intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hình học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Hùng Vương

Chia sẻ: Hao999 Hao999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
4
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hình học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Hùng Vương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hình học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Hùng Vương dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, với đề kiểm tra này các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề kiểm tra và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hình học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Hùng Vương

  1. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG MÔN TOÁN 10­ Năm học 2019 ­2020 Thời gian làm bài: 45 phút;  Mã đề thi  061 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh:..................................................................... L ớp: ............................. Hãy chọn câu đúng rồi đánh dấu chéo(X) vào bảng sau: Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điểm A B C D uuur uuur Câu 1: Cho tam giác đều ABC cạnh a, trọng tâm G.  GA + GB  là 3a 3 a 3 a 3 3a 3 A.  B.  C.  D.  2 3 2 4 r r r r Câu 2: Cho  a = ( −5;3) , b = ( 11; 6 ) . Véc­tơ  2a − b  có tọa độ là A. (1; 0) B. (­1; ­12) C. ( ­21; 0) D. (6; 3) Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A( ­1; 9), B( 10; ­17), C( 2; 10), D( ­9; 36). Khẳng định nào  sau đây là SAI uuur uuur uuur uuur A.  AB  cùng phương  CD B.  AB  ngược hướng  DC uuur uuur C. ABCD là hình bình hành D.  AB  ngược hướng CD Câu 4: Cho tam giác ABC có trọng tâm G, M là trung điểm của BC. Khi đó uuur 2 uuuur uuuur 2 uuur uuuur uuuur uuur 1 uuuur A.  AG = AM B.  AM = AG C.  AM = −3GM D.  AG = − GM 3 3 3 r Câu 5: Cho  ∆ABC . Số các véc­tơ khác  0 có điểm đầu, điểm cuối là đỉnh của  ∆ABC  là A. 4 B. 6 C. 7 D. 5 Câu 6: Cho 3 điểm A, B, C bất kì. Khẳng định nào sau là SAI uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A.  AB − CA = BC B.  AB + BC = AC C.  AC − AB = BC D.  AC + CB = AB Câu 7: Chọn câu ĐÚNG: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho M( ­5; 7), gọi  M 1 là điểm trên Ox sao cho  MM 1 ⊥ Ox A.  OM 1 = 5 B.  OM 1 = −7 C.  OM 1 = 7 D.  OM 1 = −5 Câu 8: Trong mặt phẳng tạo độ  Oxy, cho tam giác ABC có A( 5; ­2), B( 7; 3), C( ­9; 1). Tìm tọa độ  uur uur uur điểm I trên Ox sao cho  IA + 3IB − IC  là ngắn nhất �35 � � 35 � �15 � A.  I � ;0 � B.  I �− ;0� C.  I ( 2;0 ) D.  I � ; 0 � �3 � � 3 � �3 � r Câu 9: Véc­tơ đối của  a = ( −4; −11)  là r r r r A.  u = ( −11; −4 ) B.  u = ( 4; −11) C.  u = ( 4;11) D.  u = ( −4;11) Câu 10: Tìm trên Ox tọa độ điểm C sao cho A( ­5; 3), B( 7; ­5) thẳng hàng �1 � �1 � �1 � �1 � A.  C �− ;0 � B.  C � ; 0 � C.  C � ;0 � − ;0� D.  C � �3 � �3 � �2 � �2 �                                                Trang 1/2 ­ Mã đề thi 061
  2. r ( uuuur r ) Câu 11: Trên trục  O; e  cho  OM = 3e . Tìm khẳng định SAI A. M có tọa độ bằng 3 B.  OM = 3 uuuur r C. M có tung độ bằng 3 D.  OM  cùng hướng với  e uuuur Câu 12: Cho  ∆ABC , M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Số các véc­tơ đối của  MN  là A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 uuur Câu 13: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Véc­tơ bằng  OC  là uuur uuur uuur uuur A.  AO B.  CO C.  OA D.  AC Câu 14:  Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy, cho A( 5; 7), B( ­1; 6), C( 9; ­5).   Tạo  độ  điểm M thỏa:   uuuur uuur uuur AM − 2MB = 4 AC là � 19 13 � � 19 17 � �15 29 � � 19 29 � A.  M � − ; � B.  M � ; � C.  M � ; � D.  M � ; − � � 3 3� �3 3 � �3 3 � �3 3 � Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A( ­1; 10), B( ­5; 4). Tọa độ trung điểm I của AB là A. I( ­3; 7) B. I( ­4; 7) C. I( ­3; 6) D. I( ­4; 6) Câu 16: I là trung điểm của AB, M là điểm bất kì. Khẳng định nào là ĐÚNG uuur uuur uuur uuur uuur uuur uur uur r uuuur uuur r A.  MA + MB = MI B.  MA + MB = 2MI C.  IA + BI = 0 D.  AM + MB = 0 r 1r r r r 1 r r r Câu 17: Cho  u = i − 3 j , v = xi − j . Tìm x để  u  cùng phương  v 4 2 1 1 A. 4 B.  C. ­4 D.  − 24 24 Câu 18: Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây là SAI uuur uuur uuur uuur uuur r uuur uuur uuur uuur uuur A.  AB + AD = AC B.  AB + CD = 0 C.  AB + AC = AD D.  AB = DC Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có A ( ­1; 3), B( ­9; 11), C( ­5; ­17).   Tìm tọa dộ điểm D A. D( 3; ­9) B. D( 5; 25) C. D( 5; ­9) D. D( 3; ­25) r r r Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho  a = ( 7; −9 ) , b = ( 1;5 ) , c = ( −5;0 ) . Khi đó r 9 r 44 r r 44 r 9 r r 9 r 44 r r 9 r 44 r A.  b = − a − c B.  a = − b − c C.  a = − b − c D.  b = − c − a 5 25 25 5 5 25 5 25 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­                                                Trang 2/2 ­ Mã đề thi 061
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2