Đề cương "Phân tích mối tương quan giữa chi phí - doanh thu - lợi nhuận của Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng"

Chia sẻ: Nguyen Thi Thanh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
287
lượt xem
96
download

Đề cương "Phân tích mối tương quan giữa chi phí - doanh thu - lợi nhuận của Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề cương Phân tích mối tương quan giữa chi phí - doanh thu - lợi nhuận của Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương "Phân tích mối tương quan giữa chi phí - doanh thu - lợi nhuận của Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng"

  1. Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên hướng dẫn: ThS.Bạch Ngọc Hoàng Ánh PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA DOANH THU CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG MỜ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ, DOANH THU, LỢI NHUẬN VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA CHI PHÍ - DOANH THU - LỢI NHUẬN 1.1 Khái niệm về chi phí 1.1.1 Khái niệm về chi phí 1.1.2 Phân loại chi phí 1.1.2.1 Phân loại theo chức năng hoạt động. 1.1.2.2 Phân loại theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí 1.1.3.1 Nhân tố lực lượng lao động 1.1.3.2 Nhân tố máy móc thiết bị 1.1.3.3 Nhân tố nguyên vật liệu, nhiên liệu 1.1.3.4 Nhân tố thuế suất 1.1.4 Ý nghĩa của chi phí 1.2 Khái niệm về doanh thu 1.2.1 Khái niêm doanh thu 1.2.2 Phân loại doanh thu 1.2.2.1 Phân loại theo vốn đàu tư 1.2.2.2 Phân loại theo yêu cầu quản chị 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu 1.2.3.1 Khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 1.2.3.2 Kết cấu mặt hàng 1.2.3.3 Giá bán sản phẩm 1.2.3.4 Chất lượng sản phẩm 1.2.4 Ý nghĩa của doanh thu 1.3 Khái niệm về lợi nhuận 1.3.1 Khái niệm lợi nhuận 1.3.2 Phân loại lợi nhuận 1.3.2.1 Phân loại theo vốn đầu tư 1.3.2.2 Phân loại theo quyền sở hữu
  2. 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận 1.3.3.1 Nhân tố doanh thu 1.3.3.2 Nhân tố chi phí 1.3.4 Ý nghĩa của lợi nhuận 1.4 tương quan giữa chi phí - doanh thu - lợi nhuận 1.4.1 Tương quan giữa chi phí - doanh thu 1.4.2 Tương quan giữa chi phí - lợi nhuận 1.4.3 Tương quan giữa doanh thu - lợi nhuận 1.5 Ý nghĩa tương quan giữa chi phí - doanh thu - lợi nhuận Chương 2: PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮ CHIO PHÍ - DOANH THU - LỢI NHUẬN TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG 2..1 Giới thiệu khái quát về Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của công ty 2.1.2.1 Chức năng 2.1.2.2 Nhiệm vụ 2.1.2.3 Đặc điểm hoạt động 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 2.1.5 Thị trường tiêu thụ và đối thủ cạnh tranh 2.1.6 Các thành tích đã đạt được 2.1.7 Đặc điểm tổ chức kế toán 2.2 Phân tích tình hình chi phí, doanh thu lợi nhuận và mối tương quan giữa chi phí - daonh thu - lợi nhuận tại Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng 2.2.1 Phân tích tình hình chi phí tại Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng 2.2.1.1 Tình hình chung về chi phí 2.2.1.2 Phân tích chi phí theo từng khoản mục 2.2.2 Phân tích tình hình doanh thu tại Bưu điện Tỉnh Lâm Đồng 2.2.2..1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .2.2.2.2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.2.2.3 Doanh thu hoạt động chính 2.2.2.4 Thu nhập khác 2.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận tại Bưu điện Tỉnh Lâm Đồng 2.2.3.1 Phân tích một số chỉ tiêu lợi nhuận tại Bưu điện Tỉnh Lâm Đồng 2.2.3.2 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu nhuận
  3. 2.2.4 Phân tích tương quan giữ chi phí - doanh thu - lợi nhuận tại Bưu điện Tỉnh Lâm Đồng 2.2.4.1 Đối với hoạt động kinh doanh Bưu chính 2.2.4.2 Đối với hoạt động tài chính Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ, TĂNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CHO BƯU ĐIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG 3.1 Nhận xét chung 3.1.1 Thuận lợi 3.1.2 Khó khăn 3.2 Định hướng phát triển Bưu điện Tỉnh Lâm Đồng 3.2.1 Định hướng phát triển của Bưu điện Tỉnh Lâm Đồng tại khu vực miền nam 3.2.2 Định hướng phát triển của Bưu điện Tỉnh Lâm Đồng tại khu vực Tỉnh Lâm Đồng 3.2.3 Kế hoạch hoạt động của bưu điện tỉnh Lâm Đồng năm 2010 3.2.3.1 Mục tiêu 3.2.3.2 Tổ chức thực hiện các chi tiêu và nhiệm vụ kinh doanh 3.3 Một số biện pháp giảm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận cho bưu điện Tỉnh Lâm Đồng 3.3.1 Một số biện pháp giảm chi phí 3.3.1.1 Đối với chi phí phát triển 3.3.1.2 Đối với chi phí lưu trữ bảo chì 3.3.1.3 Đối với chi phí nhân công 3.3.1.4 Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp 3.3.1.5 Đối với chi phí tài chính 3.3.2 Một số biện pháp tăng doanh thu và lợi nhuận cho bưu điện tỉnh lâm đồng 3.3.2.1 Về hệ thống chi nhánh 3.3.2.2 Về ứng dụng công nghệ thông tin 3.3.2.3 Về công tác phân phối 3.3.2.4 Về xây dựng thương hiệu 3.4 Một số kiến nghị nhằm giảm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận cho bưu điện Tỉnh Lâm Đồng 3.4.1 Kiến nghị đối với nhà nước 3.4.2 Kiến nghi đối với doanh ngiệp KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản