æn ®Þnh, mäi mÆt ®· ®­îc n©ng cao th× tèc ®é t¨ng chØ ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh võa ph¶i, giao ®éng trong kho¶ng ®¶m b¶o. Ngµnh CN lµ mét bé phËn cña nÒn KTQD v× vËy sù ph¸t triÓn cña nã kh«ng n»m ngoµi quy luËt ph¸t triÓn chung cña toµn nÒn kinh tÕ. Sau mét kho¶ng thêi gian ph¸t triÓn, ngµnh CN cña ViÖt Nam ®ang dÇn dÇn ®i vµo sù æn ®Þnh cña m×nh. C¸c tèc ®é t¨ng kh«ng cßn lµ nh÷ng con sè "khæng lå" mµ chØ dõng l¹i ë mét tèc ®é võa ph¶i, kh¼ng ®Þnh ngµnh CN cña n­íc ta ®ang ngµy mét trë nªn æn ®Þnh víi rÊt nhiÒu lÜnh vùc s¶n xuÊt. Tõ chç tÊt c¶ hµng ho¸ ®Òu khan hiÕm, ®Õn nay ViÖt Nam ®· trë thµnh mét n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, s¶n xuÊt trong n­íc ®· ®¸p øng ®­îc phÇn lín nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, xuÊt khÈu ngµy mét t¨ng, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi d©n ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. §¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nµy lµ cã sù ®ãng gãp to lín cña ngµnh CN. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c ngµnh kinh tÕ ®Æc biÖt lµ ngµnh CN đã t¹o thªm nhiÒu chç lµm míi. Môc tiªu ph¸t triÓn chung cña bÊt kú quèc gia nµo còng lµ c¶i thiÖn ®­îc ®êi sèng cña ng­êi d©n. Víi ngµnh CN n­íc ta, ®Æc biÖt trong thêi kú 1995 - 2002, môc tiªu nµy cã thÓ coi nh­ hoµn thµnh t­¬ng ®èi tèt thÓ hiÖn sù t¨ng tr­ëng cña thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng ngµnh CN n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc. Võa gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, võa kh«ng ngõng c¶i thiÖn møc thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng trong ngµnh , ®©y cã thÓ coi lµ mét thµnh c«ng lín cña ngµnh CN nãi riªng.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 .2. Phân tích biến động về cơ cấu giá trị sản xuất ngành CN 1 .2. 1. Ph©n tÝch biÕn ®éng c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN (GO) t heo khu vùc kinh tÕ. B¶ng 5: C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN theo khu vùc kinh tÕ thời kỳ 1995-2002. (Theo gi¸ 1994) § ¬n vÞ: % N ¨m 1995 1 996 1 997 1 998 2 000 2 001 2 002 K hu vùc kinh tÕ 1. Tæng sè 100 100 100 100 100 100 100 2. Khu vùc KT trong n­íc 74,913 7 1,077 6 8,180 6 5,325 6 4,051 6 4,685 6 4,679 - D N Nhµ n­íc 50,293 4 7,965 4 6,181 4 3,283 4 1,798 4 1,091 4 0,103 - N goµi quèc doanh 24,620 2 3,113 2 1,998 2 1,942 2 2,258 2 3,593 2 4,516 3. Khu vùc cã vèn §T n­íc 25,081 2 8,923 3 1,820 3 4,675 3 5,643 3 5,315 3 5,321 n goµi Xem xÐt tû träng GO cña c¸c khu vùc kinh tÕ ®ãng gãp cho GO chung cña ngµnh CN toµn quèc ta thÊy tû träng GO cña khu vùc kinh tÕ trong n­íc lu«n cao h¬n khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi Tuy nhiªn kho¶ng c¸ch cña 2 khu vùc nµy ngµy cµng ®­îc thu hÑp l¹i. NÕu n¨m 1995, tû träng cña khu vùc kinh tÕ trong n­íc chiÕm tíi 74,913% so víi 25,087% cña khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th× ®Õn n¨m 1998 tû träng t­¬ng øng cña 2 khu vùc lµ 68,180% vµ 31,820% vµ ®Õn n¨m 2002 th× con sè ®ã chØ cßn lµ 64,679% vµ 35,321%. §iÒu nµy cho thÊy cµng vÒ sau, khi chÝnh phñ ViÖt Nam đã cã nh÷ng chÝnh s¸ch më réng thÞ tr­êng ViÖt Nam, hấp dẫn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam nên ®· thu hót ®­îc nhiều nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi t×m ®Õn ViÖt Nam ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh. Khu vùc FDI cã kh¶ n¨ng rÊt lín vÒ vèn, hä ®· ®Çu t­ theo chiÒu s©u, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Kinh tÕ trong n­íc còng cã sù biÕn ®éng kh¸ lín gi÷a tû träng cña khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. RÊt nhiÒu c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y CN cña t­ nh©n ®· ra ®êi.Trong n¨m 1995, tû träng GO cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®ãng gãp 50,293% gÊp 2,043 lÇn cña khu vùc ngoµi quèc doanh lµ 24,620%. B»ng nh÷ng nç lùc cña chÝnh m×nh céng víi nh÷ng chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc dµnh cho khu vùc ngoµi quèc doanh mµ khu vùc nµy ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m sau. §iÒu nµy
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®­îc chøng minh b»ng sù kh«ng ngõng t¨ng tû träng GO cña khu vùc ngoµi quèc doanh ®Æc biÖt lµ trong 3 n¨m 2000 - 2002 lµm cho ®Õn cuèi n¨m 2002 tû träng GO cña khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ khu vùc ngoµi quèc doanh ®· ®­îc rót ng¾n l¹i cßn 40,103% vµ 24,576% tøc lµ chØ gÊp cã 1,63 lÇn. Mét thùc tÕ lµ sù ®ãng gãp tû träng GO cña khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc ngµy cµng thÊp vµ sù t¨ng lªn cña khu vùc ngoµi quèc doanh. §©y lµ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt. Suy cho cïng, ®Ó mét ®Êt n­íc ph¸t triÓn m¹nh th× doanh nghiÖp Nhµ n­íc chØ nªn tån t¹i ë mét sè ngµnh CN cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt kh«ng thÓ giao do t­ nh©n tiÕn hµnh ®­îc. Kinh tÕ muèn ph¸t triÓn tr­íc hÕt cÇn ph¶i cã sù c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ c«ng b»ng. Víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vÉn cßn tån t¹i ®©u ®ã ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ bao cÊp v× vËy sù kh«ng hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt lµ mét ®iÒu dÔ hiÓu. V× vËy sù gi¶m tû träng GO cña khu vùc nµy lµ mét thùc tÕ cÇn thiÕt. Cßn ®èi víi khu vùc ngoµi quèc doanh vµ khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi sù ph¸t triÓn nhanh trong t­¬ng lai lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng. 1 .2. 2. Ph©n tÝch biÕn ®éng c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt - n gµnh C N t heo ph©n vïng kinh tÕ. B ¶ng 6: C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN theo ph©n vïng kinh tÕ t hời kỳ 1 995 - 2002 (theo gi¸ 1994) ( §¬n vÞ: % ) N ¨m 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 V ïng kinh tÕ T æng sè 100 100 100 100 100 100 100 100 §ång B»ng S«ng Hång 16,887 1 7,259 1 7,515 1 7,500 1 7,880 1 7,743 2 0,362 2 1,385 § «ng B¾c vµ Trung Du B¾c 6,916 6,842 6 ,684 7,014 7 ,107 7,982 5 ,532 5,506 Bé T ©y B¾c 0,310 0,309 0 ,296 0,328 0 ,295 0,273 0 ,257 0,240 K hu Bèn cò 3,542 3,387 3 ,274 3,181 3 ,127 3,609 3 ,674 3,810 D uyªn h¶i miÒn Trung 5,299 5,379 5 ,432 5,370 5 ,340 5,463 5 ,017 5,212 T ©y Nguyªn 1,141 1,237 1 ,087 1,019 0 ,993 0,966 0 ,879 0,852 § «ng Nam Bé 49,186 4 8,939 4 9,659 4 9,806 5 0,348 4 9,673 4 9,740 4 8,719 §ång b»ng S«ng Cöu Long 11,568 1 1,453 1 0,634 1 0,292 9 ,745 9,318 9 ,533 9,293 K h«ng ph©n vïng 5,150 5,195 5 ,419 5,419 5 ,165 4,974 5 ,006 4,982 Tõ c¸c sè liÖu trªn cho thÊy ®­îc sù v­ît tréi trong c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña khu vùc §«ng Nam Bé, lu«n chiÕm trong kho¶ng tõ 48,719%  50,348% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh CN. TiÕp theo sau lµ 2 khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng S«ng Cöu Long. ThÊp nhÊt lµ khu vùc T©y B¾c, tû träng chiÕm ch­a
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®­îc 1%. §iÒu nµy chøng tá khu vùc nµy CN cßn kÐm ph¸t triÓn ch­a cã sù ®Çu t­ tho¶ ®¸ng. Qua b¶ng sè liÖu vÒ c¬ cÊu nµy chØ ra cho ta thÊy sù bÊt hîp lý, tÝnh kh«ng ®ång bé trong ph¸t triÓn ngµnh CN ë n­íc ta qua c¸c vïng kinh tÕ. Khu vùc §«ng Nam Bé víi sù t¨ng vät å ¹t vÒ c¸c khu CN, khu chÕ xuÊt ®· chiÕm tû träng rÊt lín b»ng 8 khu vùc cßn l¹i céng vµo. §Æc biÖt qua 8 n¨m mµ hÇu nh­ sù thay ®æi vÒ tû träng ®ãng gãp vµo GO chung cña toµn quèc cña mçi vïng hÇu nh­ kh«ng cã sù c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, chØ cã khu vùc §ång b»ng s«ng Hång lµ cã 1 chót t¨ng dÇn tõ 16,887% n¨m 1995 lªn tíi 17,500% n¨m 1998 vµ 21,385% n¨m 2002. Cßn cã nh÷ng khu vùc cã dÊu hiÖu ch÷ng l¹i hoÆc tôt gi¶m tû träng ®ãng gãp nh­ T©y Nguyªn cø n¨m sau tû träng l¹i gi¶m so víi n¨m tr­íc, n¨m 1995, tû träng ®¹t 1,141%, n¨m 1998 lµ 1,019%, n¨m 2000 lµ 0,966% vµ ®Õn n¨m 2002 chØ cßn 0,852%. V× vËy, cã thÓ thÊy ®èi víi c¸c khu vùc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn t­¬ng ®èi m¹nh vÉn duy tr× ®­îc tÝnh æn ®Þnh cña m×nh. Cßn ®èi víi c¸c khu vùc ngµnh CN cßn non yÕu th× vÉn ch­a t×m ra ®­îc gi¶i ph¸p nµo thùc sù h÷u hiÖu ®Ó ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn ngµnh CN cña vïng m×nh. Sù chªnh lÖch qu¸ lín trong viÖc ®ãng gãp tû träng cña mçi vïng kinh tÕ vµo tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh CN toµn quèc nãi chung ®· n¶y ra 1 vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt lµ trong t­¬ng lai, biÖn ph¸p, ph­¬ng thøc nµo cÇn ®­îc ¸p dông ®Ó ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn CN ë c¸c vïng non trÎ. Sao cho c©n b»ng ®­îc sù ph¸t triÓn cña c¸c vïng, kh«ng cßn hiÖn t­îng cã vïng ®ãng gãp qu¸ lín, cã vïng th× hÇu nh­ sù ®ãng gãp lµ kh«ng ®¸ng kÓ, giËm ch©n t¹i chç trong viÖc ph¸t triÓn, kh«ng ph¸t huy ®­îc c¸c tiÒm n¨ng, néi lùc cña m×nh. 2 . Phân tích biến động VA ngành CN theo khu vực kinh tế và vùng kinh tế 2 .1. Phân tích biến động về khối lượng của VA 2 .1. 1. P h©n tÝch biÕn ®éng VA ngµnh C N t heo khu vùc kinh tÕ B¶ng 7 : Tèc ®é t¨ng VA cña c¸c khu vùc kinh tÕ ngµnh CN (1995 - 2002) ( §¬n vÞ: % ) ChØ tiªu Tèc ®é t¨ng VA B×nh qu©n Khu vùc Kinh tÕ 1995 - 2002 96/95 97/96 98/97 99/98 2000/99 01/02 02/03 Toµn quèc 113,97 112.92 117,78 111,16 117,80 112,41 111,86 112,96 Khu vùc KtÕ trong n­íc 111,21 109.10 105,99 105,34 113,76 113,58 111,63 109,96 DN Nhµ n­íc 111,74 109.76 105,51 104,04 110,20 110,40 108,64 108,58 Ngoµi quèc doanh 110,18 107.81 106,94 107,92 118,78 119,20 116,52 112,37 Khu vùc cã vèn §TNN 120,78 121,61 123,61 118,61 125,03 110,75 112,20 118,83
