intTypePromotion=1

Đề cương ôn tập kế toán thương mại

Chia sẻ: Nguyen Trung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

4
1.125
lượt xem
451
download

Đề cương ôn tập kế toán thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm: Mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu truyển hàng hóa mà người mua có quyền sở hữu hàng hóa nhưng mất quyền sở hữu tiền tệ. Nhiệm vụ: Kế toán mua hàng phải ghi chép một cách đầy đủ chính xác toàn bộ tình hình quá trình mua hàng của doanh nghiệp từ các nguồn nhằm theo dõi và thúc đẩy , quá trình mua hàng, thanh toán tiền nhanh nhất. Giám sát chặt chẽ tình hình mua hàng của doanh nghiệp chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng tính toán chi phí phân bổ quá trính xuất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập kế toán thương mại

 1. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  Chương I : Hạch toán kế toán mua hàng I, Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán mua hàng của doanh nghiệp 1, Khái niệm. - Mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu truyển hàng hóa mà người mua có quyền sở hữu hàng hóa nhưng mất quyền sở hữu tiền tệ. 2, Nhiệm vụ. - Kế toán mua hàng phải ghi chép một cách đầy đủ chính xác toàn bộ tình hình quá trình mua hàng của doanh nghiệp từ các nguồn nhằm theo dõi và thúc đẩy , quá trình mua hàng, thanh toán tiền nhanh nhất. - Giám sát chặt chẽ tình hình mua hàng của doanh nghiệp chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng tính toán chi phí phân bổ quá trính xuất bán trong kì. II, Hạch toán kế toán mua hàng + 151: Hàng hóa mua đang đi đường thuộc quyến sở hữu của doanh nghiệp chưa về nhập kho ( đang gửi kho bên bán,bến tàu xe,trên đường vận chuyển đợi làm thủ tục nhập kho ) - kết cấu: + Bên nợ: phản ánh số hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp chưa về nhập kho trong kỳ. + Bên có : hàng đang đi đường nay về nhập kho doanh nghiệp hoặc hàng đi đường nay gửi bán thẳng. + Số dư bên nợ ; phản ánh số hàng còn đang đi trên đường. + 156: Phản ánh sự biến động của hàng hóa trong kho ( hay tình hình tăng giảm hàng hóa trong kho ) chi phí thu mua và giá trị bất động sản . - Kế cấu: + Bên nợ ;Mua hàng hóa về nhập kho 1561( không bao gồm thuế ) Phản ánh số hàng xuất bán bị người mua trả lại nhập kho 521 Nhập kho số hàng hóa nhờ bên ngoài gia công chế biến Chi phí thu mua phát sinh trong kỳ 1562 Phản ánh số hàng nhập kho phát hiện thừa 3381 + Bên có ; Phản ánh số hàng xuất bán 632 hoặc gửi bán thằng 157 Phản ánh số hàng mua phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân 1381 Xuất kho nhờ bên ngoài gia công chế biến. Phản ánh chi phí thu mua phân bổ số hàng xuất bán trong kỳ. + Số dư cuối kỳ ghi bên nợ ; số hàng còn tồn kho cuối kỳ và chi phí chưa phân bổ hết cho số hàng tồn cuối kỳ. Tài khoản 156 có 3 tài khoản cấp 2: + 1561 giá thu mua hàng hóa. + 1562 chi phí thu mua hàng hóa + 1567 hàng hóa bất động sản. + 133: Phản ánh số thuế gtgt được khấu trừ. - Kế cấu : + Bên nợ : phản ánh số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong kỳ. + Bên có : phản ánh số thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ trong kỳ + Số dư cuối kỳ ghi bên nợ; phản ánh số thuế còn được khấu trừ cuối kỳ. Tài khoản 133 có 2 tài khoản cấp 2 + 1331 thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ. + 1332 thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định. 1, Phương pháp hạch toán kế toán : a , mua hàng về nhập kho. - Mua hàng mà hàng thuộc quyến sở hữu của doanh nghiệp và hàng chưa về nhập kho. Nợ tk 151 hàng mua đang đi đường. B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 1
 2. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  Nợ tk 133 thuế gtgt được khấu trừ. Có tk 111( tiền mặt ),112 ( tiền gửi ngân hàng ),311(vay ngắn hạn ),331 ( phải trả người bán ),141( tiền tạm ứng ) - Hàng mua đang đi đường nay về nhập kho doan nghiệp. + Nhập kho đủ. Nợ tk 156 giá trị hàng hóa thực về nhập kho doanh nghiệp. Có tk 151 giá trị hàng hóa đi đường về nhập kho doanh nghiệp + Nhập kho thiểu không rõ nguyên nhân . Nợ tk 156 trị giá hàng thực tế nhập kho. Nợ tk 1381 trị giá tài sản thiều. Có tk 151 trị giá hàng đi đường. + Nhập kho thừa. Nợ tk 156 trị giá hàng hóa thực tế mua. Có tk 151 giá trị hàng mua đang đi đường. Có tk 3381 giá trị hàng thừa chưa rõ nguyên nhân chờ sử lý. - Chi phí thu mua. Nợ tk 1652 chi phí thu mua. Nợ tk 133 tỷ lệ thuế gtgt được khấu trừ. Có tk 111,112,141,331… - Mua hàng về nhập kho doanh nghiệp + Nhập kho đủ ( hóa đơn = thực tế ) Nợ tk 1561 trị giá hàng hóa thực tế nhập kho Nợ tk 133 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Có tk 111,112,331,311,141 tổng giá trị thanh toán + Nhập kho thiếu ( hóa đơn > thực tế ) Nợ tk 1561 trị giá thực tế nhập kho Nợ tk 1381 tài sản thiếu chưa rõ nguyên nhân Nợ tk 133 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Có tk 111,112,331,311,141… tổng giá trị thanh toán + Nhập kho thừa ( hóa đơn > thực tế ) Nợ tk 1561 giá trị thực tế nhập kho Nợ tk 133 thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ Có tk 111,112,331,311,141 tổng giá trị thanh toán Hàng thừa Nợ tk 1561 trị giá hàng thừa Có tk 3381 hàng thừa chưa rõ nguyên nhân * Giải quyết hàng thiếu. - Giải quyết hàng thiếu do doanh nghiệp giao thiếu. + Do bên bán giao thiếu nay bù hàng cho doanh nghiệp Nợ tk 156 trị giá hàng bù Có tk 1381 trị giá hàng thiếu + Bên bán trả lại tiền hàng cho doanh nghiệp Nơ tk 111,112,141,331,… Có tk 1381giá trị hàng thiếu Có tk 133 thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ hàng thiếu - Do người áp tải làm mất nay bắt bồi thường + Bồi thường theo giá vốn có thuế Nơ tk 1388 phải thu khác Có tk 1381 trị giá hàng thiếu Có tk 133 thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ hàng thiếu + Bồi thường bằng tiền mặt 111, hay hàng hóa 156 hoặc trừ vào lương 3341 B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 2
 3. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  Nơ tk 111 hoặc 156 hoặc 334 Có tk 1388 phải thu khác. + Bắt bồi thường theo giá cao hơn giá vốn + thuế. Nơ tk 1388 giá vốn x số lần bắt bồi thường Có tk 1381 giá trị hàng thiếu Có tk 133 thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ hàng thiếu Có tk 711 phải thu bất thường. - Tài sản thiếu do hao hụt tự nhiên hoăc hao hụt định mức. Nợ tk 811chi phí khác. Có tk 1381 * Giải quyết hàng thừa. -Do bên bán giao thừa nay bán cho doanh nghiệp. Nợ tk 3381trị giá hàng thừa Nợ tk 133 tỷ lệ thuế giá trị gia tăng Có tk 111,112,141,331,… - Do bên bán giao thừa nay không bán cho doanh nghiệp nhờ doanh nghiệp bảo quản hộ Nợ tk 002 trị giá tài sản nhờ bảo quản hộ giữa hộ. Khi nào trả cho doanh nghiệp Có tk 002 trị giá tài sản nhờ bảo quản hộ giữa hộ. Nợ tk 3381 Có tk 156 - Do bên bán giao thừa nay không bán cho doanh nghiệp nay doanh nghiệp trả lại hàng cho bên bán. Nợ tk 3381 Có tk 156 - Do dôi thừa tự nhiên Nợ tk 3381 Có tk 711 khoản thu bất thường. * Mua hàng được hưởng chiết khấu - Mua hàng được hưởng chiết khấu thương mại với khối lượng lớn , thời gian nâu dài. + Chiết khấu người bán trừ trên hóa đơn cho doanh nghiệp. Nợ tk 156 trị giá mua – chiết khấu được hưởng Nợ tk 133 theo % 156 Có tk 111, 112,331,141,… + Mua hàng được hưởng chiết khẩu sau khi hàng về nhập kho. Nợ tk 156 Nợ tk 133 Có tk 111,112,141,331,… Trị giá chiết khấu Nợ tk 111,112, 141, 331,… Có tk 156 % chiết khấu Có tk 133 % chiết khấu b , Mua hàng theo phương thức giao tay 3 - phản ánh số hàng bán. Nợ tk 632 giá vốn hàng bán Nợ tk 1331 thuế đầu váo được khấu trừ Có tk 111,112,331,311,141,… - doanh thu Nợ tk 111,112,131( phải thu của khách hàng ),… Có tk 511 B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 3
 4. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  Có tk 3331 thuế giá trị gia tăng đầu vào phải nộp Mua hàng theo phương thức gửi bán thẳng - mua gửi bán thẳng cho doanh nghiệp Nợ tk 157 trị giá hàng gửi đi bán Nợ tk 1331 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Có tk 111,112,331,311,141…tổng giá trị thanh toán - nếu người mua chấp nhận ghi phản ánh doanh thu Nợ tk 111,112,331,311,141,…tổng trị giá thanh toán Có tk 511 doanh thu bán hàng dịch vụ Có tk 3331 thuế giá trị gia tăng phải nộp Đồng thời kết chuyển 157 về 632 Nợ tk 632 giá vốn hàng bán Có tk 157 trị giá hàng gửi bán - Nếu người mua không chấp nhận mua hàng gửi trả Nợ tk 156 Có tk 157 III, Kiểm kê kho hàng hóa. 1, Tính giá hàng hóa . - Nguyên tắc nhập kho giá nào xuất kho giá đó. - Bốn cách tính giá xuất kho + Nhập trước,xuất trước. + Nhập sau, xuất sau. + Bình quân gia quyền. + Đích danh. Chương II: Hạch toán kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. I, Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán bán hàng. 1, Khái niệm : là khâu cuối cùng của sản xuất hàng hóa. Người bán có quyền sở hữu tiền tệ nhưng mất quyền sở hữu hàng hóa. 2, Hình thức bán hàng : - Bán buôn : Bán cho đối tượng mua về để bán ra ( hàng hóa đang nằm trong lưu thông ) . - Bán nẻ : Bán cho các đối tượng: Tập thể, cá nhân mua về sử dụng ( hàng hóa ra khỏi khâu lưu thông ). II, Hạch toán kế toán bán hàng. 1, Chứng từ ban đầu, - Hóa đơn giá trị gia tăng. - Báo cáo bán hàng hằng ngày. - Phiếu xuất kho kiêm hóa đơn ( tính nội bộ ) - Phiếu xuất kho. - Phiếu thu. - Giấy báo nợ , giấy báo có của ngân hàng… 2, Tài khoản chuyên dùng. a , Tk 511 doanh thu bán hàng xác định khi nghiệp vụ bán hàng đã tiêu thụ. - kết cấu: + Bên nợ: B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 4
