ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỐ HỌC LỚP 6 Trường THCS Nguyễn Tất Thành

Chia sẻ: Le Hien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
205
lượt xem
23
download

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỐ HỌC LỚP 6 Trường THCS Nguyễn Tất Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra 1 tiết môn số học lớp 6 trường thcs nguyễn tất thành', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỐ HỌC LỚP 6 Trường THCS Nguyễn Tất Thành

  1. TröôøngTHCS NguyeãnTaátThaønh Kieåm Tra 1 Tieát Hoï Vaø Teân……………………………………………… Lôùp 6 …… Moân Soá Hoïc Ñieåm Lôøi pheâ cuûa thaày giaùo Ñeà Ra I PhaànTraécNghieäm (Choïn phöông aùn ñuùng) 1 Caâu1 Soánghòchñaûocuûa laø: 5 −1 A. B. 1 C. 5 D. -5 5 1 −5 ta ñöôïc: Caâu2 khi ñoåi 3 −14 −16 −5 −15 A. B. C. D. 3 3 3 3 Caâu3 trongcaùcphaânsoásauphaânsoánaøotoái giaûn −4 −3 6 5 A. B. C. D. 12 16 4 20 II PhaànTöï luaän Caâu1 Thöïc hieänpheùptính 1 5 2 a) 18 + 2 b)4 : 2 6 8 5 33 3 3 −+ − −7 � 13 � − M = 7 17 171 1717 A= + � + 3� Caâu2 Tính giaùtrò cuûabieåuthöùc: : 99 9 9 10 � 10 � −+ − 7 17 171 1717 Caâu2tìm x bieát −5 −5 2 45 1 7 a ) .x = b) + : x = −x= c) 7 3 79 5 6 12 Baøi Laøm ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản