Đề kiểm tra môn Hóa lớp 10

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
919
lượt xem
219
download

Đề kiểm tra môn Hóa lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra môn Hóa lớp 10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra môn Hóa lớp 10

  1. KIEÅM TRA HOÏC KYØ I – Hoaù 10 (Cô Baûn) Thôøi gian : 45 ‘ Hoï   vaø   teân:……………………………………………………………………………………………………………………………………Lôùp: Ñieåm: ……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Câu 1: Cho 4 kim loai :Na,K,Mg,Al. Tinh kim loai tăng dân theo thư tư: ̣ ́ ̣ ̀ A. Al,Mg,Na,K B. Na,K,Mg,Al C. K,Na,Mg,Al D. Mg,Al,Na,K Câu 2: Cho 3 phi kim:C,Si,N. Tinh phi kim tăng dân theo thư tư: ́ ̀ A. N,C,Si B. Si,N,C C. C,Si,N D. Si,C,N Câu 3: Cho 3 axit :H2SiO3(A) , H3PO4(B) , H2SO4(C).Tinh axit giam dân theo thư tư: ́ ̉ ̀ A. C,B,A B. A,B,C C. C,A,B D. B,C,A Câu 4: Chọn phản ưng đúng trong số sau: A. 4Ca + 10HNO3 → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O B. Ca + 4HNO3 → Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 2H2O C. 4Ca + 10HNO3 → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 5H2O D. Ca + HNO3 → Ca(NO3)2 + NH4NO3 + H2O Câu 5: Cho hai nguyên tử A và B có cấu hình e ở lớp ngoài cùng lần lượt là 3s x và 3p5 . Biết rằng phân lớp 3s của hai nguyên tử hơn kém nhau 1 electron. Số điện tích hạt nhân của A, B là bao nhiêu? A. 17 và 12 B. 19 và 19 C. 17 và 11 D. Tất cả đều sai Câu 6: Một nguyên tố R có cấu hình e 1s22s22p3. Công thưc hợp chất với Hiđro và công thưc oxit cao nhất là A. RH5 ; R2O5 B. RH2 ; RO C. RH4 ; RO2 D. RH3 ; R2O5 Câu 7: X+ được tạo ra tử 5 nguyên tử của hai nguyên tố . Tổng số electron trong X+ là 10. X+ là : A. Na + B. Li + C. NH4 + D. Tất cả đều sai Câu 8: Cho phan ưng: Cl2 + 2NaOH= NaCl+NaClO +H2O. Clo đong vai trò gi? ̉ ́ ̀ A. chât khử ́ B. vưa khử, vưa oxi hoá C. chât oxi hoá ́ D. tât cả sai ́ Câu 9: Cho phan ưng :2 NH3 +3 Cl2 = N2 +6 HCl . NH3 đong vai trò gi? ̉ ́ ̀ A. chât khử ́ B. chât oxi hoá ́ C. axit D. bazỏ Câu 10: Cho phan ưng sau: C + HNO3 = CO2 + NO2 + H 2O .Hệ số cac chât lân lượt la: ̉ ́ ́ ̀ ̀ A. 2,4,2,2 2 B. 1,4,2,4, 2 C. 4,2,4,1,1 D. 1,4,1,4,2 Câu 11: Chât khử là chât:́ ́ A. nhương electron B. có số oxi hoá tăng sau phan ưng ̉ C. nhân electron ̣ C. cả b,c Câu 12: Cho cac hợp chât sau: NaCl, HCl, Cl2 ,NH3 . Hợp chât nao có liên kêt ion: ́ ́ ́ ̀ ́ A. NaCl B. HCl C. NH3 D. Cl2 Câu 13: Liên kêt ion hinh thanh khi:́ ̀ ̀ A. phi kim với phi kim B. kim loai yêu liên kêt với phi kim yêu ̣ ́ ́ ́ C. kim loai manh liên kêt với phi kim manh ̣ ̣ ́ ̣ D. kim loai với kim loaị ̣ Câu 14: Nguyên tử B có câu hinh: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. B có xu hướng gi? ́ ̀ ̀ A. nhương 5e B. nhân 3e ̣ C. nhân 1ẹ D. nhương 7e Câu 15: Ion R+ có câu hinh: 1s2 2s2 2p6 . nguyên tử R thuôc nguyên tô: ́ ̀ ̣ ́ A. phi kim B. khí hiêm ́ C. kim loai ̣ D. Cả A,B,C Câu 16: Môt nguyên tử có kí hiêu ̣ ̣ 13 6 X , số proton, notron , electron lân lượt la: ̀ ̀ A. 6,7,6 B. 7,6,13 C. 6,6,7 D. 6,7,13 Câu 17: Nguyên nhân chinh dân đên sư biên đôi tuân hoan tinh chât cua cac nguyên tố trong bang tuân hoan là ́ ̃ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ A. sư biên đôi tuân hoan câu hinh electron ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ B. sư tăng dân số lớp electron ̀ C. sư tăng dân khôi lượng nguyên tử ̀ ́ D. sư tăng dân điên tich hat nhân ̀ ̣ ́ ̣ Câu 18: Đông có 2 đông vị :63Cu và 65Cu .Biêt nguyên tử lượng trung binh cua đông là 63,54 . % cua môiđông vị la: ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̃ ̀ ̀ A. 75% và 25% B. 27% va73% ̀ C. 73% và 27% D. kêt quả khac ́ ́ Câu 19: Tông số hat trong nguyên tử Y là 18, trong đó số hat mang điên dương băng số hat không mangđiên.Số điên tich ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ hat nhân cua Y la: ̀
  2. A. 6 B. 12 C. 18 D. tât cả đêu sai ́ ̀ Câu 20: Tông số hat trong nguyên tử X là 40 .Biêt số hat mang điên nhiêu hơn số hat không mang điên là 12 hat. Số khôi ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ cua X la: A. 13 B. 26 C. 27 D. 28
Đồng bộ tài khoản