intTypePromotion=3

Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 2

Chia sẻ: Up Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
78
lượt xem
24
download

Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 2

  1. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG ð 002 Môn thi: V T LÍ (ð thi có 06 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) Câu 1. Khi con l c ñơn dao ñ ng v i phương trình s = 5 cos10πt (mm) thì th năng c a nó bi n ñ i v i t n s: A. 2,5 Hz B. 5 Hz C. 10 Hz D. 18 Hz Câu 2. M t v t th c hi n ñ ng th i hai dao ñ ng ñi u hoà cùng phương có các phương trình dao ñ ng π thành ph n là: x1 = 5cos10πt (cm) và x2 = 5cos(10πt + ) (cm). Phương trình dao ñ ng t ng h p c a v t 3 là: π π B. x = 5 3 cos(10πt + A. x = 5cos(10πt + ) (cm). ) (cm). 6 6 π π C. x = 5 3 cos(10πt + ) (cm). D. x = 5cos(10πt + ) (cm). 4 2 Câu 3. M t con l c lò xo treo th ng ñ ng có ñ c ng 10N/m, v t có kh i lư ng 25g, l y g = 10m/s2. Ban ñ u ngư i ta nâng v t lên sao cho lò xo không bi n d ng r i th nh cho v t dao ñ ng, ch n g c th i gian lúc v t b t ñ u dao ñ ng, tr c ox th ng ñ ng chi u dương hư ng xu ng. ð ng năng và th năng c a v t b ng nhau vào nh ng th i ñi m là: 3π kπ 3π kπ π kπ A. t = + B. t = + C. t = − + s. s. s. D. M t ñáp s 80 40 80 20 80 40 khác . Câu 4. M t con l c ñơn ñư c treo t i tr n c a 1 toa xe, khi xe chuy n ñ ng ñ u con l c dao ñ ng v i chu kỳ 1s, cho g=10m/s2. Khi xe chuy n ñ ng nhanh d n ñ u theo phương ngang v i gia t c 3m/s2 thì con l c dao ñ ng v i chu kỳ: A. 0,978s B. 1,0526s C. 0,9524s D. 0,9216s π Câu 5. M t v t dao ñ ng ñi u hoà theo phương trình x = 4cos(6πt + )cm. V n t c c a v t ñ t gia tr 6 12πcm/s khi v t ñi qua ly ñ : B. ± 2cm C. ± 2 3 cm A. -2 3 cm D. +2 3 cm Câu 6. M t con l c ñơn kh i lư ng 40g dao ñ ng trong ñi n trư ng có cư ng ñ ñi n trư ng hư ng th ng ñ ng trên xu ng và có ñ l n E = 4.104V/m, cho g=10m/s2. Khi chưa tích ñi n con l c dao ñ ng v i chu kỳ 2s. Khi cho nó tích ñi n q = -2.10-6C thì chu kỳ dao ñ ng là: A. 2,4s B. 2,236s C. 1,5s D. 3s Câu 7. Xét 2 ñi m A và B n m trên cùng phương tuy n sóng, AB = d. G i k là m t s nguyên . Ch n câu ñúng : A. Hai ñi m A, B dao ñ ng ngư c pha khi d = ( 2k + 1) λ. B. Hai ñi m A, B dao ñ ng cùng pha khi : d = k λ 2 C. Hai ñi m A, B dao ñ ng vuông pha khi d = k λ 4 D.Hai ñi m A, B dao ñ ng vuông pha khi d = ( 2k + 1 ) λ 4 Câu 8. Sóng truy n trên m t nư c v i v n t c 80cm/s. Hai ñi m A và B trên phương truy n sóng cách nhau 10cm, sóng truy n t A ñ n M r i ñ n B. ði m M cách A m t ño n 2cm có phương trình sóng là uM = π 2cos(40πt +3 )cm thì phương trình sóng t i A và B là: 4
  2. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 13π 7π A. uA = 2cos(40πt + )cm và uB = 2cos(40πt - )cm. 4 4 13π 7π B. uA = 2cos(40πt - )cm và uB = 2cos(40πt + )cm. 4 4 7π 13π C. uA = 2cos(40πt - )cm và uB = 2cos(40πt + )cm. 4 4 7π 13π D. uA = 2cos(40πt + )cm và uB= 2cos(40πt - )cm. 4 4 Câu 9. T i hai ñi m A và B (AB = 16cm) trên m t nư c dao ñ ng cùng t n s 50Hz, cùng pha, v n t c truy n sóng trên m t nư c 100cm/s . Trên AB s ñi m dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i là: A. 15 ñi m k c A và B. B.14 ñi m tr A và B. C.16 ñi m tr A và B. D.15 ñi m tr A và B. Câu 10. M t ñĩa ph ng ñang quay quanh tr c c ñ nh và vuông góc v i m t ph ng ñĩa v i t c ñ góc không ñ i. M t ñi m b t kì n m mép ñĩa A. không có c gia t c hư ng tâm và gia t c ti p tuy n. B. ch có gia t c hư ng tâm mà không có gia t c ti p tuy n. C. ch có gia t c ti p tuy n mà không có gia t c hư ng tâm. D. có c gia t c hư ng tâm và gia t c ti p tuy n. Câu 11. Cho m ch ñi n xoay chi u RLC v i là bi n tr . . C = 318µF ; . Hi u ñi n th hai ñ u ño n m ch AB : uAB = 100 2 cos 100 πt (V). G i R0 là giá tr c a bi n tr ñ công su t c c ñ i. G i R1, R2 là 2 giá tr khác nhau c a bi n tr sao cho công su t c a m ch là như nhau. M i liên h gi a hai ñ i lư ng này là: 2 2 A. R1 .R2 = R0 B. R1 .R2 = R0 C. R1 .R2 = R0 D. R1 .R2 = 2 R0 Câu 12. ði u nào sau ñây là Sai khi nói v ñ ng cơ không ñ ng b ba pha : A. Rôto là hình tr có tác d ng như m t cu n dây qu n trên lõi thép. B. T trư ng quay trong ñ ng cơ là k t qu c a vi c s d ng dòng ñi n xoay chi u m t pha. C. ð ng cơ không ñ ng b ba pha có hai b ph n chính là stato và rôto D. Stato g m 3 cu n dây gi ng nhau qu n trên lõi s t ñ t l ch nhau 1200 trên m t vòng tròn ñ t o ra t trư ng quay. Câu 13. M t máy phát ñi n có ph n c m g m hai c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p. Su t ñi n ñ ng hi u d ng c a máy là 220V và t n s 50Hz. Cho bi t t thông c c ñ i qua m i vòng dây là 4mWb. Tính s vòng dây c a m i cu n trong ph n ng. A.175 vòng B.62 vòng C.248 vòng D.44 vòng Câu 14. Cho m t m ch ñi n RLC. Hi u ñi n th xoay chi u hai ñ u ño n m ch có d ng u = U 2 .sin( ω .t )(V ) .Cho R = 150Ω . V i ω thay ñ i ñư c. Khi ω1 = 200π ( rad s ) và ω2 = 50π ( rad s ) thì dòng ñi n qua m ch có cư ng ñ qua m ch có giá tr hi u d ng b ng nhau . Tân s góc ω0 ñ cư ng ñ hi u d ng ñ t c c ñ i là: A. 100π ( rad / s ) B. 175π ( rad / s ) C. 150π ( rad / s ) D. 250π ( rad / s ) Câu 15. Cho m t ño n m ch xoay chi u n i ti p g m ñi n tr R, cu n dây thu n c m L và t C. ð t vào hai ñ u ño n m ch hi u ñi n th u = 100 2 sin(100π t )V , lúc ñó Z L = 2 Z C và hi u ñi n th hi u d ng hai ñ u ñi n tr là U R = 60V . Hi u ñi n th hi u d ng hai ñ u cu n dây là: A.160V B.80V C.60V D. 120V
  3. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí Câu 16. Cho m t ño n m ch xoay chi u RLC1 m c n i ti p ( cu n dây thu n c m ). Bi t t n s dòng ñi n là 10 −3 1 ( F ) . Mu n dòng ñi n trong m ch c c ñ i thì ph i ghép thêm (H) , C1 = 50 Hz, R = 40 ( Ω ), L = 5π 5π v i t ñi n C1 m t t ñi n có ñi n dung C2 b ng bao nhiêu và ghép th nào? 3 3 A. Ghép song song và C2 = .10 −4 (F) B. Ghép n i ti p và C2 = .10 −4 (F) π π 5 5 .10 −4 (F) .10 −4 (F) C. Ghép song song và C2 = D. Ghép n i ti p và C2 = π π Câu 17. Cho m t m ch ñi n AB g m m t ñi n tr R = 12 và m t cu n c m L. Hi u ñi n th hi u d ng hai ñ u c a R là U1= 4V, hai ñ u L là U2 = 3V, và hai ñ u AB là UAB = 5V. Tính công su t tiêu th trong m ch. A.16 W B.1,30 W C.1,25 W D.1,33 W Câu 18. Trong m ng ñi n 3 pha t i ñ i x ng, khi cư ng ñ dòng ñi n qua m t pha là c c ñ i thì dòng ñi n qua hai pha kia như th nào? A. Có cư ng ñ b ng 1/3 cư ng ñ c c ñ i, cùng chi u v i dòng trên B. Có cư ng ñ b ng 1/3 cư ng ñ c c ñ i, ngư c chi u v i dòng trên C. Có cư ng ñ b ng 1/2 cư ng ñ c c ñ i, cùng chi u v i dòng trên D. Có cư ng ñ b ng 1/2 cư ng ñ c c ñ i, ngư c chi u v i dòng trên Câu 19. Phát bi u nào sau ñây v dao ñ ng ñi n t trong m ch dao ñ ng là Sai? A. Năng lư ng c a m ch dao ñ ng g m năng lư ng ñi n trư ng t p trung t và năng lư ng t trư ng t p trung cu n c m. B. Năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng bi n thiên tu n hoàn theo t n s chung là t n s c a dao ñ ng ñi n t . C. T i m i th i ñi m, t ng năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng là không ñ i. D. Dao ñ ng ñi n t trong m ch dao ñ ngLC lí tư ng là dao ñ ng t do. Câu 20. Phát bi u nào sau ñây Sai khi nói v ñi n t trư ng? A. ði n trư ng xoáy là ñi n trư ng mà các ñư ng s c ñi n trư ng là nh ng ñư ng cong. B. T trư ng xoáy là t trư ng mà các ñư ng c m ng t bao quanh các ñư ng s c ñi n trư ng. C. Khi m t ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian nó cosh ra m t t trư ng xoáy. D. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian nó cosh ra m t ñi n trư ng xoáy. Câu 21. Dao ñ ng ñi n t trong m ch LC c a máy phát dao ñ ng ñi u hòa là: A. Dao ñ ng cư ng b c v i t n s ph thu c ñ c ñi m c a tranzito B. Dao ñ ng duy trì v i t n s ph thu c ñ c ñi m c a tranzito C. Dao ñ ng t do v i t n s f = 1/2 π LC D. Dao ñ ng t t d n v i t n s f = 1/2 π L C Câu 22. Ch n phát bi u Sai khi nói v s thu sóng ñi n t ? A. M i ăngten ch thu ñư c m t t n s nh t ñ nh. B. Khi thu sóng ñi n t ngư i ta áp d ng s c ng hư ng trong m ch dao ñ ng LC c a máy thu. C. ð thu sóng ñi n t ngư i ta m c ph i h p m t ăngten và m t m ch dao ñ ng LC có ñi n dung C thay ñ i ñư c. D. M ch ch n sóng c a máy thu có th thu ñư c nhi u t n s khác nhau. Câu 23. Phát bi u nào sau ñây không ñúng ñ i v i chuy n ñ ng quay ñ u c a v t r n quanh m t tr c ? A. Gia t c góc c a v t b ng 0. B. T c ñ góc là m t hàm b c nh t ñ i v i th i gian. C. Phương trình chuy n ñ ng là hàm b c nh t ñ i v i th i gian. D. Trong nh ng kho ng th i gian b ng nhau, v t quay ñư c nh ng góc b ng nhau. Câu 24. M t ñĩa tròn bán kính R = 20cm b t ñ u quay quanh tr c ñi qua tâm và vuông góc v i m t ñĩa v i gia t c góc không ñ i γ = 0,25 rad/s2. Th i gian k t lúc b t ñ u quay ñ n lúc gia t c ti p tuy n và gia t c pháp tuy n c a m t ñi m trên mép ñĩa có ñ l n b ng nhau là:
