Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề án :"NHỮNG BẤT CẬP TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO "

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

670
lượt xem
359
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động cơ bản của hợp tác đầu tư nước ngoài là nhận các nguồn vốn, ngày nay thường được quy về các loại tư bản tài chính, tư bản tri thức, tư bản mạo hiểm, tư bản xã hội (hai yếu tố quan trọng nhất là hợp tác và lòng tin) cùng các loại tư bản khác trong các dạng tài sản hữu hình và tài sản vô hình từ nước ngoài hoặc đưa vốn ra nước ngoài để sản xuất kinh doanh, dịch vụ... Đầu tư có 2 hình thức là đầu tư gián tiếp và đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án :"NHỮNG BẤT CẬP TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO "

 1. Đề án :"NHỮNG BẤT CẬP TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO "
 2. §Ò ¸n m«n häc phÇn më ®Çu Tr−íc hÕt, n«ng nghiÖp lμ ngμnh cung cÊp c¸c s¶n phÈm thiÕt yÕu nh− l−¬ng thùc, thùc phÈm- nhu cÇu thiÕt yÕu cho con ng−êi. §èi víi mçi con ng−êi, ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®−îc th× ®iÒu ®Çu tiªn vμ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc lμ ph¶i ¨n, sau ®ã míi cã thÓ nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §iÒu nμy cho ta thÊy râ ®−îc vai trß to lín cña n«ng nghiÖp trong viÖc duy tr× sù sèng cña con ng−êi, duy tr× c¸c ho¹t ®éng trong x· héi, n©ng cao møc sèng cña ng−êi d©n, gãp phÇn ®¶m b¶o sù æn ®Þnh an ninh, chÝnh trÞ, x· héi cña ®Êt n−íc. ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò an ninh l−¬ng thùc ®Òu ®−îc c¸c quèc gia quan t©m mét c¸ch nghiªm tóc.Thùc tiÔn lÞch sö c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®· chøng minh chØ cã thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch nhanh chãng, chõng nμo quèc gia ®ã ®· cã an ninh l−¬ng thùc. NÕu kh«ng ®¶m b¶o an ninh l−¬ng thùc th× khã cã sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ vμ thiÕu sù ®¶m b¶o c¬ së ph¸p lý, kinh tÕ cho sù ph¸t triÓn, tõ ®ã sÏ lμm cho c¸c nhμ kinh doanh kh«ng yªn t©m bá vèn vμo ®Çu t− dμi h¹n ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua, §¶ng vμ nhμ n−íc ®· quan t©m nhiÒu ®Õn n«ng nghiÖp coi träng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp lμ nhiÖm vô cùc kú quan träng c¶ tr−íc m¾t vμ l©u dμi, lμ c¬ së ®Ó æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi, cñng cè liªn minh giai cÊp vμ ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu nhÊt ®Þnh vÒ mäi mÆt. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn còng cßn nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cÇn ®−îc gi¶i quyÕt vμ kh¾c phôc nh− chuyÓn dÞch c¬ cÊu trong n«ng nghiÖp cßn chËm, thÞ tr−êng tiªu thô cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm ChÝnh v× vËy, nguy c¬ tôt hËu cña nÒn kinh tÕ n−íc ta rÊt ®¸ng lo ng¹i. Song, ®Ó ngμnh n«ng nghiÖp ph¸t triÓn cÇn cã sù ®Çu t− tho¶ ®¸ng- vÊn ®Ò nμy rÊt bøc xóc ®èi víi nÒn kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay. Nh− vËy, ®Çu t− vμ sö dông vèn ®Çu t− cã hiÖu qu¶ trong n«ng nghiÖp cã ý nghÜa rÊt to lín, nh»m æn ®Þnh vμ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n−íc. Do ®ã em xin chän ®Ò tμi: Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p sö dông vèn ®Çu t− SV: Vò TiÕn Quúnh 1 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 3. §Ò ¸n m«n häc cho n«ng nghiÖp n«ng th«n qua ®©y em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy TS. §μo Duy CÇu ®· h−íng dÉn em hoμn thμnh ®Ò tμi nμy . PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n 1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t−. §Çu t− lμ sù bá ra sù hi sinh c¸c nguån lùc hiÖn t¹i (tiÒn, lao ®éng, tμi nguyªn thiªn nhiªn vμ c¸c tμi s¶n vËt chÊt kh¸c) ®Ó tiÕn hμnh ho¹t ®éng nμo ®ã ë hiÖn t¹i, nh»m ®¹t ®−îc kÕt qu¶ lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra cho nhμ ®Çu t− trong t−¬ng lai. §Çu t− ph¸t triÓn lμ lo¹i ®Çu t− trong ®ã ng−êi cã tiÒn bá tiÒn ra ®Ó tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o ra tμi s¶n míi cho nÒn kinh tÕ, lμm t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vμ mäi ho¹t ®éng x· héi kh¸c, lμ ®iÒu kiÖn chñ yÕu ®Ó t¹o viÖc lμm, n©ng cao ®êi sèng cña mäi ng−êi d©n trong x· héi. §Çu t− cho n«ng nghiÖp lμ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc ®Çu t− ph¸t triÓn, nã rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c quèc gia. 2 . Vai trß cña kinh tÕ n«ng th«n 2.1 . Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n gãp phÇn t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng kh«ng thÓ thiÕu b¶o ®¶m th¾ng lîi cho tiÕn tr×nh CNH - H§H - N«ng nghiÖp bao giê còng ®ãng vai trß quan träng v× nã tho¶ m·n nhu cÇu hμng ®Çu cña con ng−êi lμ nhu cÇu ¨n , t¹o ra sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ , kinh tÕ vμ quèc phßng . Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n tr−íc hÕt lμ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp mét c¸ch æn ®Þnh , t¹o cho toμn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n , nhÊt lμ cho c«ng nghiÖp mét c¬ së v÷ng ch¾c vÒ nhiÒu ph−¬ng diÖn , tr−íc hÕt lμ vÒ l−¬ng thùc thùc phÈm , C.Mac ®· tõng viÕt : nhu cÇu cña con ng−êi tr−íc hÕt lμ nhu cÇu ¨n , mÆc , ë , ®i l¹i . Nh− vËy cho dï ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n−íc ®Õn thÕ nμo ®i ch¨ng nöa , cho dï tØ träng n«ng nghiÖp cã gi¶m sót trong c¬ cÊu nÒn kinh tÕ quèc d©n th× SV: Vò TiÕn Quúnh 2 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 4. §Ò ¸n m«n häc n«ng nghiÖp vÉn ®ãng mét vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu v× nã tho¶ m·n nhu cÇu hμng ®Çu cña con ng−êi . - Kinh tÕ n«ng th«n gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Vèn ®Ó CNH H§H . Víi viÖc ph¸t triÓn ®ång bé c¸c ngμnh nghÒ ë n«ng th«n , kinh tÕ n«ng thon sÏ t¹o ra mét khèi l−îng s¶n phÈm víi gi¸ trÞ ngμy cμng t¨ng vμ ®iÒu ®ã gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Vèn ®Ó CNH H§H . Trong ®iªu kiÖn n−íc ta hiÖn nay khi nÒn c«ng nghiÖp ®ang cßn non trÎ viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu n«ng nghiÖp ®Ó thu tiÒn tÖ , chuyÓn vèn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vμ nh÷ng ngμnh kh¸c lμ hoμn toμn hîp lý . §ã chÝnh lμ c¬ së gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Vèn cho qu¸ tr×nh CNH H§H . 2.2 . Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n sÏ t¹o ®−îc qu¸ tr×nh CNH H§H t¹i chç G¾n c«ng nghiÖp víi n«ng nghiÖp t¹i chç , ®« thÞ ho¸ t¹i chç . VÊn ®Ò ®« thÞ ho¸ ®−îc gi¶i quyÕt theo ph−¬ng thøc ®« thÞ ho¸ t¹i chç , lμm cho ng−ßi lao ®éng cã viÖc lμm t¹i chç , gi¶m søc Ðp cña chªnh lÖch kinh tÕ vμ ®êi sèng kinh tÕ gi÷a thμnh thÞ víi n«ng th«n , gi÷a vïng kÐm ph¸t triÓn víi vïng ph¸t triÓn . Kinh tÕ n«ng th«n trong khi ph¸t triÓn m¹nh mÏ kh«ng chØ n«ng nghiÖp mμ c¶ c«ng nghiÖp , th−¬ng nghiÖp cïng c¸c ngμnh nghÒ kh¸c sÏ lμm cho toμn bé nh÷ng ngμnh ®ã chuyÓn m¹nh sang mét nÒn kinh tÕ hμng ho¸ ph¸t triÓn 2.3 . Ph¸t triÓn CNH-H§H n«ng th«n t¹o c«ng ¨n viÖc lμm vμ xãa ®ãi gi¶m nghÌo §èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn nh− n−íc ta hiÖn nay t¹o c«ng ¨n viÖc lμm vμ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n lu«n lμ träng t©m cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn .ë khu vùc n«ng th«n ,d©n sè t¨ng ®Èy nhanh sè ng−êi gia nhËp lùc l−îng lao ®éng trong khi ®Êt ®ai cã h¹n dÉn ®Õn diªn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Çu ng−êi ngμy cμng gi¶m. Do ®ã SV: Vò TiÕn Quúnh 3 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 5. §Ò ¸n m«n häc ®Ó ph¸t triÓn ®−îc bé mÆt chung cña n«ng nghiÖp n«ng th«n ,thay v× ®Çu t− ®ñ lín ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng ,cÇn ph¶i tËp trung c¸c nguån lùc cña ®Êt n−íc ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp thu hót lao ®éng d− thõa tõ n«ng nghiÖp nh− vËy kh«ng nh÷ng ®Èy nhanh ®−îc qu¸ tr×nh CNH-H§H mμ cßn t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp do gi¶m søc Ðp lªn ®Êt ®ai vμ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng . VÒ mÆt ®Çu t− , d©n ®Þa ph−¬ng tham gia lμm viÖc t¹i c¸c Doanh NghiÖp n«ng th«n cã thu nhËp cao h¬n sÏ gióp hä ®Çu t− trë l¹i ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp . 2.4 . Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ n«ng th«n sÏ t¹o c¬ së vËt chÊt cho sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ ë n«ng th«n . N«ng th«n vèn lμ vïng kinh tÕ l¹c hËu víi nhiÒu phong tôc tËp qu¸n . S¶n xuÊt ph©n t¸n , nh×n chung lμ cßn nhiÒu hñ tôc , Ýt theo ph¸p luËt thèng nhÊt . n«ng th«n còng lμ n¬i truyÒn thèng céng ®ång ( c¶ mÆt tèt vμ mÆt xÊu ) cßn s©u ®Ëm . Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn võa gi÷ g×n , ph¸t huy truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp , bμi trõ v¨n ho¸ l¹c hËu , võa tæ chøc tèt ®êi sèng v¨n ho¸ vμ tinh thÇn . 2.5 . Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ n«ng th«n g¾n liÒn víi ph¸t triÓn x· héi , v¨n ho¸ , chÝnh trÞ vμ kiÕn tróc th−îng tÇng theo ®Þnh h−íng XHCN , sÏ dÉn ®Õn th¾ng lîi cña CNXH ë n«ng th«n , gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn th¾ng lîi cña CNXH trªn ®Êt n−íc ta . - N«ng th«n cã ph¸t triÓn th× mèi liªn minh c«ng - n«ng míi ®−îc th¾t chÆt, b¶o ®¶m ®¸nh tan mäi thÕ lùc ©m m−u diÔn biÕn hoμ b×nh . Mét n«ng th«n cã kinh tÕ vμ v¨n ho¸ ph¸t triÓn , ®êi sèng Êm no , ®Çy ®ñ vËt chÊt , yªn æn vμ vui t−¬i vÒ tinh thÇn lμ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh cñng cè v÷ng ch¾c trËn ®Þa lßng d©n , th¾t chÆt mèi liªn minh c«ng n«ng , b¶o ®¶m cho nh©n d©n ta cã thÓ ®¸nh b¹i mäi thÕ lùc thï ®Þch , còng nh− SV: Vò TiÕn Quúnh 4 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 6. §Ò ¸n m«n häc t¨ng c−êng tiÒm lùc vμ søc m¹nh quèc phßng an ninh ®ñ søc mäi ©m m−u x©m l−îc vò trang cña kÎ thï d−íi bÊt kú h×nh thøc nμo . 3.§Æc ®iÓm cña vèn ®Çu t− n«ng nghiÖp n«ng th«n Do tÝnh ®Æc thï cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®Çu t− trong n«ng nghiÖp cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - Trong c¬ cÊu vèn cè ®Þnh, ngoμi t− liÖu lao ®éng cã nguån gèc kü thuËt cßn bao gåm c¶ t− liÖu lao ®éng cã nguån gèc sinh häc nh− c©y l©u n¨m, sóc vËt lμm viÖc ... - Sù t¸c ®éng cña vèn vμo s¶n xuÊt kh«ng ph¶i b»ng c¸ch trùc tiÕp mμ ph¶i th«ng qua ®Êt, c©y trång vËt nu«i. - Chu kú s¶n xuÊt dμi vμ tÝnh thêi vô trong n«ng nghiÖp lμm cho sù tuÇn hoμn vμ l−u chuyÓn vèn ®Çu t− chËm ch¹p, kÐo dμi thêi gian thu håi vèn, vèn ø ®äng. - S¶n xuÊt n«ng nghiÖp phô thuéc nhiÒu vμo ®iÒu kiÖn tù nhiªn nªn qu¸ tr×nh sö dông vèn ®Çu t− trong n«ng nghiÖp gÆp nhiÒu rñi ro, lμm tæn thÊt hoÆc gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. - N¨ng suÊt ruéng ®Êt vμ lao ®éng cßn thÊp nªn kh¶ n¨ng thu hót vèn lμ thÊp. Trong khi ®ã, ph¶i ®Çu t− vμo nhiÒu lÜnh vùc nh− c¬ së h¹ tÇng, ph©n bãn, gièng.... nªn ®ßi hái cÇn ph¶i cã l−îng vèn lín ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. II. Nguån vèn ®Çu t− cho n«ng nghiÖp Vèn lμ nguån lùc h¹n chÕ ®èi víi c¸c ngμnh kinh tÕ nãi chung, n«ng nghiÖp nãi riªng. Vèn s¶n xuÊt vËn ®éng kh«ng ngõng: tõ ph¹m vi s¶n xuÊt ®Õn ph¹m vi l−u th«ng vμ trë vÒ s¶n xuÊt . Vèn trong n«ng nghiÖp lμ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña t− liÖu lao ®éng vμ ®èi t−îng lao ®éng ®−îc sö dông vμo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp . §Ó ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng, nh»m b¶o ®¶m an toμn l−¬ng thùc quèc gia, t¨ng n«ng s¶n xuÊt SV: Vò TiÕn Quúnh 5 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 7. §Ò ¸n m«n häc khÈu vμ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n, ®a d¹ng ho¸ n«ng nghiÖp th× vÊn ®Ò ®Çu tiªn, mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh lμ vèn. 1.Vèn ®Çu t− tõ ng©n s¸ch Nhμ n−íc. VÊn ®Ò ®Çu t− cho n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n lu«n ®−îc Nhμ n−íc quan t©m. Tr−íc hÕt cÇn kh¼ng ®Þnh r»ng vèn ®Çu t− cho n«ng nghiÖp tõ ng©n s¸ch Nhμ n−íc ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n. Vèn Nhμ n−íc ®Çu t− cho n«ng nghiÖp cã vai trß to lín, gióp t¨ng c−êng n¨ng lùc s¶n xuÊt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp. MÆt kh¾c, do ®Æc ®iÓm cña ®Çu t− trong n«ng nghiÖp lμ kh¶ n¨ng thu håi vèn chËm hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi vèn, rñi ro cao nªn kh«ng thu hót ®−îc c¸c nhμ ®Çu t− vμo lÜnh vùc nμy. Vèn ng©n s¸ch ®ãng vai trß ®i tiªn phong, më ®−êng ®Ó thu hót c¸c nguån vèn kh¸c th«ng qua c¸c h×nh thøc: t¹o ra c¬ së h¹ tÇng tèt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®ång thêi t¹o cho c¸c nhμ ®Çu t− cã c¶m gi¸c yªn t©m h¬n ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp khi cã sù tham gia cña Nhμ n−íc. Vèn ng©n s¸ch Nhμ n−íc chñ yÕu ®Çu t− cho thuû lîi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt, ®Çu t− vμo c¸c c«ng tr×nh trång rõng, hç trî tiªu thô s¶n phÈm cho n«ng d©n. 2. Vèn ®Çu t− cña c¸c hé n«ng d©n. Cïng víi vèn ®Çu t− cña ng©n s¸ch nhμ n−íc, vèn ®Çu t− cña c¸c hé n«ng d©n còng gãp phÇn rÊt quan träng trong ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Nguån vèn nμy ®−îc ®Çu t− ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, mua ph©n bãn, gièng míi... HiÖn nay, vèn ®Çu t− cña c¸c hé n«ng d©n ®−îc tËp trung vμo më réng quy m« s¶n xuÊt hμng ho¸ theo m« h×nh trang tr¹i víi sè vèn ®Çu t− t−¬ng ®èi lín. TiÒm n¨ng cña nguån vèn nμy lμ rÊt to lín bëi v× nã phô thuéc lín vμo thu nhËp cña c¸c hé n«ng d©n. Khi n¨ng lùc s¶n xuÊt t¨ng, n¨ng suÊt SV: Vò TiÕn Quúnh 6 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 8. §Ò ¸n m«n häc lao ®éng t¨ng th× thu nhËp cña hé n«ng d©n còng t¨ng. Thu nhËp cña c¸c hé n«ng d©n mét phÇn phôc vô ®êi sèng sinh ho¹t hμng ngμy, mét phÇn tÝch luü. MÆt kh¸c, ®Çu t− cña c¸c hé n«ng d©n phô thuéc phÇn lín vμo tiÕt kiÖm cña hä nªn khi n¨ng lùc s¶n xuÊt t¨ng th× ®Çu t− cña hé n«ng d©n còng t¨ng lªn. 3. Vèn ®Çu t− cho n«ng nghiÖp th«ng qua hÖ thèng ng©n hμng. Ngoμi vèn ng©n s¸ch, Nhμ n−íc cßn ®Çu t− cho n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n qua hÖ thèng ng©n hμng nh− ng©n hμng n«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n, ng©n hμng v× ng−êi nghÌo, ng©n hμng th−¬ng m¹i ... theo ph−¬ng thøc cho vay kh«ng l·i hoÆc l·i suÊt −u ®·i ®Ó bï gi¸ vËt t− n«ng nghiÖp, gi¸ b¸n n«ng s¶n hμng ho¸ cho n«ng d©n. C¸c ng©n hμng trªn cho c¸c hé n«ng d©n vay víi l·i suÊt −u ®·i ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, mua ph©n bãn, mua gièng, mua m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt, phôc vô c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n. Ngoμi ra, c¸c ng©n hμng nμy cßn cho c¸c doanh nghiÖp vay ®Ó mua n«ng s¶n cña c¸c hé n«ng d©n víi gi¸ trÇn hîp lý, bï ®¾p mét phÇn thua thiÖt cña hä khi gi¸ n«ng s¶n trªn thÞ tr−êng xuèng qu¸ thÊp. C¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i cho vay víi l·i suÊt −u ®·i trong c¸c lÜnh vùc träng ®iÓm hoÆc c¸c lÜnh vùc ®−îc Nhμ n−íc khuyÕn khÝch. Chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt −u ®·i vμ l·i suÊt th«ng th−êng cña ng©n hμng th−¬ng m¹i ®−îc ng©n s¸ch Nhμ n−íc cÊp bï- ®ã lμ vèn cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch. H×nh thøc nμy ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c ch−¬ng tr×nh chung sèng víi lò, ch−¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. §©y lμ nguån vèn ®Çu t− quan träng trong viÖc phôc vô nhu cÇu ®Çu t− cho n«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n. 4. Vèn n−íc ngoμi. SV: Vò TiÕn Quúnh 7 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 9. §Ò ¸n m«n häc §èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, tho¸t khái c¶nh nghÌo th× vÊn ®Ò nan gi¶i ngay tõ ®Çu lμ thiÕu vèn gay g¾t, tõ ®ã sÏ dÉn ®Õn thiÕu nhiÒu thø kh¸c nh− c«ng nghÖ, c¬ së h¹ tÇng... n«ng nghiÖp còng lμ ngμnh n»m trong xu thÕ ®ã. §Ó ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng th× tÊt yÕu ph¶i ®Çu t− cho n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn, ViÖt Nam lμ mét n−íc nghÌo, nªn vèn ®Çu t− tõ trong n−íc cßn rÊt h¹n chÕ, kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ®Çu t− ph¸t triÓn ®Êt n−íc. V× vËy, trªn con ®−êng ph¸t triÓn kh«ng thÓ kh«ng huy ®éng nguån vèn n−íc ngoμi, tranh thñ nguån vèn nμy nhÊt lμ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më. Nguån FDI chñ yÕu tËp trung vμo trång vμ chÕ biÕn cao su, cμ phª, chÌ, mÝa ®−êng, ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm theo ph−¬ng ph¸p c«ng nghiÖp víi môc ®Ých n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vμ chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n nh»m n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm theo yªu cÇu cña thÞ tr−êng quèc tÕ. Nguån nμy cã ý nghÜa quan träng, nhê c«ng nghÖ tiªn tiÕn t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ngoμi nguån FDI cßn cã c¸c nguån vèn vay, viÖn trî, hîp t¸c khoa häc kü thuËt cña c¸c quèc gia ph¸t triÓn vμ c¸c tæ chøc quèc tÕ nh− UNDP, PAM, FAO, ADB, WB, IMF, UNICEF, OECF... ®Çu t− vμo n«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n. Nguån nμy chñ yÕu tËp trung vμo viÖc n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n, n−íc s¹ch, vÖ sinh m«i tr−êng, søc khoÎ céng ®ång ®Æc biÖt lμ søc khoÎ phô n÷ vμ trÎ em. Lîi thÕ cña nguån vèn nμy lμ cho vay víi l·i suÊt thÊp ( 0- 2%), thêi gian tr¶ nî dμi ( tõ 30- 40 n¨m). §Çu t− cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn kinh tÕ ®· ®ãng gãp tèc ®é vμ quy m« ®Çu t− cho n«ng nghiÖp vμ cho nÒn kinh tÕ. Ph−¬ng thøc ®Çu t− chñ yÕu cña c¸c doanh nghiÖp lμ hç trî kü thuËt, gièng c©y trång vËt nu«i, øng tr−íc vèn cho n«ng d©n mua vËt t−, ph©n bãn ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt. Ngoμi ra c¸c doanh nghiÖp cßn bao tiªu s¶n phÈm n«ng SV: Vò TiÕn Quúnh 8 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 10. §Ò ¸n m«n häc nghiÖp cho c¸c hé n«ng d©n, nhÊt lμ nh÷ng s¶n phÈm n«ng s¶n lμ nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Nguån vèn nμy ®· gãp phÇn hç trî cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, gi¶i quyÕt phÇn nμo nhu cÇu vÒ vèn cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc. III. C¸c h×nh thøc ®Çu t− cho n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n Vèn ®Çu t− lμ vÊn ®Ò then chèt ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vμ kinh tÕ n«ng th«n. V× vËy, t¨ng c−êng ®Çu t− cho n«ng nghiÖp lμ mét yªu cÇu kh¸ch quan. Yªu cÇu ®ã lμ: X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n, c¸c c¬ së nghiªn cøu vμ thùc nghiÖm khoa häc kü thuËt, ®μo t¹o c¸n bé vμ c«ng nh©n lμnh nghÒ, n©ng cao d©n trÝ ... §éng lùc cña sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ lμ lîi Ých vËt chÊt. Vμ lîi Ých vËt chÊt kh«ng chØ ®−îc t¹o ra trong ngμnh trång trät, ch¨n nu«i (n«ng nghiÖp thuÇn tuý), mμ quan träng h¬n lμ ®−îc t¹o ra tõ l©m nghiÖp, thuû s¶n (n«ng nghiÖp më réng cã g¾n víi ®Êt ®ai) vμ c«ng nghiÖp, dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt vμ ®êi sèng trªn ®Þa bμn n«ng th«n. Bëi vËy, ë bÊt cø mét quèc gia nμo, khi nãi ®Õn ®Çu t− cho n«ng nghiÖp th× ph¶i nãi ®Õn ®Çu t− cho n«ng th«n nãi chung, tr−íc hÕt lμ c¸c ngμnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thuû s¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, söa ch÷a nhμ ë, chÕ t¹o vμ söa ch÷a nhá m¸y mãc, c«ng cô tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c¸c dÞch vô cung øng vËt t− vμ tiªu thô s¶n phÈm n«ng th«n, dÞch vô y tÕ, b¶o vÖ søc khoÎ, ®i l¹i, häc hμnh, gi¶i trÝ, th«ng tin liªn l¹c ... Ngμy nay, kh«ng n−íc nμo t¸ch n«ng nghiÖp ra khái n«ng th«n vμ v× vËy ®Çu t− cho n«ng nghiÖp còng g¾n víi ®Çu t− th«ng qua c¸c h×nh thøc kh¸c nh− h−íng dÉn miÔn phÝ vÒ kü thuËt s¶n xuÊt, kinh doanh, tæ chøc b¸n vËt t− n«ng nghiÖp víi gi¸ thÊp, båi d−ìng kinh nghiÖm s¶n xuÊt vμ hç trî mét phÈn vèn ®Çu t− ban ®Çu ®Ó n«ng d©n nghÌo cã tiÒn tù ®i lªn ... Cô thÓ nh− sau: SV: Vò TiÕn Quúnh 9 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 11. §Ò ¸n m«n häc 1. §Çu t− cho c¬ së h¹ tÇng C¬ së h¹ tÇng lμ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn cña mét quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam, nã gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc. §Çu t− c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n bao gåm: ®Çu t− cho thuû lîi, hÖ thèng ®iÖn, ®−êng giao th«ng, tr−êng häc, tr¹m x¸, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, kho tμng,bÕn b·i, chî,hÖ thèng cung cÊp n−íc s¹ch... §Çu t− vμo c¬ së h¹ tÇng lμ ®Çu t− cã t¸c ®éng kÐp, nã kh«ng chØ lμ ®éng lùc ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng th«n mμ cßn kÐo theo sù thu hót ®Çu t− vμo khu vùc nμy. C¬ së h¹ tÇng cμng hoμn thiÖn th× quy m« vμ tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ n«ng th«n vμ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cμng cã ®iÒu kiÖn më réng vμ n©ng cao hiÖu qu¶ bëi v× c¬ së h¹ tÇng tèt kh«ng chØ ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt, gi¶m gi¸ thμnh s¶n xuÊt mμ cßn h¹n chÕ c¸c rñi ro trong ®Çu t−. Thùc tÕ cho thÊy, nh÷ng ®Þa ph−¬ng nμo mμ c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm th× khã thu hót c¸c nhμ ®Çu t− vμ khi kh«ng thu hót ®−îc c¸c nhμ ®Çu t− th× kh¶ n¨ng c¶i t¹o c¬ së h¹ tÇng cμng h¹n chÕ t¹o nªn mét vßng luÈn quÈn lμ vïng nμo c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm th× ngμy cμng tôt hËu t¹o nªn sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng. §Çu t− cho c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n lμ rÊt quan träng nh−ng cÇn l−îng vèn lín. Tuú theo kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch, nhμ n−íc ®Çu t− toμn bé hoÆc nhμ n−íc vμ nh©n d©n cïng lμm ®Ó x©y dùng vμ hoμn thiÖn c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n phôc vô s¶n xuÊt, t¹o tiÒn ®Ò chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cÇn kiÓm tra, gi¸m s¸t vμ cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý tèt vèn bá ra ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t−. 2. §Çu t− ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp S¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm hai bé phËn chÝnh lμ trång trät vμ ch¨n nu«i. V× vËy, ®Çu t− ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lμ ph¶i ®ång thêi ®Çu t− vμo hai lÜnh vùc nμy. SV: Vò TiÕn Quúnh 10 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 12. §Ò ¸n m«n häc §Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn tr−íc hÕt ta ph¶i quan t©m ®Õn ®Çu vμo cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm: ®Êt ®ai, gièng, ph©n bãn... Muèn vËy, ta ph¶i lùa chän gièng vËt nu«i, c©y trång cã n¨ng xuÊt cao, chèng chÞu s©u bÖnh tèt, thÝch nghi víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, thêi tiÕt, khÝ hËu. §èi víi ngμnh trång trät, gièng chØ lμ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt c©y trång, ngoμi ra, nã cßn chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè kh¸c nh− ®Êt, n−íc, c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn. V× vËy, ®Çu t− cho trång trät lμ ph¶i ®Çu t− c¶i t¹o ®Êt tèt, ®Çu t− nghiªn cøu gièng tèt,®Çu t− x©y dùng hÖ thèng thuû lîi hoμn chØnh, ®Çu t− mua ph©n bãn, thuèc trõ s©u... Trong lÜnh vùc ch¨n nu«i, ®Ó ph¸t triÓn ®−îc cÇn ®Çu t− ®Ó mua gièng tèt, x©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt cÇn thiÕt, cã chÕ ®é cho ¨n phï hîp... Tuy nhiªn, nÕu chØ quan t©m ®Çu vμo, coi träng s¶n xuÊt mμ xem nhÑ ®Çu ra th× s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tiªu thô sÏ gÆp khã kh¨n,s¶n xuÊt chËm ph¸t triÓn. V× vËy, mét trong nh÷ng biÖn ph¸p thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn lμ quan t©m ®Õn ®Çu ra cña s¶n phÈm,®Õn thÞ tr−êng tiªu thô cña s¶n phÈm ®ã. Mét trong nh÷ng h×nh thøc nμy lμ ®Çu t− qua gi¸ mua vËt t− vμ b¸n n«ng s¶n cña c¸c hé s¶n xuÊt. C¸c hé s¶n xuÊt ®−îc mua vËt t−, x¨ng dÇu phôc vô s¶n xuÊt víi gi¸ æn ®Þnh vμ thÊp vμ ®−îc b¸n n«ng s¶n hμng ho¸ vμ s¶n phÈm ngμnh nghÒ dÞch vô ë n«ng th«n víi gi¸ cao vμ æn ®Þnh. Nhμ n−íc bï lç phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ thÞ tr−êng víi gi¸ thu mua hoÆc gi¸ b¸n cña nhμ n−íc cho hé s¶n xuÊt. §Çu t− më réng thÞ tr−êng tiªu thô c¸c n«ng s¶n vμ hμng ho¸ s¶n xuÊt t¹i ®Þa bμn n«ng th«n bao gåm: x©y dùng hÖ thèng chî n«ng th«n, tæ chøc m¹ng l−íi thu mua n«ng s¶n tõ c¸c hé s¶n xuÊt, x©y dùng hÖ thèng kho tμng dù tr÷, b¶o qu¶n n«ng s¶n phÈm, qu¶ng c¸o vμ t×m kiÕm thÞ tr−êng trong vμ ngoμi n−íc. SV: Vò TiÕn Quúnh 11 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 13. §Ò ¸n m«n häc ThÞ tr−êng lμ ®Çu ra nªn cμng th«ng tho¸ng th× s¶n xuÊt cμng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nhanh. ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn th−êng Ýt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò thÞ tr−êng nªn n«ng nghiÖp vÉn ph¸t triÓn trong thÕ kh«ng æn ®Þnh, tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp trong khi ®ã nh÷ng n−íc cã nÒn n«ng nghiÖp hμng ho¸ ph¸t triÓn nay còng lμ nh÷ng n−íc biÕt ®Çu t− tho¶ ®¸ng cho nghiªn cøu vμ më réng thÞ tr−êng tiªu thô n«ng s¶n. 3. §Çu t− nghiªn cøu vμ triÓn khai tiÕn bé kü thuËt vμo s¶n xuÊt C¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ®· trë thμnh mét yÕu tè cña lùc l−îng s¶n xuÊt. T¨ng tr−ëng kinh tÕ vμ ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n vμ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng ph¶i b¾t ®Çu tõ khoa häc kü thuËt. §Çu t− cho khoa häc kü thuËt lμ ph−¬ng h−íng ®Çu t− sím ®em l¹i hiÖu qu¶ nhÊt trong trång trät vμ ch¨n nu«i. Tuy nhiªn, yÕu tè nμy cßn tuú thuéc vμo nhiÒu yÕu tè kh¸c nh− c¬ së h¹ tÇng, tr×nh ®é d©n trÝ vμ yÕu tè thiªn nhiªn. ¶nh h−ëng cña ®Çu t− cho t¨ng tr−ëng kinh tÕ tr−íc hÕt ®−îc thÓ hiÖn ë ®Çu t− cho khoa häc kü thuËt. V× vËy, n©ng tØ träng ®Çu t− cho khoa häc kü thuËt trong tæng sè vèn ®Çu t− cho n«ng nghiÖp lμ mét xu h−íng phæ biÕn ë c¸c n−íc hiÖn nay, kÓ c¶ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong n«ng nghiÖp cã néi dung réng lín, liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè, bé phËn cÊu thμnh lùc l−îng s¶n xuÊt cña ngμnh nμy. Nh×n chung, chÝnh phñ c¸c n−íc ®Òu quan t©m ®Õn ®Çu t− cho nghiªn cøu, triÓn khai, mêi chuyªn gia ®Õn trao ®æi kinh nghiÖm, nhËp néi c¸c gièng tèt vμ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cö c¸n bé ®i ®μo t¹o n−íc ngoμi, chi phÝ tËp huÊn, chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Õn hé n«ng d©n, ®Õn ®ång ruéng, khuyÕn n«ng. Néi dung chñ yÕu bao gåm: - Thuû lîi ho¸ n«ng nghiÖp: lμ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ liªn quan ®Õn vÊn ®Ò n−íc cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ ®êi sèng n«ng th«n nh»m c¶i t¹o vμ chinh phôc thiªn nhiªn trªn c¬ së nhËn thøc quy luËt tù nhiªn. SV: Vò TiÕn Quúnh 12 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 14. §Ò ¸n m«n häc §Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû n«ng theo c¸c h−íng chñ yÕu lμ ®Çu t− x©y dùng ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng thuû n«ng míi, ®Çu t− kh«i phôc, söa ch÷a lín vμ n©ng cÊp c¸c hÖ thèng thuû n«ng ®ang vËn hμnh ®· hÕt h¹n sö dông, ®Çu t− øng dông c¸c thμnh tùu c«ng nghÖ míi vμo s¶n xuÊt, trî gi¸ dÞch vô thuû n«ng trong c¸c tr−êng hîp thiªn tai, trî cÊp ®Çu t− ph¸t triÓn thuû lîi nhá, thuû lîi néi ®ång x·... - C¬ giíi ho¸ n«ng nghiÖp: lμ qu¸ tr×nh thay thÕ c«ng cô thñ c«ng th« s¬ b»ng c«ng cô lao ®éng c¬ giíi, thay thÕ ®éng lùc ng−êi, gia sóc b»ng ®éng lùc cña m¸y mãc, thay thÕ ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt thñ c«ng, l¹c hËu b¨ng ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt víi kü thuËt cao. §Ó tiÕn hμnh c¬ giíi ho¸ n«ng nghiÖp cÇn ph¶i ®Çu t− mua m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam lμ lao ®éng thñ c«ng lμ chÝnh nªn cÇn ®Çu t− ®μo t¹o lùc l−îng lao ®éng n«ng nghiÖp ®Ó hä cã kh¶ n¨ng sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - §iÖn khÝ ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n: Lμ mét tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong viÖc sö dông nguån ®iÖn n¨ng vμo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vμ phôc vô ®êi sèng n«ng th«n. TiÕn hμnh ®iÖn khÝ hãa n«ng th«n lμ bªn c¹nh c¸c së ®iÖn lùc do trung −ng qu¶n lý, cÇn ®Çu t− x©y dùng c¸c tr¹m thuû ®iÖn võa vμ nhá kÕt hîp víi nhiÖt ®iÖn, x©y dùng m¹ng l−íi ®iÖn n«ng th«n ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, ®êi sèng sinh ho¹t cña ng−êi d©n. CÇn gi¸o dôc cho mäi ng−êi ý thøc tiÕt kiÖm ®iÖn, n¾m b¾t ®−îc tèi thiÓu vÒ kü thuËt ®iÖn, sö dông an toμn ®iÖn cho c¸c c¬ së dïng ®iÖn ë n«ng th«n, ®Æc biÖt lμ hé n«ng d©n. - Ho¸ häc ho¸ n«ng nghiÖp: Lμ qu¸ tr×nh ¸p dông nh÷ng thμnh tùu cña ngμnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt phôc vô cho n«ng nghiÖp bao gåm viÖc sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn ho¸ häc vμo ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, phôc vô ®êi sèng ë n«ng th«n. Néi dung cña ho¸ häc ho¸ lμ: Bæ xung, t¨ng SV: Vò TiÕn Quúnh 13 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 15. §Ò ¸n m«n häc c−êng cung cÊp thøc ¨n cho c©y trång vËt nu«i b»ng viÖc sö dông c¸c lo¹i ph©n bãn ho¸ häc, thøc ¨n gia sóc cã bæ xung c¸c nguyªn tè vi l−îng, sö dông c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt, thuèc diÖt cá, trõ dÞch bÖnh gia sóc, gia cÇm.... - Sinh häc ho¸ n«ng nghiÖp: Lμ qu¸ tr×nh nghiªn cøu vμ ¸p dông nh÷ng thμnh tùu vÒ khoa häc sinh vËt vμ khoa häc sinh th¸i vμo n«ng nghiÖp nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm, b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i. Nh− vËy, cÇn nghiªn cøu, ph¸t hiÖn vμ n¾m ch¾c c¸c quy luËt ph¸t sinh vμ ph¸t triÓn cña c¸ thÓ vμ quÇn thÓ ®Ó nghiªn cøu ra gièng vËt nu«i c©y trång phï hîp víi quy luËt vμ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña n−íc ta. §Çu t− cho nghiªn cøu khoa häc vμ ®μo t¹o c¸n bé, chuyªn gia giái cho lÜnh vùc n«ng nghiÖp víi ®ñ ngμnh nghÒ, tõ kü thuËt ®Õn qu¶n lÝ, cã chÝnh s¸ch khoa häc kü thuËt phï hîp sÏ t¹o ra hμnh lang thu hót c¸c nguån ®Çu t− khoa häc kü thuËt vμo n«ng nghiÖp. 4. C¸c h×nh thøc ®Çu t− kh¸c §Çu t− hç trî c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn s¶n phÈm cña n«ng nghiÖp nh−: Nhμ m¸y ®−êng, dÖt ... tøc lμ hç trî qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra cña n«ng nghiÖp - ®©y lμ h×nh thøc ®Çu t− gi¸n tiÕp vμo n«ng nghiÖp. Ngoμi ra, trî gióp vèn cho n«ng d©n nghÌo lμ gi¶i ph¸p t¨ng nhanh nhÞp ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ vμ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. Thùc tÕ cho thÊy ®Çu t− cho hé nghÌo lμ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng tr−ëng kinh tÕ, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. §Çu t− vèn cña nhμ n−íc ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n ®−îc thùc hiÖn qua chÝnh s¸ch thuÕ sö dông ®Êt vμ thuÕ doanh thu. §èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, nguån thu ng©n s¸ch chñ yÕu vÉn dùa vμo thuÕ n«ng nghiÖp. ChÝnh s¸ch gi¶m hoÆc miÔn thuÕ n«ng nghiÖp ®−îc coi lμ mét kho¶n ®Çu t− cho n«ng nghiÖp. Ngoμi ra, nhμ n−íc ®Çu t− khai hoang vμ SV: Vò TiÕn Quúnh 14 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 16. §Ò ¸n m«n häc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng sau ®ã chuyÓn giao cho n«ng d©n nghÌo tõ n¬i kh¸c ®Õn lËp nghiÖp lμ chÝnh s¸ch t¹o thªm viÖc lμm, t¨ng thu nhËp cho n«ng d©n nghÌo, ph©n bè l¹i d©n c− vμ lao ®éng trªn c¸c vïng l·nh thæ lμm cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn, rót ng¾n chªnh lÖch gi÷a c¸c vïng, c¸c hé n«ng d©n víi nhau, s¶n phÈm x· héi ®−îc t¹o ra nhiÒu h¬n. Nh÷ng thμnh tùu quan träng cña ngμnh n«ng nghiÖp trong 20 n¨m qua vμ nh÷ng dù kiÕn trong t−¬ng lai SV: Vò TiÕn Quúnh 15 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 17. §Ò ¸n m«n häc B¶ng 1 :Thμnh tùu N«ng NghiÖp _Ph¸t TriÓn N«ng Th«n 1986 1990 1995 2000 2004 2005(1) 2010(2) Tèc ®é t¨ng tr−ëng 5,1 2,18 4,8 4,63 3,5 4,5 5,0 Gi¸ trÞ s¶n l−îng n«ng l©m nghiÖp (%) Tæng kim ng¹ch xuÊt 0,4 0,9 1,9 2,8 4,5 5,0 7,0 khÈu n«ng l©m s¶n (tû USD) C¬ cÊu n«ng nghiÖp 38,1 38,7 27,2 24,5 21,8 21,5 20 trong GDP (%) Thu nhËp b×nh qu©n 7,7 8,0 9,6 11 14 15 22 1 hé n«ng th«n (triÖu ®ång) Tû lÖ n«ng th«n ®−îc 26 42 58 62 85 sö dông n−íc s¹ch (%) Tû lÖ nghÌo ®ãi(%) 68 66,5 54,5 17,2 8 26,5(3) 17,3(3) (1) −íc thùc hiÖn ; (2)Dù kiÕn ; (3)Theo chuÈn nghÌo ®ãi a) S¶n xuÊt l−¬ng thùc S¶n xuÊt l−¬ng thùc lu«n lμ ngμnh quan träng bËc nhÊt cña n«ng nghiÖp. trong 20 n¨m qua xu h−íng trong s¶n xuÊt l−¬ng thùc lμ th©m canh cao ,®−a nhanh vμo s¶n xuÊt