intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 năm 2016 – THPT Tháp Chàm

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
71
lượt xem
2
download

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 năm 2016 – THPT Tháp Chàm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 năm 2016 – THPT Tháp Chàm tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và nắm vững các ngữ pháp tiếng Anh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 năm 2016 – THPT Tháp Chàm

MA TRẬN KIỂM TRA 45 PHÚT –LẦN 3 - HKII – TIẾNG ANH 10- NĂM 2015-2016<br /> KIẾN THỨC<br /> NĂNG LỰC/KỸ<br /> NĂNG<br /> <br /> LANGUAGE<br /> FOCUS<br /> KTNN I: NGỮ ÂM<br /> Số câu: 2; Số điểm:1<br /> Tỉ lệ %: 10<br /> LANGUAGE<br /> FOCUS<br /> KTNN II: NGỮ<br /> PHÁP<br /> Số câu:4; Số điểm:<br /> 0.75<br /> Tỉ lệ %: 7.5<br /> <br /> LANGUAGE FOCUS/<br /> KTNNIII: TỪ VƯNG<br /> Số câu: 6;<br /> Số điểm: 1,5<br /> Tỉ lệ %: 15<br /> <br /> READING<br /> Số câu: 4<br /> Số điểm: 1<br /> Tỉ lệ %: 10<br /> <br /> CÂU<br /> SỐ<br /> <br /> MỨC ĐỘ<br /> NHẬN<br /> THỨC<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nhận biết - pronunciation:<br /> <br /> MCQs<br /> <br /> 2<br /> <br /> /iә/, /eә/ - /t/ - /d/<br /> Nhận biết - first, second and third stress<br /> <br /> MCQs<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> Nhận biết<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> Thông hiểu<br /> <br /> 7<br /> <br /> Nhận biết<br /> Nhận biết<br /> Nhận biết<br /> <br /> 19<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> - should<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> <br /> CHUẨN KTKN<br /> <br /> - conditional sentence type 2 and<br /> type 3<br /> - The passive voice<br /> <br /> MCQs<br /> MCQs<br /> MCQs<br /> <br /> NĂNG LỰC NGÔN NGỮ<br /> CẦN ĐẠT<br /> Nhận biết và nắm được cách dùng của<br /> nguyên âm, phụ âm và trọng âm của từ<br /> <br /> Nhận biết và nắm được cách dùng lời<br /> khuyên, dạng bị động và tình huống điều<br /> kiện cho đúng.<br /> <br /> MCQs<br /> - vocabulary from unit 9 to unit 11<br /> - preposition<br /> - word form<br /> <br /> Thông hiểu<br /> Thông hiểu<br /> Thông hiểu<br /> Vận dụng<br /> Vận dụng<br /> Vận dụng<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> <br /> DẠNG<br /> CÂU<br /> HỎI<br /> <br /> - Read the passage and<br /> then answer the questions<br /> <br /> MCQs<br /> MCQs<br /> MCQs<br /> MCQs<br /> MCQs<br /> MCQs<br /> Viết<br /> Viết<br /> Viết<br /> <br /> Nhận biết và nắm được cách dùng từ vựng<br /> trong Chương trình GDPT lớp 10<br /> <br /> Nắm được bố cục, cấu trúc, kỹ thuật kết nối<br /> văn bản của bài đọc có độ dài khoảng 150 từ<br /> để hiểu các thông tin cần thiết bằng cách đọc<br /> và trả lời các câu hỏi theo nội dung trong bài<br /> đọc đã nêu.<br /> <br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> <br /> 23<br /> <br /> WRITING<br /> Số câu: 4; Số điểm: 2.5<br /> Tỉ lệ %: 25<br /> <br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> - Change into the passive voice<br /> <br /> - Rewrite the sentence, using<br /> conditional sentence – type 3<br /> - Put the verb in bracket in the<br /> <br /> Viết<br /> Viết<br /> Viết<br /> Viết<br /> <br /> correct form<br /> - Rearrange the sentences to<br /> make a letter<br /> <br /> LISTENING<br /> Số câu:8; Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ %: 20<br /> <br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> <br /> Thông hiểu<br /> Thông hiểu<br /> Thông hiểu<br /> Thông hiểu<br /> Thông hiểu<br /> Thông hiểu<br /> Thông hiểu<br /> Thông hiểu<br /> <br /> - Listen and number the events<br /> in the order you hear.<br /> - Listen and fill in the missing<br /> information<br /> <br /> Viết<br /> Viết<br /> Viết<br /> Viết<br /> Viết<br /> Viết<br /> Viết<br /> Viết<br /> <br /> Sử dụng kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ để diễn<br /> đạt ý bằng nhiều cách khác nhau và nắm được<br /> cách dùng từ cho đúng khi viết câu. Bên cạnh<br /> đó cũng có thể hiểu rõ bố cục của cách viết thư<br /> mời như thế nào.<br /> <br /> Nghe và nắm bắt được một số từ cần thiết nhằm<br /> xác định được thông tin đưa ra theo thứ tự đúng<br /> trong đoạn văn nghe.<br /> - Nắm bắt được chính xác nội dung vừa nghe.,<br /> sau đó điền từ còn thiếu vào chỗ trống.<br /> \<br /> <br /> THÁP CHÀM HIGH SCHOOL<br />  ENGLISH GROUP <br /> <br /> ONE PERIOD TEST (D1- 73 PERIOD)<br /> Year: 2015 - 2016<br /> Subject: English 10<br /> Time: 45’<br /> Name: …………………..……………… Class: 10K........<br /> (Lưu ý: HS làm trắc nghiệm bằng cách bôi đên đáp án từ câu 1 tới câu 16 ở khung dưới đây)<br /> <br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> <br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 2<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 3<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 4<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 5<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 6<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 7<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 8<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 9<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 10<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 11<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 12<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 13<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 14<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 15<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 16<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> A. MULTIPLE CHOICES (4ms)<br /> I. Choose the word with the differrent pronunciation of the underlined part<br /> <br /> 1) A. laughed<br /> 2) A. here<br /> <br /> B. collected<br /> B. where<br /> <br /> C. sentenced<br /> C. chair<br /> <br /> D. finished<br /> D. square<br /> <br /> II. Choose the word which is stressed differently from that of the rest<br /> 3) A. circulation<br /> B. conservation<br /> C. environment<br /> D. disappearance<br /> 4) A. expensive<br /> B. tropical<br /> C. release<br /> D. survival<br /> III. Choose the underlined part in each sentence that needs correction<br /> 5) It is reported that about 5,000 species of plants and animals are eliminating.<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> 6) The boss wouldn’t get so angry with you if you get more work done.<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> 7) They also learn about the habits of animals and how one species is dependent in another for survival.<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> IV. Choose the best answer<br /> 8) Try to eliminate fatty foods from your diet.<br /> A. get rid of<br /> B. limit<br /> C. move<br /> D. add<br /> 9) Water can be held on the land by vegetation.<br /> A. plants used as food<br /> B. plants and trees<br /> C. the growth of plants<br /> D. grown trees<br /> 10) I _____________ you if you had told me about your problem.<br /> A. will have helped<br /> B. would help<br /> C. would have helped<br /> D. would be helping<br /> 11) A_____________ is a large area of sea that partly surrounded by land.<br /> A. gulf<br /> B. biodiversity<br /> C. sumarine<br /> D. mammal<br /> 12) A: I'm really tired. _______________resting before we go out?<br /> B: That's good idea. I'm tired too.<br /> A. Let's.<br /> B. How about<br /> C. Why don’t we<br /> D. Are you free<br /> 13) “ Shall we play a game of table tennis now? ” “ _____________”<br /> A. Not at all<br /> B. You are welcome<br /> C. Sorry. I’m too tired<br /> D. I forgive you<br /> 14) The second term is coming soon. You ___________go out every evening.<br /> A. shouldn’t<br /> B. should<br /> C. will<br /> D. would<br /> 15) “ Thanks for your invitation. That’s a great idea” is often seen in a letter of __________<br /> A. refusal<br /> B. acceptance<br /> C. invitation<br /> D. request<br /> 16) We cannot clean up our _________ rivers and seas overnight.<br /> A. pollute<br /> B. pollution<br /> C. polluter<br /> D. polluted<br /> B. WRITTEN FORM<br /> V. Read the passage and then answer the questions (1.5ms)<br /> Cuc Phuong, the first national park in Vietnam, was officially opened in 1960. It is located 160 km<br /> south west of Hanoi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park<br /> attracts tourists and scientist alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many<br /> come to see the work being done to protect endangered species. According to scientists, there are about twenty<br /> hundred different species of flora and 450 species of fauna.<br /> <br /> Cuc Phuong National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue’s<br /> army was stationed before it made its surprise attack on Thang Long and defeated the Quing invaders in the<br /> spring of 1789.<br /> Cuc phuong is also home to the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping and farming.<br />  Questions<br /> 1) When was Cuc Phuong National Park officially opened?<br /> __________________________________________________________________________________<br /> 2) How many provinces does it belong to?<br /> __________________________________________________________________________________<br /> 3) What do the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on?<br /> __________________________________________________________________________________<br /> VI. Do as directed in brackets (1.5ms)<br /> 1)<br /> <br /> I think that someone is following us (change into the passive voice)<br /> <br /> I think we ____________________ ______________________________________________________<br /> 2)<br /> <br /> She was very shy, so she didn’t enjoy parties. (Rewrite the sentence, using conditional sentence)<br /> <br /> If __________________________________________________________________________________<br /> 3) He is standing in front of a large audience. He (photograph) ______________________________by many<br /> journalists now.<br /> (Put the verb in bracket in the correct form)<br /> <br /> a.<br /> b.<br /> c.<br /> d.<br /> e.<br /> f.<br /> g.<br /> h.<br /> <br /> VII. Rearrange the following sentences to make a letter (1m)<br /> love,<br /> Lam<br /> I will catch the usual train on Friday evening.<br /> Thank you for your letter.<br /> You know how much I love spending a weekend in the country after a long and hard term.<br /> I would really like to come.<br /> It’s lovely to hear that you are going to spend the next weekend in the country.<br /> Dear Nam,<br /> Give my best regards to your parents and hope to see you soon.<br /> <br />  1………, 2 ………, 3………, 4………, 5………, 6………, 7………, 8 ……….<br /> VIII. LISTENING: Listen and do the task below. You should listen three times<br /> <br /> Task 1.<br /> <br /> Listen and number the events in the order you hear.<br /> <br /> ______ BP is trying different ways to stop the leak from a damaged undersea well<br /> ______ BP says it will pay cleanup costs and all "legitimate claims"<br /> ______ The affected waters include areas off the coasts of Mississippi and Alabama.<br /> ______ The restrictions will give scientists time to study the effects on seafood in the gulf.<br /> Taks 2.<br /> <br /> Listen and fill in the missing information<br /> <br /> Eighty percent of the (1) _________________ eaten by Americans is imported. But the (2) ______________<br /> industry in Louisiana is responsible for about a third of all seafood caught in the United States. The fishing<br /> ban announced (3) _________________ did not affect state waters west of the Mississippi River. Those<br /> waters represent (4) _________________ percent of Louisiana's total seafood production.<br /> <br /> THÁP CHÀM HIGH SCHOOL<br />  ENGLISH GROUP <br /> <br /> ONE PERIOD TEST (D2- 73 PERIOD)<br /> Year: 2015 - 2016<br /> Subject: English 10<br /> Time: 45’<br /> Name: …………………..……………… Class: 10K........<br /> (Lưu ý: HS làm trắc nghiệm bằng cách bôi đên đáp án từ câu 1 tới câu 16 ở khung dưới đây)<br /> <br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> <br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 2<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 3<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 4<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 5<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 6<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 7<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 8<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 9<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 10<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 11<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 12<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 13<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 14<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 15<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 16<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> A. MULTIPLE CHOICES (4ms)<br /> I. Choose the word with the differrent pronunciation of the underlined part<br /> <br /> 1) A. dear<br /> 2) A. massaged<br /> <br /> B. hear<br /> B. travelled<br /> <br /> C. beer<br /> C. added<br /> <br /> D. wear<br /> D. named<br /> <br /> II. Choose the word which is stressed differently from that of the rest<br /> 3) A. establish<br /> B. butterfly<br /> C. orphanage<br /> D. national<br /> 4) A. nature<br /> B. power<br /> C. damage<br /> D. defence<br /> III. Choose the underlined part in each sentence that needs correction<br /> 5) Marine life would be in danger if the biodiversity were not maintaining.<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> 6) If airplane tickets are not so expensive, I would fly to Hanoi for my holiday.<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> 7) Without plants, most water would run of as soon as it falls down<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> IV. Choose the best answer<br /> 8) The water is so contaminated that it is not suitable for drinking.<br /> A. toxic<br /> B. polluted<br /> C. salty<br /> D. threatened<br /> 9) Some marine animals are dangerous to humans.<br /> A. living in the mountain<br /> B. living in the ocean<br /> C. living in the forest D. living in the house<br /> 10) If you___________earlier, you’d have met Mr. Nam, our old teacher.<br /> A. have come<br /> B. would have come<br /> C. came<br /> D. had come<br /> 11) __________ is a term that refers to the existence of different kinds of animals and plants which make a<br /> balanced environment.<br /> A. gulf<br /> B. biodiversity<br /> C. sumarine<br /> D. mammal<br /> 12) I still need to buy some souvenirs before we leave.<br /> B: _______go shopping after dinner.<br /> A. Are you free<br /> B. How about<br /> C. Do you feel like<br /> D. Let’s<br /> 13) In forests, we can learn how to recognize different _________of animals and plants.<br /> A. species<br /> B. kinds<br /> C. types<br /> D. sorts<br /> 14) “ I failed my driving test again. ”  “____________”<br /> A. I’m sorry to hear that<br /> B. You are welcome<br /> C. It’s my pleasure<br /> D. congratulation!<br /> 15) You don’t study hard enough, you always get bad mark. You______ prepare the lessons before class.<br /> A. would<br /> B. will<br /> C. should<br /> D. shouldn’t<br /> 16) "I'm afraid I can't come because my father has been ill " is often seen in a letter of___________<br /> A invitation<br /> B. acceptance<br /> C. refusal<br /> D. request<br /> B. WRITTEN FORM<br /> V. Read the passage and then answer the questions (1.5ms)<br /> Cuc Phuong, the first national park in Vietnam, was officially opened in 1960. It is located 160 km<br /> south west of Hanoi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park<br /> attracts tourists and scientist alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many<br /> come to see the work being done to protect endangered species. According to scientists, there are about 2,000<br /> different species of flora and 450 species of fauna.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2