intTypePromotion=3

Đề cương xử lý ảnh

Chia sẻ: Le Phuong Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
352
lượt xem
156
download

Đề cương xử lý ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xử lý ảnh là một trong những mảng quan trọng nhất trong kỹ thuật thị giác máy tính, là tiền đề cho nhiều nghiên cứu thuộc lĩnh vực này. Hai nhiệm vụ cơ bản của quá trình xử lý ảnh là nâng cao chất lượng thông tin hình ảnh và xử lý số liệu cung cấp cho các quá trình khác trong đó có việc ứng dụng thị giác vào điều khiển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương xử lý ảnh

  1. ♥♥♥ Leâ Nhung _ 48 Toaùn Tin ♥♥♥ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP : XỬ LÝ ẢNH Serialize: ar.Read(&bfHeader,sizeof(bfHeader)); if (bfHeader.bfType !=('M'SetPixel(n,pDoc->biHeader.biHeight-m, RGB(R,G,B)); } Lấy âm bản: Hiện his C.....Doc* pDoc = GetDocument(); C.............Doc* pDoc = GetDocument(); int m,n; int L=256; int M=pDoc->biHeader.biHeight; int M=pDoc->biHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int m,n,u; for(m=0;m
  2. quay dọc: quay ngang C.........Doc* pDoc = GetDocument(); C.........Doc* pDoc = GetDocument(); int M=pDoc->biHeader.biHeight; int M=pDoc->biHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int m,n; int m,n; BYTE X[1000][1000]; BYTE X[1000][1000]; for(m=0;mbiHeader.biWidth; int m,n,tg; int m,n,tg; BYTE X[1000][1000]; BYTE X[1000][1000]; for(m=0;mbiHeader.biHeight=pDoc- >biHeader.biWidth; >biHeader.biWidth; pDoc->biHeader.biWidth=tg; pDoc->biHeader.biWidth=tg; Invalidate(); Invalidate(); quay 180 độ: C...............Doc* pDoc = GetDocument(); int M=pDoc->biHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int m,n; BYTE X[1000][1000]; for(m=0;m
  3. C...........Doc* pDoc = GetDocument(); int M=pDoc->biHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int m,n; //chen them hang moi for(m=M-1;m>=0;m--) for(n=0;nData[2*m][n]=pDoc->Data[m][n]; pDoc->Data[2*m+1][n]=pDoc->Data[m][n]; } //chen them cot for(n=N-1;n>=0;n--) for(m=0;mData[m][2*n]=pDoc->Data[m][n]; pDoc->Data[m][2*n+1]=pDoc->Data[m][n]; } pDoc->biHeader.biHeight*=2; pDoc->biHeader.biWidth*=2; Invalidate() Khuếch đại ảnh bằng phương pháp nội suy: C..........Doc* pDoc = GetDocument(); int M=pDoc->biHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int m,n; //Chen theo hang for (m=M-1;m>=0;m--) for (n=0;nData[2*m][n]=pDoc->Data[m][n]; if (m==M-1) pDoc->Data[2*m+1][n]=pDoc->Data[m][n]/2; else pDoc->Data[2*m+1][n]=(pDoc->Data[m][n]+pDoc->Data[m+1][n])/2; } //chen theo cot for (n=N-1;n>=0;n--) for (m=0;mData[m][2*n]=pDoc->Data[m][n]; if (n==N-1) pDoc->Data[m][2*n+1]=pDoc->Data[m][n]/2; pDoc->Data[m][2*n+1]=(pDoc->Data[m][n]+pDoc->Data[m][n+1])/2; } pDoc->biHeader.biHeight*=2; pDoc->biHeader.biWidth*=2; Invalidate(); Loc trung bình 3
  4. C..........Doc* pDoc = GetDocument(); int M=pDoc->biHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; BYTE X[1000][1000]; int m,n,k,l,lc=1; int tong; BYTE H[3][3]={{1,1,1},{1,1,1},{1,1,1}}; for(m=0;m
  5. for(m=lc;m
  6. int M=pDoc->biHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int m,n,u; float LUT[256]; int a=80,Va=120,b=255,Vb=255; int L=255; for(u=0;ubiHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int t1=80,t2=160; int tong1=0,tong2=0,tong3=0; 6
  7. int m,n,n1=0,n2=0,n3=0; for(m=0;mData[m][n]Data[m][n]; n2++; } else { tong3+=pDoc->Data[m][n]; n3++; } for(m=0;mData[m][n]Data[m][n]=tong2/n2; else pDoc->Data[m][n]=tong3/n3; Invalidate(); TOÁN TỬ GRADIENT C.............Doc* pDoc = GetDocument(); int i,j,k,l; int M=pDoc->biHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int lc=1,K=3,d=100; int L=255; BYTE dt[1000][1000]; int hm[3][3]={{1,1,1},{0,0,0},{-1,-1,-1}}; int hn[3][3]={{1,0,-1},{1,0,-1},{1,0,-1}}; // xet cac diem phia ngoai for(i=0;i=d) dt[i][j]=L; else dt[i][j]=0; // tinh lai cac diem phia trong for(i=lc;i
  8. for(i=0;ibiHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int h0[3][3]={{1,0,-1},{1,0,-1},{1,0,-1}}; int h1[3][3]={{0,-1,-1},{1,0,-1},{1,1,0}}; int h2[3][3]={{-1,-1,-1},{0,0,0},{1,1,1}}; int h3[3][3]={{-1,-1,0},{-1,0,1},{0,1,1}}; int h4[3][3]={{-1,0,1},{-1,0,1},{-1,0,1}}; int h5[3][3]={{0,1,1},{-1,0,1},{-1,-1,0}}; int h6[3][3]={{1,1,1},{0,0,0},{-1,-1,-1}}; int h7[3][3]={{1,1,0},{1,0,-1},{0,-1,-1}}; int x[8],max,d=80; // tim diem co gia tri cao nhat int lc=1; int K=3; // tao ban sao gt for (i=0;iData[i][j]=255; else pDoc->Data[i][j]=0; //tinh lai cac diem phia trong for(i=lc;i
  9. else pDoc->Data[i][j]=0; } Invalidate(); TOÁN TỬ LAPLACE C....Doc* pDoc = GetDocument(); int n,m,k,l; int M=pDoc->biHeader.biHeight; int N=pDoc->biHeader.biWidth; int H[3][3]={{-1,2,-1},{2,-4,2},{-1,2,-1}}; BYTE X[1000][1000]; for(m=0;m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản