intTypePromotion=1

Đề cương chuyên đề thực tập: Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái

Chia sẻ: Bún AG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
936
lượt xem
202
download

Đề cương chuyên đề thực tập: Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chuyên đề thực tập: Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái; những khó khăn, thuận lợi trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chuyên đề thực tập: Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TÊN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: “Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng   đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn  huyện Văn Yên­ Tỉnh Yên Bái”. Chuyên ngành: Quản lý đất đai NGƯỜI HƯỚNG DẪN: LàMINH HIẾU                                      Sinh Viên: Nguyễn Thị Hà Trang                                                  
  2. Hà Nội – 2015                                                   MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của chuyên đề          Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc   gia. Là tư  liệu sản xuất đặc biệt, giới hạn về  diện tích, hình thể  nhưng   mức độ  sản xuất lại phụ  thuộc vào sự  đầu tư, khai thác sử  dụng của con   người. Đất đai là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là   địa bàn phân bố  khu dân cư  và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn   hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Đất đai còn có ý nghĩa về mặt chính trị.   Tài sản quý giá ấy phải bảo vệ bằng cả xương máu và vốn đất đai mà một  quốc gia có được thể  hiện sức mạnh của quốc gia đó. Ranh giới quốc gia  thể hiện chủ quyền của một quốc gia. Đối với đất nước ta, Đảng ta khẳng   định: “ Đất đai thuộc sở  hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ  sở  hữu   toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý “           Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng dân số, sự phát triển   nhanh chóng của kinh tế­xã hội  đã làm cho nhu cầu sử dụng đất ngày một  tăng cao trong khi đó tài nguyên đất là có hạn.Vì vậy mà vấn đề đặt ra với   Đảng và nhà nước ta là làm thế  nào để  sử  dụng đất một cách tiết kiệm ,  hiệu quả và bền vững. Trước yêu cầu bức thiết đó Nhà nước đã sớm đưa  ra các văn bản pháp luật quy định về quản lý và sử dụng đất đai để các cấp   , các ngành cùng toàn thể nhân dân lấy đó làm cơ sở để quản lý và sử dụng   đất. Điều 22 Luật đất đai năm 2013 đã quy định 15 nội dung quản lý Nhà  nước về đất đai trong đó có công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận 
  3. quyền sử  dụng đất, quyền sở  hữa nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất,   lập hồ  sơ  địa chính. Đây thực chất là một thủ  tục hành chính nhằm thiết  lập một hệ thống hồ sơ địa chính đầy đủ, chặt chẽ  giữa Nhà nước và đối  tượng sử dụng đất, là cơ sở để Nhà nước quản lý, nắm chặt toàn bộ  diện   tích đất đai và người sử dụng, quản lý đất theo pháp luật. Thông qua việc   đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và   tài sản khác gắn liền với đất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người   sử  dụng đất cũng là cơ  sở đảm bảo chế  độ  quản lý Nhà nước về  đất đai,   đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học. Huyện Văn Yên là một huyện vùng núi phái Bắc của tỉnh Yên Bái nên  còn gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên,trong những năm gần đây được   sự  quan tâm của Đảng và nhà nước nên huyện Văn Yên có nhiều đổi mới   về  mọi mặt, kinh tế  xã hội đã có sự  phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân  dân được cải thiện đáng kể. Cùng với sự phát triển của kinh tế­xã hội, sự  gia tăng về  dân số  nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn Huyện đang trở thành  một vấn đề cấp thiết. Các vấn đề liên quan đến đất đai như: giá đất, tranh   chấp, lấn chiếm đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất…và   trong số  các vấn đề  liên quan đến đất đai như  trên thì vấn đề  về  giấy   chứng nhận là một trong những cơ  sở  pháp lý quan trọng để  giải quyết   đúng, công minh, phù hợp với pháp luật… Để  hiểu rõ thêm về  thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền  sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng như  những tồn tại hạn chế  trong công tác này. Tôi xin lực chọn nghiên cứu   chuyên đề  :“Đánh giá thực trang công tác c ̣ ấp giấy chứng nhận quyền   sử  dụng đất, quyền sở  hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất trên   địa bàn huyện Văn Yên­tỉnh Yên Bái”.
  4. 2. Mục đích và yêu cầu 2.1. Mục đích ­ Hệ  thống hoá cơ  sở  lý luận và cơ  sở  pháp lý về  công tác cấp giấy  chứng nhận quyền sử  dụng đất, quyền sở  hữu nhà  ở  và tài sản khác gắn   liền với đất. ­ Tìm hiểu thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng  đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyên Thach ̣ ̣   ̀ ̣ Thât – TP. Ha Nôi. ́ ­ Đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong quá trình cấp giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với   đất. ­  Đề  xuất  các giải  pháp  đẩy nhanh tiến  độ  cấp giấy chứng nhận   quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 2.2. Yêu cầu ­ Thu thập số  liệu đúng thực tế, chính xác và đầy đủ, có độ  tin cậy,  phản ánh đúng quá trình thực hiện chính sách cấp GCN trên địa bàn nghiên  cứu. ­ Nắm vững, những quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng   đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ­ Số  liệu điều tra, thu thập phải chính xác, trung thực, khách quan,  phản ánh đúng thực trạng cấp GCN của địa phương. ­ Đồng thời đưa ra các đề  xuất có tính khả  thi, phù hợp với thực tế  của địa phương.
  5. 3. Cấu trúc của đề tài Ngoài phần mở đầu,kết luận và kiến nghị, đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu Chương 2: Nội dung, phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu Chương I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Khái niệm GCN  1.1.2. Vị trí, vai trò và đặc điểm của việc cấp GCN 1.2. Cơ sở pháp lý: 1.2.1. Các văn bản pháp lý. 1.2.2. Tổng quan về giấy chứng nhận. 1.2.2.1. Những đối tượng được cấp giấy chứng nhận. 1.2.2.2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận. 1.2.2.3. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  1.2.2.4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. 1.3. Cơ sở thực tiễn: 1.3.1. Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận  ở Việt Nam từ khi thực   hiện luật đất đai năm 2003. 1.3.2. Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Văn   Yên­tỉnh Yên Bái.
  6. Chương II: NỘI DUNG, PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu. 2.1.1. Phạm vi nghiên cứu: trên địa bàn huyện Văn Yên­tỉnh Yên Bái 2.1.2. Đối tượng nghiên cứu:  hộ  gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,  người Việt Nam định cư   ở  nước ngoài mua nhà  ở  gắn liền với quyền sử  dụng đất ở. 2.2. Nội dung nghiên cứu: 2.2.1. Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế ­ xã hội trên địa bàn huyện   Văn Yên­tỉnh Yên Bái 2.2.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên­tỉnh   Yên Bái 2.2.3. Thực trạng công tác cấp GCN trên địa bàn huyện Văn Yên­tỉnh   Yên Bái 2.2.4. Đánh giá tồn tại và đề  xuất các giải pháp để  đẩy nhanh công tác   cấp GCN.
  7. 2.3. Phương pháp nghiên cứu ­ Phương pháp điều tra thu thập số liệu,tài liệu:  + Điều tra thu thập các tài liệu tại các đơn vị  cơ  quan chức năng, các   phòng  ban chuyên môn về  điều kiện tự  nhiên, kinh tế  ­ xã hội, cũng như  công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. + Nghiên cứu các văn bản pháp luật như: Luật, Thông tư, Nghị  định,  Nghị  quyết… về  công tác đăng ký quyền sử  dụng đất và cấp giấy chứng   nhận quyền sử dụng đất qua các thời kỳ từ trung ương tới địa phương. + Tìm hiểu các văn bản pháp luật về  quản lý đất đai của huyện Văn   Yên­tỉnh Yên Bái ­ Phương pháp thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu: +  Căn cứ  vào các tài liệu, số  liệu đã thu thập được tiến hành thống  kê, xử  lý các tài liệu, số  liệu đã thu thập được, từ  đó tìm ra mối quan hệ  giữa chúng. +  Thu thập tài liệu có liên quan đến đề tài, đánh giá phân tích và tổng  hợp thông tin trong các tài liệu đó nhằm chỉ ra những vấn đề tích cực, tiêu cực  để từ đó đề xuất các biện pháp giải quyết và nhừng vấn đề cần khuyến khích,  phát huy. ­ Phương pháp phân tích, so sánh:   Từ  những số  liệu thu thập được, tiến hành tổng hợp, phân tích, so  sánh, đánh giá, nhận xét; tìm ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và khó  khăn trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất tại địa phương từ đó đề  xuất các giải pháp để giải quyết tốt nhất cho  công tác này.
  8. Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Điều kiện tự  nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên­ tỉnh Yên Bái 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 3.1.1.1. Vị trí địa lý. 3.1.1.2. Địa hình. 3.1.1.3. Khí hậu, thời tiết. 3.1.1.4. Thủy văn. 3.1.1.5. Các nguồn tài nguyên 3.1.2. Điều kiện kinh tế­ xã hội  3.1.2.1.Thực trạng phát triển kinh tế theo ngành 3.1.2.2.Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.
  9. 3.1.2.3. Tình hình xã hội. 3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên­tỉnh  Yên Bái 3.2.1. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai 3.2.1.1. Tình hình đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử   dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên 3.2.1.2.Quản lý quy hoạch, kế  hoạch sử  dụng đất trên địa bàn huyện Văn   Yên 3.2.1.3. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục   đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên 3.2.1.4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về   đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất. 3.2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. 3.2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp. 3.2.2.3. Hiện trạng sử dụng đất chưa sử dụng. 3.3. Thực trạng công tác cấp GCN trên địa bàn huyện Văn Yên­tỉnh  Yên Bái 3.3.1. Tình hình cấp GCN theo các loại đất, theo các đối tượng sử dụng   đất. 3.3.2. Đánh giá thực trạng công tác cấp GCN. 3.3.2.1. Thuận lợi. 3.3.2.2. Khó khăn. 3.3.2.3. Những kết quả đạt được. 3.3.3.  Đề  xuât giải  pháp  đẩy nhanh tiến  độ  thực hiện công tác cấp   GCN.
  10. 3.3.3.1. Giải pháp về thủ tục hành chính 3.3.3.2. Giải pháp về tổ chức cán bộ 3.3.3.3. Giải pháp công nghệ hỗ trợ công tác cấp Giấy chứng nhận 3.3.3.4. Một số giải pháp khác. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 2. Kiến nghị
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2