intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong khách sạn, nhà hàng (Applied Informatics in Hospitality, Restaurant)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
14
lượt xem
1
download

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong khách sạn, nhà hàng (Applied Informatics in Hospitality, Restaurant)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong khách sạn, nhà hàng (Applied Informatics in Hospitality, Restaurant) với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được bức tranh toàn cục về nghiệp vụ được xây dựng trong phần mềm khách sạn – nhà hàng, hệ thống đăng ký tin học và phân phối phân phối toàn cầu; cài đặt và sử dụng thử phần mềm quản lý khách sạn – nhà hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong khách sạn, nhà hàng (Applied Informatics in Hospitality, Restaurant)

  1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Tin học ứng dụng trong Khách sạn, Nhà hàng (Applied Informatics in Hospitality, Restaurant) - Mã số học phần: 1310202 - Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học, ngành Quản trị khách sạn - Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết : 0 tiết  Làm bài tập trên lớp : 0 tiết  Thảo luận : 0 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 60 tiết  Hoạt động theo nhóm : 0 tiết  Thực tế: : 0 tiết  Tự học : 120 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Khoa học máy tính / Công nghệ thông tin 2. Học phần trước: Tin học đại cương 3. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất các yêu cầu trong học phần, sinh viên có thể: - Nắm vững kiến thức nâng cao của phần Microsoft Office. - Hiểu được bức tranh toàn cục về nghiệp vụ được xây dựng trong phần mềm khách sạn – nhà hàng, hệ thống đăng ký tin học và phân phối phân phối toàn cầu; cài đặt và sử dụng thử phần mềm quản lý khách sạn – nhà hàng. 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Nắm vững các thành phần của các phần K2 mềm nhà hàng, khách sạn 4.1.2. Nắm vững các kiến thức tra cứu thông K2 tin trên Internet liên quan đến nhà hàng, khách sạn Kỹ năng 4.2.1. Có kỹ năng cài đặt, cấu hình phần mềm S2 nhà hàng, khách sạn 1
  2. 4.2.2. Có kỹ năng thao tác các phân hệ của S2 phần mềm nhà hàng, khách sạn và sử dụng Internet để tra cứu thông tin Thái độ 4.3.1. Tôn trọng nội quy lớp học, đi học đầy đủ A1, A3 và lên lớp đúng giờ 4.3.2. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Tham gia A3 tích cực trong giờ học 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Tin học ứng dụng trong khách sạn, nhà hàng cung cấp cho sinh viên một số phần mềm trong khách sạn, nhà hàng. Sinh viên có thể sử dụng các công cụ trên Internet cho các nghiệp vụ nhà hàng và khách sạn: Tìm kiếm, so sánh các nhà hàng, khách sạn, tìm kiếm địa điểm, đường đi. 2
  3. 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: - Các học phần thực hành: Hoạt động của giảng Hoạt động của Giáo trình Tài liệu Ghi Buổi/ Nội dung viên sinh viên chính tham khảo chú Tiết Chương 1: Các phần mềm ứng dụng cho - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [2] Xem 4.1 Quảng bá Du lịch Khách sạn ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi danh sách 1.1 Brainstorming và Sơ đồ tư duy 4.2 1 các Clip 1.2 Thiết kế ý tưởng Tour du lịch dùng MindJet Manager 1.3 Xử lý tài liệu Word nâng cao - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 2 1.4 Soạn thảo văn bản cho quảng bá du lịch và ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 3 lịch trình du lịch 4.2 1.5 Kỹ thuật xử lý hình ảnh, âm thanh và video - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 3 1.6 Trình diễn Album hình, video giới thiệu ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 4 một tour du lịch 4.2 1.7 Xử lý trình diễn trình diễn nâng cao - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 4 1.8 Kỹ thuật trình diễn để giới thiệu tour du lịch ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 4 4.2 Chương 2: Internet ứng dụng cho Du lịch - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 Khách sạn ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 5 2.1 Giới thiệu về Internet và các dịch vụ 4.2 5 Internet cung cấp 2.2 Dịch vụ dịch trực tuyến và ứng dụng 2.3 Dịch vụ Lưu trữ, tương tác tài liệu trực tuyến 2.4 Dịch vụ tìm đường trực tuyến - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 6 2.5 Dịch vụ Quản lý lịch trình du lịch ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 5 4.2 3
  4. 2.6 Dịch vụ Xây dựng Website trực tuyến - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 2.7 Dịch vụ Blog trực tuyến ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 5 7 4.2 Chương 3: Các hệ thống đăng ký tin học - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [3] Thử 4.1 (Computer Reserved Systems - CRS) và Kết ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi nghiệm nối dịch vụ toàn cầu (Global Distribution 4.2 đăng ký Systems - GDS) 8 3.1 Tổng quan về CRS và GDS 3.2 Các loại CRS và GDS 3.3 Dịch vụ giao thông (đường bộ, đường sắt và máy bay) (Transport) 3.4 Dịch vụ cư trú và ăn uống - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [3] Thử 4.1 9 (Accommodation) ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi nghiệm dịch 4.2 3.5 Dịch vụ tương tác (Attraction) vụ Chương 4: Hệ thống thông tin Khách sạn - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 4.1 Giới thiệu về hệ thống thông tin khách sạn ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 6 10 4.2 Các tính chất của hệ thống CRS & GDS về 4.2 khách sạn điện tử 4.3 Khảo sát các nghiệp vụ khách sạn trên Web - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 4.4 Các hệ thống quản lý khách sạn trực tuyến ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 7 11 4.2 Chương 5: Quản trị hệ thống Khách sạn - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 5.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm và cài đặt, ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 8 12 cấu hình phần mềm quản lý khách sạn 4.2 5.2 Cấu hình thông tin khách sạn 13 5.3 Cài đặt phòng - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 4
  5. 5.4 Cài đặt dịch vụ ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 9 4.2 5.5 Cài đặt triết khấu Chương 6: Phân hệ tiếp tân khách sạn - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4.1 6.1 Tạo thông tin khách hàng ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 10 6.2 Đặt phòng 4.2 14 6.3 Check in 6.4 Check out 6.5 In hóa đơn Chương 7: Hệ thống thông tin Nhà hàng điện - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, 4.1 tử ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 7.1 Giới thiệu về hệ thống thông tin Nhà hàng 4.2 15 7.2 Các tính chất của hệ thống CRS & GDS về Nhà hàng 7.3 Khảo sát các nghiệp vụ Nhà hàng trên Web - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, 4.1 16 7.4 Các hệ thống quản lý Nhà hàng trực tuyến ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 4.2 Chương 8: Quản trị hệ thống Nhà hàng - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, [6] Bài 1-7 4.1 8.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm và cài đặt, ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi cấu hình phần mềm quản lý nhà hàng 4.2 17 8.2 Cấu hình thông tin nhà hàng 8.3 Cài đặt chỗ, món ăn 8.4 Cài đặt dịch vụ 8.5 Cài đặt chiết khấu Chương 9: Phân hệ đặt chỗ - Giảng bài, minh họa - Nghe bài, ghi chú, 4.1 9.1 Tạo thông tin khách hàng ví dụ trên máy tính trả lời câu hỏi 9.2 Đặt chỗ 4.2 18 9.3 Đặt món 9.4 Thanh toán 9.5 In hóa đơn 5
  6. - Ôn tập - Ghi chú, trả lời 19 Ôn tập câu hỏi 20 Thi kiểm tra - Chấm bài - Kiểm tra 7. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. - Tham gia tối thiểu 80% giờ thực hành và giải tất cả bài tập. - Tham dự kiểm tra thực hành. - Tham dự thi kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 6
  7. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Thành Điểm thành Quy định Trọng Trọng Mục phần phần số 1 số 2 tiêu Điểm chuyên - Tham dự ít nhất 4.3 30% cần 80% số tiết học Thực Điểm thi thực - Tham gia ít nhất 4.2 1 30% hành hành 50% số giờ 70% - Lập trình trên máy Điểm chuyên - Tham dự ít nhất 4.3 30% cần 80% số tiết học 2 Lý thuyết 70% Điểm thi kết - Thi viết (90 phút) 4.1 70% thúc học phần - Bắt buộc dự thi 4.2 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập: 9.1. Giáo trình chính: [1] “Computers in Hotels: Concepts and Applications”, Partho Pratim Seal, Oxford, 2013 9.2. Tài liệu tham khảo: [2] “OTA Hotel 1.1”, e-Novate Asia, https://goo.gl/eHE7eB [3] “Floreant Point Of Sale Application”, https://goo.gl/UQri6q 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Lý Thực Tuần Nội dung thuyết hành Nhiệm vụ của sinh viên /Buổi (tiết) (tiết) Chương 1: Các phần mềm ứng dụng - Nghiên cứu trước: 0 3 cho Quảng bá Du lịch Khách sạn + Tài liệu: [3] Xem 1.1 Brainstorming và Sơ đồ tư duy các Clip 1 1.2 Thiết kế ý tưởng Tour du lịch dùng MindJet Manager - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 1.3 Xử lý tài liệu Word nâng cao 0 3 - Nghiên cứu trước: 1.4 Soạn thảo văn bản cho quảng bá du + Tài liệu: [1] Chương 2 3 lịch và lịch trình du lịch + Tra cứu nội dung: 7
