intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - THPT Trường Chinh (có đáp án)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
36
lượt xem
3
download

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - THPT Trường Chinh (có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Vật lý - THPT Trường Chinh (có đáp án) sau đây để biết được cấu trúc đề kiểm tra cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề kiểm tra. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn kiểm tra hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - THPT Trường Chinh (có đáp án)

  1. TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT số 2 HK II Năm học 2018-2019 Họ và tên:…………………............... lớp:12C MÔN: VẬT LÝ LỚP 12 (Chương trình chuẩn) I. TRẮC NGHIỆM: (9điểm – 0,36đ/câu) Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động trong mạch LC: A. Điện tích của tụ và cường độ dòng điện trong mạch biến đổi điều hòa theo thời gian với cùng tần số .  B. Điện tích tức thời của tụ sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc . 2 C. Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch là năng lượng điện từ của mạch. D. Mạch được xem là mạch dao động lý tưởng khi điện trở của mạch rất nhỏ( coi như bằng không). 1 Câu 2: Đại lượng được xác định bằng là đại lượng nào của mạch dao động LC? 2 LC A. Chu kỳ riêng B.Tần số góc riêng C. Tần số riêng D. Năng lượng điện từ Câu 3: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=5000 (nH) và một tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động của mạch là 2.10-3(s). Điện dung của tụ là: A. 0,02F B.0,03F C. 0,04F D. 0,05F Câu 4: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 5cos2000t (mA). Tụ điện có điện dung 5  F . Độ tự cảm của cuộn dây là: A. 0,02H B.0,03H C. 0,04H D. 0,05H Câu 5: Năng lượng điện từ của một mạch dao động có giá trị 5.10-13J . Năng lượng điện trường tại thời điểm năng lượng từ trường bằng 1,25.10-13J là: A. 3,75.10-13J B. 1,25.10-13J C. 3,25.10-13J D. Không đủ dữ kiện để tính Câu 6: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra: A. Chất Rắn B. Chất Lỏng C. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp D. Khí hay hơi ở áp suất cao Câu 7: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 4cos2000t ( mA). Điện tích cực đại trên tụ là: A. 2.10-3C B. 8.103 C C. 2.10-6C D. 8.10-6 C Caâu 8. Khi moät ñieän tröôøng bieán thieân theo thôøi gian seõ sinh ra : A. moät doøng ñieän. B. moät ñieän tröôøng xoaùy. C. doøng ñieän vaø ñieän tröôøng xoaùy. D. moät töø tröôøng . Caâu 9. Một chùm sáng đơn sắc có bước sóng 0,5  m trong chân không. Tần số của chùm sáng đó trong nước 4 có chiếc suất là: A. 1,5.102Hz B. 8.1014Hz C. 6.1014Hz D. 4.1014Hz 3 Câu 10: Choïn caâu sai. Soùng ñieän töø laø : A. điện từ trường lan truyền trong không gian B. do ñieän tích đứng yên phát ra C. sóng ngang D. sóng coù vaän toác truyeàn soùng baèng vaän toác aùnh saùng. Câu 11. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  . Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,75mm. Người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng bậc hai là 2,4mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: A. 0,75 m B. 0,5 m C. 0,6 m D. 0,45 m Câu 12: Chọn câu sai trong các câu sau: A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. B. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có tần số ( bước sóng) khác nhau. C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc và không bị tán sắc khi qua lăng kính. D. Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc. Câu 13: Trong thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, nếu giữ nguyên khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ hai khe tới màn thì hệ vân giao thoa sẽ thay đổi như thế nào khi thay nguồn sáng laze màu đỏ bằng nguồn sáng laze màu tím. A. Khoảng vân giảm xuống B. khoảng vân tăng lên C. Không thay đổi D. không thể xác định được Câu 14: Mạch dao động của máy phát sóng vô tuyến gồm cuộn dây thuần cảm L = 10-3/ (H) và tụ C = 10-9/ (F). Hỏi sóng phát ra có bước sóng bao nhiêu ? A. 6m. B. 60m. C. 600 m D. 6 Km