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tèc ®é t¨ng VA cña c¸c khuKV kinh t? tcủa Tốc độ tăng VA theo vùc kinh tế huéc ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam (1995-2002) % ngành CN (1995-2002) 140 Toµn quèc 120 Khu vùc KtÕ trong n­íc 100 80 DN Nhµ n­íc 60 Ngoµi quèc doanh 40 Khu vùc cã vèn §TNN 20 0 N¨m 96/95 98/97 00/99 02/01 T èc ®é t¨ng VA cña 2 khu vùc c¬ b¶n kh«ng æn ®Þnh, theo nh÷ng xu h­íng kh¸c nhau . + V íi khu vùc kinh tÕ trong n­íc N h×n chung, tèc ®é t¨ng VA cña khu vùc nµy gi¶m t rong k ho¶ng thêi gian 1995 - 1999 sau ®ã cã xu h­íng t¨ng trë l¹i vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ sù ph¸t triÓn VA trong khu vùc nµy ta sÏ xem xÐt kü h¬n ë thµnh phÇn t¹o nªn khu vùc kinh tÕ trong n­íc lµ doanh nghi ệ p nhà n ướ c(DNNN) vµ khu vùc d©n doanh => DNNN (bao gåm c¸c DN thuéc së h÷u cña Nhµ n­íc tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng) G iai ®o¹n 95 - 02 th× chØ cã n¨m 1996, VA cña khu vùc nµy cã tèc ®é t¨ng so víi 1995 cao nhÊt ®¹t 11, 74 %. Trong nh÷ng n¨m kÕ tiÕp, tèc ®é t¨ng cña VA cã sôt gi¶m trong vµi n¨m råi l¹i t¨ng lªn tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cña c¸c n¨m tiÕp theo kh«ng ®¹t ®­îc tíi con sè 11,74% cña n¨m 96/95. B×nh qu©n tèc ®é t¨ng cña VA khu vùc nhà n ước l µ 8,58% => Khu vùc d©n doanh (b ao gåm kinh tÕ tËp thÓ, kinh doanh c¸ thÓ hé gia ®×nh, kinh tÕ TB t­ nh©n...)
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T õ n¨m 1995 - 1997, tèc ®é t¨ng VA cña khu vùc d©n doanh lu«n thÊp h¬n khu vùc DNNN. §ã lµ do thêi gian ®Çu míi b­íc vµo nÒn k inh tế thị trường , ng­êi d©n cßn xa l¹ víi viÖc tiÕn hµnh kinh doanh kh«ng phô thuéc vµo Nhà n ướ c, khi ®ã luËt ph¸p ch­a thùc sù khuyÕn khÝch cho khu vùc nµy ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, nh÷ng n¨m tiÕp theo (1998 - 2002), khu vùc nµ y h o¹t ®éng m¹nh mÏ h ơn . Víi tèc ®é t¨ng VA lu«n cao h¬n ë khu vùc DNNN. §Æc biÖt ngay sau khi ban hµnh luËt DN lµ mét tiÒn ®Ò, t¹o ®µ ph¸t triÓn cho khu vùc nµy ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng cao nhÊt vµo n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ 19,20% trong khi n¨m ®ã khu vùc DNNN chØ ®¹t 10,4%. Cµng ngµy sù chªnh lÖch sù chªnh lÖch tèc ®é t¨ng VA cña khu vùc d©n doanh sè víi khu vùc DNNN cµng lín thÓ hiÖn tiÒm n¨ng cña khu vùc nµy trong t­¬ng lai. DÇn dÇn khu vùc nµy ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña toµn ngµnh CN. -> Nh­ vËy, nhê cã sù can thiÖp kÞp thêi cña Nhµ n­íc b»ng c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­... mµ khu vực kinh tế Nhà nước gia t¨ng tèc ®é ph¸t triển. §Æc biÖt ®­îc ®¸nh dÊu b»ng sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña khu vùc d©n doanh. §iÒu nµy lµ rÊt phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi khi gi¶m dÇn tû träng cña khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc, t¨ng dÇn khu vùc d©n doanh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. * K hu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi: Trong 8 n¨m (1995 - 2002) th× 6 n¨m liÒn (1995 - 2000) tèc ®é t¨ng VA ngµnh CN cña khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Òu cao h¬n khu vùc kinh tÕ trong n­íc, ®¹t tèc ®é t¨ng VA trung b×nh c¶ kú lµ 18,83% v ớ i chªnh lÖch tèc ®é t¨ng VA hµng n¨m víi khu vùc kinh tÕ trong n­íc t­¬ng ®èi cao. Tõ n¨m 1995 - 2000 tèc ®é t¨ng VA cña khu vùc nµy th­êng giao ®éng trong kho¶ng tõ 18,61% (n¨m 99/98)  2 5,03% (2000/1999) . T rong 2 n¨m 01/00 vµ 02/01 th× tèc ®é t¨ng nµy cã gi¶m m¹nh xuèng cßn 10,75% vµ 12,2% thÊp h¬n tèc ®é t¨ng VA cña khu vùc kinh tÕ trong n­íc cïng thêi kú lµ 13,58% vµ 11,63%. Tuy nhiªn sù gi¶m nµy cã thÓ ®­îc hiÓu lµ do sù gi¶m vÒ l­îng ®Çu t­ n­íc ngoµi nãi chung cña toµn thÕ giíi. ViÖt Nam lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, ®ang thu hót ®­îc 1 l­îng lín c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. V× vËy t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn thÕ giíi sÏ cã ¶nh h­ëng rÊt m¹nh ®Õn toµn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ cña ngµnh CN n­íc ta nãi riªng. Tãm l¹i, ta đ ã c ã mét c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ tèc ®é ph¸t triÓn VA ngµnh CN thêi kú 1995-2002 qua c¸c khu vùc kh¸c nhau. Víi sù kh¼ng ®Þnh tÝnh v­ît tréi cña m×nh khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi sÏ cßn ®em l¹i nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn CN cña ViÖt Nam trong t­¬ng lai. Sù
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. h ¬n h¼n khu vùc kinh tÕ trong n­íc nµy xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do vèn ®Çu t­ cña khu vùc nµy rÊt lín vµ æn ®Þnh v× vËy hiÖu qu¶ ®em l¹i rÊt cao. Cßn ®èi víi khu vùc kinh tÕ trong n­íc, nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cßn thÊp vËy cµng cÇn ph¶i t×m c¸ch sö dông sao cho hîp lý, ®em l¹i kÕt qu¶ tèi ®a cã thÓ ®¹t ®­îc. Nh÷ng DNNN kh«ng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ mµ cßn cã ®­îc sù ­u ®·i t­¬ng ®èi lín nh­ viÖc ­u ®·i trong vay vèn, cÊp ®Êt ®ai s¶n xuÊt, ®éc quyÒn… v× vËy thiÕt nghÜ trong thêi gian s¾p tíi Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã sù xem xÐt l¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña khu vùc nµy, kh«ng thÓ Nhµ n­íc cø tiÕp tôc bao cÊp hay lÊy ng©n s¸ch ®Ó bï lç cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç. CÇn ph¶i tiÕn hµnh gi¶i thÓ c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, cæ phÇn hãa, liªn doanh hay c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc kh¸c ®Ó c¶i tiÖn t×nh h×nh khu vùc nµy. Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc còng cÇn ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch, ®iÒu luËt, biÖn ph¸p… ®Ó ph¸t huy tèi ®a tiÒm lùc khu vùc d©n doanh. Khu vùc nµy nÕu cã sù quan t©m ®óng ®¾n cña Nhµ n­íc høa hÑn sÏ ®em l¹i sù ®ãng gãp to lín cho nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp toµn quèc vµ sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Cuèi cïng, sù thµnh c«ng lín cña ngµnh CN cña khu vùc d©n doanh vµ khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cho thÊy chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, coi khu vùc nµy vµ khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ yÕu tè quan träng lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. 2 .1.2. P hân tích biến động V A nga ̀ n h CN theo vïng kinh tÕ B ¶ng 8 . Tèc ®é t¨ng VA ngµnh CN cña c¸c ph©n vïng KT t hời kỳ 1 995 - 2002 C hØ tiªu T èc ®é t¨ng VA B ×nh qu©n ( 95-02) V ïng kinh tÕ 9 6/95 9 7/96 9 8/97 9 9/98 0 0/99 0 1/00 0 2/01 § ång b»ng s«ng Hång 117,13 1 10,02 1 14,43 1 10,11 1 17,59 1 12,30 1 17,80 1 14,15 §«ng B¾c vµ Trung Du BB 111,52 1 10,67 1 16,87 1 12,68 1 32,67 1 14,12 1 11,84 1 15,56 T ©y B¾c 112,42 1 08,61 1 23,63 9 9,56 1 08,36 1 57,32 1 04,59 1 15,15 K hu Bèn cò 107,49 1 09,22 1 08,49 1 08,21 1 36,11 1 14,40 1 16,30 1 13,96 D uyªn h¶i miÒn Trung 114,90 1 13,52 1 09,90 1 09,54 1 20,45 1 14,20 1 16,50 1 14,09 T ©y Nguyªn 122,51 9 9,93 1 04,32 1 01,09 1 15,02 1 02,30 1 08,50 1 08,28 § «ng Nam Bé 133,29 1 15,72 1 11,11 1 11,86 1 16,27 1 11,30 1 09,70 1 12,73 §ång B»ng s«ng Cöu Long 113,76 1 04,77 1 08,30 1 05,30 1 12,71 1 15,00 1 09,10 1 09,78 K h«ng ph©n vïng 115,09 1 19,48 1 14,58 1 03,97 1 12,70 1 13,10 1 11,50 1 12,83
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T rong 9 vïng kinh tÕ th× vïng §«ng B¾c vµ Trung du B¾c Bé cã tèc ®é t¨ng VA b×nh qu©n (95-02) cao nhÊt ®¹t 15,56% vµ vïng T©y nguyªn thÊp nhÊt víi 8,28%. Víi mçi vïng kinh tÕ, tuú theo tõng ®Æc ®iÓm riªng biÖt mµ cã sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kh¸c nhau dÉn ®Õn kÕt qu¶ thu ®­îc cã sù kh¸c biÖt. Cã thÓ nãi tuy kh«ng ®¹t tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cao nhÊt nh­ng khu vùc §ång b»ng s«ng Hång, §ång b»ng s«ng Cöu Long, §«ng Nam Bé cã tèc ®é t¨ng hµng n¨m lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh lµ 14,15%, 9,78% vµ 12,73%. Cßn cã mét sè vïng kinh tÕ t èc ®é t¨ng rÊt thÊp , t h­êng kh«ng theo mét xu h­íng nhÊt ®Þnh vµ sù chªnh lÖch tèc ®é gi÷a c¸c n¨m lµ rÊt lín. VÝ dô nh­ khu vùc T©y B¾c tèc ®é t¨ng VA ngµnh CN n¨m 99/98 lµ - 0,44% th× chØ sau 2 n¨m l¹i ®¹t tíi con sè 57,32% ®Ó råi sang n¨m tiÕp theo tôt xuèng cßn 4,59%. Vïng khu Bèn cò, n¨m 99 tèc ®é t¨ng chØ lµ 8,21% th× n¨m liÒn kÒ 2 0 00/ 19 99 lµ 36,11%. Tèc ®é t¨ng biÕn ®éng n hiều g i÷a c¸c n¨m ë mçi vïng kinh tÕ thÓ hiÖn sù ch­a æn ®Þnh trong s¶n xuÊt ngµnh CN ë c¸c vïng. Sù t¨ng lªn ®ét biÕn trong 1 n¨m nµo ®ã ®Ó råi ngay n¨m kÕ tiÕp l¹i sôt gi¶m m¹nh ®Ó thÊy r»ng tèc ®é t¨ng lín ®ã ch­a ph¶i lµ do néi lùc b¶n th©n ngµnh CN vïng ®ã ph¸t triÓn ®ång ®Òu mµ lµ do mét nguyªn nh©n kh¸ch quan bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ®Ó ®Õn khi kh«ng cã yÕu tè kh¸ch quan ®ã n÷a, nã míi thùc sù trë l¹i víi ®óng kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña m×nh. V× vËy c¸c khu vùc nh­ T©y B¾c, khu Bèn cò tuy ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng VA b×nh qu©n t­¬ng ®èi cao 15,95% vµ 13,96% nh­ng kh«ng v× thÕ mµ kh¼ng ®Þnh ngµnh CN ë 2 vïng nµy ph¸t triÓn m¹nh vµ ®ång ®Òu h¬n ë c¸c vïng kinh tÕ kh¸c. Tuy nhiªn víi 2 vïng kinh tÕ lµ §ång b»ng s«ng Hång vµ §«ng Nam Bé cã rÊt nhiÒu thuËn lîi trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt mµ tèc ®é t¨ng b×nh qu©n chØ míi ®¹t ë con sè t­¬ng ®èi khiªm tèn 14,15% vµ 12,73%. N gµnh CN n­íc ta cÇn cã sù chØnh ®æi hîp lý trong thêi gian s¾p tíi. Dùa vµo c¸c tiÒm n¨ng s½n cã cña ph©n vïng, c¸c ®Æc ®iÓm riªng ®Ó x¸c ®Þnh râ lÜnh vùc s¶n xuÊt CN mòi nhän cña tõng vïng lµ khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn (TNTN) hay CN c hÕ biÕn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2