 5. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  - Số thuế phải nộp tính trên hóa đơn bán hang thực tế của sản phẩm,hang hóa,dịch vụ đã cung cấp cho khách hang và được xác định là tiêu thụ. - Trị giá hàng bán bị trả lại - Khoản chiết khấu bán hang thực tế phát sinh trong kỳ - Khoản giảm giá hàng bán. - Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. + Bên có : - Doanh thu bán sản phẩm,hàng hóa cung cấp dịch vụ lao vụ,dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán. + Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ. - Tài khoản 511 có 5 tài khoản cấp 2 . + 5111 doanh thu bán hàng + 5112 doanh thu các thành phẩm. + 5113 doanh thu cung cấp dịch vụ. + 5117 doanh thu kinh doanh bất động sản . b , Tk 632 giá vốn hàng bán: theo dõi số hàng đã được tiêu thụ trong kỳ. - Kết cấu: + Bên nợ: - Giá vốn của hàng đã tiêu thụ trong kỳ. + Bên có : - số hang bán bị trả lại nhập kho 531 - kết chuyển giá vốn về tài khoản 911 + không có số dư cuối kỳ c , Tk 157 phản ánh số hàng gửi bán , ký gửi đại lý nhưng chưa được người mua chấp nhận. - Kết cấu: + Bên nợ: phản ánh số hàng gửi bán( tăng) + Bên có : phản ánh số hàng gửi bán không được người mua chấp nhận, mang về nhập kho. + số dư cuối kỳ ghi bên nợ phản ánh số hàng gửi bán cuối kỳ chưa được người mua chấp nhận. Khi người mua chấp nhận kết chuyển về tài khoản 632 d , Tk 3331 thuế gtgt phải nộp: để theo dõi số thuế gtgt đầu ra, gtgt đã nộp, còn phải nộp nên ngân sách nhà nước. - Kết cấu; + Bên nợ : phản ánh số thuế giá trị gia tăng khẩu trừ thuế đầu vào(giảm) + Bên có : phản ánh số thuế phải nộp nên ngân sách nhà nước + Số dư cuối kỳ ghi bên có số thuế giá trị gia tăng còn phải nộp đến cuối kỳ. e , Tk 531 hàng bán bị người mua trả lại. d , Tk 532 giảm giá hàng bán. 3, Phương pháp kế toán. 3.1 Bán buôn. a , Bán hàng không qua kho. - Bán hàng theo phương thức giao tay 3. + Nợ tk 632 giá vốn hàng bán Nợ tk 1331thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ Có tk 111, 112, 141, 331, … Doanh thu + Nợ tk 111,112,141,331,… B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 5
 6. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  Có tk 511 Có tk 3331 - Mua gửi bán thẳng. + phản ánh số hàng gửi bán. Nợ tk 157 số hàng gửi bán ( giá vốn ). Nơ tk 1331 Có tk 111,112,141,131,… + Nếu người mua chấp nhận mua Nợ tk 111,112,141,131,… Có tk 511 Có tk 3331 Kết chuyển 157 về 632 Nợ tk 632 Có tk 157 + không chấp nhận mua hàng. Nợ tk 156 Có tk 157 b , Bán hàng qua kho. - xuất kho hàng hóa bán thẳng. Nợ tk 632 Có tk 156 Doanh thu bán hàng. Nợ tk 111,112,131,… Có tk 511 Có tk 3331 - Xuất kho hàng gửi đi bán. Nợ tk 157 Có tk 156 Nếu người mua chấp nhập hoặc không chấp nhận hạch toán tương tự bán thẳng. c , Bán hàng theo phương thức bán trả góp. - Xuất kho theo giá vốn. Nợ tk 632 Có tk 156 - doanh thu lần 1. Nợ tk 111,112,131,141,.. Có tk 3331 Có tk 511 - phản ánh doanh thu chưa thu. Nợ tk 131 Có tk 3331 Có tk 511 - Số lãi phải trả chậm. Nợ tk 131= lãi trả chậm. Có tk 3387 doanh thu chưa thực hiện = lãi trả chậm. - Cuối kỳ kết chuyển 3387 về 515 “ doanh thu hoạt động tài chính” Nợ tk 3387 Có tk 515 = lãi trả chậm - Xác định kết quả bán hàng trả góp. Kết chuyển giá vốn 632 về 911 Nợ tk 911 Có tk 632 Kết chuyển doanh thu + TN về 911 B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 6