  2. Câu 15: trong sơ đồ khối của máy phát thanh đơn giản không có bộ bộ phận nào sau đây: A Ăngten B. Mạch khuếch đại C. Mạch biến điệu D. mạch tách sóng. Câu 16: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn: A. đơn sắc. B. cùng cường độ sáng. C. cùng màu sắc. D. kết hợp. Câu 17: Trong các công thức sau, công thức nào dùng để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa ánh sáng bằng khe Young: D D D D A. x = 2k  B. x = k C. x = k  D. x = ( k + 1) a 2a a a Câu 18: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  =0,5 m . Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5mm. Khoảng cách từ vân sáng giữa đến vân sáng bậc 4 là : A. 3mm B. 0,2mm C. 8mm D. 4mm Câu 19: Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím, đó là vì: A. Vận tốc ánh sáng đỏ trong thủy tinh nhoû hơn so với ánh sáng tím. B. Tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn tần số của ánh sáng tím. C. Chỉ có lăng kính mới có khả năng làm tán sắc ánh sáng. D. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn ánh sáng tím. Câu 20: Thöc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 1,5 mm, caùch maøn 2m.Nguoàn saùng phaùt böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng  = 0,48 m. Khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 2 vaø vaân toái thöù 4 naèm cuøng beân vôùi vaân trung taâm là: A. 0,96 mm B. 2,24 mm C. 2,64 mm D. 3,18 mm Câu 21: Loại sóng vô tuyến nào có thể xuyên qua tầng điện li? A. sóng trung. B. sóng ngắn. C. sóng dài. D. sóng cực ngắn. Câu 22: Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 0,5 mm; caùch maøn quan saùt 2 m. Aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 0,5m. Ñieåm M caùch vaân saùng trung taâm 7mm thuoäc vaân tối hay vân sáng thöù maáy tính từ vân sáng trung tâm ? A. Vaân toái thöù 3 B. Vaân saùng bậc 3 C. Vaân saùng bậc 4 D. Vaân toái thöù 4 Câu 23: Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 0,5 mm; caùch maøn quan saùt một khoảng D. Aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 0,5m. Ñieåm M caùch vaân trung taâm 10mm là một vân sáng bậc 5. Khoảng cách từ hai khe đến màn là: A. 1m B. 1,5m C. 2m D. 1,25m Câu 24: Thöc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young. Khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 3 vaø vaân sáng bậc 13 naèm cuøng beân vôùi vaân trung taâm là 20mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 4 khi chúng ở về hai phía khác nhau của vân trung tâm là: A. 6mm B. 12mm C. 8mm D. 10mm Câu 25: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  = 0,75 m . Khoảng cách từ hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Vị trí vân tối thứ tư trên màn kể từ vân sáng trung tâm cách vân trung tâm một khoảng là : A. 5,25mm B. 3,5mm C. 4,25mm D. 5mm II. TỰ LUẬN: (1đ) Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng λ = 0,6μm, a = 2mm, D = 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 12,5mm. a/ Tìm khoảng vân giao thoa? b/ Trên màn quan sát được bao nhiêu vân sáng? .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................
  3. .................................................................................................................................................................................. TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT số 2 HK II Năm học 2018-2019 Họ và tên:…………………............... lớp:12C MÔN: VẬT LÝ LỚP 12 ( Chương trình chuẩn) I. TRẮC NGHIỆM: (9điểm – 0,36đ/câu) Câu 1: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = Io cos2000t (A). Điện tích trên tụ có biểu thức nào sau  đây là đúng: A .q = qo cos2000t (C) B. q = qo cos(2000t - ) ( C) 2  C.q = qo cos(2000t +) ( C) D.q = qo cos (2000t +  )( C) 2 Câu 2: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 5cos2000t ( mA). Điện tích cực đại trên tụ là: A. 25.10-5C B. 8.103 C C. 2,5.10-3C D. 8.10-6 C Caâu 3. Thöc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 1,5 mm, caùch maøn 2m.Nguoàn saùng phaùt böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng  = 0,48 m. Khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 2 vaø vaân toái thöù 4 naèm cuøng beân vôùi vaân trung taâm là: A. 0,96 mm B. 2,24 mm C. 2,64 mm D. 3,18 mm Caâu 4. Choïn caâu sai veà tính chaát cuûa soùng ñieän töø A. Soùng ñieän töø truyeàn ñöôïc caû trong chaân khoâng . B. Điện trường và từ trường tại một điểm luôn ngược pha với nhau.   C. Khi soùng ñieän töø lan truyeàn, caùc vectô E vaø B luoân vuoâng goùc nhau vaø vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng. D. Vaän toác truyeàn cuûa soùng ñieän töø trong chaân khoâng baèng vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng. Câu 5: Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 0,5 mm; caùch maøn quan saùt 2 m. Aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 0,5m. Ñieåm M caùch vaân saùng trung taâm 7mm thuoäc vaân tối hay vân sáng thöù maáy tính từ vân sáng trung tâm ? A. Vaân toái thöù 3 B. Vaân saùng bậc 3 C. Vaân saùng bậc 4 D. Vaân toái thöù 4 Câu 6: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  = 0,75 m . Khoảng cách từ hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Vị trí vân tối thứ tư trên màn kể từ vân sáng trung tâm cách vân trung tâm một khoảng là :A. 5,25mm B. 3,5mm C. 4,25mm D. 5mm Câu 7: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra: A. Chất Rắn B. Chất Lỏng C. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp D. Khí hay hơi ở áp suất cao Câu 8: Thöc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young. Khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 3 vaø vaân sáng bậc 13 naèm cuøng beân vôùi vaân trung taâm là 20mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 4 khi chúng ở về hai phía khác nhau của vân trung tâm là: A. 6mm B. 12mm C. 8mm D. 10mm Câu 9: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại. A. Cùng bản chất là sóng điện từ. B. Đều có tác dụng lên kính ảnh. C. Tia X có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại. D. Có khả năng gây phát quang cho một số chất. Câu 10: Trong thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, nếu giữ nguyên khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ hai khe tới màn thì hệ vân giao thoa sẽ thay đổi như thế nào khi thay nguồn sáng laze màu đỏ bằng nguồn sáng laze màu tím. A. Khoảng vân giảm xuống B. khoảng vân tăng lên C. Không thay đổi D. không thể xác định được Câu 11: Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 0,5 mm; caùch maøn quan saùt một khoảng D. Aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 0,5m. Ñieåm M caùch vaân trung taâm 10mm là một vân sáng bậc 5. Khoảng cách từ hai khe đến màn là: A. 1m B. 1,5m C. 2m D. 1,25m Câu 12: Đại lượng được xác định bằng 2 LC là đại lượng nào của mạch dao động LC? A. Chu kỳ riêng B.Tần số góc riêng C. Tần số riêng D. Năng lượng điện từ
  4. Câu 13: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=5000 (nH) và một tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động của mạch là 4.10-3(s). Điện dung của tụ là: A. 0,05F B.0,06F C. 0,07F D. 0,08F Câu 14: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 5cos1000t (mA). Tụ điện có điện dung 4  F . Độ tự cảm của cuộn dây là: A. 0,25H B.0,03H C. 0,04H D. 0,05H Câu 15: Năng lượng điện từ của một mạch dao động có giá trị 5.10-13J . Năng lượng điện trường tại thời điểm năng lượng từ trường bằng 1,25.10-13J là: A. 3,75.10-13J B. 1,25.10-13J C. 3,25.10-13J D. Không đủ dữ kiện để tính Câu 16: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn: A. đơn sắc. B. cùng cường độ sáng. C. cùng màu sắc. D. kết hợp. Câu 17: Trong các công thức sau, công thức nào dùng để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa ánh sáng bằng khe Young: D D D D A. x = 2k  B. x = k C. x = k  D. x = ( k + 1) a 2a a a Câu 18: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  =0,5 m . Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5mm. Khoảng cách từ vân sáng giữa đến vân sáng bậc 4 là : A. 3mm B. 0,2mm C. 8mm D. 4mm Câu 19: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  . Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,75mm. Người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng bậc hai là 2,4mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: A. 0,75 m B. 0,5 m C. 0,6 m D. 0,45 m Câu 20: Loại sóng vô tuyến nào có thể xuyên qua tầng điện li? A. sóng trung. B. sóng ngắn. C. sóng dài. D. sóng cực ngắn. Câu 21. trong sơ đồ khối của máy thu thanh đơn giản không có bộ bộ phận nào sau đây: A. Ăngten B. Mạch khuếch đại C. Mạch biến điệu D. mạch tách sóng. Câu 22: Một chùm sáng đơn sắc có bước sóng 0,4  m trong chân không. Tần số của chùm sáng đó trong nước 4 có chiếc suất là: A. 1015Hz B 109Hz C. 4.1014Hz D. 8.1014Hz 3 Câu 23: Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím, đó là vì: A. Vận tốc ánh sáng đỏ trong thủy tinh nhoû hơn so với ánh sáng tím. B. Tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn tần số của ánh sáng tím. C. Chỉ có lăng kính mới có khả năng làm tán sắc ánh sáng. D. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn ánh sáng tím. Câu 24: Mạch dao động của máy phát sóng vô tuyến gồm cuộn dây thuần cảm L = 2.10-3/ (H) và tụ điện C = 2.10-9/ (F). Hỏi sóng phát ra có bước sóng bao nhiêu ? A. 12m. B. 120m. C. 1200 m D. 12 Km Câu 25: Chọn câu sai trong các câu sau: A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. B. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có tần số ( bước sóng) khác nhau. C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc và không bị tán sắc khi qua lăng kính. D. Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc. II. TỰ LUẬN: (1đ) Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng λ = 0,45μm, a = 1,5mm, D = 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 12,5mm. a/ Tìm khoảng vân giao thoa? b/ Trên màn quan sát được bao nhiêu vân tối? .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................
  5. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT số 2 HK II Năm học 2018-2019 Họ và tên:…………………............... lớp:12C MÔN: VẬT LÝ LỚP 12 ( Chương trình chuẩn) I. TRẮC NGHIỆM: (9điểm – 0,36đ/câu) Câu 1: Một chùm sáng đơn sắc có bước sóng 0,5  m trong chân không. Tần số của chùm sáng đó trong nước có 4 chiếc suất là: A. 1,5.102Hz B. 8.1014Hz C. 6.1014Hz D. 4.1014Hz 3 Câu 2:Thöc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 1,5 mm, caùch maøn 2m.Nguoàn saùng phaùt böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng  = 0,48 m. Khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 2 vaø vaân toái thöù 4 naèm cuøng beân vôùi vaân trung taâm là: A. 0,96 mm B. 2,24 mm C. 2,64 mm D. 3,18 mm Câu 3: Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 0,5 mm; caùch maøn quan saùt 2 m. Aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 0,5m. Ñieåm M caùch vaân saùng trung taâm 7mm thuoäc vaân tối hay vân sáng thöù maáy tính từ vân sáng trung tâm ? A. Vaân toái thöù 3 B. Vaân saùng bậc 3 C. Vaân saùng bậc 4 D. Vaân toái thöù 4 Câu 4: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra:: A. Chất Rắn B. Chất Lỏng C. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp D. Khí hay hơi ở áp suất cao Câu 5: Thöc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young. Khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 3 vaø vaân sáng bậc 13 naèm cuøng beân vôùi vaân trung taâm là 20mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 4 khi chúng ở về hai phía khác nhau của vân trung tâm là: A. 6mm B. 12mm C. 8mm D. 10mm Câu 6: Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 0,5 mm; caùch maøn quan saùt một khoảng D. Aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 0,5m. Ñieåm M caùch vaân trung taâm 10mm là một vân sáng bậc 5. Khoảng cách từ hai khe đến màn là: A. 1m B. 1,5m C. 2m D. 1,25m 1 Câu 7: Đại lượng được xác định bằng là đại lượng nào của mạch dao động LC? LC A. Chu kỳ riêng B. Tần số góc riêng C. Tần số riêng D. Năng lượng điện từ Câu 8: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L= 2000 (nH) và một tụ điện có điện dung C . Chu kì dao động của mạch là 2.10-3(s). Điện dung của tụ là: A. 0,02F B.0,03F C. 0,04F D. 0,05F Câu 9: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 5cos1000t ( mA) . Tụ điện có điện dung 5  F . Độ tự cảm của cuộn dây là: A. 0,5H B. 0,4H C. 0,3H D. 0,2H Câu 10: Năng lượng điện từ của một mạch dao động có giá trị 5.10 J . Năng lượng điện trường tại thời điểm -13 năng lượng từ trường bằng 1,25.10-13J là: A. 3,75.10-13J B. 1,25.10-13J C. 3,25.10-13J D. Không đủ dữ kiện để tính Câu 11: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn: A. đơn sắc. B. cùng cường độ sáng. C. cùng màu sắc. D. kết hợp. Câu 12: Trong các công thức sau, công thức nào dùng để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa ánh sáng bằng khe Young: D D D D A. x = 2k  B. x = k C. x = k  D. x = ( k + 1) a 2a a a Câu 13: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  =0,5 m . Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5mm. Khoảng cách từ vân sáng giữa đến vân sáng bậc 4 là : A. 3mm B. 0,2mm C. 8mm D. 4mm
  6. Câu 14: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  . Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,75mm. Người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng bậc hai là 2,4mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: A. 0,75 m B. 0,5 m C. 0,6 m D. 0,45 m Câu 15: Trong thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, nếu giữ nguyên khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ hai khe tới màn thì hệ vân giao thoa sẽ thay đổi như thế nào khi thay nguồn sáng laze màu đỏ bằng nguồn sáng laze màu tím. A. Khoảng vân giảm xuống B. khoảng vân tăng lên C. Không thay đổi D. không thể xác định được Câu 16: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 3cos2000t ( mA) .Điện tích cực đại trên tụ là: A. 1,5.10-3C B. 8.103 C C. 1,5.10-6C D. 8.10-6 C Caâu 17. Khi moät ñieän tröôøng bieán thieân theo thôøi gian seõ sinh ra : A. moät doøng ñieän. B. moät ñieän tröôøng xoaùy. C. doøng ñieän vaø ñieän tröôøng xoaùy. D. moät töø tröôøng . Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động trong mạch LC: A. Điện tích của tụ và cường độ dòng điện trong mạch biến đổi điều hòa theo thời gian với cùng tần số .  B. Điện tích tức thời của tụ sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc . 2 C. Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch là năng lượng điện từ của mạch. D. Mạch được xem là mạch dao động lý tưởng khi điện trở của mạch rất nhỏ( coi như bằng không). Câu 19: Loại sóng vô tuyến nào có thể xuyên qua tầng điện li? A. sóng trung. B. sóng ngắn. C. sóng dài. D. sóng cực ngắn. Câu 20. trong sơ đồ khối của máy phát thanh đơn giản không có bộ bộ phận nào sau đây: A Ăngten B. Mạch khuếch đại C. Mạch biến điệu D. mạch tách sóng. Câu 21: Chọn câu sai trong các câu sau: A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. B. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có tần số ( bước sóng) khác nhau. C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc và không bị tán sắc khi qua lăng kính. D. Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc. Câu 22: Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím, đó là vì: A. Vận tốc ánh sáng đỏ trong thủy tinh nhoû hơn so với ánh sáng tím. B. Tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn tần số của ánh sáng tím. C. Chỉ có lăng kính mới có khả năng làm tán sắc ánh sáng. D. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn ánh sáng tím. Câu 23: Mạch dao động của máy phát sóng vô tuyến gồm cuộn dây thuần cảm L = 10-5/ (H) và tụ C = 10-9/ (F). Hỏi sóng phát ra có bước sóng bao nhiêu ? A. 6m. B. 60m. C. 600 m D. 6 Km Caâu 24. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  = 0,75 m . Khoảng cách từ hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Vị trí vân tối thứ tư trên màn kể từ vân sáng trung tâm cách vân trung tâm một khoảng là : A. 5,25mm B. 3,5mm C. 4,25mm D. 5mm Câu 25: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại. A. Cùng bản chất là sóng điện từ. B. Đều có tác dụng lên kính ảnh. C. Tia X có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại. D. Có khả năng gây phát quang cho một số chất. II. TỰ LUẬN: (1đ) Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng λ = 0,45μm, a = 2mm, D = 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 12,5mm. a/ Tìm khoảng vân giao thoa? b/ Trên màn quan sát được bao nhiêu vân sáng? .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................
