intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận " Phân tích , làm rõ mối quan hệ chống đế quốc, chống phong kiến trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của hội nghị lần thứ 2 năm 1930 ? "

Chia sẻ: đào Thị Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

1.429
lượt xem
232
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tiểu luận tư tưởng Hồ chí Minh về Tiểu luận " Phân tích , làm rõ mối quan hệ chống đế quốc, chống phong kiến trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của hội nghị lần thứ 2 năm 1930 ? Vì sao nhiệm vụ giải phóng dân tộc là cốt lõi của cương lĩnh ? "Đảng phái chính trị (thường gọi tắt là đảng) là một tổ chức chính trị tự nguyện với mục tiêu được một quyền lực chính trị nhất định trong chính quyền, thường là bằng cách tham gia các chiến dịch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận " Phân tích , làm rõ mối quan hệ chống đế quốc, chống phong kiến trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của hội nghị lần thứ 2 năm 1930 ? "

 1. Chuyên đề: PHÂN TÍCH, LÀM RÕ MỐI QUAN HỆ CHỐNG ĐẾ QUỐC, CHỐNG PHONG KIẾN TRONG CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 NĂM 1930? VÌ SAO NHIỆM VỤ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC LÀ CỐT LÕI CỦA CƯƠNG LĨNH?
 2. Tóm tắt trình bày  A. Giới thiệu + Tình hình thế giới cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. + Tình hình Việt Nam cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.  B. Nội dung + Hội nghị thành lập Đảng + Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên
 3. Tóm tắt trình bày + Mối quan hệ giữa nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến + Nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cốt lõi trong cương lĩnh chính trị đầu tiên  C.Tổng kết  Tài liệu tham khảo
 4. A. GIỚI THIỆU  Từ những năm sau nửa thế kỷ XIX đến những năm đầu thế kỷ XX tình hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đứng trước nguy cơ của các cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc.  Tình hình thế giới: Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản phương tây chuyển nhanh từ giai đoạn tự do canh tranh sang giai đoạn độc quyền(đế quốc chủ nghĩa). Chủ nghĩa đế quốc đã hoàn thành việc phân chia thị trường thế giới, 70% dân số thế giới chịu ảnh hưởng hoặc nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.
 5. A. GIỚI THIỆU  Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản, giữa đế quốc và thuộc địa ngày càng gay gắt làm cho cách mạng vô sản và phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ. Hệ quả tất yếu của mâu thuẫn trên là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914 và mở đầu bằng cuộc Cách mạng tháng mười Nga năm 1917.  Tình hình trong nước: Năm 1858 thực dân pháp tiến hành xâm lược Việt Nam. Từ khi thực dân Pháp đặt ách thống trị lên đất nước ta, xã hội Việt Nam từ tính chất phong kiến chuyển sang thuộc địa nửa phong kiến.
 6. Sự chuyển của xã hội Việt Nam dưới thời Pháp thuộc - Về chính trị: Thâu tóm mọi quyền hành về tay thực dân Pháp…Trong nước thực dân Pháp mua chuộc bọn địa chủ làm tay sai cho chúng. - Triều đình nhà Nguyễn ký các hiệp ước: Harmand (1883), Patenotre (1884) đầu hàng thực dân Pháp. - Các phong trào yêu nước: phong trào Cần Vương(1885- 1896), Đông Du, Duy Tân, Quang Phục Hội…và các cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng đều thất bại.
 7. Sự chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới thời Pháp thuộc - Về kinh tế: bóc lột nặng nề về kinh tế nhằm đem lại lợi nhuận tối đa (thành lập một số xí nghiệp, đồn điền, hiệu buôn, cơ sở hạ tầng…). - Về văn hóa - xã hội: thực hiện chính sách ngu dân (95% dân số mù chữ) và phân chia giai cấp. ấ Trước yêu cầu cấp bách đó phải tìm con đường cứu nước mới. + Tháng 6/1911 Nguyễn Ái Quốc sang phương Tây . + Tháng 3/1919 thành lập Quốc tế cộng sản. + Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương lần thứ nhất về các vấn đề thuộc địa và dân tộc của Lênin ủ tìm ra được con đường cứu nước
 8. Sự chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới thời Pháp thuộc  ộ Trước tình hình đó yêu cầu bức thiết đặt ra đối với xã hội Việt Nam là thành lập tổ chức để lãnh đạo quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập.
 9. Sự ra đời của ĐCSVN và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.  Từ ngày 6/1 – 7/2/1930 tại Hương Cảng - Trung Quốc, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, hội nghị hợp nhất 2 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng Sản, An Nam Cộng Sản Đảng, Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn(vắng mặt), thành một tổ chức Đảng lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
 10. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng  Mục tiêu và con đường cách mạng của Đảng là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.  Nhiệm vụ: + Về chính trị: Đó là đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và bọn Phong Kiến. Dựng ra chính phủ công nông binh và tổ chức quân đội công nông. + Về kinh tế: Tịch thu ruộng đất, miễn thuế cho dân cày nghèo, mở mang công nông nghiệp, thji hành luật ngày làm 8 giờ.
 11. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng + Về văn hóa xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông hóa. + Về lực lượng cách mạng: Chủ yếu là công nhân, nông dân. Đảng lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh Niên, Tân Việt đi về phe giai cấp vô sản.
 12. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng + Về giai cấp lãnh đạo cách mạng: giai cấp công nhân thông qua ĐCS. + Phương pháp cách mạng Việt Nam: dùng sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân để đánh đổ đế quốc phong kiến, đó là bạo lực cách mạng.
 13. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng + Xác định vai trò của ĐCSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, phải thu phục và lãnh đạo được dân chúng. + Phát huy tinh thần tự lực tự cường, đồng thời tranh thủ sự đoàn kết, ủng hộ của các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.
 14. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng + Xây dựng Đảng cách mạng vững mạnh, kêu gọi mọi người ủng hộ và gia nhập Đảng, phải có tổ chức chặt chẽ.
 15. Nhiệm vụ chống đế quốc và chống đế quốc  Nhiệm vụ chống đế quốc: Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp.  Nhiệm vụ chống phong kiến: Đại địa chủ, tư sản mại bản, bọn tay sai của đế quốc.
 16. Nhiệm vụ chống đế quốc Lời kêu gọi toàn thể đồng bào của Nguyễn Ái Quốc nhân dịp thành lập ĐCSVN: "Sự áp bức và bóc lột vô nhân đạo của đế quốc Pháp đã làm cho đồng bào ta hiểu rằng có cách mạng thì sống, không có cách mạng thì chết". Hưởng ứng lời kêu gọi nhiều phong trào đã diễn ra ở nhiều nơi, tiêu biểu:
 17. Nhiệm vụ chống đế quốc Bãi công của 5.000 công nhân đồn điền Phú Riềng (3/2/1930); 4.000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (25/3/1930); 400 công nhân nhà máy diêm Bến Thuỷ - Vinh (19/4/1930); từ tháng 2-4/1930, có 1236 cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân ở khắp ba miền; đỉnh cao là cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh.
 18. Nhiệm vụ chống đế quốc Kết quả: hầu hết các cuộc đấu tranh đã giành được thắng lợi, buộc đế quốc Pháp và tay sai phải thả một số người bị bắt, cải thiện một số điều kiện làm việc cho công nhân, hoãn thuế cho nông dân.
 19. Nhiệm vụ chống phong kiến  Sau khi đầu hàng đế quốc nhà nước phong kiến trở thành tay sai cai trị ở các địa phương, vùng nông thôn.  Phong trào đấu tranh lan rộng từ thành phố đến nông thôn, tiêu biểu: Cuộc biểu tình của 3000 nông dân Nam Đàn (30/08/1930); 20000 nông dân Thanh Chương (01/09/1930) bao vây đốt huyện đường, phá nhà lao giải thoát những người cách mạng bị địch bắt… phong trào nhanh chóng lan rộng ra khắp các vùng nông thôn của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
 20. Nhiệm vụ chống phong kiến Kết quả: làm tê liệt bộ máy chính quyền của đế quốc và tay sai; quần chúng được tự do hội họp; chia lại ruộng đất công một cách hợp lí; giảm tô; xóa nợ; tịch thu quỹ công chia cho dân nghèo; bãi bỏ các thứ thuế vô lý…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2