intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề khảo sát học sinh giỏi môn Toán lớp 3 năm 2009-2010 - Phòng GD&ĐT Thái Thụy (Đề số 15)

Chia sẻ: Nguyễn Huy Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

36
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề khảo sát học sinh giỏi môn Toán năm 2009-2010 - Phòng GD&ĐT Thái Thụy có cấu trúc gồm 5 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 50 phút. Để nắm vững nội dung kiến thức đề thi mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề khảo sát học sinh giỏi môn Toán lớp 3 năm 2009-2010 - Phòng GD&ĐT Thái Thụy (Đề số 15)

  1. PHÒNG GD­ĐT THÁI THỤY ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI  TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY VIỆT NĂM HỌC 2009 ­ 2010 – Đề số 15 MÔN  :  TOÁN 3  (Thời gian làm bài 50 phút ) Họ và tên học sinh  : ……………………………….Lớp:……… Bµi 1(1®): a)ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè sao cho tæng c¸c ch÷ sè b»ng tÝch c¸c ch÷ sè cña nã: b) ViÕt sè lín nhÊt cã 4 ch÷ sè mµ tæng c¸c ch÷ sè b»ng 9, hiÖu ch÷ sè hµng ®¬n vÞ vµ hµng ngh×n lµ 5. Bµi 2(2®): Cho d·y sè : 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; .. .; 96 a) D·y sè trªn cã bao nhiªu sè h¹ng? b) Sè 2010 cã thuéc d·y sè ®ã kh«ng? V× sao? b) TÝnh nhanh: Bµi 3(3®) : a.T×m abc biÕt: (125 – 17 x 4) x (211 – 140 - 71) abc x 9 1abc c) Cho biÓu thøc : 5 5 5 5 5 5 . H·y ®iÒn vµo mçi « trèng mét dÊu phÐp tÝnh ®Ó biÓu thøc sau cã : - Gi¸ trÞ nhá nhÊt: ............................................................................................................................ - Gi¸ trÞ lín nhÊt: ............................................................................................................................. Bµi 4(2®): HiÖn nay TiÕn 7 tuæi, anh QuyÕt 25 tuæi. Hái bao nhiªu n¨m n÷a tuæi anh QuyÕt gÊp 3 lÇn tuæi TiÕn? Bµi 5(2®): Ngêi ta më réng mét h×nh vu«ng vÒ bªn tr¸i
  2. 3cm vµ bªn ph¶i 6cm th× ®îc mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 38 cm. TÝnh diÖn tÝch cña h×nh vu«ng ban ®Çu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2