 7. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  Nợ tk 515 Nợ tk 511 Có tk 911 - lãi Nợ tk 911 Có tk 4212 - lỗ Nợ tk 4212 Có tk 911 d , Bán hàng theo phương thức gửi đại lý. DN ( bên gửi đại lý ) Cửa hàng ( đại lý ) 1, Nhận tiền ký quỹ ký cược - Mang tiến đi ký quỹ ký cược ngắn hạng Nợ tk 111,112, hoặc dài hạn. Có tk 3386 Nợ tk 144,244 Có tk 111,112,.. 2, Xuất kho hàng hoa gửi đi bán đại - Nhận hàng doanh nghiệp gửi bán lý. Nợ tk 003 giá bán thực tế. Nợ tk 157 Có tk 156 3, phản ánh doanh thu của doanh - Phản ánh doanh thu bán hàng của đại lý. nghiệp. Nợ tk 111,112,…giá bán + thuế Nợ tk 131 Có tk 511phần hoa hồng được Có tk 511 hưởng Có tk 3331 Có tk 3331 Có tk 331 phải trả cho doanh nghiệp = giá bán + thuế - hoa hồng - Trả tiền hàng cho doanh nghiệp 4, Phản ánh hoa hồng dành cho Nợ tk 331 doanh nghiệp Có tk 111,112,… Nợ tk 6417 chi phí bán hàng Nợ tk 1331 tỷ lệ thuế đầu ra Có tk 131 - Kết chuyển 157về 632 Nợ tk 632 Có tk 157 - Đồng thời ghi 5, Nhận tiền đại lý trả lại. Có tk 003 Nợ tk 111,112… Có tk 131 - Nhận lại số tiền ký quỹ, ký cược 6, Trả lại tiền ký quỹ , ký cược cho Nợ tk 111,112,… đại lý Có tk 144,244,… Nợ tk 3386,344. Có tk 111,112,… - Bán hàng bị người mua trả lại. Nợ tk 531giá bán không bao gồm thuế Nợ tk 3331 Có tk 111,112,131,… Kết chuyển 531 về 511 Nợ tk 531 Có tk 511 Nhập kho số hàng bị trả lại. Nợ tk 156 B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 7
 8. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  Có tk 632 - Người mua yêu cầu giảm giá và điều chỉ sổ sách Nợ tk 532 tỷ lệ % giảm giá Nợ tk 3331 theo % giảm giá Có tk 111,112,131,… Kết chuyển 532 về 511 Nợ tk 511 Có tk 532 - Chiết khấu thương mại áp dụng cho khách hàng số lượng lớn, thời gian mua nâu dài. Nợ tk 511 % chiết khấu Có tk 521 % chiết khấu 3.2 Bán lẻ thu tiền trực tiếp. - Xuất kho hàng hóa bán thẳng Nơ tk 632 giá vốn hàng bán Có tk 156 - Phản ánh doanh thu + Doanh thu đủ. Nợ tk 111,113 “ tiền đang chuyển”(tiền séc ) Có tk 511 Có 3331 + Doanh thu thiếu. Nợ tk 111,113,số thực tế thu ( đủ - số thiếu) Nợ tk 3331 Nợ tk 1388 ( số thiếu đã rõ nguyên nhân ) Có tk 511 Có tk 3331 + Doanh thu thừa. Nợ tk 111,113 số thực thu Có tk 511 số tiền ghi trên sổ sách Có tk 3331 Có tk 3381 - Nộp tiền lên ngân hàng . + Ngân hàng gửi ngay giấy báo có. Nợ tk 311 Nợ tk 112 Có tk 111 Có tk 113 + Sau một thời gian mới nhận được giấy báo có. Nợ tk 113 Có tk 111 Khi nhận được giấy báo có. Nợ tk 311 Nợ tk 112 Có tk 113 Chương III: Kế toán chi phí và xác định kết quả. I , khái niệm, nhiệm vụ chi phí kinh doanh. 1, khái niệm. - Chi phí trong quá trình kinh doanh bao gồm các khoản chi phí về lao động sống, lao động tạp hóa mà doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp đến thởi điểm nhất định được thể hiện dưới dạng tiền tệ. 2, Nhiệm vụ của kế toán chi phí. B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 8
 9. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  - Phản ánh một cách chính xác đầy đủ kịp thời toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm chi phí giá vốn, chi phí bán hàng,chi phí quản ký doanh nghiệp, chi phí về hoạt động tài chính, chi phí hoạt động bất thường ( chi phí khác ), chi phí thuế thu nhập. - kế toán phải phân bổ chính xác và hợp lý chi phí phát sinh trong kỳ và giảm phí một cách chính xác. II, Hạch toán kết toán chi phí trong doanh nghiệp thương mại 1, chứng từ ban đầu - Phiếu chi - Giấy báo có của ngân hàng. - Bảng tính và trích khấu hao tài sản cố định - Bảng lương của cán bộ công nhân viên - Khuế ước… 2, tài khoản chuyên dung a, tài khoản 641 chi phí bán hàng: tài khoản này dung phản ánh và tập hợp toàn bộ các khoản chi phí phục vụ cho quá trình bán hàng phát sinh trong kỳ bao gồm chi phí về tiền lương, hoa hồng giành cho đại lý hoặc dịnh vụ ủy thác xuất nhập khẩu, chi phí vận chuyển,bốc dỡ… - Kết cấu; + Bên nợ; tập hợp các khoản chi phí phát sinh tăng trong quá tình bán hàng dịch vụ lao vụ trong kỳ. + Bên có; phản ánh những trường hợp làm giảm chi phí phát sinh giảm, kết chuyển chi phí bán hàng sang tài khoản 911 hoặc tài khoản khác để xác định kết quả kinh doanh và phân bổ chi phí. + Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. - Tài khoản 641 có 7 tài khoản cấp 2. 6411 chi phí nhân viên bán hàng. 6412 chi phí vật liệu bao bì. 6413 chi phí dụng cụ ,đồ dung. 6414 chi phí khấu hao tài sản cố định. 6415 chi phí bảo hành. 6417 chi phí dịch vụ mua ngoài. 6418 chi phí bằng tiền khác. b, Tài khoản 642; chi phí quản lý doanh nghiệp (gián tiệp) dung phản ánh tập hợp toàn bộ chi phí quản lý phát sinh trong kỳ bào gồm tiền lương của cán bộ quản lý,khấu hao tài sản cố định ở bộ phận quản lý doanh nghiệp,thuế ,chi phí và các khoản lệ phí phát sinh trong kỳ. - Kết cấu; + Bên nợ;(tăng) tập hợp các khoản chi phí phục vụ cho quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ. + Bên có; phản ánh những trường hợp làm giảm chi phí Kết chuyển toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 hoặc 412 Tài khoản không có số dư cuối kỳ. Tài khoản 642 có 8 tài khoản cấp 2. 6421 chi phí nhân viên quản lý. 6422 chi phí vật liệu quản lý. 6423 chi phí công cụ dụng cụ. 6424 chi phí khấu hao tài sản cố định. 6425 thuế,phí lệ phí. 6426 chi phí dự phòng. 6427 chi phí dịch vụ mua ngoài. B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 9
 10. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  6428 chi phí bằng tiền khác. c, Tài khoản 635 chi phí hoạt động tài chính. d, Tài khoản 811 chi phí khác. e, Tài khoản 821 chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp(25% lãi trước thuế). 3, Phương pháp kế toán. - Tk 6411,6421 + Tính lương. Nợ tk 6411 lương ở bộ phận bán hàng. Nợ tk 6421 lương ở bộ phận nhân viên quản lý doanh nghiệp. Có tk 334 phải trả cho cho CBCNV- người lao động. - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn + Bảo hiểm xã hội 20% lương: DN chịu 15% , CBCNV chịu 5% . Nộp 17%, giữ 3%. + Bảo hiểm y tế 3% lương: DN chịu 2%, CBCNV chịu 1%. Nộp 3%. + Chi phí công đoàn 2% lương : DN chịu toàn bộ.Nộp 1%,giữ 1%. - Tính BHXH: Nợ tk 6411 15% tổng số lương nhân viên. Nợ tk 6421 15% tổng số lương nhân viên quản lý doanh nghiệp. Nợ tk 334 5% Có tk 3383 20% - Tính BHYT Nợ tk 6411 2% Nợ tk 6421 2% Nợ tk 334 1% Có tk 3384 3% - Tính CPCĐ Nợ tk 6411 2% Nợ tk 6421 2% Nợ tk 334 1% Có tk 3382 3% - Nộp 3 quỹ lên cấp trên Nợ tk 33821% Nợ tk 3383 17% Nợ tk 3384 3% Có tk 111,112,… * Tài khoản 6412,6422 - Khi mua nguyên liệu về sử dụng ngay ở bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Nợ tk 6412 sử dụng bộ phận bán hàng . Nợ tk 6422 sử dụng bộ phận quản lý doanh nghiệp. Có tk 111,112,331,…tổng giá trị thanh toán. - Xuất nguyên vật liệu để sử dụng bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiêp. Nợ tk 6412 Nợ tk 6422 Có tk 152 nguyên liệu vật liệu * Tài khoản 6413,6423 công cụ dụng cụ; có 2 trường hợp - Giá trị lớn;chuyển toàn bộ số công cụ dụng cụ xuất dùng vào tài khoản 142 hoặc 242. - Giá trị nhỏ; không hạch toán qua 142,242 mà chuyển vào chi phí có. Tài sản cố định có 2 điều kiện;giá trị sử dụng trên 1 năm và có giá trị trên 10.000.000, B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 10
 11. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  - Công cụ dụng cụ có giá trị lớn; Nợ tk 142,242 Có tk 153 công cụ dụng cụ + mua công cụ dụng cụ về dung ngay. Nợ tk 142,242 Nợ tk 1331 Có tk 111,112,331 - công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ ( thời gian sử dụng dưới 1 năm và có giá trị dưới 10.000.000, + Xuất; Nợ tk 6413 hoặc 6423 Có tk 153 + Mua Nợ tk 6413 hoặc 6423 Nợ tk 1331 Có tk 111,112,331… * Tài khoản6414,6424 khấu hao tài sản cố định. Nợ tk 6414 khấu hao tscđ ở bộ phận bán hàng. Nợ tk 6424 khấu hao tscđ ở bộ phận quản lý doanh nghiệp. Có tk 214 vốn khấu hao. * Tài khoản 6415 dự kiến bảo hành sản phẩm. Nợ tk 6415 Có tk 335 chi phí phải trả. Thực tế phát sinh. Nợ tk 335 Có tk 111,… Có tk 152 * Tài khoản 6417,6427 điện ,nước , điện thoại,hoa hồng,chi phí vận chuyển hàng đi bán,nhượng xuất khẩu(chi phí quảng cáo 6418) III, Xác định kết quả kinh doanh. 1.khái niệm; là một hoạt động trong quá trình kinh doanh xác định lãi hoặc lỗ đưới góc độ tiền tệ. 2, Tài khoản chuyên dung; 911 xác định kết quả kinh doanh. - kết cấu; + Bên nợ; (giảm) chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh. + Bên có; ( tăng) tổng doanh thu và các khoản thu nhập. Tổng dt + tổng thu nhập = lãi ( lỗ ). + Lãi ; tổng (dt + thu nhập) > tổng chi phí kết chuyển sang có 421 lãi chưa phân phối. + Lỗ; tổng (dt + thu nhập ) < tổng chi phí kết chuyển sang nợ 421. Tài khoản 515 doanh thu về hoạt động tài chính. - kết cấu; + Bên nợ; những trường hợp làm giảm thu nhập về hoạt động tài chính. + Bên có ; khoản thu nhập về hoạt động đầu tư tài chính ( thu góp vốn liên doanh,liên kết, lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu chênh lệch ngoại tệ,lãi cho vay). Kết chuyển hoạt động tài chinh sang tài khoản 911(có).không có số dư cuối kỳ. * Tài khoản 711 thu nhập khác hoặc bất thường. B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 11
 12. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  * Kết chuyển chi phí sang 911 Nợ tk 911 Có tk 641 Có tk 642 Có tk 635 Có tk 811 Có tk 821 * kết chuyển doanh thu sang 911 Nợ tk 911 Có tk 515 Có tk 511 Có tk 512 Có tk 711 + Kết chuyển lãi thực tế. Nợ tk 911 Có tk 421 + Kết chuyển lỗ Nợ tk 421 Có tk 911 XĐ thuế thu nhập doanh nghiệp = (tổng dt- tổng chi phí ) / 100% * 25%. Nợ tk 821 Có tk 3334 thuế thu nhập doanh nghiệp Nộp thuế Nợ tk 3334 B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 12
 13. Trầ n   ă n   V Xuân   Q T 7 –  Có tk 111,112… B ư ớ c   i  m   đ hô nay  ương     t laingày   ai.hjhjhj… 9/15/2010 m 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2