intTypePromotion=3

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 nâng cao năm 2017 - THPT Chu Văn An - Mã đề 358

Chia sẻ: Lê 11AA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 nâng cao năm 2017 - THPT Chu Văn An - Mã đề 358

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 nâng cao năm 2017 - THPT Chu Văn An - Mã đề 358 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì kiểm tra 1 tiết sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 nâng cao năm 2017 - THPT Chu Văn An - Mã đề 358

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN<br /> Năm học 2016 - 2017<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT<br /> MÔN: HÓA HỌC 11_CT CHUẨN_BÀI 1<br /> Thời gian: 45 phút (30 câu trắc nghiệm)<br /> Mã đề thi 358<br /> Họ, tên thí sinh:..........................................................................................Số báo danh:................................<br /> Câu 1: Trường hợp nào sau đây có xảy ra phản ứng trao đổi ion:<br /> A. MgCl2 + K2SO4.<br /> B. NaCl + AgNO3.<br /> C. HBr + Ba(NO3)2.<br /> D. Ca(NO3)2 + NaCl.<br /> Câu 2: Trộn hai dung dịch X là AlCl3 và dung dịch Y là Na2CO3 vào nhau có hiện tượng gì xảy ra<br /> A. Có kết tủa trắng xuất hiện<br /> B. có hiện tượng sủi bọt khí<br /> C. Có kết tủa xanh và sủi bọt khí<br /> D. Có kết tủa keo trắng và sủi bọt khí<br /> Câu 3: Trộn 20 ml dung dịch HCl 0,05M với 20 ml dung dịch H2SO4 0,075M thu được 40ml dung dịch<br /> X. Dung dịch X có pH bằng:<br /> A. 1,5.<br /> B. 1.<br /> C. 3.<br /> D. 2.<br /> Câu 4: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 200 ml dung dịch X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì<br /> có 46,6 gam một kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 13,44 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ<br /> mol/l của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X là<br /> A. 2M và 1,2M.<br /> B. 1M và 2M.<br /> C. 2M và 2M.<br /> D. 1M và 1M.<br /> Câu 5: Các ion nào sau đây tồn tại đồng thời trong một dung dịch?<br /> A. Fe3+, Na+, NO3-, OH-.<br /> B. Fe3+, Na+, Cl-, OH-.<br /> +<br /> 3+<br /> C. Na , Fe , Cl , NO3 .<br /> D. Ag+, Na+, NO3-, Cl-.<br /> Câu 6: Cho dung dịch NaOH có dư tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2. Tìm phương trình ion rút gọn<br /> của phản ứng này.<br /> A. OH- +<br /> →<br /> + H2 O<br /> 2+<br /> B. Ba + 2<br /> → Ba(OH)2<br /> 2+<br /> C. Ba + 2<br /> +2<br /> → BaCO3 +<br /> + 2H2O<br /> 2+<br /> D. Ba +<br /> +<br /> → BaCO3 + H2O<br /> Câu 7: Chỉ ra phản ứng viết sai trong các phản ứng sau đây?<br /> A. Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl<br /> B. FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S<br /> C. FeS + ZnCl2  ZnS + FeCl2<br /> D. 2HCl + Mg(OH)2  MgCl2 + 2H2O<br /> Câu 8: Dung dịch Ba(OH)2 0,005M có pH là:<br /> A. 12.<br /> B. 2.<br /> C. 11,7.<br /> D. 2,3.<br /> Câu 9: Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là:<br /> A. H2 SO4, KHSO4, HF, Na2CO3.<br /> B. HF, H2SO4, Na2CO3, KHSO4.<br /> C. HF, KHSO4 , H2SO4, Na2CO3.<br /> D. KHSO4, HF, H2SO4, Na2CO3.<br /> Câu 10: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, các dung dịch đều<br /> tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:<br /> A. HNO3, NaCl, Na2SO4.<br /> B. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.<br /> C. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.<br /> D. HNO3, Ca(OH)2, Na2SO4 , Mg(NO3)2.<br /> Câu 11: Nồng độ mol/l của ion<br /> trong dung dịch AlCl3 0,3M là<br /> A. 0,6M<br /> B. 0,9M<br /> C. 0,15M<br /> D. 0,3M<br /> 2+<br /> +<br /> Câu 12: Trong dung dịch B có chứa: 0,1mol Ba ; 0,1mol K ; 0,1 mol NO3 ; a mol Cl-. Khối lượng của<br /> muối trong dung dịch B là:<br /> A. 35,5 gam<br /> B. 3,09 gam<br /> C. 3,55 gam<br /> D. 30,9 gam<br /> Câu 13: Trong các dung dịch sau: K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S . Số dung dịch có<br /> pH> 7 là:<br /> A. 2<br /> B. 4<br /> C. 1<br /> D. 3<br /> Trang 1/1 - Mã đề thi 358<br /> <br /> Câu 14: Độ dẫn điện của chất nào sau đây là mạnh nhất: KNO3 1M, NaNO3 1M, NaCl 1M, Na2SO4 1M<br /> A. KNO3<br /> B. NaNO3<br /> C. NaCl<br /> D. Na2SO4<br /> Câu 15: Trong dãy các chất dưới đây, dãy nào gồm tất cả các chất đều là chất điện li mạnh?<br /> A. CaCO3, MgSO4, CH3COOH.<br /> B. H2O, Ca(OH)2, AlCl3.<br /> C. KCl, Ba(OH)2, Al(NO3)3.<br /> D. H2S, NaCl , BaSO4.<br /> Câu 16: Cho 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là NaCl, CH3COONa, CH3COOH, H2SO4. Dung dịch có<br /> độ dẫn điện lớn nhất là<br /> A. NaCl.<br /> B. CH3COONa.<br /> C. H2SO4.<br /> D. CH3COOH.<br /> Câu 17: Phản ứng sau đây: Na2CO3 + H2SO4  có phương trình ion rút gọn là:<br /> A. 2H+ + CO32- H2O + CO2.<br /> B. Na + SO4 Na2SO4.<br /> +<br /> C. 2H + CO3 H2O + CO2.<br /> D. 2Na+ + SO42- Na2SO4.<br /> Câu 18: Độ điện li (α) của chất điện li là tỉ số giữa tổng số phân tử (hoặc nồng độ )phân li ra ion và tổng<br /> số phân tử (hoặc nồng độ) hòa tan. Dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li  là 1,32%, vậy nồng độ<br /> CH3COOH đã phân li ra ion là:<br /> A. 0,05M.<br /> B. 0,132.<br /> C. 0,1.<br /> D. 1,32.10-3.<br /> Câu 19: Dung dịch X chứa: 0,04 mol Ca2+, 0,03 mol Mg2+, x mol Cl- và 0,06 mol NO3-. Giá trị của x là:<br /> A. 0,08.<br /> B. 0,05.<br /> C. 0,01.<br /> D. 0,04.<br /> Câu 20: Cho 1 lít dung dịch H2SO4 0,005M tác dụng với 4 lit dung dịch NaOH 0,005M thu được 5 lit<br /> dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là :<br /> A. 11,3<br /> B. 10,5<br /> C. 9,3<br /> D. 11<br /> Câu 21: Cho các dung dịch muối sau đây:<br /> X1 : dung dịch KCl.<br /> X2 : dung dịch Na2CO3.<br /> X3 : dung dịch CuSO4.<br /> X4 : CH3COONa.<br /> Các dung dịch có pH > 7 là:<br /> A. X1.<br /> B. X2, X4.<br /> C. X3.<br /> D. X1, X2, X3, X4.<br /> Câu 22: Chất nào sau đây là chất điện li yếu:<br /> A. KOH<br /> B. NaCl<br /> C. HF<br /> D. HCl<br /> Câu 23: Trong dung dịch CH3COOH 0,1M phát biểu nào sau đây đúng:<br /> A. [H+] > 0,1M<br /> B. [H+] < 0,1M<br /> C. [H+] = 0,1M<br /> D. [H+] > [CH3COO-]<br /> Câu 24: Chọn câu đúng:<br /> A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.<br /> B. Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.<br /> C. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.<br /> D. Dung dịch có pH > 7 làm quỳ tím hoá đỏ.<br /> Câu 25: Dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì dung dịch đó có chứa:<br /> A. 0,2 mol Al3+.<br /> B. 0,2 mol Al2(SO4)3.<br /> C. 1,8 mol Al2(SO4)3.<br /> D. 0,6 mol Al2(SO4)3.<br /> Câu 26: Dung dịch X có pH < 7, mặt khác khi dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2 thì tạo kết<br /> tủa. Vậy dung dịch X là:<br /> A. Na2SO4<br /> B. HCl<br /> C. H2SO4<br /> D. Ca(OH)2<br /> Câu 27: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Tổng số chất<br /> trong dãy có tính chất lưỡng tính là:<br /> A. 5.<br /> B. 4.<br /> C. 3.<br /> D. 2.<br /> Câu 28: Một dung dịch có pH = 4, đánh giá nào dưới đây là đúng?<br /> A. [H+] = 10-4M<br /> B. [H+] = 4M<br /> C. [H+] = 4.10-4M<br /> D. [H+] = 104M<br /> Câu 29: Khi hòa tan trong nước, chất cho môi trường axit là:<br /> A. K3PO4<br /> B. Na2S<br /> C. NH4Cl<br /> D. KCl<br /> Câu 30: Trộn 200ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,01M và KOH 0,01M với 300ml dung dịch hỗn<br /> hợp gồm HCl 0,01M và HNO3 0,01M. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X<br /> là:<br /> A. 2,0<br /> B. 2,7<br /> C. 2,5<br /> D. 2,4<br /> ----------- HẾT ---------Trang 2/2 - Mã đề thi 358<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản