intTypePromotion=3

Đề cương câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Le Duy Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
378
lượt xem
80
download

Đề cương câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đề cương câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. 1. Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí  Minh và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh  đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng  thế giới. 2. Trình bày những tiền đề tư tưởng – lý  luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.  Trong các tiền đề đó, yếu tố nào là chủ  quan trọng nhất, quyết định bước phát triển  về chất của tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao? 3. Trình bày các giai đoạn hình thành và  phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong  những giai đoạn đó, giai đoạn nào tư tưởng  Hồ Chí Minh có ý nghĩa vạch đường đi cho  cách mạng Việt Nam? Tại sao? 4. Phân tích một luận điểm sáng tạo cơ bản  của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc? Ý  nghĩa của nó đối với cách mạng Việt Nam  và thế giới? 5. Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng  minh rằng, luận điểm: “Cách mạng giải  phóng dân tộc cần được tiến hành chủ  động, sáng tạo và có khả năng giành thắng 
  2. lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc"  là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh? 6. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh:  “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được  thực hiện bằng con đường cách mạng bạo  lực". Liên hệ với thực tiễn Việt Nam? 7. Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về  đặc trưng bản chất và động lực của chủ  nghĩa xã hội ở Việt Nam? Theo anh (chị)  trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện  nay, để phát huy động lực đó chúng ta phải  làm gì? 8. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về  vai trò, bản chất của Đảng Cộng sản Việt  Nam? 9. Làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh  trong quan điểm về sự ra đời của Đảng?  Giá trị lý luận và thực tiễn của luận điểm  trên? 10. Phân tích những nguyên tắc xây dựng  Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa  của những nguyên tắc này trong cuộc vận  động xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở nước 
  3. ta hiện nay? 11. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh  về dân chủ và xây dựng Nhà nước thể hiện  quyền làm chủ của nhân dân lao động?  Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng trong  việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước  pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  hiện nay như thế nào? Cho ví dụ minh họa. 12. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh  về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp  công nhân với tính nhân dân và tính dân  tộc của Nhà nước? Để xây dựng Nhà nước  ngang tầm với nhiệm vụ của giai đoạn cách  mạng hiện nay chúng ta phải làm gì? 13. Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về  việc xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lí  mạnh mẽ. Để xây dựng Nhà nước có hiệu  lực pháp lí mạnh mẽ trong điều kiện nước  ta hiện nay chúng ta cần làm gì? 14. Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng  minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:  “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.”
  4. 15. Phân tích những luận điểm cơ bản của  Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? Để  xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại  đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay chúng  ta phải làm gì? 16. Phân tích khái niệm văn hóa và tính  chất của nền văn hóa mới theo tư tưởng Hồ  Chí Minh? 17. Hãy trình bày những quan điểm chung  của Hồ Chí Minh về văn hóa. Ý nghĩa của tư  tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong xây  dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm  đà bản sắc dân tộc? 18. Hãy phân tích quan điểm của Hồ Chí  Minh về vai trò của đạo đức và những  nguyên tắc xây dựng đạo đức. Ý nghĩa đối  với việc rèn luyện đạo đức của bản thân? 19. Trình bày những chuẩn mực đạo đức  cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận  dụng những nguyên tắc xây dựng đạo đức  mới của Người vào việc rèn luyện đạo đức  của bản thân chúng ta phải làm gì? 20. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh 
  5. về vai trò của con người và chiến lược  trồng người? Ý nghĩa của quan điểm này  trong việc xây dựng con người Việt Nam  mới ở nước ta hiện nay? LƯU Ý: ĐÂY LÀ ĐỀ CƯƠNG ĐỂ CÁC BẠN HỆ  THỐNG LẠI TẤT CẢ NHỮNG KIẾN THỨC  ĐàĐƯỢC HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH. ĐỂ PHỤC VỤ CHO VIỆC THI CỬ THẦY SẼ  CÔ ĐỌNG LẠI SAU. Thích ∙  ∙ Chia sẻ ∙ ngày 30 tháng 11 lúc 3:54  chiều gần Quy Nhon ∙ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản