intTypePromotion=1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 6

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
7
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề kiểm tra giữa HK2 lớp 10 năm 2020-2021 môn Toán - Đề 6 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 6

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán 10 - Khối 10 Thời gian làm bài: 90 phút  Đề số 6 Câu 1.Cho f  x   x  x2 . Kết luận nào sau đây là đúng?  1 1 A.  f ( x)  có giá trị nhỏ nhất bằng   B.  f ( x) có giá trị lớn nhất bằng    4. 2. 1 1 C.  f ( x) có giá trị nhỏ nhất bằng   .  D.  f ( x) có giá trị lớn nhất bằng  .  4 4 1 Câu 2. Cho hàm số  f  x   . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?  x2  1 A.  f ( x)  có giá trị nhỏ nhất là  0 , giá trị lớn nhất bằng  1.  B.  f ( x)  không có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất bằng  1.  C.  f ( x)  có giá trị nhỏ nhất là  1, giá trị lớn nhất bằng  2 .  D.  f ( x)  không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.  1 Câu 3. Cho biểu thức  f  x   .  Tập hợp tất cả các giá trị của  x  để  f  x   0  là  3x  6 A. S    ; 2.   B. S    ; 2  .         C. S   2;    .   D. S   2;    .       2 x  3 y  1  0 Câu 4. Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình  ?   5x  y  4  0 A.   1; 4  .  B.   2; 4  .  C.   0;0  .  D.   3;4  .  Câu 5. Chọn công thức đúng trong các đáp án sau:  1 1 A.  S  bc sin A .   B.  S  ac sin A .     2 2 1 1 C.  S  bc sin B .   D.  S  bc sin B .   2 2 Câu 6. Cho tam giác ABC có  a  8, b  10 , góc C bằng 600 . Độ dài cạnh  c là ?  A.  c  3 21 .  B.  c  7 2 .  C.  c  2 11 .  D.  c  2 21 .     Câu 7. Cho tam giác  ABC . Khẳng định nào sau đây là đúng ?  1 a A.  S ABC  a.b.c .    B.   R .  2 sin A
  2. b2  c 2  a2 2b2  2a 2  c 2 C.  cos B  .    D.  mc2  .  2bc 4   x  y  1 Câu 8. Với giá trị nào của  a  thì hệ phương trình    có nghiệm  ( x; y )  với  x. y  lớn nhất    x  y  2a  1 1 1 1 A.  a  .  B.  a    C.  a     D.  a  1 .  4 2. 2. Câu 9: Cho a > b > 0. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:  a a 1 a b a a 1 a a 1 A.     B.     C.     D.     b b 1 b a b b 1 b b 1 Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình  3x    5 1  x   là:   5  5   5  5 A.    ;   .  B.   ;   .  C.   ;  .  D.   ;  .   2  8   4  8 1 Câu 11. Tập xác định của hàm số  y   là:  2 x A.   ;2  .  B.   2;   .  C.   ;2 .  D.   2;  .  2 Câu 12. Với  x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất  f  x    1  âm?  1 x A.  ; 1 .   B.  ; 1  1;   .  C. 1;   .  D.  1;1 .  Câu 13. Tìm  m để bất phương trình  m2 x  3  mx  4  có nghiệm?  A.  m  1  .  B.  m  0  . C. m  0 và  m  1  .  D.  m    .       x  1  3x Câu 14. Số nào sau đây không là nghiệm của hệ bất phương trình    ?   2 x  3  0 5 1 A.  3.   B.    C.  .  D.  2.   2 2 x  3  0 Câu 15.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  m  để hệ bất phương trình    vô nghiệm.  m  x  1 A.  m  4 .  B.  m  4 .  C.  m  4 .  D.  m  4 .  Câu 16. Tam giác  ABC  có  AB  9 cm,  AC  12 cm và  BC  15 cm. Tính độ dài đường trung tuyến  AM  của tam giác đã cho. 
  3. 15 13 A.  AM  cm.  B.  AM  10 cm.  C.  AM  9 cm.  D.  AM  cm.  2 2 1 1 Câu 17. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì  f  x     luôn âm  x 1 x 1 A.  .  B.  .     C.  1,1 .  D. Một đáp số khác.  Câu 18. Tam giác  ABC  vuông tại  A , đường cao  AH  32 cm . Hai cạnh  AB  và  AC  tỉ lệ với  3  và  4 . Cạnh nhỏ nhất của tam giác này có độ dài bằng bao nhiêu?  A.  38 cm .    B.  40 cm .    C.  42 cm .    D.  45 cm.   3x  5 x 2 Câu 19. Bất phương trình  1  x  có bao nhiêu nghiệm nguyên lớn hơn  10 ?   2 3 A.  4.        B.  5.    C.  9.    D.  10.   Câu 20. Tam giác  ABC  có  B  60, C  45  và  AB  5 . Tính độ dài cạnh  AC .  5 6 A.  AC  .    B.  AC  5 3.    C.  AC  5 2.    D.  AC  10.   2 2 x 1  0 Câu 21. Hệ bất phương trình    có nghiệm khi và chỉ khi:  x  m  2 3 3 3 3 A.  m   .   B.  m   .   C.  m   .   D.  m  .   2 2 2 2    2  x  0 Câu 22. Tập nghiệm  S  của hệ bất phương trình    là:   2 x  1  x  2  A.  S  ;3.   B.  S  ;2.   C.  S  3;2.   D.  S  3; .     Câu  23. Với giá trị nào của  m  thì hai đường thẳng    x  8  m  1 t d1 :    và  d2 : mx  2 y 14  0  song song?    y  10  t  m  1 A.    .  B.  m  1 .  C.  m  2 .  D.  m   .   m  2 Câu 24. Cho biểu thức  f  x    x  53  x .  Tập hợp tất cả các giá trị của  x  thỏa mãn bất phương  trình  f  x   0  là  A.  x  ;5  3; .   B.  x  3; .     C.  x   5;3.     D.  x  ; 5  3; .     Câu  25.  Cho  bốn  điểm  A 4;3 ,  B 5;1 ,  C 2;3   và  D 2; 2 . Xác  định  vị  trí  tương  đối  của  hai  đường thẳng  AB  và  CD .  A.   Trùng nhau.   B. Song song.  C.  Vuông góc với nhau.   D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau 
  4. 4 3 Câu 26. Cho biểu thức  f  x    .  Tập hợp tất cả các giá trị của  x  thỏa mãn bất phương  3x 1 2  x trình  f  x   0  là   11 1   11 1  A.  x   ;    2; .   B.  x   ;   2; .    5 3  5 3  11  1   11  1  C.  x  ;    ;2.   D.  x  ;    ;2.    5  3   5  3    Câu 27. Tam giác  ABC  có  BC  21cm,  CA  17cm,  AB  10cm . Tính bán kính  R  của đường tròn  ngoại tiếp tam giác  ABC .  85 7 85 7 A.  R  cm .  B.  R  cm .  C.  R  cm .  D.  R  cm .  2 4 8 2 Câu 28. Bất phương trình  3x  4  2  có nghiệm là    2  2  A.  ;   2; .    B.   ;2 .       3 3   2  C.  ;  .      D.  2; .    3     30,   ACB Câu 29. Tam giác  ABC  có  AC  4,   BAC   75 . Tính diện tích tam giác  ABC .  A.  S ABC  8 .  B.  S ABC  4 3 .  C.  S ABC  4 .  D.  S ABC  8 3 .  Câu 30. Bất phương trình :  3x  3  2 x 1  có nghiệm là    2 2  A.   4; .   B.  ;  .   C.   ;4  .   D.  ;4 .    5 5    Câu 31. Đường thẳng    tạo với đường thẳng  d : x  2 y  6  0  một góc  450 . Tìm hệ số góc  k  của  đường thẳng   .  1 1 A.   k   hoặc  k  3.   B.  k   hoặc  k  3.     3 3 1 1 C.  k    hoặc  k  3.   D.  k    hoặc  k  3.   3 3 Câu 32. Tam thức bậc hai  f  x   x 2  3 x  2  nhận giá trị không âm khi và chỉ khi   A. x  ;1  2;  .  B.  x  1;2  .    C.  x  ;1  2;  .  D.  x  1;2 .  x4  x2 Câu 33. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của x thỏa mãn bất phương trình   0  ?   x 2  5x  6 A. 0           B. 2  C. 1                       D.  3  Câu 34. Nếu ba đường thẳng    d1 :  2 x  y – 4  0 ,  d2 : 5 x – 2 y  3  0  và  d3 : mx  3 y – 2  0  
  5.   đồng quy thì m nhận giá trị nào sau đây?  12 12 A.  .     B.   .    C.  12.    D.   12.    5 5 Câu 35. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy , cho tam giác  ABC  có  A 1;3 ,  B 2;4   và  C 1;5 .  Đường thẳng  d : 2 x  3 y  6  0  cắt cạnh nào của tam giác đã cho?  A. Cạnh  AC .  B. Cạnh  AB .  C. Cạnh  BC .   D. Không cạnh nào. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2