intTypePromotion=1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 3

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
6
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đạt thành tích cao trong kì kiểm tra sắp tới, các em có thể tham khảo Đề kiểm tra giữa HK2 lớp 10 năm 2020-2021 môn Toán - Đề 3 sau đây, nhằm rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề kiểm tra, nâng cao kiến thức cho bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 3

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán 10 - Khối 10 Thời gian làm bài: 90 phút  Đề số 3 Câu 1. Nếu  a  b  0 ,  c  d  0  thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?  A.  ac  bc .  B.  a  c  b  d .  C.  a 2  b 2 .  D.  ac  bd .  1 Câu 2. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  f ( x )  4 x   với x > 0 là  x 1 A. 4  B. 2  C.  2 2   D.    2 Câu 3: Cho a > b > 0 và c khác không . Bất dẳng thức nào sau đây sai?  A. a + c > b + c  B. a – c > b – c  C. ac > bc  D. ac2 > bc2  Câu 4. Số  x   3  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?  A.  5  x  1.  B.  3x  1  4 .  C.  4x  11  x .  D.  2x  1  3 .  Câu 5.Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thức f  x   2  x  1  x   3  x  1  2 x  5  luôn  dương  A. x   .  B. x  3, 24 .  C. x  2,12 .  D. Vô nghiệm  Câu 6. Cho  ABC có  a  4, c  5, B  150 0. Diện tích của tam giác là:  A. 5 3.        B.  5.    C.  10.         D.  10 3 .   Câu 7. Cho tam giác  ABC  thỏa mãn:  2cos A  1 . Khi đó:  A.  A  300.       B.  A  450.      C. A  1200.         D.  A  60 0.    3 Câu 8. Cho tam giác ABC có b = 7; c = 5,  cos A  . Đường cao  ha  của tam giác ABC là  5 7 2 A.  .  B.  8.   C. 8 3 .   D. 80 3.   2 1 x x 1 Câu 9. Số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình   ?  3 x 3 x 3 A.  2 .  B.  1.  C.  0 .  D.  .  2 Câu 10. Tìm tham số thực m để tồn tại  x  thỏa mãn  f  x   m 2 x  3   mx  4   âm  A.  m  1.  B.  m  0 .  C.  m  1hoặc  m  0 .  D.  m   .  Câu 11. Câu nào sau đây sai?. 
  2. Miền nghiệm của bất phương trình  x  3  2  2 y  5   2 1  x   là nửa mặt phẳng chứa  điểm  A.   3; 4  .  B.   2; 5 .  C.   1; 6  .  D.   0;0  .  Câu 12. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thức  f  x   x 2  6 x  8  không dương.  A.   2;3 .  B.   ; 2   4;   .  C.   2; 4 .  D.  1;4 .    Câu 13. Tập xác định của hàm số  y  4 x  3  5 x  6  là  6  6  3  3 6 A.   ;   .  B.   ;   .  C.   ;   .  D.   ;  .  5  5  4  4 5 x 1 Câu 14. Với  x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì  f  x   5 x   4   2 x  7   luôn âm  5 A.   .  B.   .  C.   ; 1 .  D.   1;   .  Câu 15. Tam giác  ABC  có  AB  2, AC  1  và  A  60 . Tính độ dài cạnh  BC .  A.  BC  1.   B.  BC  2.    C.  BC  2.   D.  BC  3.   Câu  16. Tam giác  ABC  vuông tại  A  và có  AB  AC  a . Tính độ dài đường trung tuyến  BM  của  tam giác đã cho.  a 5 A.  BM  1, 5a.   B.  BM  a 2.   C.  BM  a 3.   D.  BM  .  2 Câu 17. Tam giác  ABC  có  AB  3,  AC  6  và  A  60 . Tính bán kính  R  của đường tròn ngoại tiếp  tam giác  ABC .  A.  R  3 .  B.  R  3 3 .  C.  R  3 .  D.  R  6 .    Câu 18.  Tập nghiệm của bất phương trình:  3x  5  x 1  11  x  x 1   là  S   a; b   . Tính  P  2a  b ?  A.  2  .  B.  5  .  C.  2  .  D.  1  .  2 8 Câu 19. Cho bất phương trình:    . Số các nghiệm nguyên của bất phương trình là:  x  13 9 A.  2  .  B.  3  .  C.  4  .  D.  5  .  Câu 20. Với giá trị nào của  m  thì bất phương trình  m2 x  4m  3  x  m2   vô nghiệm ?  A.  m  1  .  B.  m  1  .  C.    .  D.  m  1 và  m  1 .    3x  5  0 Câu 21. Hệ bất phương trình     tương đương với hệ bất phương trình nào sau đây?  x  2  0
  3. 3x  5 3x  5 3x  5 3x  5                 A.   .          B.   .           C.   .        D.   .   x  2  x  2  x  2 x  2 x  3  0 Câu 22. Cho hệ bất ph.trình:    (1). Với giá trị nào của m thì (1) vô nghiệm:  m  x  1   A. m  4     C. m    4     D. m    4  Câu 23. Đường trung trực của đoạn  AB  với  A 4;1  và  B 1;4   có phương trình là:  A.  x  y  1.    B.  x  y  0.    C.  y  x  0.    D.  x  y  1.   Câu  24.  Tổng  các  nghiệm  nguyên  của  bất  phương  trình  x 2  x   x 7  x   6  x 1   trên  đoạn  10;10  bằng:  A.  5.        B.  6.    C.  21.    D.  40.     x y Câu 25. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  d1 :   1  và  d2 : 3 x  4 y 10  0 .  3 4 A.   Trùng nhau.   B. Song song.  C.  Vuông góc với nhau.   D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.  Câu 26. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số  m  để bất phương trình  m 2  m  x  m  vô nghiệm.  A.  0.        B.  1.    C.  2.    D. Vô số.  2m  x  1  x  3   Câu 27. Tìm giá trị thực của tham số  m  để hệ bất phương trình     có nghiệm  4 mx  3  4 x duy nhất.  5 3 3 5 A.  m  .   B.  m  .   C.  m  ; m  .   D.  m  1.   2 4 4 2   Câu 28. Với giá trị nào của  m  thì hai đường thẳng   d1 : 3 x  4 y  10  0  và  d2 : 2m 1 x  m y  10  0  trùng nhau?  2 A.   m  2 .  B.  m  1 .  C.  m  2 .  D.  m  2 .  Câu 29. Cho biểu thức  f  x    x  53  x .  Tập hợp tất cả các giá trị của  x  thỏa mãn bất phương  trình  f  x   0  là  A.  x  ;5  3; .   B.  x  3; .     C.  x   5;3.     D.  x  ; 5  3; .   x 2  x 3 Câu 30. Tập nghiệm của bất phương trình   1  là  x2 4 A.  S  ;2  1;2 .    B.  S  2;1  2; .      C.  S  2;1  2;     D.  S  2;1  2; .   Câu  31.  Trong  mặt  phẳng  với  hệ  tọa  độ  Oxy ,  cho  hai  điểm  A  –2;0,  B 1;4    và  đường  thẳng 
  4.  x  t d :  . Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  AB  và  d .   y  2  t A.   2 ;0  .  B.   –2;0 .  C.  0 ;2  .  D.  0 ; – 2  .  Câu 32. Nghiệm của bất phương trình  2 x  3  1  là  A.  1  x  3.    B.  1  x  1.    C.  1  x  2.    D.  1  x  2.   Câu 33. Bất phương trình :  3x  3  2 x 1  có nghiệm là    2  2  A.   4; .   B.  ;  .   C.   ;4  .   D.  ;4 .    5 5  Câu 34. Tập nghiệm của bất phương trình  x 2  3x  2  0  là:  A.  ;1  2; .   B.  2; .     C.  1;2.     D.  ;1.   Câu 35. Bất phương trình  x 2  mx  m  0  có nghiệm đúng với mọi  x  khi và chỉ khi:  A.  m 4  hoặc  m  0 .  B.  4  m  0 .    C.  m  4  hoặc  m  0 .  D.  4  m  0 . 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2