  8. Word xử lý tài liệu dài - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 1.5 Kỹ thuật xử lý hình ảnh, âm thanh 0 3 - Nghiên cứu trước: và video + Tài liệu: [1] Chương 1.6 Trình diễn Album hình, video giới 4 3 thiệu một tour du lịch + Tra cứu nội dung: Movie Maker - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 1.7 Xử lý trình diễn trình diễn nâng cao 0 3 - Nghiên cứu trước: 1.8 Kỹ thuật trình diễn để giới thiệu tour + Tài liệu: [1] Chương du lịch 4 4 + Tra cứu nội dung: Kỹ thuật trình diễn - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 2: Internet ứng dụng cho Du 0 3 - Nghiên cứu trước: lịch Khách sạn + Tài liệu: [1] Chương 2.1 Giới thiệu về Internet và các dịch vụ 5 Internet cung cấp + Tra cứu nội dung: 5 2.2 Dịch vụ dịch trực tuyến và ứng dụng Word xử lý tài liệu dài - Thực hiện về nhà: Bài 2.3 Dịch vụ Lưu trữ, tương tác tài liệu thực hành trực tuyến 2.4 Dịch vụ tìm đường trực tuyến 0 3 - Nghiên cứu trước: 2.5 Dịch vụ Quản lý lịch trình du lịch + Tài liệu: [1] Chương 5 6 + Tra cứu nội dung: Google Map, Địa điểm - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 2.6 Dịch vụ Xây dựng Website trực - Nghiên cứu trước: 0 3 tuyến + Tài liệu: [1] Chương 2.7 Dịch vụ Blog trực tuyến 5 7 + Tra cứu nội dung: Blog, Google Site - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 3: Các hệ thống đăng ký tin 0 3 - Nghiên cứu trước: học (Computer Reserved Systems - + Tài liệu: [3] CRS) và Kết nối dịch vụ toàn cầu + Tra cứu nội dung: (Global Distribution Systems - GDS) CRS, GDS, Transport 8 3.1 Tổng quan về CRS và GDS CRS 3.2 Các loại CRS và GDS - Thực hiện về nhà: Bài 3.3 Dịch vụ giao thông (đường bộ, thực hành đường sắt và máy bay) (Transport) 3.4 Dịch vụ cư trú và ăn uống 0 3 - Nghiên cứu trước: (Accommodation) + Tài liệu: [3] 9 + Tra cứu nội dung: 3.5 Dịch vụ tương tác (Attraction) Hotel & Restaurant 8
  9. CRS - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 4: Hệ thống thông tin Khách 0 3 - Nghiên cứu trước: sạn + Tài liệu: [1] Chương 4.1 Giới thiệu về hệ thống thông tin 6 10 khách sạn + Tra cứu nội dung: 4.2 Các tính chất của hệ thống CRS & Hotel CRS - Thực hiện về nhà: Bài GDS về khách sạn điện tử thực hành 4.3 Khảo sát các nghiệp vụ khách sạn 0 3 - Nghiên cứu trước: trên Web + Tài liệu: [1] Chương 4.4 Các hệ thống quản lý khách sạn trực 7 11 tuyến + Tra cứu nội dung: Hotel Clouds - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 5: Quản trị hệ thống Khách 0 3 - Nghiên cứu trước: sạn + Tài liệu: [1] Chương 5.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm và 8 12 cài đặt, cấu hình phần mềm quản lý + Tra cứu nội dung: khách sạn OTA Hotel - Thực hiện về nhà: Bài 5.2 Cấu hình thông tin khách sạn thực hành 5.3 Cài đặt phòng 0 3 - Nghiên cứu trước: 5.4 Cài đặt dịch vụ + Tài liệu: [1] Chương 5.5 Cài đặt triết khấu 9 13 + Tra cứu nội dung: OTA Hotel - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 6: Phân hệ tiếp tân khách 0 3 - Nghiên cứu trước: sạn + Tài liệu: [1] Chương 6.1 Tạo thông tin khách hàng 10 6.2 Đặt phòng + Tra cứu nội dung: 14 6.3 Check in OTA Hotel - Thực hiện về nhà: Bài 6.4 Check out thực hành 6.5 In hóa đơn Chương 7: Hệ thống thông tin Nhà 0 3 - Nghiên cứu trước: hàng điện tử + Tài liệu: [1] Chương 7.1 Giới thiệu về hệ thống thông tin Nhà 10 15 hàng + Tra cứu nội dung: 7.2 Các tính chất của hệ thống CRS & Restaurant CRS - Thực hiện về nhà: Bài GDS về Nhà hàng thực hành 7.3 Khảo sát các nghiệp vụ Nhà hàng 0 3 - Nghiên cứu trước: trên Web + Tài liệu: [3] 7.4 Các hệ thống quản lý Nhà hàng trực + Tra cứu nội dung: 16 Restaurant Cloud tuyến - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 9
  10. Chương 8: Quản trị hệ thống Nhà 0 3 - Nghiên cứu trước: hàng + Tài liệu: [3] 8.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm và + Tra cứu nội dung: cài đặt, cấu hình phần mềm quản lý nhà Floreant Point Of Sale hàng Application 17 - Thực hiện về nhà: Bài 8.2 Cấu hình thông tin nhà hàng thực hành 8.3 Cài đặt chỗ, món ăn 8.4 Cài đặt dịch vụ 8.5 Cài đặt chiết khấu Chương 9: Phân hệ đặt chỗ 0 3 - Nghiên cứu trước: 9.1 Tạo thông tin khách hàng + Tài liệu: [3] + Tra cứu nội dung: 9.2 Đặt chỗ 18 Floreant Point Of Sale 9.3 Đặt món Application 9.4 Thanh toán - Thực hiện về nhà: Bài 9.5 In hóa đơn thực hành 19 Ôn tập 0 3 Ôn bài 20 Thi kiểm tra 0 3 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Ngày… tháng…. Năm 201 Ban giám hiệu 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2