intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học NC lớp 11

Chia sẻ: Nguyen Van Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
247
lượt xem
34
download

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học NC lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học NC lớp 11 trình bày về ma trận mục tiêu giáo dục và mức độ nhận thức; ma trận đề kiểm tra 1 tiết; đề kiểm tra 1 tiết và đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học NC lớp 11. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học NC lớp 11

  1. Soạn ngày  29 / 10 / 2011                                   KIỂM TRA  1 TIẾT­11NC MA TRẬN MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tầm  Trọng  Tổng điểm Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng quan  số Theo Thang trọng % (mức  ma trận 10 độ) Xác định ảnh của điểm qua trục Ox, qua phép tịnh  37 1 37 2,0 tiến Xác định ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến 18 2 36 2,0 Xác định ảnh của đường tròn qua phép đối xứng tâm 28 2 56 3,0 Xác  định  ảnh của  đường thẳng qua phép  đối xứng  13 3 39 2,0 trục Xác định ảnh của đường tròn qua phép vị tự 4 4 16 1,0 Tổng 100% 12 184 10,0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Mức độ nhận thức ­ Hình thức câu hỏi Chủ đề hoặc Tổng  1 2 3 4 mạch kiến thức, kĩ năng điểm TL TL TL TL Xác định ảnh của điểm qua  Câu 1.a trục Ox, qua phép tịnh tiến  2 2 Xác định ảnh của đường  Câu 1.b thẳng qua phép tịnh tiến                 2 2 Xác định ảnh của đường  Câu .2. tròn qua phép đối xứng tâm 3 3 Xác   định   ảnh   của   đường  Câu 3 thẳng   qua   phép   đối   xứng                2 2 trục Xác định ảnh của đường  Câu 4 1 tròn qua phép vị tự               1 Tổng điểm 2 5 2 1 10 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Câu 1 (2,0 điểm).  Cho điểm M(­1;­2) . Tìm ảnh của M : a) Qua phép đối xứng trục Ox. r   b)  Qua phép tịnh tiến theo  v = (−3; −4) . Câu 2 (2,0 điểm).          ViÕt phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của đường thẳng (d):  3x − 5y + 3 = 0 qua phép tịnh tiến  Tvr   r với  v = (−2;3) Câu 3 (3,0 điểm).   Trong mặt phẳng Oxy viết phương trình ảnh của đường tròn (C): x 2 + y2 + 2x − 6y + 6 = 0  qua phép đối  xứng tâm  A(1;2)   Câu 4 (2,0 điểm).   Cho đường thẳng d : x­2y­2 = 0 và đường thẳng ( ∆ ) : x ­ y = 0 . Lập phương trình đường thẳng (d’) đối  xứng với đường thẳng (d) qua đường thẳng ( ∆ ) .  Câu 5 (1,0 điểm).   ­ 1 ­
  2. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): (x − 3)2 + (y + 1)2 = 9 .H·y  viết phương trình ®êng trßn (C’)  lµ ảnh của (C) qua phép vÞ tù t©m A(1;2) tØ sè k = -2. ĐÁP ÁN Câu 1 (2,0 điểm).  Cho điểm M(­1;­2) . Tìm ảnh của M : a) Qua phép đối xứng trục Ox. x' = x     Gọi  M = (x;y) và  M ' = ᄃOx (M) = (x ';y ') th× (0,5 điểm) y ' = −y x ' = x = −1      � � M '( −1;2)   (0,5 điểm) y ' = −y = 2 r b) Qua phép tịnh tiến theo  v = (−3; −4) .   Gọi  M = (x;y) và  M ' = Tvr (M) = (x ';y ') thì     uuuuur r     MM ' = v � (x '− x; y '− y) = ( −3; −4)      (0,5 điểm) �x '+ 1 = −3 �x ' = −4    � � �� � M '(−4; −6)    (0,5 điểm) �y '+ 2 = −4 �y ' = −6 Câu 2 (2,0 điểm).       Gọi  M = (x;y) và  M ' = Tvr (M) = (x ';y ') thì    uuuuur r      MM ' = v � (x '− x; y '− y) = ( −2;3)          (0,5 điểm) �x '− x = −2 �x = x '+ 2       � � ��    (0,5 điểm) �y '− y = 3 �y = y '− 3 V� M �(d) : 3x − 5y + 3 = 0 � 3(x '+ 2) − 5(y '− 3) + 3 = 0   (0,5 điểm)        � 3x '− 5y '+ 24 = 0 � (d') : 3x − 5y + 24 = 0   (0,5 điểm) Câu 3 (3,0 điểm).   + tᄃm I( − 1;3) ( C) :   Ta cã : ᄃ   (0,5 điểm) + bk R = 2 + tᄃm I ' ( C ') :  Gọi ảnh của (C) là ᄃ    (0,5 điểm) + bk : R'=R = 2  Khi ®ã :  I '= ᄃA (I) I '(3;1)    (1,0 điểm)  Do ®ã :  (C') : (x − 3)2 + (y − 1)2 = 4  (1,0 điểm)   Câu 4 (2,0 điểm).   Giải �x − 2y − 2 = 0 �x = −2 + Tìm giao của d và d’ bằng I(x;y) là nghiệm của hệ :  � �� � .I(­2;­2)   (0,5 điểm) �x − y = 0 �y = −2 +  Qua A(0;­1) + Trên d lấy điểm A (0; ­1) . Gọi  đường thẳng  (a) : � (a) : x + y + c = 0 +  ⊥ ∆  Vì (a) qua A nên ­1+ c = 0  c = 1 � (a) : x + y + 1 = 0   (0,5 điểm) ­ 2 ­
  3.  Gọi  H = (a) �∆ .Suy ra tọa độ của H là nghiệm của phương trình :  1 x=− x + y +1 = 0 2 � H(− 1 ; − 1 ) � �� x−y=0 1 2 2 y=− 2  Ta có :  H l �trung � i�m AB  nªn A '(−1;0) (0,5 điểm) +  Qua I(­2;­2) x+2 y+2  :  (d ') �A 'I : uuur � (d ') : = � 2x − y + 2 = 0 .  (0,5 điểm) +Vtcp:A ' I=(­1;­2) −1 −2 Câu 5 (1,0 điểm).   + tᄃm I(3; − 1) ( C) : Ta cã : ᄃ   (0,25 điểm) + bk R = 3 + tᄃm I ' ( C ') :  Gọi ảnh của (C) là ᄃ    (0,25 điểm) + bk R'= |-2|.R = 6 uuur uur  Khi ®ã :  I '= V(A,−2) (I) � AI ' = −2.AI � (x '− 1;y '− 2) = −2(2; −3)    (0,25 điểm)  x ' − 1 = −4 � � x ' = −3 �� �� � I '(−3;8) �y '− 2 = 6 �y' = 8               Vậy : Pt (C’): (x + 3)2 + (y − 8)2 = 36 .  (0,25 điểm) ­ 3 ­
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2