intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần môn Giáo dục quốc phòng 1

Chia sẻ: Thái Duy Khải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

860
lượt xem
119
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học chương trình này sinh viên: Trình bày nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình các thế lực thù địch. Nâng cao ý thức cách mạng và vai trò, vị trí của người tri thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần môn Giáo dục quốc phòng 1

  1. Tr ng H Lao ng – Xã H i TPHCM CS II) C NG CHI TI T H C PH N 1. Tên h c ph n: GIÁO D C QU C PHÒNG 2. tín ch : 6 (135 ti t). 3. Trình : Cao ng chuyên nghi p. 4. Phân b th i gian: - Lý thuy t trên h i tr ng (117 ti t) - Th c hành trên thao tr ng (18 ti t) i dung h c ph n: c ph n 1: ng l i quân s c a ng (S VHT:2; T ng s ti t:45 ti t; Lý thuy t: 45 ti t) C ÍCH – YÊU C U Sau khi h c ch ng trình này sinh viên: - Trình bày c n i dung c b n v ng l i quân s c a ng, âm m u, th n trong chi n l c “di n bi n hòa bình” c a các th l c thù ch. - Nâng cao ý th c cách m ng và vai trò , v trí c a ng i tri th c trong s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch ngh a. i Dung: 1.1. i t ng và ph ng pháp nghiên c u h c ph n 1.2. Quan m c b n c a ch ngh a Mác – Lênin, t t ng H Chí Minh v chi n tranh, quân i và b o v t qu c. 1.3. Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân b o v T qu c Vi t Nam XHCN. 1.4. Chi n tranh nhân dân b o v T qu c Vi t Nam XHCN. 1.5. Xây d ng l c l ng v trang nhân dân Vi t Nam 1.6. K t h p phát tri n Kinh t xã h i v i t ng c ng c ng c Qu c phòng an ninh. 1.7. Ngh thu t quân s Vi t Nam. H c ph n 2: Công tác qu c phòng an ninh (S VHT: 2; T ng s ti t: 45 ti t; Lý thuy t: 45 ti t) C ÍCH – YÊU C U Sau khi h c ch ng trình này sinh viên: - Trình bày c m t s n i dung c b n công tác qu c phòng, bi t ng d ng ngành ngh chuyên môn ào t o - V n d ng k t h p kinh t v i qu c phòng, qu c phòng v i kinh t , qu c phòng v i an ninh và i ngo i trên t ng c ng v công tác. Giáo d c Qu c Phòng Thái Duy Kh i 17/08/2009
  2. Tr ng H Lao ng – Xã H i TPHCM CS II) i Dung: 2.1. Phòng ch ng chi n l c “Di n bi n hòa bình” b o lo n c a các th l c thù ch i v i cách m ng Vi t Nam. 2.2. Phòng ch ng ch ti n công b ng h a l c, b ng v khí công ngh cao. 2.3. Xây d ng l c l ng dân quân s v , l c l ng d b ng viên và ng viên công nghi p qu c phòng. 2.4. Xây d ng b o v ch quy n lãnh th biên gi i qu c gia. 2.5. M t s n i dung c b n v dân t c, tôn giáo và u tranh phòng ch ng ch l i d ng n dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Nam. 2.6. Nh ng v n c b n v b o v an ninh qu c gia và gi gìn tr t t , an toàn xã h i. 2.7. Xây d ng phong trào toàn dân b o v an ninh t qu c. 2.8. Nh ng v n c b n v phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i. c ph n 3: Quân s chung (S VHT:2; T ng s ti t: 45 ti t; Lý thuy t: 27 ti t, Th c hành: 18 ti t) C ÍCH – YÊU C U Sau khi h c ch ng trình này sinh viên: - Th c hành phòng v cá nhân và t ch c ph c v chi n u trong u ki n tác chi n thông th ng. - Làm quen n p s ng có k lu t c a Quân i nhân dân. i Dung: 3.1. i ng nv. 3.2. S d ng b n a hình quân s . 3.3. Gi i thi u m t s lo i v khí b binh. 3.4. Thu c n 3.5. Phòng ch ng v khí h y di t l n. 3.6. C p c u ban u v t th ng chi n tranh. 3.7. Ba môn quân s ph i h p. 13. Tài li u tham kh o chính xây d ng c ng h c ph n. - Ch ng trình gi ng d y môn GDQP cho các tr ng i h c và Cao ng, 2007, B GD và T - Các u sách quân s , qu c phòng và an ninh. Ki n Th c C n Nh GIÁO D C QU C PHÒNG (H C PH N 1) Ba ch c n ng c b n c a Q NDVN c HCM xác nh th hi n v n gì trong quá trình xây d ng quân i : Th hi n b n ch t t ruy n th ng và kinh nghi m c a quân i ta Ba ch c n ng c b n c a quân i NDVN c HCM xác nh, th hi n v n gì trong xây d ng quân i : Th hi n b n ch t truy n th ng c a quân i ta Giáo d c Qu c Phòng Thái Duy Kh i 17/08/2009
  3. Tr ng H Lao ng – Xã H i TPHCM CS II) Ba ch c n ng c b n c a quân i nhân dân Vi t Nam c HCM xác nh th hi n v n gì trong trong quá trình xây d ng quân i? Th hi n b n ch t, truy n th ng và kinh nghi m c a quân i ta. o lo n l t là hành ng ch ng phá nh m : t chính quy n CM, thi t l p chính quy n ph n ng a ph ng ho c trung ng o lo n l t là m t th n c a CN Q và các th l c thù ch: Luôn g n li n v i chi n c di n bi n hòa bình ov c l p dân t c c t lõi là: Quy n t quy t c a dân t c i ch l c là LL : ng trên c n c Chi n l c di n bi n hòa bình b o lo n l t ch y u ch ng phá CNXH : bên trong Chi n l c di n bi n hòa bình c a CN Q ch y u s d ng : Các bi n pháp phi v trang Chi n l c di n bi n hòa bình, b o lo n l t i v i VN nh m: Xóa b ch XHCN VN Chi n tranh ND BVQT VN XHCN là: Chi n tranh hi n i Chi n tranh ND BVTQ c a dân t c có tính ch t: hai n i dung nêu trên Chi n tranh nhân dân BVTQ mang tính hi n i ch : t h p thô s hi n i, s d ng v khí thi t b ngày càng hi n i Ch t ch HCM kh ng nh khi kháng chi n lâu dài d a vào s c mình là chính, vì sao? t c nghèo kinh t kém phát tri n v a giành c c l p, k thù là b n th c dân qu c có ti m l c kinh t quân s l n m nh h n ta nhi u l n. Ch t ch HCM phát ng toàn qu c ng lên kháng chi n ch ng th c dân pháp vào ngày tháng n m nào? Ngày 19/12/1946 Ch t ch HCM phát ng toàn qu c ng lên kháng chi n ngày tháng n m nào? Ngày 19/12/1946 Ch t ch HCM xác nh n i dung c b n c a ánh gi c toàn di n là gì? Là ti n công k thù trên m i l nh v c Ch t ch HCM xác nh y u t con ng i có vai trò nh th nào trong xây d ng quân i ND? Con ng i v i vai trò chính tr cao gi vai trò quy t nh Ch t ch HCM xác nh y u t con ng i có vai trò th nào trong xây d ng Q ND : Con ng i có trình chính tr cao gi vai trò quy t nh CN M-L ch rõ mu n ti n hành chi n tranh th ng l i thì giai c p vô s n : Ph i bi t huy ng c m nh t ng h p và ch m lo h u ph ng s nào chúng ta xác nh tính ch t toàn dân c a n n qu c phòng toàn dân : vai trò a ND trong l ch s d ng n c và gi n c c a dân t c Dân quân t v là LL: Tác chi n t i ch Dân t c ta trong chi n tranh gi n c luôn khôn khéo m m d o trong: Sách l c ti n hành chi n tranh ng CS VN lãnh o tr c ti p tuy t i v m i m t i v i các LL : Là nguyên t c cao nh t trong xây d ng LL VTND DB V là m t b ph n c a LLVTND ch y u : o v c s b o v t qu c XHCN, HCM c bi t coi tr ng y u t nào? Ch t ch HCM c bi t coi tr ng s c m nh toàn dân t c, s c m nh toàn dân giành th ng l i trong chi n tranh nhân dân, u c t lõi là: Ph i ng viên và t ch c LL toàn dân và ti n hành chi n tranh. phát huy nhân t con ng i trong xây d ng quân i, HCM r t coi tr ng v n gì? t coi tr ng công tác t t ng, t ch c rèn luy n ph m ch t chính tr Giáo d c Qu c Phòng Thái Duy Kh i 17/08/2009
  4. Tr ng H Lao ng – Xã H i TPHCM CS II) phát huy y u t con ng i trong xây d ng quân i. HCM r t coi trong v n gì? t coi tr ng công tác t t ng , t ch c và rèn luy n tính k lu t n v nào gi vai trò chính trong ng ký LL DB V : a ph ng DQTV và LLVT qu n chúng : Không thoát ly s n xu t công tác ng u v i k thù l n h n, ông cha ta ã khôn khéo m m d o linh ho t trong : Trong sách l c chính tr Giáo d c chính tr cho QDTV nh m : Nâng cao trình tác chi n s n sàng hoàn thành nhi m s quan binh s xu t ng ã qua chi n u thì : ng ký vào LL DB V h ng 1 s quan binh s xu t ng ng ký vào : LL DB V h ng 2 HCM kh ng nh dùng b o l c CM giành chính quy n và gi chính quy n . vì trong nh ng lý do gì? Làm CM ph i dùng b o l c CM HCM kh ng nh m c ích chính tr cu c chi n tranh xâm l c c a th c dân Pháp là gì: Là t ách th ng tr áp b c bóc l t dân t c VN HCM kh ng nh m c ích ch ng chi n tranh xâm l c là gì? o v c l p dân t c, ch quy n qu c gia HCM kh ng nh m c ích c a chi n tranh ch ng xâm l c là gì? o v c l p dân t c và ch quy n qu c gia HCM xác nh ngh a v trách nhi m c a công dân v BVTQ nh th nào? BVTQ là ngh a t hiêng liêng là trách nhi m c a m i công dân VN yêu n c HCM xác nh tính ch t XH c a chi n tranh nh th nào? Chi n t ranh chính ngh a và chi n tranh phi ngh a HCM xác nh tính ch t XH c a chi n tranh nh th nào? Chi n t ranh chính ngh a và chi n tranh phi ngh a HCM xác nh vai trò c a ng trong s nghi p b o v t qu c XHCN nh th nào? CS VN lãnh o s nghi p b o v t qu c VN XHCN Hi n i hóa n n QP trên c s : Công nghi p hóa hi n i hóa t n c Hi n i hóa qu c phòng toàn dân ph i c ti n hành: ng b c phù h p v i n n kinh t Hi n nay l p tr ng c a VN i v i qu n o tr ng sa là: Chi m h u th c s Hi n nay qu n o tr ng sa do ai tr n gi ? Trung Qu c Hi n nay s nghi p BVTQ ch ng di n bi n hòa bình, b o lo n l t là: Ngh a v tr c m t Hi n nay trong ng l i ngo i giao c a ng ta xác nh VN s n sàng: Làm b n làm i tác tin c y v i các n c t rong c ng ng qu c t Hi n nay xây d ng LL d b ng viên ph i m b o : l ng ông, ch t l ng cao ng u Hi n nay xây d ng LLVT ND ph i l y Ch t l ng là chính Giáo d c Qu c Phòng Thái Duy Kh i 17/08/2009
  5. Tr ng H Lao ng – Xã H i TPHCM CS II) Giáo d c Qu c Phòng Thái Duy Kh i 17/08/2009
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2