nh÷ng gièng míi cã n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng cao ,chèng chÞu s©u bÖnh tèt . Cïng víi gièng , c¸c biÖn ph¸p canh t¸c tæng hîp , tiÕn bé kü thuËt , c¬ giíi ho¸ , c«ng nghÖ sau thu ho¹ch ®· ®−îc ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ , lμm cho n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng c©y trång n−íc ta kh«ng ngõng ®−îc n©ng cao . §èi víi c©y lóa trong 20 n¨m qua n¨ng suÊt ®· t¨ng tõ 27 t¹/ha ( n¨m 1986 ) lªn 48,2 t¹/ha ( n¨m 2004 ) t¨ng h¬n 1,7 lÇn gióp cho s¶n l−îng lóa t¨ng tõ 16 triÖu tÊn n¨m 1986 lªn tíi 35,9 triÖu tÊn n¨m 2004 ( b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 1,05 triÖu tÊn ) . HiÖn nay n¨ng suÊt lóa n−íc ta ®· v−¬n lªn hμng ®Çu trong c¸c n−íc ë khu vùc vμ vμo lo¹i tiªn tiÕn nhÊt cña thÕ giíi . XuÊt khÈu g¹o trªn 4 triÖu tÊn ®øng thø 2 thÕ giíi sau Th¸i Lan. SV: Vò TiÕn Quúnh 16 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 18. §Ò ¸n m«n häc §Þnh h−íng ®Õn n¨m 2010 ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n l−îng lóa vμo kho¶ng 40 triÖu tÊn , s¶n l−îng ngò cèc kho¶ng 45 triÖu tÊn , thùc hiÖn chiÕn l−îc an ninh l−¬ng thùc quèc gia , trªn c¬ së c©n ®èi ®ñ nhu cÇu tiªu dïng trong n−íc cho ng−êi d©n vμ lμm nguyªn liÖu thøc ¨n cho ch¨n nu«i , mçi n¨m xuÊt khÈu kho¶ng 3,5 ®Õn 4 triÖu tÊn g¹o , ®Êt trång lóa gi÷ ë kho¶ng 4 triÖu ha . Më réng diÖn tÝch vμ ®Çu t− th©m canh c¸c lo¹i c©y nh− : c©y ng« , c©y s¾n ,c©y l¹c ...®¸p øng nhu cÇu nguyªn liÖu c«ng nghiÖp chÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i . §Õn n¨m 2020 ®−a diÖn tÝch trång ng« lªn kho¶ng 1,5 triÖu ha . B¶ng 2 . S¶n xuÊt vμ xuÊt khÈu l−¬ng thùc 1986 1990 1995 2000 2004 2005(1) 2010(2) DiÖn tÝch c©y l−¬ng 6,8 6,5 7,3 8,4 8,4 8,3 8,3 thùc ( triÖu ha) N¨ng suÊt lóa 27 31,9 36,9 42,4 48,2 48,2 54,3 (t¹/ha) S¶n l−îng l−¬ng 18,4 19,9 26,2 34,5 39,3 38,9 44,8 thùc lóa ng« (triÖu tÊn ) XuÊt khÈu g¹o 0,13 1,62 1,99 3,48 4,06 4,1 4,0 (triÖu tÊn ) Gi¸ trÞ xuÊt khÈu 21,6 304,6 530 667,4 950 1130 1100 g¹o ( triÖu USD ) (1)−íc thùc hiÖn ; (2) dù kiÕn b) S¶n xuÊt vμ chÕ biÕn c©y c«ng nghiÖp vμ rau , hoa , qu¶ Cμ phª : C©y cμ phª ViÖt Nam cã tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh vμ hiÖn cã mÆt ë hÇu hÕt 60 n−íc trªn thÕ giíi . Trong 20 n¨m qua , n¨ng suÊt cμ phª b×nh qu©n c¶ n−íc t¨ng trªn 2 lÇn , l−îng cμ phª ViÖt Nam t¨ng trªn 47 lÇn tõ 19 ngμn tÊn n¨m 1986 lªn 900 ngμn tÊn n¨m 2004 . Gi¸ trÞ xuÊt khÈu còng t¨ng kh«ng ngõng tõ 61,5 triÖu USD n¨m 1986 lªn 641 triÖu SV: Vò TiÕn Quúnh 17 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 19. §Ò ¸n m«n häc USD n¨m 2004. ViÖt Nam lμ n−íc xuÊt khÈu cμ phª ®øng thø 2 thÕ giíi sau Brazil . H−íng ph¸t triÓn c©y cμ phª trong nh÷ng n¨m tíi lμ tiÕp tôc gi¶m sè diÖn tÝch ë nh÷ng ®Þa bμn Ýt thÝch hîp kh«ng cã t−íi tiªu , n¨ng suÊt thÊp ; æn ®Þnh diÖn tÝch 450 500 ngμn ha . PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 ®¹t s¶n l−îng 900 ngμn tÊn , xuÊt khÈu ®¹t kho¶ng 850 ngμn tÊn cμ phª nh©n víi tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t 900 triÖu USD . SV: Vò TiÕn Quúnh 18 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
 20. §Ò ¸n m«n häc B¶ng 3 : S¶n xuÊt vμ xuÊt khÈu cμ phª 1986 1990 1995 2000 2004 2005(1) 2010(2) DiÖn tÝch 66 119 186 561 503 500 460 ( 1000 ha) S¶n l−îng 19 92 218 803 900 720 900 ( 1000 tÊn ) XuÊt khÈu 24 50 248 734 975 700 850 ( 1000 tÊn ) Gi¸ trÞ xuÊt 61,5 92,5 598,1 501,5 641 534 900 khÈu (triÖu USD ) (1) −íc thùc hiÖn ; (2) dù kiÕn Cao su : Cao su còng ®ang lμ mét c©y cã thÕ m¹nh trong n«ng nghiÖp ViÑt Nam . Trong nh÷ng n¨m qua s¶n l−îng cao su còng nh− xuÊt khÈu cao su liªn tôc t¨ng . Gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¨ng tõ 29,8 triÖu USD n¨m 1986 lªn gÇn 20 lÇn ®¹t 597 triÖu USD n¨m 2004 . §èi víi c©y cao su diÖn tÝch ®Êt cã kh¶ n¨ng trång ë ViÖt Nam cßn nhiÒu . Trong giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010 h−íng ®Õn n¨m 2020 tiÕp tôc trång míi ë nh÷ng n¬i cã ®ñ ®iÒu kiÖn , trång t¸i canh ë nh÷ng diÖn tÝch cao su giμ cçi b»ng c¸c gièng míi cã n¨ng suÊt cao , ®Þnh h−íng ë møc 500 ®Õn 700 ngh×n ha . B¶ng 4 : S¶n xuÊt vμ xuÊt khÈu cao su 198 199 199 200 200 2005(1 2010(2 6 0 5 0 4 ) ) DiÖn tÝch (1000ha) 202 221 278 412 450 460 500 S¶nl−îng(1000tÊn 50 58 125 291 400 430 550 ) XuÊt khÈu 36 76 138 273 513 485 600 (1000 tÊn) Gi¸ trÞ xuÊt khÈu 29,8 66 188 166 597 583 750 ( triÖu ha) (1) −íc thùc hiÖn ; ( 2) dù kiÕn ChÌ : C©y chÌ ë ViÖt Nam cã lîi thÕ ph¸t triÓn chñ yÕu ë c¸c tØnh trung du miÒn nói phÝa b¾c . Nhu cÇu tiªu dïng chÌ trong n−íc vÉn cßn SV: Vò TiÕn Quúnh 19 Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2