intTypePromotion=3

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KỸ THUẬT XUNG (HỆ TRUNG CẤP)

Chia sẻ: Bui Thanh Hau Hau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

1
304
lượt xem
59
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KỸ THUẬT XUNG (HỆ TRUNG CẤP)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TÍN HIỆU XUNG Tín hiệu xung là: a- tín hiệu liên tục b- tín hiệu rời rạc c- xung vuông d- tín hiệu số Thời gian biên độ xung tăng hay giảm trong khoảng từ 0.1 Vm đến 0.9Vm cuả tín hiệu xung vuông gọi là : a- độ rộng xung b- độ rộng sườn trước, độ rộng sườn sau c- độ rộng xung thực tế d- độ rộng đỉnh xung Thông số nào cuả tín hiệu xung vuông mà ta mong muốn càng nhỏ càng tốt : a- độ rộng xung b- độ rộng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KỸ THUẬT XUNG (HỆ TRUNG CẤP)

 1. ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI MOÂN KYÕ THUAÄT XUNG (HEÄ TRUNG CAÁP) CHÖÔNG 1: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ TÍN HIEÄU XUNG 1. Tín hieäu xung laø: a- tín hieäu lieân tuïc b- tín hieäu rôøi raïc c- xung vuoâng d- tín hieäu soá 2. Thôøi gian bieân ñoä xung taêng hay giaûm trong khoaûng töø 0.1 Vm ñeán 0.9Vm cuaû tín hieäu xung vuoâng goïi laø : a- ñoä roäng xung b- ñoä roäng söôøn tröôùc, ñoä roäng söôøn sau c- ñoä roäng xung thöïc teá d- ñoä roäng ñænh xung 3. Thoâng soá naøo cuaû tín hieäu xung vuoâng maø ta mong muoán caøng nhoû caøng toát : a- ñoä roäng xung b- ñoä roäng söôøn sau, ñoä roäng söôøn tröôùc c- chu kyø d- ñoä roäng ñænh xung 4. Khoaûng ñieän aùp töø 0.9Vm ñeán Vm cuaû tín hieäu xung vuoâng öùng vôùi ñoä roäng : a- ñoä roäng ñænh xung b- ñoä roäng söôøn tröôùc c- ñoä roäng söôøn sau d- ñoä roäng xung 5. Ñoä roãng xung ñöôïc tính theo coâng thöùc : a- T / Ton b- Ton / T c- Ton / Toff d- Toff / Ton 6. Heä soá ñaày xung ñöôïc tính theo coâng thöùc : T t on a- η = b- η = t on T t T c- η = off d- η = T t off 7. Ñieàu kieän ñeå BJT (npn) daãn baõo hoaø laø: Ic I a- I B = C b- I = k β β IC I c- I B ≥ d- I B ≥ C kβ β 8. Maïch so saùnh duøng op-amp coù tín hieäu ra laø : a- xung vuoâng b- Soùng sin c- xung tam giaùc d- xung raêng cöa 9. Bieân ñoä xung ra cuaû maïch so saùnh duøng op – amp thöïc teá laø : a- Cao hôn Vcc töø 1v ÷ 3v b- Thaáp hôn Vcc töø 1v ÷ 3v c- Baèng Vcc d- Taát caû ñeàu sai 10. Maïch so saùnh söû duïng Op - Amp : a. Laøm vieäc trong vuøng baõo hoøa. b. Laøm vieäc trong vuøng tuyeán tính. c. Daïng tín hieäu ra phuï thuoäc tín hieäu vaøo. d. taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng 11. Cho maïch nhö hình 1.1, a- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 1 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 2. b- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn c- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi d- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn 12. Cho maïch nhö hình 1.1 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä +15v Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa döông khi: a. Vi > 0V b. Vi > 15V c. Vi < 0V d. Vi< 15V + 13. Cho maïch nhö hình 1.1 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vi Vo -15v Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa aâm khi: a. Vi > 0V b. Vi > 15V c. Vi < 0V d. Vi< 15V 14. Cho maïch nhö hình 1.1 tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Hình :1.1 Vcc= 15 V thì tín hieäu ra Vo laø: a- xung vuoâng cuøng pha vôùi Vi b- xung vuoâng ngöôïc pha vôùi Vi c- soùng sin cuøng pha vôùi Vi d- soùng sin ngöôïc pha vôùi Vi 15. Cho maïch nhö hình 1.1 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra coù bieân ñoä ñænh –ñænh Vopp baèng: a. 14 v b. 18 v c. 10 v d. 28 v 16. Cho maïch nhö hình 1.2 a- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi b- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn c- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi d- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn 17. Cho maïch nhö hình 1.2 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä +Vcc Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra coù bieân ñoä ñænh –ñænh Vopp baèng: a. 14 v b. 18 v + c. 10 v d. 28 v Vi Vo 18. Cho maïch nhö hình 1.2 tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra Vo laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc cuøng pha vôùi Vi b- xung vuoâng löôõng cöïc ngöôïc pha vôùi Vi c- xung vuoâng ñôn cöïc ngöôïc pha vôùi Vi Hình :1.2 d- xung vuoâng löôõng cöïc cuøng pha vôùi Vi 19. Cho maïch nhö hình 1.2 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm= 5 V vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =15 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 5 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 2 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 3. 20. Cho maïch nhö hình 1.3 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa döông khi: a. Vi > 0V b. Vi > 15V c. Vi < 0V d. Vi< 15V 21. Cho maïch nhö hình 1.3 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa aâm khi: a. Vi > 0V b. Vi > 15V c. Vi < 0V d. Vi< 15V 22. Cho maïch nhö hình 1.3, a- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi b- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn c- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi d- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn 23. Cho maïch nhö hình 1.3 tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra Vo laø: a- xung vuoâng cuøng pha vôùi Vi b- xung vuoâng ngöôïc pha vôùi Vi +Vcc c- soùng sin cuøng pha vôùi Vi d- soùng sin ngöôïc pha vôùi Vi + 24. Cho maïch nhö hình 1.3 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo Vi= 15sin2πt (v) vaø Vi Vo Vcc= 15 V thì tín hieäu ra coù bieân ñoä ñænh –ñænh Vopp baèng: -Vcc a. 14 v b. 30 v c. 15 v d. 28 v 25. Cho maïch nhö hình 1.3 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng Hình :1.3 cöïc coù bieân ñoä Vm= 5 V vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =15 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 5 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V +Vcc 26. Cho maïch nhö hình 1.4 a- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp + nguoàn ñoâi b- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn Vi Vo ñôn c- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi d- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp Hình :1.4 nguoàn ñôn 27. Cho maïch nhö hình 1.4 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 12 V thì tín hieäu ra coù bieân ñoä ñænh –ñænh Vopp baèng: a. 11 v b. 18 v c. 10 v d. 22 v Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 3 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 4. 28. Cho maïch nhö hình 1.4 tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra Vo laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc cuøng pha vôùi Vi b- xung vuoâng löôõng cöïc ngöôïc pha vôùi Vi c- xung vuoâng ñôn cöïc ngöôïc pha vôùi Vi d- xung vuoâng löôõng cöïc cuøng pha vôùi Vi 29. Cho maïch nhö hình 1.4 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm= 5 V vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =15 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 5 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V 30. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa döông khi: a. Vi > 0V b. Vi > 10V c. Vi < 0V d. Vi< 10V 31. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa aâm khi: a. Vi > 0V b. Vi > 10V c. Vi < 0V d. Vi< 10V +15v 32. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi op_amp baõo hoøa döông thì: a. Vo = 0V b. Vo= 15V + c. Vo=14V d. Vo= 10V Vi Vo 33. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä -15v Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi op_amp baõo hoøa aâm thì: 10v a. Vo = 0V b.Vi = -16 V c. Vo= -14V d. Vi = -15V Hình : 1.5 34. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm= 12 V vaø Vcc= 15 V , Vn=10 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =12 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 10 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d-xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V 35. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm= 20 V vaø Vcc= 15 V , Vn=10 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =20 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 10 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d-xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V 36. Cho maïch nhö hình 1.6 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi op_amp baõo hoøa döông thì: Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 4 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 5. a. Vo = 0V b. Vo= 12V +12v c. Vo=11V d. Vo= 2V 37. Cho maïch nhö hình 1.6 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi op_amp baõo hoøa aâm thì: + a. Vo = 0V b.Vi = -13 V Vi Vo c. Vo= -11V d. Vi = -12V 2v 38. Cho maïch nhö hình 1.6 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm= 15 V vaø Vcc= 12 V , Vn=2 V thì tín hieäu ra laø: Hình :1.6 a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =12 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 15 V c-xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 2V d-xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 11 V 39. Cho maïch nhö hình 1.6 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm= 20 V vaø Vcc= 12 V , Vn=2 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =20 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 12 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =11 V d- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 11 V +15v 40. Cho maïch nhö hình 1.7 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä + Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa döông khi: a. Vi > 0V b. Vi > 2V c. Vi < 0V d. Vi< 2V Vi Vo -15v 41. Cho maïch nhö hình 1.7 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä 2v Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa aâm khi: a. Vi > 0V b. Vi > 2V c. Vi < 0V d. Vi< 2V Hình :1.7 42. Cho maïch nhö hình 1.7 tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra Vo laø: a-xung vuoâng ñôn cöïc cuøng pha vôùi Vi b- xung vuoâng löôõng cöïc ngöôïc pha vôùi Vi c- xung vuoâng ñôn cöïc ngöôïc pha vôùi Vi d- xung vuoâng löôõng cöïc cuøng pha vôùi Vi 43. Cho maïch nhö hình 1.7 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm= 5 V vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =15 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 5 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V +15v d- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V + Vi Vo 44. Cho maïch nhö hình 1.8 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä 5v Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi Vi=8v thì: Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 5 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy Hình : 1.8
 6. a. Vo = 5V b. Vo= 14V c. Vo=15V d. Vo= 8V 45. Cho maïch nhö hình 1.8 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi Vi= -8v thì: a. Vo = 0 V b. Vo= -14V c. Vo= -16V d. Vo= -8V CHÖÔNG 2: CAÙC PP BIEÁN ÑOÅI DAÏNG XUNG Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 6 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 7. 46. Maïch tích phaân coù ñieàu kieän laø : a- fI > fc d- taát caû ñeàu ñuùng 47. Maïch vi phaân coù ñieàu kieän laø: a- fI > fc c- fI = fc d- taát caû ñeàu sai 48. Maïch tích phaân ñöôïc taïo töø : a- R vaø C b- op-amp b- L vaø R d- taát caû ñeàu ñuùng 49. Maïch vi phaân ñöôïc taïo töø : a- R vaø C b- op-amp c- L vaø R d- taát caû ñeàu ñuùng 50. Cho maïch nhö hình 2.1 tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù chu kyø Ti >> RC thì tín hieäu ra coù daïng: C a- xung vuoâng b- xung raêng cöa Vi Vo R c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 51. Cho maïch nhö hình 2.1 tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù chu kyø Ti RC thì tín hieäu ra coù daïng: Hình :2.2 a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 56. Cho maïch nhö hình 2.2 coù taàn soá caét fc = 1 Khz , tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù taàn soá fi=10 Khz thì tín hieäu ra coù daïng: a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d-2 xung nhoïn 57. Cho maïch nhö hình 2.2 coù taàn soá caét fc = 1 Khz , tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù taàn soá fi=10 Hz thì tín hieäu ra coù daïng: a-xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d-2 xung nhoïn Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 7 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 8. 58. Cho maïch nhö hình 2.3: a- laø maïch khueách ñaïi ñaûo duøng op-amp b- laø maïch tích phaân duøng op-amp R2 c- laø maïch so saùnh duøng op-amp R1 d- laø maïch vi phaân duøng op-amp C + 59. Cho maïch nhö hình 2.3 tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn Vi Vo cöïc thì tín hieäu ra coù daïng: R3 a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn Hình :2.3 60. Cho maïch nhö hình 2.3 tín hieäu vaøo laø xung tam giaùc thì tín hieäu ra coù daïng: a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 61. Cho maïch nhö hình 2.4: a- laø maïch khueách ñaïi ñaûo duøng op-amp b- laø maïch tích phaân duøng op-amp c- laø maïch so saùnh duøng op-amp d- laø maïch vi phaân duøng op-amp 62. Cho maïch nhö hình 2.4 tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc thì tín hieäu ra coù daïng: a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn C 63. Tín hieäu vaøo laø xung vuoâng qua maïch loïc thoâng thaáp khi fI >> fc thì tín hieäu ra coù daïng : R1 + a- xung vuoâng b- xung raêng cöa Vi Vo c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn R2 64. Tín hieäu vaøo laø xung vuoâng qua maïch loïc thoâng thaáp khi fI > fc thì tín hieäu ra coù daïng : a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 66. Tín hieäu vaøo laø xung vuoâng qua maïch loïc thoâng cao khi fI
 9. c- fc = d- f c = C 1 2πRC 2πR 69. Taàn soá caét cuaû maïch loïc thoâng thaáp duøng RL laø : 1 R a- fc = b- fc = 2πL πRL 1 L c- fc = d- f c = 2πRL 2πR 70. Taàn soá caét cuaû maïch loïc thoâng cao duøng RL laø : 1 R a- fc = b- fc = 2πL πRL 1 L c- fc = d- f c = 2πRL 2πR 71. Taàn soá caét cuaû maïch loïc thoâng thaáp LC laø : a- fc = b- fc = L 1 2πC π LC c- fc = d- f c = 1 1 2πRC 2π LC 72. Taàn soá caét cuaû maïch loïc thoâng cao LC laø : a- fc = b- fc = L 1 2πC π LC c- fc = d- f c = 1 1 2πRC 2π LC Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng thaáp duøng RC bieân ñoä soùng ra laø : 73. 2 b- V o = a- Vo = VI 2 Vi V c- Vo = VI d- V 0 = i 2 Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng thaáp duøng RL bieân ñoä soùng ra laø : 74. 2 b- V o = a- Vo = VI 2 Vi V c- Vo = ∞ d- V 0 = i 2 Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng thaáp duøng LC bieân ñoä soùng ra laø : 75. 2 b- V o = a- Vo = VI 2 Vi V c- Vo = ∞ d- V 0 = i 2 Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng cao duøng RC bieân ñoä soùng ra laø : 76. 2 b- V o = a- Vo = VI 2 Vi V c- Vo = VI d- V 0 = i 2 Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 9 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 10. Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng cao duøng RL bieân ñoä soùng ra laø : 77. 2 b- V o = a- Vo = VI 2 Vi V c- Vo = ∞ d- V 0 = i 2 Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng cao duøng LC bieân ñoä soùng ra laø : 78. 2 b- V o = a- Vo = VI 2 Vi V c- Vo = ∞ d- V 0 = i 2 79. Ñieàu kieän cuûa maïch tích phaân duøng RC laø: a- R >> C b- R >>Xc c- R C b- R >>Xc c- R L b- R >>XL c- R L b- R >>XL c- R
 11. R 90. Maïch xeùn song song laø maïch coù phaàn töû xeùn ñöôïc maéc : a- Song song ngoõ ra b- noái tieáp ngoõ ra DZ Vo Vi c- caû hai caâu ñeàu ñuùng d- Caû hai caâu ñeàu sai 91. Maïch xeùn duøng zener hình 2.5 coù Vo =VZ khi : a- VI < VZ b- V I > V Z Hình :2.5 c- VI = VZ d- VI < -VZ 92. Maïch xeùn duøng zener hình 2.6 coù Vo = -VZ khi : a VI < -VZ b- V I > - V Z R c- VI = VZ d- V I < V Z Vi DZ Vo 93. Maïch ghim laø maïch : a- giôùi haïn bieân ñoä xung b- söaû daïng xung c- coá ñònh ñænh xung d- taïo xung Hình :2.6 94. Cho maïch nhö hình 2.7 khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä ñænh – ñænh laø Vipp = 10V thì Vopp laø: C a- 5V b- 10V c- 0 V d- 20 R 95. Cho maïch nhö hình 2.7 ñieän trôû R coù giaù trò: Vi a-baát kyø b-raát nhoû Vo D c-tuyø maïch d- raát lôùn 96. Maïch naøo döôùi ñaây giöõ nguyeân bieân ñoä ñænh – ñænh cuûa tín hieäu ñi qua maïch: Hình :2.7 a- maïch so saùnh duøng op-amp b-maïch xeùn c-maïch ghim d-maïch vi phaân 97. Cho maïch nhö hình 2.8 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø Vi Vo xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû: D + VR a- -10V b- -18V - c- 0 V d- 2V 98. Cho maïch nhö hình 2.8 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø Hình :2.8 xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû: a- -10V b- -18V Vi Vo c- 0 V d- 2 V R 99. Cho maïch nhö hình 2.9 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø D + xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : - a- -10V b- -18V Hình :2.9 c- 0 V d- 2 V 100. Cho maïch nhö hình 2.9 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- -10V b- -18V c- 0 V d- 2 V Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 11 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 12. 101. Cho maïch nhö hình 2.9 (Diod lyù töôûng) VR =5 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 10V b- -5V c- 0 V d- 5 V 102. Cho maïch nhö hình 2.9 (Diod lyù töôûng) VR =5 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- 10V b- -5V c- 0 V d- 5 V 103. Cho maïch nhö hình 2.10 (Diod lyù töôûng) VR =5 V, khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 25 V b- 10V Vi Vo c- 15 V d- 5 V 104. Cho maïch nhö hình hình 2.10 (Diod lyù töôûng) VR =5 V, khi Vi laø D + xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh VR döôùi ôû : - a- 25 V b- -10V Hình :2.10 c- -15 V d- 5 V 105. Cho maïch nhö hình hình 2.10 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- 0V b- -2V c- -10 V d- 2 V 106. Cho maïch nhö hình hình 2.10 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì bieân ñoä ñænh _ñænh cuûa ñieän aùp raVopp baèng : a- 10V b- 12V c- 20 V d- 22 V 107. Cho maïch nhö hình hình 2.10 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 10V b- 12V c- 0 V d- 22 V 108. Cho maïch nhö hình 2.11 (Diod lyù töôûng) VR =5 V khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 25 V b- 10V c- 15 V d- 5 V 109. Cho maïch nhö hình 2.11 (Diod lyù töôûng) VR =5 V khi Vi laø Vi Vo xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù R ñænh döôùi ôû : D VR + a- 0 V b- -10V c- -15 V d- 5 V - 110. Cho maïch nhö hình 2.11 (Diod lyù töôûng) VR =2 V khi Vi laø Hình :2.11 xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 22 V b- 10V c- 12 V d- 2V Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 12 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 13. 111. Cho maïch nhö hình 2.11 (Diod lyù töôûng) VR =5 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- 0 V b- -10V c- -12 V d- 2 V 112. Cho maïch nhö hình 2.12 (Zener lyù töôûng), VR =5 V, Vz =2.7 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù R ñænh treân ôû : +Z Vi Vo a- 2.7 V b- 2.3V VR c- 7.7 V d- 5 V - 113. Cho maïch nhö hình 2.12 (Zener lyù töôûng), VR =7 V, Vz =4.7 V khi Hình :2.12 Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 4.7 V b- 10 V c- 11.7 V d- 7 V 114. Cho maïch nhö hình 2.12 (Zener lyù töôûng), VR =5 V, Vz =2.7 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- 2.7 V b- 0V c- 7.7 V d- 5V 115. Cho maïch nhö hình 2.13 (Zener lyù töôûng), VR =5 V, Vz =2.7 V khi R Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù +Z Vi Vo ñænh döôùi ôû : VR a- 2.3 V b- 0V - c- 7.7 V d- 5V Hình :2.13 116. Cho maïch nhö hình 2.13 (Zener lyù töôûng), VR =5 V, Vz =2.7 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 2.3 V b- 0V c- 7.7 V d- 5V 117. Cho maïch nhö hình 2.13 (Zener lyù töôûng), VR =2 V, Vz =2.7 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- 0V b- 10V c- 4.7 V d- -0 .7 V 118. Cho maïch nhö hình 2.13 (Zener lyù töôûng), VR =2 V, Vz =2.7 V khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- 0V b- -1 0 V c- 4.7 V d- -0.7 V 119. Cho maïch nhö hình 2.14 (Zener lyù töôûng), Vz1 = Vz2 = 4 V Z1 R khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp Vi Vo ra Vo coù bieân ñoä ñænh-ñænh laø : Z2 a- 4V b- -4 V c- 8V d- 20 V Hình :2.14 120. Cho maïch nhö hình 2.14 (Zener lyù töôûng), Vz1 = Vz2 = 4 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù bieân ñoä ñænh-ñænh laø : Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 13 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 14. a- - 4V b- 4V c- 8V d- 10 V 121. Cho maïch nhö hình 2.14 (Zener lyù töôûng), Vz1 = Vz2 = 4 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù bieân ñoä ñænh treân ôû: a- - 4V b- 4 V c- 8V d- 0 V 122. Cho maïch nhö hình 2.14 (Zener lyù töôûng), Vz1 = Vz2 = 4 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù bieân ñoä ñænh döôùi ôû: a- - 4V b- 4 V c- 8V d- 0 V R 123. Cho maïch nhö hình 2.15, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=12 v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng Z coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a. 5 v b.12 v Vi Vo c. 9 v d.1 v 5V 124. Cho maïch nhö hình 2.15, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng Hình :2.15 coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: a. 5 v b. 9 v c. -12 v d. 0 v 125. Cho maïch nhö hình 2.15, Vi laø xung vuoâng löôõng R cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: Z a.5 v b.12 v c.7 v d.4 v Vi Vo 126. Cho maïch nhö hình 2.16, Vi laø xung vuoâng löôõng 7V cöïc coù Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a. 7 v b.10 v Hình :2.16 c.3 v d.11 v 127. Cho maïch nhö hình 2.16, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: a7 v b.-10 v c.3 v d.0 v R 128. Cho maïch nhö hình 2.16, Vi laø xung vuoâng löôõng Z1 cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: Vo Vi a.17 v b.10 v 5V c.3 v d.4 129. Cho maïch nhö hình 2.17õ, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=12 v, ñieän aùp ngöôõng Vn Hình :2.17 Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 14 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 15. =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a5 v b.12 v c.9 v d.1 v 130. Cho maïch nhö hình 2.17, Vi laø xung vuoâng R löôõng cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v,Zener lyù Z1 töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: Vo a.5 v b.-12 v Vi c.9 v d.1 v 7V 131. Cho maïch nhö hình 2.17õ, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: Hình :2.18 a.5 v b.12 v c.7 v d.4 132. Cho maïch nhö hình2.18, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a.7 b.10 v c.3 v d.11 v 133. Cho maïch nhö hình 2.18, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: a. 7v b. -10 v c. 3v d. 0v 134. Cho maïch nhö hình 2.18, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: a.17 v b.10 v c.3 v d.4 v R 135. Cho maïch nhö hình 2.19, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=12 v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Z Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû Vi Vo a.5 v b.12 v 5V c. 9 v d.1 v 136. Cho maïch nhö hình 2.19, Vi laø xung Hình :2.19 vuoâng ñôn cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v,Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: a. 5v b. -12 v c. 9v d. 0v Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 15 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 16. 137. Cho maïch nhö hình 2.19, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: a. 5v b. 12 v c. 7v d. 4v 138. Cho maïch nhö hình 2.20, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a. 7v b. 10 v c. 3v d. 11 v 139. Cho maïch nhö hình 2.20, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: R a. 7v Z1 b. -10 v Vo c. 3v Vi d. 0v 5V 140. Cho maïch nhö hình 2.20, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh- Hình :2.20 ñænh baèng: a. 17 v R b. 10 v c. 3v Z d. 4v 141. Cho maïch nhö hình 2.21, Vi laø xung vuoâng Vi Vo ñôn cöïc coù Vm=12 v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù 7V töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a. 5v b. 12 v Hình :2.21 c. 9v d. 1v 142. Cho maïch nhö hình 2.21, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v,Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: a. 5v b. -12 v c. 9v d. 1v Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 16 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 17. 143. Cho maïch nhö hình 2.21, Vi laø xung vuoâng R ñôn cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: Z1 a.5 v b.12 v Vo c.7 v d.4 Vi 144. Cho maïch nhö hình 2.22, Vi laø xung vuoâng 2V ñôn cöïc coù Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 2v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: Hình :2.22 a.10 v b. 6 v c.2 v d.-2 v 145. Cho maïch nhö hình 2.22, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 2V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: a. 10 v b. 6v c. 2v d. 0v 146. Cho maïch nhö hình 2.22, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 2V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: a. 10 v b. 6v c. 2v d. 4v 147. Cho maïch nhö hình 2.27, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc Z coù bieân ñoä Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a. 10 v R b. 6v Vi Vo 5v c. 5v d. 4v 148. Cho maïch nhö hình 2.27, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 5V, Zener lyù Hình :2.27 töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: a. 5v b. 4v Z c. 0v d. -4 v 149. Cho maïch nhö hình 2.27, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc R coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 2V, Zener lyù töôûng coù Vz= Vi Vo 5v 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: a. 10 v b. 6 v Hình :2.28 Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 17 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 18. c. 5 v d. 4 v 150. Cho maïch nhö hình 2.28, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a. 10 v b. 6v c. 5v d. 4v 151. Cho maïch nhö hình 2.28, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 5V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: a. 5v b. 4v c. 0v d. -4 v 152. Cho maïch nhö hình 2.28, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 2V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: a. 10 v b. 6v c. 5v d. 14 v R 153. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét Vi Vo c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét D1 D2 154. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: 5V a. Vo=10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 155. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù Hình :2.29 töôûng), Vi = 0 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c.D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 156. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù töôûng), Vi = 0 V thì: a. Vo=10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 157. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù töôûng), Vi = -10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 158. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù töôûng), Vi = -10 V thì: a. Vo= - 10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 159. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 18 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 19. c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 160. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: a. Vo=10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 161. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi = 0 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c.D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét R 162. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi = 0 V thì: a. Vo=10 V b. Vo= 0V Vi Vo c. Vo= 5V d. Vo= -5V D1 D2 163. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi = -10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét 5V c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 164. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi Hình :2.30 = -10 V thì: a. Vo= - 10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 165. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét R 166. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: a. Vo=10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V Vi Vo 167. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), D2 D1 Vi = 2 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét 5V 5V c.D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 168. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = 0 V thì: Hình :2.31 a. Vo=2 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 169. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = -10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 170. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = -10 V thì: a. Vo= - 10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) 19 GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy
 20. CHÖÔNG 3: MAÏCH DAO ÑOÄNG ÑA HAØI DUØNG BJT 171. Maïch dao ñoäng ña haøi duøng BJT …. : a- laø maïch coù 2 traïng thaùi b- laø maïch taïo xung vuoâng c- coù 3 loaïi d- Taát caû ñeàu ñuùng 172. Maïch dao ñoäng ña haøi löôõng oån coù bieân ñoä xung ra …….. : a- >VCC b- baèng bieân ñoä xung kích c- ≈VCC d-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản