ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ II CÓ ĐÁP ÁN

Chia sẻ: Buoi Chieu Nang Dep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

3
2.327
lượt xem
181
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ II CÓ ĐÁP ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề ôn tập trắc nghiệmđầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, có đáp án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ II CÓ ĐÁP ÁN

 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II PHẦN DÀNH CHO BAN CƠ BẢN Câu 1: Mét h¹t pr«t«n chuyÓn ®éng víi vËn tèc 2.106 (m/s) vμo vïng kh«ng gian cã tõ tr−êng ®Òu B = 0,02 (T) theo h−íng hîp víi vect¬ c¶m øng tõ mét gãc 300. BiÕt ®iÖn tÝch cña h¹t pr«t«n lμ 1,6.10-19 (C). Lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t cã ®é lín lμ. A. 3,2.10-14 (N) B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N) Câu 2: Mét ®o¹n d©y dÉn dμi 5 (cm) ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu vμ vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c−êng ®é 0,75 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y ®ã lμ 3.10-2 (N). C¶m øng tõ cña tõ tr−êng ®ã cã ®é lín lμ: A. 0,4 (T). B. 0,8 (T). C. 1,0 (T). D. 1,2 (T). Câu 3: Hai ®iÓm M vμ N gÇn mét dßng ®iÖn th¼ng dμi. Kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn dßng ®iÖn lín gÊp hai lÇn kho¶ng c¸ch tõ N ®Õn dßng ®iÖn. §é lín cña c¶m øng tõ t¹i M vμ N lμ BM vμ BN th× 1 1 A. BM = 2BN B. BM = 4BN C. BM = BN D. BM = BN 2 4 B Câu 4: §¬n vÞ cña tõ th«ng lμ: A. Tesla (T). B. Ampe (A). C. Vªbe (Wb). D. V«n (V). Câu 5: Mét èng d©y dμi 50 (cm), diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng lμ 10 (cm ) gåm 1000 vßng d©y. HÖ sè tù c¶m 2 cña èng d©y lμ: A. 0,251 (H). B. 6,28.10-2 (H). C. 2,51.10-2 (mH). D. 2,51 (mH). Câu 6: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? A. T−¬ng t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn lμ t−¬ng t¸c tõ. B. C¶m øng tõ lμ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho tõ tr−êng vÒ mÆt g©y ra t¸c dông tõ. C. Xung quanh mçi ®iÖn tÝch ®øng yªn tån t¹i ®iÖn tr−êng vμ tõ tr−êng. D. §i qua mçi ®iÓm trong tõ tr−êng chØ cã mét ®−êng søc tõ. Câu 7: Mét ®o¹n d©y dÉn dμi 5 (cm) ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu vμ vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c−êng ®é 0,75 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y ®ã lμ 3.10-2 (N). C¶m øng tõ cña tõ tr−êng ®ã cã ®é lín lμ: A. 0,4 (T). B. 0,8 (T). C. 1,0 (T). D. 1,2 (T). Câu 8: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng?Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu th× A. lùc tõ t¸c dông lªn mäi phÇn cña ®o¹n d©y. B. lùc tõ chØ t¸c dông vμo trung ®iÓm cña ®o¹n d©y. C. lùc tõ chØ t¸c dông lªn ®o¹n d©y khi nã kh«ng song song víi ®−êng søc tõ. D. lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®iÓm ®Æt lμ trung ®iÓm cña ®o¹n d©y. Câu 9: Mét dßng ®iÖn th¼ng, dμi cã c−êng ®é 20 (A), c¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch dßng ®iÖn 5 (cm) cã ®é lín lμ: A. 8.10-5 (T) B. 8π.10-5 (T) C. 4.10-6 (T) D. 4π.10-6 (T) Câu 10: Mét dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn th¼ng, dμi. T¹i ®iÓm A c¸ch d©y 10 (cm) c¶m øng tõ do dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín 2.10-5 (T). C−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y lμ: A. 10 (A) B. 20 (A) C. 30 (A) D. 50 (A) Câu 11: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y kh«ng ®óng? A. Lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn th¼ng song song cã ph−¬ng n»m trong mÆt ph¼ng hai dßng ®iÖn vμ vu«ng gãc íi hai dßng ®iÖn. B. Hai dßng ®iÖn th¼ng song song cïng chiÒu hót nhau, ng−îc chiÒu ®Èy nhau. C. Hai dßng ®iÖn th¼nh song song ng−îc chiÒu hót nhau, cïng chiÒu ®Èy nhau. 1 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 2. D. Lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn th¼ng song song cã ®é lín tØ lÖ thuËn víi c−êng ®é cña hai dßng ®iÖn. Câu 12: Khi t¨ng ®ång thêi c−êng ®é dßng ®iÖn trong c¶ hai d©y dÉn th¼ng song song lªn 3 lÇn th× lùc tõ t¸c dông lªn mét ®¬n vÞ dμi cña mçi d©y sÏ t¨ng lªn: A. 3 lÇn B. 6 lÇn C. 9 lÇn D. 12 lÇn Câu 13: Hai d©y dÉn th¼ng, dμi song song vμ c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng, dßng ®iÖn trong hai d©y cïng chiÒu cã c−êng ®é I1 = 2 (A) vμ I2 = 5 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn 20 (cm) chiÒu dμi cña mçi d©y lμ: A. lùc hót cã ®é lín 4.10-6 (N) B. lùc hót cã ®é lín 4.10-7 (N) C. lùc ®Èy cã ®é lín 4.10-7 (N) D. lùc ®Èy cã ®é lín 4.10-6 (N) Câu 14: Hai d©y dÉn th¼ng, dμi song song ®Æt trong kh«ng khÝ. Dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng c−êng ®é 1 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn mçi mÐt chiÒu dμi cña mçi d©y cã ®é lín lμ 10-6(N). Kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y ®ã lμ: A. 10 (cm) B. 12 (cm) C. 15 (cm) D. 20 (cm) Câu 15: Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,01 (H), cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ch¹y èng d©y. N¨ng l−îng tõ tr−êng trong èng d©y lμ: A. 0,250 (J). B. 0,125 (J). C. 0,050 (J). D. 0,025 (J). Câu 16: Chän c©u tr¶ lêi ®óng.Trong hiÖn t−îng khóc x¹ ¸nh s¸ng: A. gãc khóc x¹ lu«n bÐ h¬n gãc tíi. B. gãc khóc x¹ lu«n lín h¬n gãc tíi. C. gãc khóc x¹ tØ lÖ thuËn víi gãc tíi. D. khi gãc tíi t¨ng dÇn th× gãc khóc x¹ còng t¨ng dÇn. Câu 17: Khi ¸nh s¸ng ®i tõ n−íc (n = 4/3) sang kh«ng khÝ, gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toμn phÇn cã gi¸ trÞ lμ: A. igh = 41048 . B. igh = 48035 . C. igh = 62044 . D. igh = 0 38 26 . Câu 18: ChiÕu mét tia s¸ng ®¬n s¾c ®i tõ kh«ng khÝ vμo m«i tr−êng cã chiÕt suÊt n, sao cho tia ph¶n x¹ vu«ng gãc víi tia khóc x¹. Khi ®ã gãc tíi i ®−îc tÝnh theo c«ng thøc 1 1 A. sini = n B. sini = C. tani = n D. tani = n n Câu 19: D©y dÉn mang dßng ®iÖn kh«ng t−¬ng t¸c víi A. c¸c ®iÖn tÝch chuyÓn ®éng. B. nam ch©m ®øng yªn. C. c¸c ®iÖn tÝch ®øng yªn. D. nam ch©m chuyÓn ®éng. Câu 20: Lùc Lorenx¬ lμ: A. lùc tõ t¸c dông lªn h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng. B. lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn. C. lùc tõ t¸c dông lªn h¹t mang ®iÖn ®Æt ®øng yªn trong tõ tr−êng. D. lùc tõ do dßng ®iÖn nμy t¸c dông lªn dßng ®iÖn kia. Câu 21: ChiÒu cña lùc Lorenx¬ phô thuéc vμo A. ChiÒu chuyÓn ®éng cña h¹t mang ®iÖn. B. ChiÒu cña ®−êng søc tõ. C. §iÖn tÝch cña h¹t mang ®iÖn. D. C¶ 3 yÕu tè trªn Câu 22: §é lín cña lùc Lorex¬ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc A. f = q vB B. f = q vB sin α C. f = qvB tan α D. f = q vB cosα Câu 23: Ph−¬ng cña lùc Lorenx¬ A. Trïng víi ph−¬ng cña vect¬ c¶m øng tõ. B. Trïng víi ph−¬ng cña vect¬ vËn tèc cña h¹t mang ®iÖn. C. Vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng hîp bëi vect¬ vËn tèc cña h¹t vμ vect¬ c¶m øng tõ. D. Trïng víi mÆt ph¼ng t¹o bëi vect¬ vËn tèc cña h¹t vμ vect¬ c¶m øng tõ. Câu 24: Chän ph¸t biÓu ®óng nhÊt.ChiÒu cña lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng trßn trong 2 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 3. tõ tr−êng A. Trïng víi chiÒu chuyÓn ®éng cña h¹t trªn ®−êng trßn. B. H−íng vÒ t©m cña quü ®¹o khi h¹t tÝch ®iÖn d−¬ng. C. H−íng vÒ t©m cña quü ®¹o khi h¹t tÝch ®iÖn ©m. D. Lu«n h−íng vÒ t©m quü ®¹o kh«ng phô thuéc ®iÖn tÝch ©m hay d−¬ng. Câu 25: Tõ th«ng Ф qua mét khung d©y biÕn ®æi, trong kho¶ng thêi gian 0,2 (s) tõ th«ng gi¶m tõ 1,2 (Wb) xuèng cßn 0,4 (Wb). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung cã ®é lín b»ng: A. 6 (V). B. 4 (V). C. 2 (V). D. 1 (V). Câu 26: Tõ th«ng Ф qua mét khung d©y biÕn ®æi, trong kho¶ng thêi gian 0,1 (s) tõ th«ng t¨ng tõ 0,6 (Wb) ®Õn 1,6 (Wb). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung cã ®é lín b»ng: A. 6 (V). B. 10 (V). C. 16 (V). D. 22 (V). Câu 27: Mét h×nh ch÷ nhËt kÝch th−íc 3 (cm) x 4 (cm) ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 5.10-4 (T). Vect¬ c¶m øng tõ hîp víi mÆt ph¼ng mét gãc 300. Tõ th«ng qua h×nh ch÷ nhËt ®ã lμ: A. 6.10-7 (Wb). B. 3.10-7 (Wb). C. 5,2.10-7 (Wb). D. 3.10-3 (Wb). Câu 28: Mét h×nh vu«ng c¹nh 5 (cm), ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 4.10-4 (T). Tõ th«ng qua h×nh vu«ng ®ã b»ng 10-6 (Wb). Gãc hîp bëi vect¬ c¶m øng tõ vμ vect¬ ph¸p tuyÕn víi h×nh vu«ng ®ã lμ: A. α = 00. B. α = 300. C. α = 600. D. α = 900. Câu 29: Mét khung d©y ph¼ng, diÖn tÝch 20 (cm2), gåm 10 vßng d©y ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu. Vect¬ c¶m øng tõ lμm thμnh víi mÆt ph¼ng khung d©y mét gãc 300 vμ cã ®é lín B = 2.10-4 (T). Ng−êi ta lμm cho tõ tr−êng gi¶m ®Òu ®Õn kh«ng trong kho¶ng thêi gian 0,01 (s). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung d©y trong kho¶ng thêi gian tõ tr−êng biÕn ®æi lμ: A. 3,46.10-4 (V). B. 0,2 (mV). C. 4.10-4 (V). D. 4 (mV). Câu 30: Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,01 (H), cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ch¹y èng d©y. N¨ng l−îng tõ tr−êng trong èng d©y lμ: A. 0,250 (J). B. 0,125 (J). C. 0,050 (J). D. 0,025 (J). Câu 31: Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,01 (H). Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng, èng d©y cã n¨ng l−îng 0,08 (J). C−êng ®é dßng ®iÖn trong èng d©y b»ng: A. 2,8 (A). B. 4 (A). C. 8 (A). D. 16 (A). Câu 32: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ ®óng? A. ChiÕt suÊt tØ ®èi cña m«i tr−êng chiÕt quang nhiÒu so víi m«i tr−êng chiÕt quang Ýt th× nhá h¬n ®¬n vÞ. B. M«i tr−êng chiÕt quang kÐm cã chiÕt suÊt tuyÖt ®èi nhá h¬n ®¬n vÞ. C. ChiÕt suÊt tØ ®èi cña m«i tr−êng 2 so víi m«i tr−êng 1 b»ng tØ sè chiÕt suÊt tuyÖt ®èi n2 cña m«i tr−êng 2 víi chiÕt suÊt tuyÖt ®èi n1 cña m«i tr−êng 1. D. ChiÕt suÊt tØ ®èi cña hai m«i tr−êng lu«n lín h¬n ®¬n vÞ v× vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng lμ vËn tèc lín nhÊt. Câu 33: Víi mét tia s¸ng ®¬n s¾c, chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña n−íc lμ n1, cña thuû tinh lμ n2. ChiÕt suÊt tØ ®èi khi tia s¸ng ®ã truyÒn tõ n−íc sang thuû tinh lμ: A. n21 = n1/n2 B. n21 = n2/n1 C. n21 = n2 n1 D. n12 = n1 n2 Câu 34: Chän c©u tr¶ lêi ®óng.Trong hiÖn t−îng khóc x¹ ¸nh s¸ng: A. gãc khóc x¹ lu«n bÐ h¬n gãc tíi. B. gãc khóc x¹ lu«n lín h¬n gãc tíi. C. gãc khóc x¹ tØ lÖ thuËn víi gãc tíi. D. khi gãc tíi t¨ng dÇn th× gãc khóc x¹ còng t¨ng dÇn. Câu 35: ChiÕt suÊt tØ ®èi gi÷a m«i tr−êng khóc x¹ víi m«i tr−êng tíi A. lu«n lín h¬n 1. B. lu«n nhá h¬n 1. C. b»ng tØ sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng khóc x¹ vμ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng tíi. D. b»ng hiÖu sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng khóc x¹ vμ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng tíi. 3 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 4. Câu 36: Chän c©u ®óng nhÊt.Khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng trong suèt n1 tíi mÆt ph©n c¸ch víi m«i tr−êng trong suèt n2 (víi n2 > n1), tia s¸ng kh«ng vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch th× A. tia s¸ng bÞ g·y khóc khi ®i qua mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«i tr−êng. B. tÊt c¶ c¸c tia s¸ng ®Òu bÞ khóc x¹ vμ ®i vμo m«i tr−êng n2. C. tÊt c¶ c¸c tia s¸ng ®Òu ph¶n x¹ trë l¹i m«i tr−êng n1. D. mét phÇn tia s¸ng bÞ khóc x¹, mét phÇn bÞ ph¶n x¹. Câu 37: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? A. Khi cã ph¶n x¹ toμn phÇn th× toμn bé ¸nh s¸ng ph¶n x¹ trë l¹i m«i tr−êng ban ®Çu chøa chïm tia s¸ng tíi. B. Ph¶n x¹ toμn phÇn chØ x¶y ra khi ¸nh s¸ng ®i tõ m«i tr−êng chiÕt quang sang m«i tr−êng kÐm chÕt quang h¬n. C. Ph¶n x¹ toμn phÇn x¶y ra khi gãc tíi lín h¬n gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toμn phÇn igh. D. Gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toμn phÇn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tØ sè gi÷a chiÕt suÊt cña m«i tr−êng kÐm chiÕt quang víi m«i tr−êng chiÕt quang h¬n. Câu 38: Khi mét chïm tia s¸ng ph¶n x¹ toμn phÇn t¹i mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«i tr−êng th× A. c−êng ®é s¸ng cña chïm khóc x¹ b»ng c−êng ®é s¸ng cña chïm tíi. B. c−êng ®é s¸ng cña chïm ph¶n x¹ b»ng c−êng ®é s¸ng cña chïm tíi. C. c−êng ®é s¸ng cña chïm khóc x¹ bÞ triÖt tiªu. D. c¶ B vμ C ®Òu ®óng. Câu 39: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? A. Ta lu«n cã tia khóc x¹ khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng cã chiÕt suÊt nhá sang m«i tr−êng cã chiÕt suÊt lín h¬n. B. Ta lu«n cã tia khóc x¹ khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng cã chiÕt suÊt lín sang m«i tr−êng cã chiÕt suÊt nhá h¬n. C. Khi chïm tia s¸ng ph¶n x¹ toμn phÇn th× kh«ng cã chïm tia khóc x¹. D. Khi cã sù ph¶n x¹ toμn phÇn, c−êng ®é s¸ng cña chïm ph¶n x¹ gÇn nh− b»ng c−êng ®é s¸ng cña chïm s¸ng tíi. Câu 40: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng?ChiÕu mét chïm s¸ng vμo mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh ®Æt trong khong khÝ: A. Gãc khóc x¹ r bÐ h¬n gãc tíi i. B. Gãc tíi r t¹i mÆt bªn thø hai bÐ h¬n gãc lã i . C. Lu«n lu«n cã chïm tia s¸ng lã ra khái mÆt bªn thø hai. D. Chïm s¸ng bÞ lÖch ®i khi ®i qua l¨ng kÝnh. Câu 41: §èi víi thÊu kÝnh ph©n k×, nhËn xÐt nμo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt ¶nh cña vËt thËt lμ ®óng? A. VËt thËt lu«n cho ¶nh thËt, cïng chiÒu vμ lín h¬n vËt. B. VËt thËt lu«n cho ¶nh thËt, ng−îc chiÒu vμ nhá h¬n vËt. C. VËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o, cïng chiÒu vμ nhá h¬n vËt. D. VËt thËt cã thÓ cho ¶nh thËt hoÆc ¶nh ¶o tuú thuéc vμo vÞ trÝ cña vËt. Câu 42: ThÊu kÝnh cã ®é tô D = 5 (®p), ®ã lμ: A. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 5 (cm). B. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 20 (cm). C. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = + 5 (cm). D. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = + 20 (cm). Câu 43: §èi víi thÊu kÝnh ph©n k×, nhËn xÐt nμo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt ¶nh cña vËt thËt lμ ®óng? A. VËt thËt lu«n cho ¶nh thËt, cïng chiÒu vμ lín h¬n vËt. B. VËt thËt lu«n cho ¶nh thËt, ng−îc chiÒu vμ nhá h¬n vËt. C. VËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o, cïng chiÒu vμ nhá h¬n vËt. D. VËt thËt cã thÓ cho ¶nh thËt hoÆc ¶nh ¶o tuú thuéc vμo vÞ trÝ cña vËt. Câu 44: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ ®óng? A. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh ¶o cïng chiÒu vμ nhá h¬n vËt. B. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh ¶o cïng chiÒu vμ lín h¬n vËt. 4 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 5. C. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh thËt ng−îc chiÒu vμ nhá h¬n vËt. D. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh thËt ng−îc chiÒu vμ lín h¬n vËt. Câu 45: ¶nh cña mét vËt qua thÊu kÝnh héi tô A. lu«n nhá h¬n vËt. B. lu«n lín h¬n vËt. C. lu«n cïng chiÒu víi vËt. D. cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n vËt Câu 46: ¶nh cña mét vËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú A. lu«n nhá h¬n vËt. B. lu«n lín h¬n vËt. C. lu«n ng−îc chiÒu víi vËt. D. cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n vËt Câu 47: NhËn xÐt nμo sau ®©y lμ ®óng? A. Víi thÊu kÝnh héi tô, vËt thËt lu«n cho ¶nh lín h¬n vËt. B. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt lu«n cho ¶nh lín h¬n vËt. C. Víi thÊu kÝnh héi tô, vËt thËt lu«n cho ¶nh thËt. D. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o. Câu 48: NhËn xÐt nμo sau ®©y vÒ thÊu kÝnh ph©n k× lμ kh«ng ®óng? A. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt cho ¶nh thËt. B. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt cho ¶nh ¶o. C. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, cã tiªu cù f ©m. D. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, cã ®é tô D ©m. Câu 49: NhËn xÐt nμo sau ®©y vÒ t¸c dông cña thÊu kÝnh ph©n kú lμ kh«ng ®óng? A. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng song song tõ chïm s¸ng héi tô. B. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng ph©n k× tõ chïm s¸ng ph©n k×. C. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s¸ng song song. D. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s¸ng héi tô. Câu 50: NhËn xÐt nμo sau ®©y vÒ t¸c dông cña thÊu kÝnh héi tô lμ kh«ng ®óng? A. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng song song tõ chïm s¸ng héi tô. B. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng ph©n k× tõ chïm s¸ng ph©n k×. C. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s¸ng song song. D. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s¸ng héi tô. PHẦN DÀNH CHO BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Câu 1: D©y dÉn mang dßng ®iÖn kh«ng t−¬ng t¸c víi A. c¸c ®iÖn tÝch chuyÓn ®éng. B. nam ch©m ®øng yªn. C. c¸c ®iÖn tÝch ®øng yªn. D. nam ch©m chuyÓn ®éng. Câu 2: Mét ®o¹n d©y dÉn cã dßng ®iÖn I n»m ngang ®Æt trong tõ tr−êng cã c¸c ®−êng søc tõ th¼ng ®øng tõ trªn xuèng nh− h×nh vÏ. Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn cã chiÒu A. th¼ng ®øng h−íng tõ trªn xuèng. B. th¼ng ®øng h−íng tõ d−íi lªn. C. n»m ngang h−íng tõ tr¸i sang ph¶i. D. n»m ngang h−íng tõ ph¶i sang tr¸i. Câu 3: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? A. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph−¬ng vu«ng gãc víi dßng ®iÖn. B. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph−¬ng vu«ng gãc víi ®−êng c¶m øng tõ. C. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph−¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chøa dßng ®iÖn vμ ®−êng c¶m øng tõ. D. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph−¬ng tiÕp thuyÕn víi c¸c ®−êng c¶m øng tõ. Câu 4: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? A. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æi chiÒu khi ®æi chiÒu dßng ®iÖn. B. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æi chiÒu khi ®æi chiÒu ®−êng c¶m øng tõ. 5 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 6. C. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æi chiÒu khi t¨ng c−êng ®é dßng ®iÖn. D. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn kh«ng ®æi chiÒu khi ®ång thêi ®æi chiÒu dßng ®iÖn vμ ®−êng c¶m øng tõ. Câu 5: Ph¸t biÓu nμo d−íi ®©y lμ §óng?Cho mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn I ®Æt song song víi ®−êng søc tõ, chiÒu cña dßng ®iÖn ng−îc chiÒu víi chiÒu cña ®−êng søc tõ. A. Lùc tõ lu«n b»ng kh«ng khi t¨ng c−êng ®é dßng ®iÖn. B. Lùc tõ t¨ng khi t¨ng c−êng ®é dßng ®iÖn. C. Lùc tõ gi¶m khi t¨ng c−êng ®é dßng ®iÖn. D. Lùc tõ ®æi chiÒu khi ta ®æi chiÒu dßng ®iÖn. Câu 6: Mét ®o¹n d©y dÉn dμi 5 (cm) ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu vμ vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c−êng ®é 0,75 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y ®ã lμ 3.10-2 (N). C¶m øng tõ cña tõ tr−êng ®ã cã ®é lín lμ: A. 0,4 (T). B. 0,8 (T). C. 1,0 (T). D. 1,2 (T). Câu 7: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng?Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu th× A. lùc tõ t¸c dông lªn mäi phÇn cña ®o¹n d©y. B. lùc tõ chØ t¸c dông vμo trung ®iÓm cña ®o¹n d©y. C. lùc tõ chØ t¸c dông lªn ®o¹n d©y khi nã kh«ng song song víi ®−êng søc tõ. D. lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®iÓm ®Æt lμ trung ®iÓm cña ®o¹n d©y. Câu 8: Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng MN dμi 6 (cm) cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,5 (T). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®é lín F = 7,5.10-2(N). Gãc α hîp bëi d©y MN vμ ®−êng c¶m øng tõ lμ: A. 0,50 B. 300 C. 600 D. 900 Câu 9: Mét d©y dÉn th¼ng cã dßng ®iÖn I ®Æt trong vïng kh«ng gian cã tõ tr−êng ®Òu nh− h×nh vÏ. Lùc tõ t¸c dông lªn d©y cã A. ph−¬ng ngang h−íng sang tr¸i. B. ph−¬ng ngang h−íng sang ph¶i. I C. ph−¬ng th¼ng ®øng h−íng lªn. D. ph−¬ng th¼ng ®øng h−íng xuèng. B Câu 10: Hai ®iÓm M vμ N gÇn mét dßng ®iÖn th¼ng dμi. Kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn dßng ®iÖn lín gÊp hai lÇn kho¶ng c¸ch tõ N ®Õn dßng ®iÖn. §é lín cña c¶m øng tõ t¹i M vμ N lμ BM vμ BN th× 1 1 A. BM = 2BN B. BM = 4BN C. BM = BN D. BM = BN 2 4 B Câu 11: Dßng ®iÖn I = 1 (A) ch¹y trong d©y dÉn th¼ng dμi. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch d©y dÉn 10 (cm) cã ®é lín lμ: A. 2.10-8(T) B. 4.10-6(T) C. 2.10-6(T) D. 4.10-7(T) Câu 12: T¹i t©m cña mét dßng ®iÖn trßn c−êng ®é 5 (A) c¶m øng tõ ®o ®−îc lμ 31,4.10-6(T). §−êng kÝnh cña dßng ®iÖn ®ã lμ: A. 10 (cm) B. 20 (cm) C. 22 (cm) D. 26 (cm) Câu 13: Mét d©y dÉn th¼ng dμi cã dßng ®iÖn I ch¹y qua. Hai ®iÓm M vμ N n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng chøa d©y dÉn, ®èi xøng víi nhau qua d©y. KÕt luËn nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? A. Vect¬ c¶m øng tõ t¹i M vμ N b»ng nhau. B. M vμ N ®Òu n»m trªn mét ®−êng søc tõ. C. C¶m øng tõ t¹i M vμ N cã chiÒu ng−îc nhau. D. C¶m øng tõ t¹i M vμ N cã ®é lín b»ng nhau. Câu 14: Mét dßng ®iÖn cã c−êng ®é I = 5 (A) ch¹y trong mét d©y dÉn th¼ng, dμi. C¶m øng tõ do dßng ®iÖn nμy g©y ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín B = 4.10-5 (T). §iÓm M c¸ch d©y mét kho¶ng A. 25 (cm) B. 10 (cm) C. 5 (cm) D. 2,5 (cm) Câu 15: Mét dßng ®iÖn th¼ng, dμi cã c−êng ®é 20 (A), c¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch dßng ®iÖn 5 (cm) cã ®é lín lμ: A. 8.10-5 (T) B. 8π.10-5 (T) C. 4.10-6 (T) D. 4π.10-6 (T) Câu 1: Mét dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn th¼ng, dμi. T¹i ®iÓm A c¸ch d©y 10 (cm) c¶m øng tõ do dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín 2.10-5 (T). C−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y lμ: 6 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 7. A. 10 (A) B. 20 (A) C. 30 (A) D. 50 (A) Câu 16: Hai d©y dÉn th¼ng, dμi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lμ I1 = 5 (A), c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lμ I2. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng 2 dßng ®iÖn, ngoμi kho¶ng 2 dßng ®iÖn vμ c¸ch dßng I2 8 (cm). §Ó c¶m øng tõ t¹i M b»ng kh«ng th× dßng ®iÖn I2 cã A. c−êng ®é I2 = 2 (A) vμ cïng chiÒu víi I1 B. c−êng ®é I2 = 2 (A) vμ ng−îc chiÒu víi I1 C. c−êng ®é I2 = 1 (A) vμ cïng chiÒu víi I1 D. c−êng ®é I2 = 1 (A) vμ ng−îc chiÒu víi I1 Câu 17: Hai d©y dÉn th¼ng, dμi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lμ I1 = 5 (A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lμ I2 = 1 (A) ng−îc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña hai d©y vμ c¸ch ®Òu hai d©y. C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lμ: A. 5,0.10-6 (T) B. 7,5.10-6 (T) C. 5,0.10-7 (T) D. 7,5.10-7 (T) Câu 18: Hai d©y dÉn th¼ng, dμi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lμ I1 = 5 (A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lμ I2 = 1 (A) ng−îc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña 2 dßng ®iÖn ngoμi kho¶ng hai dßng ®iÖn vμ c¸ch dßng ®iÖn I1 8 (cm). C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lμ: A. 1,0.10-5 (T) B. 1,1.10-5 (T) C. 1,2.10-5 (T) D. 1,3.10-5 (T) Câu 19: Hai d©y dÉn th¼ng, dμi song song c¸ch nhau c¸ch nhau 40 (cm). Trong hai d©y cã hai dßng ®iÖn cïng c−êng ®é I1 = I2 = 100 (A), cïng chiÒu ch¹y qua. C¶m øng tõ do hÖ hai dßng ®iÖn g©y ra t¹i ®iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng hai d©y, c¸ch dßng I1 10 (cm), c¸ch dßng I2 30 (cm) cã ®é lín lμ: A. 0 (T) B. 2.10-4 (T) C. 24.10-5 (T) D. 13,3.10-5 (T) Câu 20: T¹i t©m cña mét dßng ®iÖn trßn c−êng ®é 5 (A) c¶m øng tõ ®o ®−îc lμ 31,4.10-6(T). §−êng kÝnh cña dßng ®iÖn ®ã lμ: A. 10 (cm) B. 20 (cm) C. 22 (cm) D. 26 (cm) Câu 21: Mét electron bay vμo kh«ng gian cã tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 10 (T) víi vËn tèc ban ®Çu v0 = -4 3,2.106 (m/s) vu«ng gãc víi B , khèi l−îng cña electron lμ 9,1.10-31(kg). B¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng lμ: A. 16,0 (cm) B. 18,2 (cm) C. 20,4 (cm) D. 27,3 (cm) Câu 22: Mét h¹t pr«t«n chuyÓn ®éng víi vËn tèc 2.106 (m/s) vμo vïng kh«ng gian cã tõ tr−êng ®Òu B = 0,02 (T) theo h−íng hîp víi vect¬ c¶m øng tõ mét gãc 300. BiÕt ®iÖn tÝch cña h¹t pr«t«n lμ 1,6.10-19 (C). Lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t cã ®é lín lμ. A. 3,2.10-14 (N) B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N) Câu 23: Mét electron bay vμo kh«ng gian cã tõ tr−êng ®Òu B víi vËn tèc ban ®Çu v0 vu«ng gãc c¶m øng tõ. Quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng lμ mét ®−êng trßn cã b¸n kÝnh R. Khi t¨ng ®é lín cña c¶m øng tõ lªn gÊp ®«i th×: A. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng t¨ng lªn gÊp ®«i B. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng gi¶m ®i mét nöa C. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng t¨ng lªn 4 lÇn D. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng gi¶m ®i 4 lÇn Câu 24: Khung d©y dÉn h×nh vu«ng c¹nh a = 20 (cm) gåm cã 10 vßng d©y, dßng ®iÖn ch¹y trong mçi vßng d©y cã c−êng ®é I = 2 (A). Khung d©y ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,2 (T), mÆt ph¼ng khung d©y chøa c¸c ®−êng c¶m øng tõ. M«men lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y cã ®é lín lμ: A. 0 (Nm) B. 0,016 (Nm) C. 0,16 (Nm) D. 1,6 (Nm) Câu 25: Mét khung d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu. KÕt luËn nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? A. Lu«n cã lùc tõ t¸c dông lªn tÊt c¶ c¸c c¹nh cña khung B. Lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh cña khung khi mÆt ph¼ng khung d©y kh«ng song song víi ®−êng søc tõ C. Khi mÆt ph¼ng khung d©y vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ th× khung d©y ë tr¹ng th¸i c©n b»ng D. M«men ngÉu lùc tõ cã t¸c dông lμm quay khung d©y vÒ tr¹ng th¸i c©n b»ng bÒn Câu 26: Mét khung d©y dÉn ph¼ng, diÖn tÝch S, mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu B, mÆt ph¼ng khung 7 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 8. d©y song song víi c¸c ®−êng søc tõ. M«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y lμ: A. M = 0 B. M = IBS C. M = IB/S D. M = IS/B Câu 27: Chän c©u sai M«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn mét khung d©y cã dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu A. tØ lÖ thuËn víi diÖn tÝch cña khung. B. cã gi¸ trÞ lín nhÊt khi mÆt ph¼ng khung vu«ng gãc víi ®−êng søc tõ. C. cã gi¸ trÞ lín nhÊt khi mÆt ph¼ng khung song song víi ®−êng søc tõ. D. phô thuéc vμo c−êng ®é dßng ®iÖn trong khung. Câu 28: Mét khung d©y ph¼ng n»m trong tõ tr−êng ®Òu, mÆt ph¼ng khung d©y chøa c¸c ®−êng søc tõ. Khi gi¶m c−êng ®é dßng ®iÖn ®i 2 lÇn vμ t¨ng c¶m õng tõ lªn 4 lÇn th× m«men lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y sÏ: A. kh«ng ®æi B. t¨ng 2 lÇn C. t¨ng 4 lÇn D. gi¶m 2 lÇn Câu 29: Mét khung d©y dÉn h×nh ch÷ nhËt ABCD ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 5.10-2 (T). C¹nh AB cña khung dμi 3 (cm), c¹nh BC dμi 5 (cm). Dßng ®iÖn trong khung d©y cã c−êng ®é I = 5 (A). Gi¸ trÞ lín nhÊt cña m«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y cã ®é lín lμ: A. 3,75.10-4 (Nm) B. 7,5.10-3 (Nm) C. 2,55 (Nm) D. 3,75 (Nm) Câu 30: Mét khung d©y cøng h×nh ch÷ nhËt cã kÝch th−íc 2 (cm) x 3 (cm) ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu. Khung cã 200 vßng d©y. Khi cho dßng ®iÖn cã c−êng ®é 0,2 (A) ®i vμo khung th× m«men ngÉu lùc tõ t¸c dông vμo khung cã gi¸ trÞ lín nhÊt lμ 24.10-4 (Nm). C¶m øng tõ cña tõ tr−êng cã ®é lín lμ: A. 0,05 (T) B. 0,10 (T) C. 0,40 (T) D. 0,75 (T) Câu 31: Khi sö dông ®iÖn, dßng ®iÖn Fuc« kh«ng xuÊt hiÖn trong: A. Qu¹t ®iÖn. B. Lß vi sãng. C. Nåi c¬m ®iÖn. D. BÕp tõ. Câu 32: Mét diÖn tÝch S ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B, gãc gi÷a vect¬ c¶m øng tõ vμ cect¬ ph¸p tuyÕn lμ α . Tõ th«ng qua diÖn tÝch S ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: A. Ф = BS.sinα B. Ф = BS.cosα C. Ф = BS.tanα D. Ф = BS.ctanα Câu 33: Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,1 (H), c−êng ®é dßng ®iÖn qua èng d©y t¨ng ®Òu ®Æn tõ 0 ®Õn 10 (A) trong kho¶ng thêi gian lμ 0,1 (s). SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m xuÊt hiÖn trong èng trong kho¶ng thêi gian ®ã lμ: A. 0,1 (V). B. 0,2 (V). C. 0,3 (V). D. 0,4 (V). Câu 34: M¸y ph¸t ®iÖn ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c dùa trªn: A. hiÖn t−îng mao dÉn. B. hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ. C. hiÖn t−îng ®iÖn ph©n. D. hiÖn t−îng khóc x¹ ¸nh s¸ng. Câu 35: Mét thanh d©y dÉn dμi 20 (cm) chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr−êng ®Òu cã B = 5.10-4 (T). Vect¬ vËn tèc cña thanh vu«ng gãc víi thanh, vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ vμ cã ®é lín 5 (m/s). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong thanh lμ: A. 0,05 (V). B. 50 (mV). C. 5 (mV). D. 0,5 (mV). Câu 36: Mét thanh dÉn ®iÖn dμi 20 (cm) ®−îc nèi hai ®Çu cña nã víi hai ®Çu cña mét m¹ch ®iÖn cã ®iÖn trë 0,5 (Ω). Cho thanh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr−êng ®Òu c¶m øng tõ B = 0,08 (T) víi vËn tèc 7 (m/s), vect¬ vËn tèc vu«ng gãc víi c¸c ®−êng søc tõ vμ vu«ng gãc víi thanh, bá qua ®iÖn trë cña thanh vμ c¸c d©y nèi. C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lμ: A. 0,224 (A). B. 0,112 (A). C. 11,2 (A). D. 22,4 (A). Câu 37: Mét thanh dÉn ®iÖn dμi 40 (cm), chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr−êng ®Òu, c¶m øng tõ b»ng 0,4 (T). Vect¬ vËn tèc cña thanh vu«ng gãc víi thanh vμ hîp víi c¸c ®−êng søc tõ mét gãc 300, ®é lín v = 5 (m/s). SuÊt ®iÖn ®éng gi÷a hai ®Çu thanh lμ: A. 0,4 (V). B. 0,8 (V). C. 40 (V). D. 80 (V). Câu 38: Mét thanh dÉn ®iÖn dμi 40 (cm), chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr−êng ®Òu, c¶m øng tõ b»ng 0,4 (T). Vect¬ vËn tèc cña thanh vu«ng gãc víi thanh vμ hîp víi c¸c ®−êng søc tõ mét gãc 300. SuÊt ®iÖn ®éng gi÷a hai ®Çu thanh b»ng 0,2 (V). VËn tèc cña thanh lμ: A. v = 0,0125 (m/s). B. v = 0,025 (m/s). C. v = 2,5 (m/s). D. v = 1,25 (m/s). 8 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 9. Câu 39: Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,1 (H), c−êng ®é dßng ®iÖn qua èng d©y t¨ng ®Òu ®Æn tõ 0 ®Õn 10 (A) trong kho¶ng thêi gian lμ 0,1 (s). SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m xuÊt hiÖn trong èng trong kho¶ng thêi gian ®ã lμ: A. 0,1 (V). B. 0,2 (V). C. 0,3 (V). D. 0,4 (V). Câu 40: Mét èng d©y dμi 50 (cm), diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng lμ 10 (cm2) gåm 1000 vßng d©y. HÖ sè tù c¶m cña èng d©y lμ: A. 0,251 (H). B. 6,28.10-2 (H). C. 2,51.10-2 (mH). D. 2,51 (mH). Câu 41: Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,01 (H), cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ch¹y èng d©y. N¨ng l−îng tõ tr−êng trong èng d©y lμ: A. 0,250 (J). B. 0,125 (J). C. 0,050 (J). D. 0,025 (J). Câu 42: Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,01 (H). Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng, èng d©y cã n¨ng l−îng 0,08 (J). C−êng ®é dßng ®iÖn trong èng d©y b»ng: A. 2,8 (A). B. 4 (A). C. 8 (A). D. 16 (A). Câu 43: Mét èng d©y dμi 40 (cm) cã tÊt c¶ 800 vßng d©y. DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng d©y b»ng 10 (cm2). èng d©y ®−îc nèi víi mét nguån ®iÖn, c−êng ®é dßng ®iÖn qua èng d©y t¨ng tõ 0 ®Õn 4 (A). Nguån ®iÖn ®· cung cÊp cho èng d©y mét n¨ng l−îng lμ: A. 160,8 (J). B. 321,6 (J). C. 0,016 (J). D. 0,032 (J). Câu 44: Cho chiÕt suÊt cña n−íc n = 4/3. Mét ng−êi nh×n mét hßn sái nhá S m»n ë ®¸y mét bÓ n−íc s©u 1,2 (m) theo ph−¬ng gÇn vu«ng gãc víi mÆt n−íc, thÊy ¶nh S n»m c¸ch mÆt n−íc mét kho¶ng b»ng A. 1,5 (m) B. 80 (cm) C. 90 (cm) D. 1 (m) Câu 45: Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dμy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tíi b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 khi ®ã tia lã khái b¶n sÏ A. hîp víi tia tíi mét gãc 450. B. vu«ng gãc víi tia tíi. C. song song víi tia tíi. D. vu«ng gãc víi b¶n mÆt song song. Câu 46: Chän c©u ®óng nhÊt.Khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng trong suèt n1 tíi mÆt ph©n c¸ch víi m«i tr−êng trong suèt n2 (víi n2 > n1), tia s¸ng kh«ng vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch th× A. tia s¸ng bÞ g·y khóc khi ®i qua mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«i tr−êng. B. tÊt c¶ c¸c tia s¸ng ®Òu bÞ khóc x¹ vμ ®i vμo m«i tr−êng n2. C. tÊt c¶ c¸c tia s¸ng ®Òu ph¶n x¹ trë l¹i m«i tr−êng n1. D. mét phÇn tia s¸ng bÞ khóc x¹, mét phÇn bÞ ph¶n x¹. Câu 47: ChiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña mét m«i tr−êng truyÒn ¸nh s¸ng A. lu«n lín h¬n 1. B. lu«n nhá h¬n 1. C. lu«n b»ng 1. D. lu«n lín h¬n 0. Câu 48: Mét bÓ chøa n−íc cã thμnh cao 80 (cm) vμ ®¸y ph¼ng dμi 120 (cm) vμ ®é cao mùc n−íc trong bÓ lμ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n−íc lμ 4/3. ¸nh n¾ng chiÕu theo ph−¬ng nghiªng gãc 300 so víi ph−¬ng ngang. §é dμi bãng ®en t¹o thμnh trªn ®¸y bÓ lμ: A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm) C. 51,6 (cm) D. 85,9 (cm) Câu 49: Mét ®iÓm s¸ng S n»m trong chÊt láng (chiÕt suÊt n), c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 12 (cm), ph¸t ra chïm s¸ng hÑp ®Õn gÆp mÆt ph©n c¸ch t¹i ®iÓm I víi gãc tíi rÊt nhá, tia lã truyÒn theo ph−¬ng IR. §Æt m¾t trªn ph−¬ng IR nh×n thÊy ¶nh ¶o S cña S d−êng nh− c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 10 (cm). ChiÕt suÊt cña chÊt láng ®ã lμ A. n = 1,12 B. n = 1,20 C. n = 1,33 D. n = 1,40 Câu 50: Mét ng−êi nh×n hßn sái d−íi ®¸y mét bÓ n−íc thÊy ¶nh cña nã d−êng nh− c¸ch mÆt n−íc mét kho¶ng 1,2 (m), chiÕt suÊt cña n−íc lμ n = 4/3. §é s©u cña bÓ lμ: A. h = 90 (cm) B. h = 10 (dm) C. h = 16 (dm) D. h = 1,8 (m) Câu 51: Mét ng−êi nh×n xuèng ®¸y mét chËu n−íc (n = 4/3). ChiÒu cao cña líp n−íc trong chËu lμ 20 (cm). Ng−êi ®ã thÊy ®¸y chËu d−êng nh− c¸ch mÆt n−íc mét kho¶ng b»ng 9 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 10. A. 10 (cm) B. 15 (cm) C. 20 (cm) D. 25 (cm) Câu 52: Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dμy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tíi b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 khi ®ã tia lã khái b¶n sÏ A. hîp víi tia tíi mét gãc 450. B. vu«ng gãc víi tia tíi. C. song song víi tia tíi. D. vu«ng gãc víi b¶n mÆt song song. Câu 53: Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dμy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tíi b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 . Kho¶ng c¸ch gi÷a gi¸ cña tia tíi vμ tia lã lμ: A. a = 6,16 (cm). B. a = 4,15 (cm). C. a = 3,25 (cm). D. a = 2,86 (cm). Câu 54: Mét b¶n hai mÆt song song cã bÒ dμy 6 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. §iÓm s¸ng S c¸ch b¶n 20 (cm). ¶nh S cña S qua b¶n hai mÆt song song c¸ch S mét kho¶ng A. 1 (cm). B. 2 (cm). C. 3 (cm). D. 4 (cm). Câu 55: Cho mét tia s¸ng ®i tõ n−íc (n = 4/3) ra kh«ng khÝ. Sù ph¶n x¹ toμn phÇn x¶y ra khi gãc tíi: A. i < 490. B. i > 420. C. i > 490. D. i > 430. Câu 56: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? A. Ta lu«n cã tia khóc x¹ khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng cã chiÕt suÊt nhá sang m«i tr−êng cã chiÕt suÊt lín h¬n. B. Ta lu«n cã tia khóc x¹ khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng cã chiÕt suÊt lín sang m«i tr−êng cã chiÕt suÊt nhá h¬n. C. Khi chïm tia s¸ng ph¶n x¹ toμn phÇn th× kh«ng cã chïm tia khóc x¹. D. Khi cã sù ph¶n x¹ toμn phÇn, c−êng ®é s¸ng cña chïm ph¶n x¹ gÇn nh− b»ng c−êng ®é s¸ng cña chïm s¸ng tíi. Câu 57: Tia s¸ng ®i tõ thuû tinh (n1 = 1,5) ®Õn mÆt ph©n c¸ch víi n−íc (n2 = 4/3). §iÒu kiÖn cña gãc tíi i ®Ó kh«ng cã tia khóc x¹ trong n−íc lμ: A. i ≥ 62044 . B. i < 62044 . C. i < 41048 . D. i < 48035 . Câu 58: Mét miÕng gç h×nh trßn, b¸n kÝnh 4 (cm). ë t©m O, c¾m th¼ng gãc mét ®inh OA. Th¶ miÕng gç næi trong mét chËu n−íc cã chiÕt suÊt n = 1,33. §inh OA ë trong n−íc, cho OA = 6 (cm). M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ sÏ thÊy ®Çu A c¸ch mÆt n−íc mét kho¶ng lín nhÊt lμ: A. OA = 3,64 (cm). B. OA = 4,39 (cm). C. OA = 6,00 (cm). D. OA = 8,74 (cm). Câu 59: Mét miÕng gç h×nh trßn, b¸n kÝnh 4 (cm). ë t©m O, c¾m th¼ng gãc mét ®inh OA. Th¶ miÕng gç næi trong mét chËu n−íc cã chiÕt suÊt n = 1,33. §inh OA ë trong n−íc, cho OA = 6 (cm). M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ, chiÒu dμi lín nhÊt cña OA ®Ó m¾t kh«ng thÊy ®Çu A lμ: A. OA = 3,25 (cm). B. OA = 3,53 (cm). C. OA = 4,54 (cm). D. OA = 5,37 (cm). Câu 60: ChiÕu mét chïm tia s¸ng song song trong kh«ng khÝ tíi mÆt n−íc ( n = 4/3) víi gãc tíi lμ 450. Gãc hîp bëi tia khóc x¹ vμ tia tíi lμ: A. D = 70032 . B. D = 450. C. D = 25032 . D. D = 0 12 58 . Câu 61: Mét chËu n−íc chøa mét líp n−íc dμy 24 (cm), chiÕt suÊt cña n−íc lμ n = 4/3. M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ, nh×n gÇn nh− vu«ng gãc víi mÆt n−íc sÏ thÊy ®¸y chËu d−êng nh− c¸ch mÆt n−íc mét ®o¹n b»ng A. 6 (cm). B. 8 (cm). C. 18 (cm). D. 23 (cm). Câu 62: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ ®óng? A. Khi tia s¸ng ®i qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu th× gãc lã i cã gi¸ trÞ bÐ nhÊt. B. Khi tia s¸ng ®i qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu th× gãc tíi i cã gi¸ trÞ bÐ nhÊt. C. Khi tia s¸ng ®i qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu th× gãc lã i b»ng gãc tíi i. D. Khi tia s¸ng ®i qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu th× gãc lã i b»ng hai lÇn gãc tíi i. Câu 63: ChiÕu mét chïm s¸ng song song tíi l¨ng kÝnh. T¨ng dÇn gãc tíi i tõ gi¸ trÞ nhá nhÊt th× A. gãc lÖch D t¨ng theo i. B. gãc lÖch D gi¶m dÇn. C. gãc lÖch D t¨ng tíi mét gi¸ trÞ x¸c ®Þnh råi gi¶m dÇn. D. gãc lÖch D gi¶m tíi mét gi¸ trÞ råi t¨ng dÇn. 10 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 11. Câu 64:Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng?ChiÕu mét chïm s¸ng vμo mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh ®Æt trong khong khÝ: A. Gãc khóc x¹ r bÐ h¬n gãc tíi i. B. Gãc tíi r t¹i mÆt bªn thø hai bÐ h¬n gãc lã i . C. Lu«n lu«n cã chïm tia s¸ng lã ra khái mÆt bªn thø hai. D. Chïm s¸ng bÞ lÖch ®i khi ®i qua l¨ng kÝnh. Câu 65: Cho mét tia s¸ng ®¬n s¾c ®i qua l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600 vμ thu ®−îc gãc lÖch cùc tiÓu Dm = 600. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lμ A. n = 0,71 B. n = 1,41 C. n = 0,87 D. n = 1,51 Câu 66: Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5 gãc chiÕt quang A. Tia lã hîp víi tia tíi mét gãc lÖch D = 300. Gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh lμ A. A = 410. B. A = 38016 . C. A = 660. D. A = 240. Câu 67: Mét tia s¸ng tíi vu«ng gãc víi mÆt AB cña mét l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt n = 2 vμ gãc chiÕt quang A = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng qua l¨ng kÝnh lμ: A. D = 50. B. D = 130. C. D = 150. D. D = 220. Câu 68: Mét l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5, tiÕt diÖn lμ mét tam gi¸c ®Òu, ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tia s¸ng SI tíi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh víi gãc tíi i = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng khi ®i qua l¨ng kÝnh lμ: A. D = 2808 . B. D = 31052 . C. D = 37023 . D. D = 52023 . Câu 69: L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu lμ Dm = 420. Gãc tíi cã gi¸ trÞ b»ng A. i = 510. B. i = 300. C. i = 210. D. i = 180. Câu 70: L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu lμ Dm = 420. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lμ: A. n = 1,55. B. n = 1,50. C. n = 1,41. D. n = 1,33. Câu 71: §èi víi thÊu kÝnh ph©n k×, nhËn xÐt nμo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt ¶nh cña vËt thËt lμ ®óng? A. VËt thËt lu«n cho ¶nh thËt, cïng chiÒu vμ lín h¬n vËt. B. VËt thËt lu«n cho ¶nh thËt, ng−îc chiÒu vμ nhá h¬n vËt. C. VËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o, cïng chiÒu vμ nhá h¬n vËt. D. VËt thËt cã thÓ cho ¶nh thËt hoÆc ¶nh ¶o tuú thuéc vμo vÞ trÝ cña vËt. Câu 72: Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ ®óng? A. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh ¶o cïng chiÒu vμ nhá h¬n vËt. B. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh ¶o cïng chiÒu vμ lín h¬n vËt. C. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh thËt ng−îc chiÒu vμ nhá h¬n vËt. D. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh thËt ng−îc chiÒu vμ lín h¬n vËt. Câu 73: ¶nh cña mét vËt qua thÊu kÝnh héi tô A. lu«n nhá h¬n vËt. B. lu«n lín h¬n vËt. C. lu«n cïng chiÒu víi vËt. D. cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n vËt Câu 74: ¶nh cña mét vËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú A. lu«n nhá h¬n vËt. B. lu«n lín h¬n vËt. C. lu«n ng−îc chiÒu víi vËt. D. cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n vËt Câu 75: NhËn xÐt nμo sau ®©y lμ ®óng? A. Víi thÊu kÝnh héi tô, vËt thËt lu«n cho ¶nh lín h¬n vËt. B. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt lu«n cho ¶nh lín h¬n vËt. C. Víi thÊu kÝnh héi tô, vËt thËt lu«n cho ¶nh thËt. D. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o. Câu 76: NhËn xÐt nμo sau ®©y vÒ thÊu kÝnh ph©n k× lμ kh«ng ®óng? 11 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 12. A. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt cho ¶nh thËt. B. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt cho ¶nh ¶o. C. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, cã tiªu cù f ©m. D. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, cã ®é tô D ©m. Câu 77: NhËn xÐt nμo sau ®©y vÒ t¸c dông cña thÊu kÝnh ph©n kú lμ kh«ng ®óng? A. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng song song tõ chïm s¸ng héi tô. B. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng ph©n k× tõ chïm s¸ng ph©n k×. C. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s¸ng song song. D. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s¸ng héi tô. Câu 78: NhËn xÐt nμo sau ®©y vÒ t¸c dông cña thÊu kÝnh héi tô lμ kh«ng ®óng? A. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng song song tõ chïm s¸ng héi tô. B. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng ph©n k× tõ chïm s¸ng ph©n k×. C. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s¸ng song song. D. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s¸ng héi tô. Câu 79: Mét thÊu kÝnh máng b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 hai mÆt cÇu låi cã c¸c b¸n kÝnh 10 (cm) vμ 30 (cm). Tiªu cù cña thÊu kÝnh ®Æt trong kh«ng khÝ lμ: A. f = 20 (cm). B. f = 15 (cm). C. f = 25 (cm). D. f = 17,5 (cm). Câu 80: Mét thÊu kÝnh máng b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 hai mÆt cÇu låi cã c¸c b¸n kÝnh 10 (cm) vμ 30 (cm). Tiªu cù cña thÊu kÝnh ®Æt trong n−íc cã chiÕt suÊt n = 4/3 lμ: A. f = 45 (cm). B. f = 60 (cm). C. f = 100 (cm). D. f = 50 (cm). Câu 81: Mét thÊu kÝnh máng, ph¼ng låi, lμm b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong kh«ng khÝ, biÕt ®é tô cña kÝnh lμ D = + 5 (®p). B¸n kÝnh mÆt cÇu låi cña thÊu kÝnh lμ: A. R = 10 (cm). B. R = 8 (cm). C. R = 6 (cm). D. R = 4 (cm). Câu 82: §Æt vËt AB = 2 (cm) tr−íc thÊu kÝnh ph©n kú cã tiªu cù f = - 12 (cm), c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng d = 12 (cm) th× ta thu ®−îc A. ¶nh thËt A B , ng−îc chiÒu víi vËt, v« cïng lín. B. ¶nh ¶o A B , cïng chiÒu víi vËt, v« cïng lín. C. ¶nh ¶o A B , cïng chiÒu víi vËt, cao 1 (cm). D. ¶nh thËt A B , ng−îc chiÒu víi vËt, cao 4 (cm). Câu 83: ThÊu kÝnh cã ®é tô D = 5 (®p), ®ã lμ: A. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 5 (cm). B. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 20 (cm). C. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = + 5 (cm). D. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = + 20 (cm). Câu 84: VËt s¸ng AB ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô cã ®é tô D = + 5 (®p) vμ c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 30 (cm). ¶nh A B cña AB qua thÊu kÝnh lμ: A. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 60 (cm). B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 60 (cm). C. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 20 (cm). D. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 20 (cm). Câu 85: VËt s¸ng AB ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô cã ®é tô D = + 5 (®p) vμ c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 10 (cm). ¶nh A B cña AB qua thÊu kÝnh lμ: A. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 60 (cm). B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 60 (cm). C. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 20 (cm). D. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 20 (cm). Câu 86: ChiÕu mét chïm s¸ng song song tíi thÊu kÝnh thÊy chïm lã lμ chïm ph©n k× coi nh− xuÊt ph¸t tõ mét ®iÓm n»m tr−íc thÊu kÝnh vμ c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 25 (cm). ThÊu kÝnh ®ã lμ: A. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 25 (cm). B. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = 25 (cm). C. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = - 25 (cm). D. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 25 (cm). 12 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 13. Câu 87: VËt s¸ng AB ®Æ vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh ph©n k× (tiªu cô f = - 25 cm), c¸ch thÊu kÝnh 25cm. ¶nh A B cña AB qua thÊu kÝnh lμ: A. ¶nh thËt, n»m tr−íc thÊu kÝnh, cao gÊp hai lÇn vËt. B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, cao b»ng nöa lÇn vËt. C. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, cao gÊp hai lÇn vËt. D. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, cao b»ng nöa lÇn vËt. Câu 88: VËt AB = 2 (cm) n»m tr−íc thÊu kÝnh héi tô, c¸ch thÊu kÝnh 16cm cho ¶nh A B cao 8cm. Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn thÊu kÝnh lμ: A. 8 (cm). B. 16 (cm). C. 64 (cm). D. 72 (cm). Câu 89: VËt s¸ng AB qua thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 15 (cm) cho ¶nh thËt A B cao gÊp 5 lÇn vËt. Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi thÊu kÝnh lμ: A. 4 (cm). B. 6 (cm). C. 12 (cm). D. 18 (cm). Câu 90: VËt s¸ng AB ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 20 (cm), qua thÊu kÝnh cho ¶nh thËt A B cao gÊp 3 lÇn AB. Tiªu cù cña thÊu kÝnh lμ: A. f = 15 (cm). B. f = 30 (cm). C. f = -15 (cm). D. f = -30 (cm). Câu 91: Mét thÊu kÝnh máng, hai mÆt låi gièng nhau, lμm b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong kh«ng khÝ, biÕt ®é tô cña kÝnh lμ D = + 10 (®p). B¸n kÝnh mçi mÆt cÇu låi cña thÊu kÝnh lμ: A. R = 0,02 (m). B. R = 0,05 (m). C. R = 0,10 (m). D. R = 0,20 (m). Câu 92: Mét thÊu kÝnh máng b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 hai mÆt cÇu låi cã c¸c b¸n kÝnh 10 (cm) vμ 30 (cm). Tiªu cù cña thÊu kÝnh ®Æt trong kh«ng khÝ lμ: A. f = 20 (cm). B. f = 15 (cm). C. f = 25 (cm). D. f = 17,5 (cm). Câu 93: ¶nh cña mét vËt qua thÊu kÝnh héi tô A. lu«n nhá h¬n vËt. B. lu«n lín h¬n vËt. C. lu«n cïng chiÒu víi vËt. D. cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n vËt PHẦN DÀNH CHUNG CHO CẢ HAI BAN Bài 1: Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt trong không khí, đặt trong không khí, cách nhau một khoảng d = 80cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và cùng cường độ I1 = I2 = I = 1A. Tính cảm ứng từ tại các điểm sau : a. Điểm M cách đều hai dây một khoảng là 50cm. b. Điểm N cách dây thứ nhất 100cm, cách dây thứ hai 60cm. ĐS :a. 4,8.10-7T ; b. 1,26.10-7T. Bài 2: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1 ; d2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 10 cm, có dòng điện cùng chiều I1 = I2 = I = 2,4A đi qua. Tính cảm ứng từ tại: a. M cách d1 và d2 khoảng r = 5cm. b. N cách d1 20cm và cách d2 10cm. ĐS : a. BM = 0 ; b. BN = 0,72.10 – 5 T ; c. P cách d1 8cm và cách d2 6cm. c. BP = 10 – 5 T ; d. BQ = 0,48.10 – 5 T d. Q cách d1 10cm và cách d2 10cm Bài 3: Cho hai dây dẫn thẳng đặt song song cách nhau 80cm mang dòng điện I1 = 1 A , I2 = 2A nhưng ngược chiều nhau.Xác định: a. Cảm ứng từ tổng hợp tại trung điểm O của CD. b. Vị trí có cảm ứng từ tổng hợp bằng không. c. Nếu đặt tại O một dòng điện I3=2A,cùng chiều với I1 thì lực từ I1 I2 tác dụng lên I3 sẽ là bao nhiêu Niutơn? ĐS :a. B=1.5.10-6T ;b.r1=80cm,r2=160cm ;c.F=3.10-6N Bài 4: Cho 4 dòng điện cùng cường độ I1 = I2 = I3 = I4 = I= 2A song song O nhau, cùng vuông góc mặt phẳng hình vẽ, đi qua 4 đỉnh của một hình vuông I4 13 I3 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị B B
 14. cạnh a = 20cm và có chiều như hình vẽ. Hãy xác định vector cảm ứng từ tại tâm của hình vuông. ĐS : 8. 10-6T Bài 5 :Hai dòng điện thẳng song song,dòng thứ nhất có I1=5A,dòng thứ hai có I2=10A,dòng thứ ba hình tròn có bán kính I1 R=6,28cm mang dòng điện I3=10A.Hãy xác I2 định cảm ứng từ tại tâm O của dòng điện .O I3 tròn.Biết tâm O cách dòng thư nhất 10 cm và cách dòng thứ hai là 20 cm ĐS: B=1,2.10-4 T Bài 6:Một mạch kín hình vuông,cạnh 10cm,đặt vuông góc với từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian.Tính tốc độ biến thiên của từ trường,biết cường độ dòng điện cảm ứng i=2A và điện trở của mạch r=5 Ω ĐS:103T/s r Bài 7:Một khung dây dẫn hình vuông,cạnh a=10cm,đặt cố định trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B r vuông góc với mặt phẳng khung.Trong khoảng thời gian Δt = 0, 05 s,cho độ lớn của B tăng đều từ 0 đến 0,5T.Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung ĐS:0,1 V 2 Bài 8:Một khung dây phẳng,diện tích 20cm ,gồm 50 vòng đặt trong từ trường đều.Véc tơ cảm ứng từ làm π thành với mặt phẳng khung dây một góc α = và có độ lớn bằng 2.10-4T.Người ta làm cho từ trường giảm 6 đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s.Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi ĐS: ec=10-3V Bài 9:Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i=0,4(5-t),i tính bằng A,t tính bằng s.Ống dây có hệ số tự cảm L=0,005H.Tính suất điện động tự cảm trong ống dây ĐS:etc=0,002V Bài 10:Cho một ống dây dài 60cm,đường kính 3cm,có 3500 vòng dây a. Tính độ tự cảm của ống dây? b. Cho biết trong khoảng thời gian 0,01s cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 1,5A đến 3A.Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây? ĐS: a. L=9,4.10-3H; b. etc=1,41V Bài 11:Cho một ống dây dài,có độ tự cảm L=0,5H,điện trở thuần R=2 Ω .Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua ống dây thù năng lượng từ trường trong ống dây là W=100J a. Tính cường độ dòng điện qua ống dây? b. Tính công suất tỏa nhiệt ĐS:a. I=20A; b.P =800W Bài 12:Một ống dây dài được quấn với mật độ 2000 vòng/mét.Ống dây có thể tuchs 500cm3.Ống dây được mắc vào một mạch điện.Sau khi đóng công tắc dòng điện trong ống dây biến đổi theo thời gian theo đồ thị.Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t=0.Tính suất điện động tự cảm trong ống:0 a. Sau khi đóng công tắc tới thời điểm t=0,05s b. Từ thời điểm t=0,05s trở về sau ĐS:a. etc=0,25V; b. etc=0 Bài 13: Một cái sào cao được cắm thẳng đứng vào một bể nước. Đỉnh sào so với đáy là 3m và đỉnh sào so với mặt nước là 1m. Nếu các tia sáng của mặt trời chiếu nghiêng so với phương ngang một góc 300 thì bóng của sào trên đáy bể dài xấp xỉ bao nhiêu? Biết chiết suất của nước 4/3 ĐS: 3,44m Bài14:Một cái thước được cắm thẳng đứng vào bình nước có đáy phẳng,ngang.Phần Thước nhô khỏi mặt nước là 4cm.Chếch ở trên có một ngọn đèn chiếu vào thước Làm cho bóng của thước in trên mặt nước là 4cm và in dưới đáy nước là 8cm.Tìm Chiều sâu của nước trong bình.Biết chiết suất của nước là 4/3 ĐS: 6,4 cm Bài 15:Có hai tia sáng đi vuông góc với nhau trong không khí đến đập vào mặt một chất lỏng có chiết suất n rồi bị khúc xạ với những góc 450 và 300.Tìm chiết suất n của chất lỏng đó ĐS: n=1,15 Bài 16:Một tia sáng truyền từ môi trường trong suốt 1 có chiết suất 1,5 sang môi trường trong suốt 2 có 14 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị
 15. chiết suất 3 với góc tới i,thì tia khúc xạ sang môi trường thứ 2 hợp với pháp tuyến góc khúc xạ r.Biết tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc nhau.Hãy tính góc khúc xạ r và góc tới i? ĐS: r=40,90;i=49,10 Bài 17: Mét vËt s¸ng AB=1cm ®Æt th¼ng gãc víi trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô tiªu cù f =20cm cho ¶nh A B =2cm. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vËt vμ ¶nh. ¶nh ®ã lμ thËt hay ¶o vÏ h×nh. ĐS:d=10cm,d’=-20cm, ¶nh ¶o Bài 18: Đặt vật AB = 2cm trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12cm, cách thấu kính một khoảng d = 12cm. xác định vị trí, tính chất của ảnh. ĐS: ¶nh ¶o cách thấu kính một khoảng d’=-6cm Bài 19: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5dp và cách thấu kính một khoảng 30cm. Xác đinh vị trí tính chất của ảnh ĐS: ¶nh thËt cách thấu kính một khoảng d’=60cm Bài 20: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5dp và cách thấu kính một khoảng 10cm. Xác định vị trí, tính chất của ảnh. ĐS: ¶nh ¶o cách thấu kính một khoảng d’=-20cm Bài 21: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì tiêu cự 25cm, cách thấu kính 25cm. Xác định vị trí tính chất của ảnh. ĐS: ¶nh ¶o cách thấu kính một khoảng d’=-12.5cm Bài 22: Vật AB = 2cm nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. ĐS: d’=-64cm Bài 23: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Tính khoảng cách từ vật tới thấu kính. ĐS: d=18cm Bài 24: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20cm, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tính tiêu cự của thấu kính. ĐS:d=15cm -----------HẾT------------ 15 Giáo viên: Nguyễn Duy Khánh----------------------------------------------------------------------------THPT Phan Văn Trị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản