intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương môn học hệ thống sản xuất linh hoạt và sản xuất tích hợp

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

267
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Thông tin chung về môn học: Tên môn học: HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT (FMS) VÀ SẢN XUẤT TÍCH HỢP (CIM) Mã môn học: Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa: 2010, bậc: đại học chính quy. Loại môn học: Bắt buộc. Các môn học tiên quyết: PLC, Thủy lực khí nén, Vi điều khiển, kỹ thuật robot, gia công CNC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học hệ thống sản xuất linh hoạt và sản xuất tích hợp

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Mẫu chương trình đào tạo tín ch ỉ) 1 . Thông tin chung về môn học: Tên môn học: H Ệ THỐNG SẢN XUẤT LINH HO ẠT (FMS) VÀ SẢN XUẤT - TÍCH HỢP (CIM) Mã môn học: - Số tín chỉ: 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa: 2010, bậc: đại học chính quy. - Lo ại môn học: Bắt buộc. - Các môn học tiên quyết: P LC, Thủy lực khí nén, Vi điều khiển, kỹ thuật robot, gia - công CNC. Các môn học kế tiếp: - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: - Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết  Làm bài tập trên lớp : 10 tiết  Thảo luận : 15 tiết  Thực h ành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 0 tiết  Hoạt động theo nhóm : 0 tiết  Tự học : 40 giờ  Phụ trách môn học: Bộ môn Kỹ thuật cơ khí , Khoa Cơ – Điện – Điện tử. - 2 . Mục tiêu của môn học: Kiến thức: Trang bị kiến thức về tổng quát về các quá trình công nghệ, các mô hình và - thu ật toán điều khiển quá trình công nghệ trong sản xuất và các hệ thống sản xuất hiện đại. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích quá trình công nghệ nhằm đưa ra các - thuật toán điều khiển quá trình công ngh ệ trong các hệ thống sản xuất. Thái độ, chuyên cần: - o Tham dự lớp học đúng số giờ tối thiểu qui định . o Đọc các tài liệu ở phần tài liệu tham khảo để tìm hiểu sâu hơn nội dung của học phần. 3 . Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về các quá trình công nghệ (QTCN), các mô hình và thu ật toán điều khiển quá trình công nghệ trong sản xuất (SX). Các hệ thống sản xuất hiện đại như Sản xuất linh hoạt (FMS), Sản xuất tích hợp Máy tính ( CIM). 4 . Tài liệu học tập Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo: -
  2. [1]. Tự động hoá quá trình sản suất, Trần Văn Địch, 392 trang, NXBKH&KT. [2]. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và tích hợp CIM, Trần Văn Địch, NXBKHKT. [3]. Industrial automation, David W.Pessen 1991, 505p. WILEY [4]. Automation, production systems and CIM, Mikell Groover, 541p, Prentice Hall. [5]. CIM system, F.H.Mitchell,1991, 500p, Prentice Hall [6]. Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version4.7, April14, 2005 HughJack [7]. Simulation modeling and simnet, Hamdy A. Taha [8]. Flexible manufacturing cells and systems, Wiliam W Luggen  Những b ài đọc chính: chương 1,2,3,4 tài liệu [1], tất cả các chương trong tài liệu [2].  Những b ài đọc thêm: SV tham khảo trong các tài liệu còn lại theo hướng dẫn của giảng viên.  Tài liệu trực tuyến: tìm kiếm các trang web với từ khóa “FMS System”, “CIM system”. 5 . Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học: Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, thảo luận nhóm. - Phương pháp học tập: lắng nghe giáo viên giảng lý thuyết, tích cực thảo luận nhóm, - tham kh ảo tiếp cận các hệ thống thông qua internet và tham quan kiến tập. 6 . Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên: Sinh viên cần tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, làm bài tập trên lớp cũng - như ở nhà, chuẩn bị b ài tốt trước khi lên lớp, tuân thủ các quy định về thời hạn và chất lượng các b ài tập, bài kiểm tra… Sinh viên cần chủ động tự học, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên yêu cầu và chủ động tra cứu, cập nhật tài liệu trên internet. 7 . Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ. 8 . Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học: 8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau (việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng ph ần do giảng viên đ ề xuất, Tổ trưởng bộ môn thông qua): Điểm chuyên cần: 5% - Điểm ý thức học tập, phát biểu và thảo luận, kiểm tra trên lớp: 10% - Điểm tiểu luận kết thúc môn: 15% - 8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% Hình thức thi: tự luận/ vấn đáp. - Th ời lượng thi: 60 phút - Sinh viên không được tham khảo tài liệu - 9 . Nội dung chi tiết môn học:
  3. Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Tự Thực hành, học, Nội dung Tổng thí nghiệm, Lý Bài Thảo tự thực tập, nghiên thuyết tập luận rèn nghề,... cứu 5 2 10 Chương1: Điều khiển quá trình sản x uất. 1.1 Khái niệm QTSX, các quá trình Công nghệ phổ biến. 1.2 Các thành phần của hệ thống SX 1.3 Hiệu quả kinh tế của điều khiển tự động hoá quá trình công nghệ. 1.4 Điều khiển QTCN tuần tự: các quá trình nói tiếp, song song, hổn hợp và các quá trình ngẫu nhiên. 5 4 5 10 Chương 2: Mô hình quá trình sản suất và thuật toán điều khiển. 2.1 Mô hình xác suất 2.2 Mô hình phục vụ đám đông 2.3 Mô hình cân băng sản xuất liên tục và rời rạc 2.4 Phục vụ nhóm thiết bị công nghệ 2.5 Các ví dụ lập mô hình và thu ật toán đ iều khiển quá trình. 2.6 Mô hình đánh giá ước lượng QTSX. 2.7 Mô hình điều khiển sản xuất theo mẻ (Batch control) Chương 3: Dây chuyền sản suấ t. 5 2 5 10 3.1. Khái niệm Dây chuyền công nghệ . 3.2 Phân tích dây chuyền công nghệ. 3.3 Thiết kế cấu trúc DCCN 3.4 Sự linh hoạt và hiệu quả của DCCN 5 2 5 10 Chương 4: Các hệ thống điều khiển Quá trình công nghệ. 4.1 Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS). 4.2. Các hệ thống thông tin hỗ trợ FMS 4.3 Dùng máy tính trong quá trình qui hoạch và Điều khiển SX. 4.4 Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính (CIM). 4.5 Các thiết bị phần cứng và phần mềm trong CIM. 10. Ngày phê duyệt Tổ trưởng Bộ môn Trưởng khoa Người viết
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2