  7. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT số 2 HK II Năm học 2018-2019 Họ và tên:…………………............... lớp:12C MÔN: VẬT LÝ LỚP 12 ( Chương trình chuẩn) I. TRẮC NGHIỆM: (9điểm – 0,36đ/câu) Câu 1: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  . Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,75mm. Người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng bậc hai là 2,4mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: A. 0,75 m B. 0,5 m C. 0,6 m D. 0,45 m Câu 2. trong sơ đồ khối của máy phát thanh đơn giản không có bộ bộ phận nào sau đây: A Ăngten B. Mạch khuếch đại C. Mạch biến điệu D. mạch tách sóng. Câu 3: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  =0,5 m . Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5mm. Khoảng cách từ vân sáng giữa đến vân sáng bậc 4 là : A. 3mm B. 0,2mm C. 8mm D. 4mm Câu 4: Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím, đó là vì: A. Vận tốc ánh sáng đỏ trong thủy tinh nhoû hơn so với ánh sáng tím. B. Tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn tần số của ánh sáng tím. C. Chỉ có lăng kính mới có khả năng làm tán sắc ánh sáng. D. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn ánh sáng tím. Câu 5: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 5cos1000t ( mA) . Tụ điện có điện dung 2  F . Độ tự cảm của cuộn dây là: A. 5H B.0,5H C. 0,2H D. 0,05H Câu 6: Năng lượng điện từ của một mạch dao động có giá trị 5.10 J . Năng lượng điện trường tại thời điểm năng -13 lượng từ trường bằng 1,25.10-13J là: A. 3,75.10-13J B. 1,25.10-13J C. 3,25.10-13J D. Không đủ dữ kiện để tính Câu 7: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn: A. đơn sắc. B. cùng cường độ sáng. C. cùng màu sắc. D. kết hợp. Câu 8: Trong các công thức sau, công thức nào dùng để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa ánh sáng bằng khe Young: D D D D A. x = 2k  B. x = k C. x = k  D. x = ( k + 1) a 2a a a Câu 9: Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 0,5 mm; caùch maøn quan saùt một khoảng D. Aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 0,5m. Ñieåm M caùch vaân trung taâm 10mm là một vân sáng bậc 5. Khoảng cách từ hai khe đến màn là: A. 1m B. 1,5m C. 2m D. 1,25m Câu 10: Thöc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young. Khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 3 vaø vaân sáng bậc 13 naèm cuøng beân vôùi vaân trung taâm là 20mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 4 khi chúng ở về hai phía khác nhau của vân trung tâm là: A. 6mm B. 12mm C. 8mm D. 10mm Câu 11: Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 0,5 mm; caùch maøn quan saùt 2 m. Aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 0,5m. Ñieåm M caùch vaân saùng trung taâm 7mm thuoäc vaân tối hay vân sáng thöù maáy tính từ vân sáng trung tâm ? A. Vaân toái thöù 3 B. Vaân saùng bậc 3 C. Vaân saùng bậc 4 D. Vaân toái thöù 4 Câu 12: Chọn câu sai trong các câu sau: A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. B. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có tần số ( bước sóng) khác nhau. C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc và không bị tán sắc khi qua lăng kính. D. Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.
  8. Câu 13: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = Io cos2000t (A). Điện tích trên tụ có biểu thức nào sau  đây là đúng: A .q = qo cos2000t (C) B. q = qo cos(2000t - ) ( C) 2  C.q = qo cos(2000t + ) ( C) D.q = qo cos (2000t +  )( C) 2 Câu 14: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=3000 (nH) và một tụ điện có điện dung C . Chu kì dao động của mạch là 2.10-3(s). Điện dung của tụ là: A. 0,02F B.0,03F C. 0,04F D. 0,05F Câu 15: Loại sóng vô tuyến nào có thể xuyên qua tầng điện li? A. sóng trung. B. sóng ngắn. C. sóng dài. D. sóng cực ngắn. Câu 16: Đại lượng được xác định bằng 2 LC là đại lượng nào của mạch dao động LC? A. Chu kỳ riêng B.Tần số góc riêng C. Tần số riêng D. Năng lượng điện từ Câu 17: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 6cos2000t ( mA). Điện tích cực đại trên tụ là: A. 3.10-3C B. 8.103 C C. 8.10-6 C D. 3.10-6C Caâu 18. Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra: A. Chất Rắn B. Chất Lỏng C. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp D. Khí hay hơi ở áp suất cao Câu 19: Thöc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 1,5 mm, caùch maøn 2m.Nguoàn saùng phaùt böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng  = 0,48 m. Khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 2 vaø vaân toái thöù 4 naèm cuøng beân vôùi vaân trung taâm là: A. 0,96 mm B. 2,24 mm C. 2,64 mm D. 3,18 mm Câu 20: Mạch dao động của máy phát sóng vô tuyến gồm cuộn dây thuần cảm L = 2.10-5/ (H) và tụ điện có C = 2.10-9/ (F). Hỏi sóng phát ra có bước sóng bao nhiêu ? A. 12m. B. 120m. C. 1200 m D. 12 Km Caâu 21. Choïn caâu sai veà tính chaát cuûa soùng ñieän töø A. Soùng ñieän töø truyeàn ñöôïc caû trong chaân khoâng . B. Điện trường và từ trường tại một điểm luôn ngược pha với nhau.   C. Khi soùng ñieän töø lan truyeàn, caùc vectô E vaø B luoân vuoâng goùc nhau vaø vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng. D. Vaän toác truyeàn cuûa soùng ñieän töø trong chaân khoâng baèng vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng. Câu 22: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại. A. Cùng bản chất là sóng điện từ. B. Đều có tác dụng lên kính ảnh. C. Có khả năng gây phát quang cho một số chất. D. Tia X có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại. Câu 23: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  = 0,75 m . Khoảng cách từ hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Vị trí vân tối thứ tư trên màn kể từ vân sáng trung tâm cách vân trung tâm một khoảng là : A. 5,25mm B. 3,5mm C. 4,25mm D. 5mm Câu 24: Trong thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, nếu giữ nguyên khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ hai khe tới màn thì hệ vân giao thoa sẽ thay đổi như thế nào khi thay nguồn sáng laze màu đỏ bằng nguồn sáng laze màu tím. A. Khoảng vân giảm xuống B. khoảng vân tăng lên C. Không thay đổi D. không thể xác định được Câu 25: Một chùm sáng đơn sắc có bước sóng 0,4  m trong chân không. Tần số của chùm sáng đó trong nước 4 có chiếc suất là: A. 15.1010Hz B. 1015Hz C. 6.1014Hz D. 8.1014Hz 3 II. TỰ LUẬN: (1đ) Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng λ = 0,55μm, a = 2mm, D = 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 12,5mm. a/ Tìm khoảng vân giao thoa? b/ Trên màn quan sát được bao nhiêu vân tối? .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................
  9. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2