intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Trấn Biên

Chia sẻ: Hao999 Hao999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
6
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Trấn Biên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Trấn Biên sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Trấn Biên

  1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT TRÂN BIÊN ́ ­­­­oOo­­­­ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II NĂM 2019­2020 PHẦN THỰC HÀNH TIN HOC 12 Chu ý:   Tên trường được GẠCH DƯỚI và IN ĐẬM là được chỉ định khóa chính.  Ngày tháng nhập trong bảng ở định dạng Thang/Ngay/Nam.  Tạo thư mục có cấu trúc: HO_TEN_LOP của những học sinh tham gia vào làm  bài kiểm tra trong ổ đĩa D của máy tính. Câu 1 (5 điểm): Khởi động Microsoft Access, tạo cơ sở dữ liệu có tên là QLcanbo và lưu trữ  trong thư mục HO_TEN_LOP đã tạo ở trên có cấu trúc và mối quan hệ giữa các bảng cho dưới  đây: a. Bảng có tên là tbl_Phongban có cấu trúc được mô tả: Tên trường (field name) Kiểu dữ liệu (data type) Mô tả (description) PhongbanID Text Mã phòng ban Tenphongban Text Tên phòng ban b. Bảng có tên là tbl_Chucvu có cấu trúc được mô tả: Tên trường (field name) Kiểu dữ liệu (data type) Mô tả (description) ChucvuID Text Mã chức vụ Tenchucvu Text Tên chức vụ Phucapcv Number Phụ cấp chức vụ c. Bảng có tên là tbl_Canbo có cấu trúc được mô tả: Tên trường (field name) Kiểu dữ liệu (data type) Mô tả (description) CanboID Text Mã cán bộ PhongbanID Text Mã phòng ban ChucvuID Text Mã chức vụ Hoten Text Họ và tên cán bộ Ngaysinh Date/time Ngày sinh của cán bộ Gioitinh Yes/No Yes là Nam, No là Nữ Hesoluong Number Hệ số lương d. Thực hiện tạo liên kết giữa các bảng như sau:
  2. e. Thực hiện nhập dữ liệu cho các bảng như sau:   Câu 2 (5 điểm): Sử dụng chức năng Create Query In Desgin View để thực hiện tạo các query  sau: a. Hiển thị danh sách cán bộ gồm các thông tin: Mã cán bộ, Họ tên, ngày sinh. Thực hiện  lưu query với tên là qr_cau2a. b. Liệt kê danh sách chức vụ  gồm các thông tin:  Mã chức vụ, Tên chức vụ, Phụ  cấp  chức vụ và thực hiện sắp xếp theo chiều giảm dần của Phụ cấp chức vụ. Thực hiện   lưu quey với tên là qr_Cau2b. c. Liệt kê danh sách cán bộ của những cán bộ có hệ số lương >= 2.34 gồm các thông tin:   Họ   tên   cán   bộ,   Ngày   sinh,   Tên   phòng   ban,   Hệ   số   lương   (Sử   dụng   2   bảng  tbl_Phongban và tbl_Canbo). Thực hiện lưu query với tên là qr_Cau2c. d. Sử dụng hai bảng tbl_phongban và tbl_canbo, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các  phòng ban (theo tên phòng ban) cùng số lượng cán bộ có trong phòng ban đó. Thực hiện  lưu query với tên là qr_Cau2d. e. Tạo bảng lương của từng cán bộ trong công ty gồm các thông tin sau: Họ tên cán bộ,  Ngày sinh, giới tính, Lương, Thực Lĩnh (sử  dụng 3 bảng tbl_Phongban, tbl_Chucvu,   tbl_Canbo) biết:  Lương = Hệ số lương * 540000.  Thực Lĩnh = Lương + Phụ cấp chức vụ. Thực hiện lưu query với tên là qr_Cau2e.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2