  4. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. 4 giây. B. 0,5 giây. C. 0,8 giây. D.2 giây. Câu 25. Hai qu c u nh kh i lư ng là m, g n vào hai ñ u c a m t thanh c ng có chi u dài l, kh i lư ng thanh không ñáng k . C h quay quanh m t tr c ñi qua trung ñi m c a thanh. T c ñ dài c a m i qu c u là v mômen ñ ng lư ng c a h là: A. mvl D. mvl 2 B. 2mvl C. mvl 2 Câu 26. M t ngư i ñ ng trên m t chi c ghê ñang quay, hai tay c m hai qu t . Khi ngư i y dang tay theo phương n m ngang, gh quay v i t c ñ góc ω1, ma sát tr c quay nh không ñáng k . Sau ñó ngư i y co nhanh tay l i kéo hai qu t l i g n sát vai. T c ñ góc c a h "ngư i + gh ": A. gi m ñi. B. Lúc ñ u gi m sau ñó quay ñ u. C. Lúc ñ u tăng, sau ñó gi m d n ñ n 0. D. Tăng lên. Câu 27. M t v t r n quay quanh m t tr c c ñ nh ñi qua v t có phương trình chuy n ñ ng φ = 10 + t2 (φ tính b ng rad, t tính b ng giây) t c ñ góc và góc mà v t quay ñư c sau th i gian 5 gây k t th i ñi m t = 0 l n lư t là: A.10 rad/s và 35 rad. B.10 rad/s và 25 rad. C.5 rad/s và 35 rad. D.5 rad/s và 25 rad. Câu 28. Trong thí nghi m v sóng d ng trên m t s i dây ñàn h i dài 1,2m v i hai ñ u c ñ nh, ngư i ta quan sát th y ngoài 2 ñ u dây c ñ nh còn có hai ñi m khác trên dây không dao ñ ng. Bi t kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p s i dây du i th ng là 0,05s. T c ñ truy n sóng trên dây là: A. 12 m/s. B. 8 m/s. C. 16 m/s. D. 4 m/s. Câu 29. M ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n g m cu n c m L = 0,4mH và m t tu xoay Cx. Bi t r ng m ch này có th thu ñư c d i sóng ng n có bư c sóng t λ1 = 10m ñ n λ2 = 60m. Mi n bi n thiên ñi n dung c a t xoay Cx là: A. 0,7pF ≤ Cx ≤ 25pF. B. 0,07pF ≤ Cx ≤ 2,5pF. C. 0,14pF ≤ Cx ≤ 5,04pF. D. 7pf ≤ Cx ≤ 252pF. Câu 30. ð t ñi n áp u = 200 2cos100πt (V) vào hai ñ u ño n m ch RLC n i ti p v i 10-4 2 L= (H) v C = (F) . Công su t c c ñ i khi ñi n tr R b ng: π π A . R = 100 . B. R = 200 . C. R = 120 . D. R = 180 . Câu 31. Trên m t nư c có hai ngu n dao ñ ng M và N cùng pha, cùng t n s f = 12Hz. T i ñi m S cách M 30cm, cách N 24cm, dao ñ ng có biên ñ c c ñ i. Gi a S và ñư ng trung tr c c a MN còn có hai c c ñ i n a. T c ñ truy n sóng trên m t nư c là: A.36 cm/s. B.72 cm/s. C.24 cm/s. D.2 cm/s. Câu 32. M t con l c lò xo dao ñ ng ñi u hoà v i biên ñ 18cm. T i v trí có li ñ x = 6cm, t s gi a ñ ng năng và th năng c a con l c là: A. 8 B. 3 C. 5 D. 6 Câu 33. M t ñĩa tròn quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ñ ng yên sau 10s quay ñư c 10 vòng. H i trong 5s cu i ñĩa quay ñư c bao nhiêu vòng : A. 8 vòng. B. 7,5 vòng. C. 5 vòng. D. 8,5 vòng. Câu 34. electron trong nguyên t H2 chuy n t m c năng lư ng E2 = -3,4eV sang qu ñ o K có m c năng lư ng EK = -13,6eV phát ra phôtôn. Chi u b c x này lên m t kim lo i có gi i h n quang ñi n λ0 = 0, 3µ m thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các quang e là : A.1,632.10-18J B.6,625.10-19J C.9,695.10-19J D. 6,98.10-19J Câu 35. Nguyên t hiñrô tr ng thái cơ b n, ñư c kích thích và có bán kính qu ñ o d ng tăng lên 9 l n. Tính bư c sóng c a b c x có năng lư ng l n nh t? A. 0,121 µm B. 0,657 µm C. 0,103 µm D. 0,013 µm Câu 36. Trong thí nghi m c a Young, kho ng cách gi a hai khe S1S2 ñ n màn là 2m. Ngu n S phát ra ánh sáng ñơn s c ñ t cách ñ u hai khe m t kho ng 0,5m. N u d i S theo phương song song v i S1S2 m t ño n 1mm thì vân sáng trung tâm s d ch chuy n m t ño n là bao nhiêu trên màn ?
  5. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. 4mm. B. 5mm. C. 2mm. D. 3mm. Câu 37. Trong thí nghi m Iâng: Hai khe cách nhau 2mm, 2 khe cách màn 4m, bư c sóng dùng trong thí nghi m là 0,6 m thì t i v trí M trên màn cách vân trung tâm m t ño n 7,8mm là vân gì? b c m y? A. Vân t i, b c6. B. Vân sáng, b c 6 C. Vân t i b c 8 D. Vân t i b c 7. Câu 38. Ch n phát bi u ðúng trong các phát bi u sau: A.Quang ph c a m t Tr i ta thu ñư c trên trái ð t là quang ph v ch h p th . B. M i v t khi nung nóng ñ u phát ra tia t ngo i. C.Quang ph c a m t Tr i ta thu ñư c trên trái ð t là quang ph v ch phát x . D. Quang ph c a m t Tr i ta thu ñư c trên trái ð t là quang ph liên t c. Câu 39. Phát bi u nào sau ñây ðúng khi nói v tia t ngo i ? A.Tia t ngo i là m t b c x mà m t thư ng có th nhìn th y. B.Tia t ngo i là m t trong nh ng b c x do các v t có t kh i l n phát ra. C. Tia t ngo i là b c x không nhìn th y có bư c sóng nh hơn bư c sóng c a ánh sáng tím D.Tia t ngo i là b c x không nhìn th y có bư c sóng l n hơn bư c sóng c a ánh sáng ñ Câu 40. Cư ng ñ dòng quang ñi n bão hoà t l v i A. bư c sóng ánh sáng kích thích. B. t n s ánh sáng kích thích. C. b n ch t c a lim lo i làm cat t. D. cư ng ñ c a chùm sáng kích. Câu 41. Khi chi u ánh sáng kích thích 0,33µm vào cat t thì ñ tri t tiêu dòng quang ñi n ph i ñ t m t hi u ñi n th hãm 1,88V. Công thoát electron c a kim lo i làm cat t là: A.3,015.10-18 J B.3,015.10-19 J C.6,5.10-19 J D.3,015.10-20 J Câu 42. Phát bi u nào sau ñây Sai khi nói v quang ph c a nguyên t Hirñrô? A.Quang ph c a nguyên t hirñrô là quang ph liên t c. B.Gi a các dãy Laiman, Banmer và Paschen không ranh gi i xác ñ nh. C.Các v ch màu trong ph có màu bi n thiên liên t c t ñ ñ n tím D.C A, B và C Câu 43. Ch n phát bi u Sai sau ñây v thuy t lư ng t ánh sáng? A.Chùm ánh sáng là dòng các h t, m i h t là m t phôtôn. B.Trong hi n tư ng quang ñi n có s h p th hoàn toàn năng lư ng c a phôtôn chi u ñ n nó. C.Nh ng nguyên t hay phân t v t ch t không h p th hay b t x ánh sáng m t cách liên t c mà thành t ng ph n riêng bi t ñ t quãng. D.Năng lư ng c a các phôtôn ánh sáng là như nhau không ph thu c vào bư c sóng ánh sáng. Câu 44. M t t m nhôm có công thoát electron là 3,74eV. Khi chi u vào t m nhôm b c x 0,085µm r i hư ng các quang electron d c theo ñư ng s c c a ñi n trư ng có hư ng trùng v i hư ng chuy n ñ ng c a electron . N u cư ng ñ ñi n trư ng có ñ l n E =1500V/m thì quãng ñư ng t i ña electron ñi ñư c là: A.7,25dm. B.0,725mm. C.7,25mm. D.72,5mm. Câu 45. Chu kỳ bán rã c a Pôlôni (P210)là 138 ngày ñêm có ñ phóng x ban ñ u là 1,67.1014Bq (NA=6,022.1023 h t/mol). Kh i lư ng ban ñ u c a Pôlôni là: A.1g. B.1mg. C.1,5g. D.1,4g Câu 46. H t nhân Tri ti(T) và ñơtri (D) tham gia ph n ng nhi t h ch cosh ra h t α và h t nơtrôn. Tìm năng lư ng ph n ng to ra. Cho bi t ñ h t kh i c a h t nhân triti 0,0086u, c a ñơtri là 0,0024u, c a anpha là 0,0305u, 1u= 931MeV/c2 . A. 1,806 MeV B. 18,06 MeV C. 18,06 J D. 1,806 J Câu 47. Cho chu i phóng x c a Urannium phân rã thành − − α β β α α Rañi: 238U  Th  Pa  U  Th  Ra → → → → → 92 Ch n k t qu ñúng ñ i v i các h t nhân có phóng x α? A.H t nhân 292U và h t nhân 230Th . 38 238 234 U và h t nhân Th . B.H t nhân 90 92 90 234 234 238 U và h t nhân Pa . U. C.H t nhân D. Ch có h t nhân 92 91 92
  6. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí Câu 48. Năng lư ng t a ra trong quá trình phân chia h t nhân c a m t kg nguyên t 235 U là 5,13.1026 92 MeV. C n ph i ñ t m t lư ng than ñá bao nhiêu ñ có m t nhi t lư ng như th . Bi t năng su t t a nhi t c a than là 2,93.107 J/kg. B. 28.105 kg C. 28.107 kg D. 28.106 kg A. 28 kg 27 Câu 49. Cho h t α vào h t nhân nhôm( 13 Al ) ñang ñúng yên, sau ph n ng cosh ra h t nơtron và h t nhân X. , bi t mα =4.0015u, mAl = 26,974u, mX = 29,970u, mn = 1,0087u, 1uc2 = 931MeV. Ph n ng này to hay thu bao nhiêu năng lư ng? Ch n k t qu ñúng? A.To năng lư ng 2,9792MeV. B.To năng lư ng 2,9466MeV. C.Thu năng lư ng 2,9792MeV. D.Thu năng lư ng 2,9466MeV. Câu 50. Tìm phát bi u Sai: A. Hai h t nhân r t nh như hiñrô, hêli k t h p l i v i nhau, thu năng lư ng là ph n ng nhi t h ch B. Ph n ng h t nhân cosh ra các h t có t ng kh i lư ng bé hơn kh i lư ng các h t ban ñ u là ph n ng t a năng lư ng C. Urani thư ng ñư c dùng trong ph n ng phân h ch D. Ph n ng nhi t h ch t a ra năng lư ng l n hơn ph n ng phân h ch n u khi dùng cùng m t kh i lư ng nhiên li u. --- H t ---

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản