intTypePromotion=3

Đề dự bị môn Hóa khối A

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
684
lượt xem
108
download

Đề dự bị môn Hóa khối A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề dự bị môn hóa khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề dự bị môn Hóa khối A

  1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð D B ð I H C NĂM 2009 MÔN: HÓA H C- KH I A ð D B Th i gian làm bài: 90 phút, không k th i gian phát ñ . (ð thi có 06 trang) (60 câu tr c nghi m) Mã ñ thi 860 H , tên thí sinh:.......................................................................... S báo danh:............................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo ñvC) c a các nguyên t : H = 1; He= 4 ; C = 12; N = 14; O = 16; F=19; Ne=20; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35.5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108;Ba =137. I. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40): Câu 1: Cho m t lu ng khí CO ñi qua ng s ñ ng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau m t th i gian thu ñư c 10.44 gam ch t r n X g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 . Hòa tan h t X trong dung d ch HNO3 ñ c, nóng thu ñư c 4.368 lít NO2 (s n ph m kh duy nh t ñi u ki n chu n). Giá tr c a m là A. 12 B. 24 C. 10.8 D. 16 Câu 2: ð t cháy hoàn toàn m t h n h p A (glucôzơ, anñehit fomic, axit axetic) c n 2.24 lít O2 (ñi u ki n chu n). D n s n ph m cháy qua bình ñ ng dung d ch Ca(OH)2, th y kh i lư ng bình tăng m gam. Giá tr c a m là A. 6.2 B. 4.4 C. 3.1 D. 12.4 Câu 3: T ng s h t c a m t nguyên t X là 28. X là A. O B. N C. F D. Ne Câu 4: Bi t Cu có s hi u nguyên t là 29. C u hình electron c a ion Cu+ là A. [Ar]3d104s1 B. [Ar]3d94s1 C. [Ar]3d9 D.[Ar]3d10 Câu 5: Cho phương trình hoá h c: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O (Bi t t l th tích N2O: NO = 1 : 3) Sau khi cân b ng phương trình hoá h c trên v i h s các ch t là nh ng s nguyên, t i gi n thì h s c a HNO3 là A. 66 B. 60 C. 64 D. 62 Câu 6: ðưa m t h n h p khí N2 và H2 có t l 1: 3 vào tháp t ng h p, sau ph n ng th y th tích khí ñi ra gi m 1/10 so v i ban ñ u. Tính thành ph n ph n trăm v th tích c a h n h p khí sau ph n ng. A. 20%, 60%, 20% B. 22.22%, 66.67%, 11.11% C. 30%, 60%, 10% D. 33.33%, 50%, 16.67% Câu 7: Dãy g m các ch t nào sau ñây ñ u có tính lư ng tính ? A. Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2 B. H2O, Zn(OH)2, CH3COONH4, H2NCH2COOH, NaHCO3 C. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO D. ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH Câu 8: Có 4 dung d ch trong su t , m i dung d ch ch ch a m t cation và m t lo i anion. Các lo i ion trong c 4 dung d ch g m: Ca2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42-, Cl-, CO32-, NO3-. ðó là 4 dung d ch gì? A. BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 B. BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2 C. BaCl2, PbSO4, MgCl2, Na2CO3 D. Mg(NO3)2, BaCl2, Na2CO3, PbSO4 Câu 9: Khi nhi t phân hoàn toàn 100 gam m i ch t sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Ch t t o ra lư ng O2 ít nh t là A. KClO3 B. KMnO4 C. KNO3 D. AgNO3 http://ebook.here.vn - Thư vi n giáo trình, tài li u tr c tuy n Trang 1/5 –Mã ñ thi 860
  2. Câu 10: Phát bi u nào sau ñây là ñúng: A. Photpho tr ng có c u trúc m ng tinh th nguyên t , photpho ñ có c u trúc polime B. Nitrophotka là h n h p c a NH4H2PO4 và KNO3 C. Th y tinh l ng là dung d ch ñ m ñ c c a Na2SiO3 và K2SiO3 D. Cacbon monooxit và silic ñioxit là oxit axit Câu 11: Cho các kim lo i: Cr, W , Fe , Cu , Cs . S p x p theo chi u tăng d n ñ c ng t trái sang ph i là A. Cu < Cs < Fe < W < Cr B. Cs < Cu < Fe < W < Cr C. Cu < Cs < Fe < Cr < W D. Cs < Cu < Fe < Cr < W Câu 12: Hoà tan 5.4 gam b t Al vào 150 ml dung d ch A ch a Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M. K t thúc ph n ng thu ñư c m gam r n. Giá tr c a m là A. 10.95 B. 13.20 C. 13.80 D. 15.20 Câu 13: A là h n h p khí g m SO2 và CO2 có t kh i hơi so v i H2 là 27. D n a mol h n h p khí A qua bình ñ ng 1 lít dung d ch NaOH 1.5a M, sau ph n ng cô c n dung d ch thu ñư c m gam mu i. Bi u th c liên h gi a m và a là A. m=105a B. m=103.5a C. m=116a D. m=141a Câu 14: S c V lít CO2 ( ñi u ki n chu n) vào 200 ml dung d ch X g m Ba(OH)2 1M và NaOH 1M . Sau ph n ng thu ñư c 19.7 gam k t t a, giá tr c a V là A. 2.24 và 4.48 B. 2.24 và 11.2 C. 6.72 và 4.48 D. 5.6 và 11.2 Câu 15: Hoà tan h t m gam Al2(SO4)3 vào nư c ñư c dung d ch A. Cho 300 ml dung d ch NaOH 1M vào A, thu ñư c a gam k t t a. M c khác, n u cho 400 ml dung d ch NaOH 1M vào A, cũng thu ñư c a gam k t t a. Giá tr c a m là A. 21.375 B. 42.75 C. 17.1 D. 22.8 Câu 16: A là h n h p các mu i Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2. Trong ñó O chi m 9.6% v kh i lư ng. Cho dung d ch KOH dư vào dung d ch ch a 50 gam mu i A. L c k t t a thu ñư c ñem nung trong chân không ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam oxit. Giá tr c a m là A. 47.3 B. 44.6 C. 17.6 D. 39.2 Câu 17: Cho a mol b t k m vào dung d ch có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Tìm ñi u ki n li n h gi a a và b ñ sau khi k t thúc ph n ng không có kim lo i. A. a ≥ 2b B. b > 3a C. b ≥ 2a D. b = 2a/3 Câu 18: ð t cháy hoàn toàn 4.872 gam m t Hiñrocacbon X, d n s n ph m cháy qua bình ñ ng dung d ch nư c vôi trong. Sau ph n ng thu ñư c 27.93 gam k t t a và th y kh i lư ng dung d ch gi m 5.586 gam. Công th c phân t c a X là A. CH4 B. C3H6 C. C4H10 D. C4H8 Câu 19: ði n phân 2 lít dung d ch h n h p g m NaCl và CuSO4 ñ n khi H2O b ñi n phân hai c c thì d ng l i, t i cat t thu 1.28 gam kim lo i và anôt thu 0.336 lít khí ( ñi u ki n chu n). Coi th tích dung d ch không ñ i thì pH c a dung d ch thu ñư c b ng A. 12 B. 13 C. 2 D. 3 Câu 20: Cho t t 150 ml dd HCl 1M vào 500 ml dung d ch A g m Na2CO3 và NaHCO3 thì thu ñư c 1.008 lít khí (ñi u ki n chu n) và dung d ch B. Cho dung d ch B tác d ng v i dung d ch Ba(OH)2 dư thì thu ñư c 29.55 gam k t t a. N ng ñ mol c a Na2CO3 và NaHCO3 trong dung d ch A l n lư t là: A. 0.18M và 0.26M B. 0.21M và 0.18M C. 0.21M và 0.32M D. 0.2M và 0.4M Câu 21: Cho 3.2 gam Cu tác d ng v i 100ml dung d ch h n h p HNO3 0.8M và H2SO4 0.2M, s n ph m kh duy nh t là khí NO. S gam mu i khan thu ñư c là http://ebook.here.vn - Thư vi n giáo trình, tài li u tr c tuy n Trang 2/5 –Mã ñ thi 860
  3. A. 7.90 B. 8.84 C. 5.64 D. 10.08 Câu 22: Hãy cho bi t, ph n ng nào sau ñây HCl ñóng vai trò là ch t oxi hóa? A. Fe + KNO3 + 4HCl→ FeCl3 + KCl + NO + 2H2O B. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O C. Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2 D. NaOH + HCl → NaCl + H2O Câu 23 : Cho h n h p kim lo i Mg, Zn, Fe vào dung d ch ch a AgNO3 và Cu(NO3)2.. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c dung d ch X g m 3 mu i và ch t r n Y g m ba kim lo i. Ba mu i trong X là A. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 B. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2 C. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)3 D. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2 Câu 24: Cho 6.4 gam dung d ch rư u A có n ng ñ 71.875% tác d ng v i lư ng dư Na thu ñư c 2.8 lít H2 ñi u ki n chu n. S nguyên t H có trong công th c phân t rư u A là A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 25: Cho các công th c phân t sau : C3H7Cl , C3H8O và C3H9N. Hãy cho bi t s s p x p nào sau ñây theo chi u tăng d n s lư ng ñ ng phân ng v i các công th c phân t ñó? A. C3H7Cl < C3H8O < C3H9N B. C3H8O < C3H9N < C3H7Cl C. C3H8O < C3H7Cl < C3H9N D. C3H7Cl < C3H9N < C3H8O Câu 26: Cho 2.46 gam h n h p g m HCOOH, CH3COOH, C6H5OH, H2NCH2COOH tác d ng v a ñ v i 40 ml dung d ch NaOH 1M. T ng kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau khi ph n ng là A. 3.52 gam B. 6.45 gam C. 8.42 gam D. 3.34 gam Câu 27: Dãy các ch t ñ u làm m t màu dung d ch thu c tím là A. Etilen, axetilen, anñehit fomic, toluen B. Axeton, etilen, anñehit axetic, cumen C. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen D. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic Câu 28: ð t cháy 1.6 gam m t este E ñơn ch c ñư c 3.52 gam CO2 và 1.152 gam H2O. N u cho 10 gam E tác d ng v i 150ml dung d ch NaOH 1M , cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 16 gam ch t r n khan . V y công th c c a axit t o nên este trên có th là A. CH2=CH-COOH B. CH2=C(CH3)-COOH C. HOOC(CH2)3CH2OH D. HOOC-CH2-CH(OH)-CH3 Câu 29: Ch t béo A có ch s axit là 7. ð xà phòng hoá 10 kg A, ngư i ta ñun nóng nó v i dung d ch ch a 1.420 kg NaOH. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn ñ trung hoà h n h p, c n dùng 500ml dung d ch HCl 1M. Kh i lư ng xà phòng (kg) thu ñư c là A. 10.3425 B. 10.3435 C. 10.3445 D. 10.3455 Câu 30: Dãy ch ch a nh ng amino axit có s nhóm amino và s nhóm cacboxyl b ng nhau là A. Gly, Ala, Glu, Tyr B. Gly, Val, Tyr, Ala C. Gly, Val , Lys, Ala D. Gly, Ala, Glu, Lys Câu 31: Cho 29.8 gam h n h p 2 amin ñơn ch c k ti p tác d ng h t v i dung d ch HCl, làm khô dung d ch thu ñư c 51.7 gam mu i khan. Công th c phân t 2 amin là A. CH5N và C2H7N B. C2H7N và C3H9N C. C3H9N và C4H11N D. C3H7N và C4H9N Câu 32: Cho các ch t : amoniac (1) ; anilin (2) ; p-nitroanilin (3) ; p-metylanilin (4) ; metylamin (5) ; ñimetylamin (6) . Hãy ch n s s p x p các ch t trên theo th t l c baz tăng d n . A . (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6) B . (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6) C . (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6) D . (3) < (1) < (4)
  4. A. 1 : 3 B. 1 : 2 C. 2 : 3 D. 3 : 5 Câu 35: Cho các ch t sau : axetilen, axit fomic, fomanñehit, phenyl fomat, glucôzơ, anñehit axetic, metyl axetat, mantôzơ, natri fomat, axeton. S ch t có th tham gia ph n ng tráng gương là A. 8 B. 7 C. 5 D. 6 Câu 36: ð nh n bi t ba l m t nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, ngư i ta dùng m t thu c th duy nh t là A. Nư c brom B. Dung d ch NaOH C. Na D. Ca(OH)2 Câu 37: H n h p khí X g m H2 và C2H4 có t kh i so v i He là 3.75. D n X qua Ni nung nóng, thu ñư c h n h p khí Y có t kh i so v i He là 5. Hi u su t c a ph n ng hiñro hoá là A. 40% B. 50% C. 25% D. 20% Câu 38: Dãy g m các ch t có th ñi u ch tr c ti p (b ng m t ph n ng) t o ra axit axetic là: A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3. B. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO. C. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH. D. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO. Câu 39: Cho dãy các ch t: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2(anilin), C6H5OH (phenol), C6H6(benzen), CH3CHO. S ch t trong dãy ph n ng ñư c v i nư c brom là A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 40: Rư u X, anñehit Y, axit cacboxylic Z có cùng s nguyên t H trong phân t , thu c các dãy ñ ng ñ ng no ñơn ch c m ch h . ð t hoàn toàn h n h p 3 ch t này (có s mol b ng nhau) thu ñư c t l mol CO2:H2O=11:12 . V y công th c phân t c a X, Y, Z là: A. CH4O, C2H4O, C2H4O2 B. C2H6O, C3H6O, C3H6O2 C. C3H8O, C4H8O, C4H8O2 D. C4H10O, C5H10O, C5H10O2 II. PH N RIÊNG [10 câu] :Thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c B) A. Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 ñ n câu 50) Câu 41: Cho các dung d ch sau: Na2CO3, NaOH và CH3COONa có cùng n ng ñ mol/l và có các giá tr pH tương ng là pH1, pH2 và pH3. S s p x p nào ñúng v i trình t tăng d n pH. A. pH3 < pH1 < pH2 B. pH3< pH2 < pH1 C. pH1 < pH3 < pH2 D. pH1 < pH2 < pH3 Câu 42: Cho 13.8 gam axit A tác d ng v i 16.8 gam KOH , cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 26.46 gam ch t r n. công th c c u t o thu g n c a A là A. C3H6COOH B. C2H5COOH C. CH3COOH D. HCOOH Câu 43: Ch n phát bi u ñúng: A. Tính oxi hóa c a Ag+ > Cu2+ > Fe3+ > Ni2+ > Fe2+ B. Tính kh c a K > Mg > Zn > Ni > Fe > Hg C. Tính kh c a K > Fe > Cu > I- > Fe2+ > Ag D. Tính oxi hóa c a Ag+ > I2 > Fe3+ > Cu2+ > S2- Câu 44: C n t i thi u bao nhiêu gam NaOH (m1) và Cl2 (m2) ñ ph n ng hoàn toàn v i 0.01 mol CrCl3. Giá tr c a m1 và m2 l n lư t là A. 3.2 và 1.065 B. 3.2 và 0.5325 C. 6.4 và 0.5325 D. 6.4 và 1.065 Câu 45: Ch dùng m t thu c th phân bi t các kim lo i sau: Mg, Zn, Fe, Ba? A. Dung d ch NaOH B. Dung d ch H2SO4 loãng C. Dung d ch HCl D. Nư c Câu 46: ð t cháy hoàn toàn 1 mol ancol no A c n 3.5 mol O2. Công th c phân t c a A là A. C2H6O B. C2H6O2 C. C3H8O3 D. C3H6O2 Câu 47: Cho 0.1 mol ch t X ( CH6O3N2) tác d ng v i dung d ch ch a 0.2 mol NaOH ñun nóng thu ñư c ch t khí làm xanh gi y quì tím m và dung d ch Y. Cô c n dung d ch Y thu ñư c m gam r n khan. Giá tr c a m là A. 8.5 B. 12.5 C. 15 D. 21.8 http://ebook.here.vn - Thư vi n giáo trình, tài li u tr c tuy n Trang 4/5 –Mã ñ thi 860
  5. Câu 48: Hoà tan 19.2 gam Cu vào 500 ml dung d ch NaNO3 1M, sau ñó thêm vào 500ml dung d ch HCl 2M . K t thúc ph n ng thu ñư c dung d ch X và khí NO duy nh t, ph i thêm bao nhiêu ml dung d ch NaOH 1M vào X ñ k t t a h t ion Cu2+ A. 600 B. 800 C. 400 D. 120 Câu 49: Th y phân hoàn toàn m t lư ng mantozơ, sau ñó cho toàn b lư ng glucozơ thu ñư c lên men thành ancol etylic thì thu ñư c 100 ml ancol 460. Kh i lư ng riêng c a ancol là 0,8gam/ml. H p th toàn b khí CO2vào dung d ch NaOH dư thu ñư c mu i có kh i lư ng là A. 106 gam B. 84.8 gam C. 212 gam D. 169.6 gam Câu 50: Hiñrat hoá 3.36 lít C2H2 ( ñi u ki n chu n) thu ñư c h n h p A ( hi u su t ph n ng 60%) . Cho h n h p s n ph m A tác d ng v i dung d ch Ag2O/NH3 dư thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là A. 19.44 B. 33.84 C. 14.4 D. 48.24 B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 ñ n câu 60) Câu 51: Xét ph n ng thu n ngh ch sau: SO2(k) + NO2(k) ⇌ SO3(k) + NO(k). Cho 0.11(mol) SO2, 0.1(mol) NO2, 0.07(mol) SO3 vào bình kín 1 lít. Khi ñ t cân b ng hóa h c thì còn l i 0.02(mol) NO2. V y h ng s cân b ng KC là A. 18 B. 20 C. 23 D. 0.05 Câu 52: Cho Na dư tác d ng v i a gam dung d ch CH3COOH. K t thúc ph n ng, th y kh i lư ng H2 sinh ra 11a là . V y n ng ñ C% dung d ch axit là 240 A. 10% B. 25% C. 4.58% D. 36% Câu 53: Cho 0.1 mol h n h p X g m hai anñehit no, ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, ñun nóng thu ñư c 32.4 gam Ag. Hai anñehit trong X là A. CH3CHO và C2H5CHO. B. CH3CHO và C3H5CHO. C. HCHO và CH3CHO. D. HCHO và C2H5CHO. Câu 54: Dãy g m các kim lo i ñ u tác d ng ñư c v i dung d ch FeCl3 là: A. Fe, Mg, Cu, Ag, Al B. Fe, Zn, Cu, Al, Mg C. Cu, Ag, Au, Mg, Fe D. Au, Cu, Al, Mg, Zn Câu 55: C n bao nhiêu a mol K2Cr2O7 và b mol HCl ñ ñi u ch ñư c 3.36 lit Cl2 ñi u ki n chu n. Giá tr a và b l n lư t là: A. 0.05 và 0.7 B. 0.05 và 0.35 C. 0.1 và 0.7 D. 0.1 và 0.35 Câu 56: Hòa tan hoàn toàn h n h p g m FeS2 0.24 mol và Cu2S vào dung d ch HNO3 v a ñ thu ñư c dung d ch X (ch ch a hai mu i sunfat) và V lít khí NO duy nh t . Giá tr c a V là A. 34.048 B. 35.84 C. 31.36 D. 25.088 Câu 57: ð nh n bi t các khí: CO2, SO2, H2S, N2 c n dùng các dung d ch: A. Nư c brom và NaOH B. NaOH và Ca(OH)2 C. Nư c brom và Ca(OH)2 D. KMnO4 và NaOH Câu 58: ð t cháy hoàn toàn 1 mol ancol no A c n 2.5 mol O2. Công th c phân t c a A là A. C2H6O B. C2H6O2 C. C3H8O3 D. C3H6O2 Câu 59: Cho 20 gam h n h p 3 amin no ñơn ch c là ñ ng ñ ng k ti p có t l mol tương ng là 1: 10 : 5, tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl thu ñư c 31.68 gam h n h p mu i. T ng s ñ ng phân c a 3 amin trên là A. 7 B. 14 C. 28 D. 16 Câu 60: Lên men m gam glucôzơ v i hi u su t 90%, lư ng CO2 sinh ra h p th h t vào nư c vôi trong thu ñư c 15 gam k t t a và kh i lư ng dung d ch gi m 5.1 gam. Giá tr m là A. 20.25 B. 22.5 C. 30 D. 45 ----------- H T ---------- http://ebook.here.vn - Thư vi n giáo trình, tài li u tr c tuy n Trang 5/5 –Mã ñ thi 860
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản