Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Thiêm

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
9
download

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Thiêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Thiêm là tài liệu ôn tập hiệu quả môn Toán hình dành cho các bạn học sinh lớp 10. Quan việc giải đề giúp các em hệ thống kiến thức hình học, nâng cao kỹ năng vẽ hình và giải toán chứng minh hình học. Chúc các em ôn tập kiểm tả đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Thiêm

HỌ VÀ TÊN:………………………………………………………………………………..Điểm:……………..<br /> Phần 1, Trắc nghiệm(2,5điểm)<br /> Câu<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> Đáp án<br /> x =2-2t<br /> Câu 1, Vectơ chỉ phương của đường thẳng d:<br /> là:<br /> y =2-t<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. u =(2;2)<br /> B. u =(2;1)<br /> C. u =(2;-1)<br /> D. u =(-2;1)<br /> Câu 2, Vectơ pháp tuyến của đường thẳng d’:x-3y+1=0 là:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. n =(3;-1)<br /> B. n =(1;1)<br /> C. n =(3;1)<br /> D. n (-3;-1)<br /> Câu 3, Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đường thẳng d: 4x-3y+1=0.<br /> A. (1;0)<br /> B. (0;1)<br /> C. (-1;-1)<br /> D. (1;1)<br /> <br /> Câu 4, Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm N(-2;3) và có vectơ chỉ phương u =(1;-4) là?<br /> x = -2+t<br /> x = -2-t<br /> x= -3+t<br /> x= -2+t<br /> A<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> y =3 +4t<br /> y= 3+4t<br /> y= -4t<br /> y= 3+4t<br /> Câu 5, Cho 2 điểm A(1;-4) và B(3;2). Viết phương trình qua 2 điểm AB.<br /> A. 3x-y+7=0<br /> B. -3x-y-7=0<br /> C. -3x+y-7=0<br /> D. 3x-y-7=0<br /> Câu 6, Đường thẳng nào song song với đường thẳng 2x+3y-2=0 và đi qua A(2;1).<br /> A.2x+3y+7=0<br /> B. 2x-3y+7=0<br /> C. 2x+3y-7=0<br /> D. -2x+3y+7=0<br /> Câu 7, Cho đường thẳng ∆: x= 3-5t<br /> có phương trình tổng quát là?<br /> y= 1+4t<br /> A. 4x+5y-17=0<br /> B. 4x-5y-17=0<br /> C. -4x-5y-17=0<br /> D. 4x+5y+17=0<br /> Câu 8, Tính cos giữa 2 đường thẳng d: x+2y- 2 =0 và d’:x-y=0 là:<br /> 10<br /> 5<br /> 2 5<br /> 3 10<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> 10<br /> 10<br /> 10<br /> 10<br /> Câu 9, Khoảng cách từ M(15;1) tới đường thẳng d:<br /> x= 2+3t là:<br /> y= t<br /> A. 5<br /> B. 10<br /> C. 10<br /> D. 5<br /> Câu 10, Viết phương trình đường thẳng đi qua I(-1;2) và vuông góc với đt d:2x-y+4=0.<br /> A. x+2y+3=0<br /> B. -x-2y-3=0<br /> C. -x+2y-3=0<br /> D. x+2y-3=0<br /> Phần 2, Tự luận(7,5 điểm):<br /> Câu 1 Cho ∆ABC, A(1;1). B(0;-2), C(4;2).<br /> a) Lập phương trình tổng quát của 3 cạnh AB, AC, BC.<br /> b) Lập phương trình tổng quát của 3 đường trung tuyến của ∆.<br /> c) Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng BC.<br /> d) Viết phương trình tổng quát của đường trung trực cạnh BC.<br /> Câu 2, Cho ∆ABC, C(-2;3) và 2 đường cao d và d’ có phương trình lần lượt là d:2x-y+1=0 và d’: x+y-4=0,<br /> (biết d’ đi qua B). Lập phương trình cạnh AB .<br /> Câu 3 Tìm k sao cho 2 đường thẳngd: y=kx+1 vàd’: x-y=0 tạo với nhau 1 góc 600.<br /> Bài làm:<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………....<br /> <br /> ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM.<br /> Phần 1, Trắc nghiệm(2,5điểm)<br /> Câu<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> Đáp án<br /> B<br /> A<br /> C<br /> Phần 2, Tự luận(7,5 điểm):<br /> Câu<br /> Ý<br /> Nội dung cần đạt<br /> 1<br /> a(1,5)<br /> (4,25điểm)<br /> <br /> b(1,5)<br /> <br /> c(0,75)<br /> d(0,5)<br /> 2<br /> (2,25)<br /> <br /> 4<br /> B<br /> <br /> 5<br /> D<br /> <br /> 6<br /> C<br /> <br /> 7<br /> A<br /> <br /> 8<br /> A<br /> <br /> 9<br /> B<br /> <br /> 10<br /> D<br /> Điểm<br /> <br /> A<br /> N<br /> <br /> F<br /> <br /> B<br /> M<br /> C<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> AB =(-1;-3) là VTCP u của đường thẳng AB  u  (1;3)  n  (3;1).<br /> PTTQ đường thẳng AB là: 3( x  1)  ( y  1)  0...........  3x-y-2=0<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> AC  (3;1) là VTCP u của đường thẳng AC  u  (3;1)  n  (1;3).<br /> PTTQ của đường thẳng AC là: (x-1)-3(y-1)=0……….  x-3y+2=0.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BC  (4;4) là VTCP u của đường thẳng BC  u  (1;1)  n  (1;1).<br /> PTTQ của đường thẳng BC là: (x-0)-(y+2)=0……….  x-y-2=0.<br /> Do M là trung điểm BC nên M(2;0).<br /> PTTQ của AM là(x-1)+(y-1)=0  x+y-2=0.<br /> 1 1<br /> Do N là trung điểm BA nên N( ;- ).<br /> 2 2<br /> 5<br /> 7<br /> 5<br /> 7<br /> PTTQ của CN là (x-4)- (y-2)  x - y -3=0.<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 5 3<br /> Do F là trung điểm AC nên F( ; ).<br /> 2 2<br /> 7<br /> 5<br /> 7 5<br /> PTTQ của BF là (x-0)- (y+2)=0  x- y-5=0.<br /> 2<br /> 2<br /> 2 2<br /> 11 2<br /> d(A,BC)=<br /> = 2<br /> 2<br />  <br /> Do trung trực của AC vg với AC và đi qua F(2,5;1,5) nên n tt= u =(3;1)<br /> PTTQ là: 3(x-2,5) +(y-1,5)=0  3x+y-9=0.<br /> A<br /> F<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0.25<br /> 0,25<br /> 0.25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> 0,75<br /> 0.25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> B<br /> H<br /> <br /> C<br /> <br /> Do C(-2;3) nên C  d.<br /> <br /> <br /> n BC= u AH=(1;2).<br /> PTTQ BC là(x-2)+2(y-3)=0  x+2y-4=0.<br /> <br /> <br /> n AC= u BF=(1;-1).<br /> PTTQ AC là (x+2)-(y-3)=0  x-y+5=0.<br /> B là giao điểm của BC và BF  B(4;0)<br /> A là giao điểm của AC và AH  A(4;9)<br /> PTTQ AB là:9(x-4)=0  x-4=0<br /> 3<br /> (1,00)<br /> <br /> 0,25<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> y=kx+1<br /> <br /> 600<br /> <br /> <br /> Từ y= kx+1  kx-y+1=0  n d=(k;-1)<br /> <br /> Từ x-y=0  n d’=(1;-1)<br /> Ta có<br />  <br /> n .n<br /> k 1<br /> k 1<br /> 1<br /> cos(d,d’)=  d d ' =<br /> <br />  cos 60 0 <br /> 2<br /> 2<br /> nd nd '<br /> 2<br /> k  1. 2<br /> 2k  2<br />  2 k  1 = 2k 2  2  ……….  k2+4k+1=0 <br /> <br /> x-y=0<br /> <br /> k= 3  2<br /> k=- 3  2<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản