intTypePromotion=3

Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 1

Chia sẻ: Up Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
30
download

Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 1

  1. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG ð 001 Môn thi: V T LÍ (ð thi có 05 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) C©u1: Gi÷a c¸c ®iÖn ¸p hiÖu dông Upha v Ud©y cña dßng ®iÖn ba pha trong c¸ch m¾c h×nh sao cã mèi liªn hÖ n o? A. 3 Upha = Ud©y. B. Upha=1,5 Ud©y. C. Upha=Ud©y. D. Upha = 3 Ud©y. C©u2: Mét con l¾c lß xo dao ®éng trong mét m«i tr−êng cã lùc c¶n nhá víi chu kú T, biªn ®é A, vËn tèc cùc ®¹i vmax v c¬ n¨ng E. Cã mÊy ®¹i l−îng trong c¸c ®¹i l−îng ®ã gi¶m theo thêi gian? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. C©u3: Cuén s¬ cÊp cña mét m¸y biÕn thÕ cã N1= 1000 vßng, cuén thø cÊp cã N2=2000 vßng. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña cuén s¬ cÊp l U1= 110 V v cña cuén thø cÊp khi ®Ó hë l U2= 216 V. Tû sè gi÷a ®iÖn trë thuÇn v c¶m kh¸ng cña cuén s¬ cÊp l : A. 0,19. B. 0,15. C. 0,1. D. 1,2. C©u4: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph−¬ng tr×nh x = 5cos(4 π t + π /3) (cm,s). tÝnh tèc ®é trung b×nh cña vËt trong kho¶ng thêi gian tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu kh¶o s¸t dao ®éng ®Õn thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d−¬ng lÇn thø nhÊt. A. 25,71 cm/s. B. 42,86 cm/s. C. 6 cm/s D. 8,57 cm/s. C©u5: Mét nguån S ph¸t mét ©m nghe ®−îc cã tÇn sè f0, chuyÓn ®éng víi vËn tèc v=204 m/s ®ang tiÕn l¹i gÇn mét ng−êi ®ang ®øng yªn. BiÕt vËn tèc truyÒn ©m trong kh«ng khÝ l v0=340 m/s.Tèi thiÓu f0 b»ng bao nhiªu th× ng−êi ®ã kh«ng nghe thÊy ®−îc ©m cña S? A. 2,56 kHz. B. 0,8 kHz. C. 9,42 kHz. D. 8 kHz. C©u6: Mét b¸nh ® ® quay ®−îc 10 vßng kÓ tõ lóc b¾t ®Çu t¨ng tèc tõ 2 rad/s ®Õn 6rad/s. Coi r»ng gia tèc gãc kh«ng ®æi. Thêi gian c n ®Ó t¨ng tèc l bao nhiªu? A. 10 π s. B. 2,5 π s. C. 5 π s. D.15 π s. C©u7: Li ®é, vËn tèc, gia tèc cña dao ®éng ®iÒu hßa phô thuéc thêi gian theo quy luËt cña mét h m sin cã A. cïng pha. B. cïng biªn ®é. C. cïng pha ban ®Çu. D. cïng tÇn sè. C©u8: Mét thÊu kÝnh máng hai mÆt låi cã cïng b¸n kÝnh R=0,5 m. ThÊu kÝnh l m b»ng thñy tinh cã chiÕt suÊt ®èi víi ¸nh s¸ng ®á v tÝm lÇn l−ît l n®=1,5 v nt=1,54. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai tiªu ®iÓm ¶nh cña thÊu kÝnh øng víi ¸nh s¸ng ®á v tÝm l : A. 1,08 cm. B. 2,3 cm. C. 3,7cm. D.1,8 cm. C©u9: S¾p xÕp n o sau ®©y theo ®óng trËt tù t¨ng dÇn cña b−íc sãng? A. ch m, da cam, sãng v« tuyÕn, hång ngo¹i. B. sãng v« tuyÕn, hång ngo¹i, ch m, da cam. C. ch m, da cam, hång ngo¹i, sãng v« tuyÕn. D. da cam, ch m, hång ngo¹i, sãng v« tuyÕn. C©u10: C«ng thøc Anhxtanh vÒ hiÖn t−îng quang ®iÖn l : 1 C. hf= A+ 2 mv2omax . D. E=mc2. A. ε = hf. B. hfmn=Em-En. C©u11: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa víi víi biªn ®é gãc α 0=90 v n¨ng l−îng E=0,02 J. §éng n¨ng cña con l¾c khi li ®é gãc α =4,50 l : A. 0,015 J. B. 0,225 J. C. 0,198 J. D. 0,027 J. C©u12: Trong chuyÓn ®éng quay ®Òu cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh xuyªn qua vËt, c¸c chÊt ®iÓm ë c ng xa trôc quay th×: A. c ng cã vËn tèc nhá v gia tèc nhá. B. cã momen qu¸n tÝnh v ®éng n¨ng qay kh«ng ®æi. C. c ng cã m«men qu¸n tÝnh v ®éng n¨ng lín. D. c ng cã tèc ®é gãc v gia tèc gãc lín. 1
  2. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí C©u13: Cho m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp, R l mét mét biÕn trë, cuén day thuÇn c¶m víi ZC ≠ ZL. Gi¶ sö hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hai ®Çu ®o¹n m¹ch l U, v tÇn sè dßng ®iÖn trong m¹ch kh«ng ®æi. Khi thay ®æi R ®Ó c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch cùc ®¹i th×; B. C«ng suÊt cùc ®¹i b»ng U2/(2R). A. Gi¸ trÞ biÕn trë l (ZL+ZC). D. C«ng suÊt cùc ®¹i b»ng U2/ R. C. HÖ sè c«ng suÊt cos ϕ =1. C©u14: M¹ch dao ®éng cña m¸y thu v« tuyÕn cã tô ®iÖn gåm mét cuén c¶m cã ®é tù c¶m L= 40 µ H v mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung thay ®æi ®−îc. Cho c=3.108 m/s. Hái ®Ó thu ®−îc sãng ®iÖm tõ cã b−íc sãng 140m th× ®iÖn dung ph¶i cã gi¸ trÞ l : A. 141 pF. B. 138 pF. C. 129 pF. D. 133 pF. C©u15: Ph¸t biÓu n o sau ®©y l sai vÒ quang phæ? A. VÞ trÝ c¸c v¹ch s¸ng trong quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña mét nguyªn tè sÏ thay thÕ b»ng c¸c v¹ch tèi trong quang phæ v¹ch hÊp thô cña chÝnh mét nguyªn tè ®ã. B. Khi chiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng qua mét ®¸m khÝ (hay h¬i) ta lu«n thu ®−îc quang phæ v¹ch hÊp thô cña khÝ (hay h¬i) ®ã. C. Mçi nguyªn tè hãa häc ®Òu cã quang phæ v¹ch ®Æc tr−ng cho nguyªn tè ®ã. D. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ v hÊp thô ®Òu ®−îc øng dông trong phÐp ph©n tÝch quang phæ. C©u16: Trong m«i tr−êng cã chiÕt suÊt n, b−íc sãng cña ¸nh s¸ng ®¬n s¾c thay ®æi so víi trong ch©n kh«ng nh− thÕ n o? A. Gi¶m n2 lÇn. B. Gi¶m n lÇn. C. T¨ng n lÇn. D. Kh«ng ®æi. C©u17: Mét rßng räc cã trôc quay n»m ngang cè ®Þnh, b¸n kÝnh R, khèi l−îng M, momen qu¸n tÝnh I= MR2 /2. Mét sîi d©y mÒm kh«ng d n cã khèi l−îng kh«ng ®¸ng kÓ v¾t qua rßng räc. ë mçi ®Çu d©y treo c¸c vËt nhá cã khèi l−îng m1=2M v m2=M. Gi÷ cho c¸c vËt nhá ë cïng mét ®é cao råi bu«ng nhÑ cho chóng chuyÓn ®éng. Khi mçi vËt di chuyÓn ®−îc mét ®o¹n ®−êng h th× vËn tèc cña chóng l bao nhiªu?BiÕt d©y kh«ng tr−ît trªn rßng räc. Bá qua ma s¸t cña rßng räc víi trôc quay v søc c¶n cña m«i tr−êng. Gia tèc träng tr−êng l g. gh 1 A. 2 . B. 6 gh . C. 2 gh . D. 3gh . 7 7 C©u18: Cho c= 3.108 m/s v h= 6,625.10-34J.s. Ph«t«n cña ¸nh s¸ng v ng, cã b−íc sãng λ=0,58 µ m, mang n¨ng l−îng A. 2,14.10-19J. B. 2,14.10-18J. C. 3,43.10-18J. D. 3,43.10-19J. C©u19: ChiÒu d i cña con l¾c ®¬n l bao nhiªu nÕu t¹i cïng mét n¬i, nã dao ®éng ®iÒu hßa cïng chu kú víi mét con l¾c vËt lý? BiÕt I l momen qu¸n tÝnh, m l khèi l−îng v d l kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn träng t©m cña con l¾c vËt lý. I 2I I d A. . B. . C. D. . . mgd md md mI C©u20: C©u n o sai khi nãi vÒ sãng( v« tuyÕn) ng¾n: A. lan truyÒn ®−îc trong chan kh«ng v trong c¸c ®iÖn m«i . B. hÇu nh− kh«ng bÞ kh«ng khÝ hÊp thô ë mét sè vïng b−íc sãng. C. Ph¶n x¹ tèt trªn tÇng ®iÖn ly v mÆt ®Êt. D. Cã b−íc sãng nhá h¬n 10 m. C©u21: XÐt vÒ t¸c dông táa nhiÖt trong mét thêi gian d i dßng ®iÖn n o sau ®©y t−¬ng ®−¬ng víi mét dßng ®iÖn kh«ng ®æi cã c−êng ®é I = 2 I0? D. i=I02 cos( ω t+ ϕ ). A. i=I0 cos( ω t+ ϕ ). B. i= 2 I0 cos( ω t+ ϕ ). C. i=2I0 cos( ω t+ ϕ ). C©u22: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu tÇn sè gãc ω chØ gåm hai phÇn tö R v C m¾c nèi tiÕp, gäi U,I l c¸c gi¸ trÞ hiÖu dông cña hiÖu ®iÖn thÕ v dßng ®iÖn cña m¹ch ®iÖn. KÕt luËn n o sau ®©y l sai? A. C«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch ®iÖn l UI. B. HiÖu ®iÖn thÕ cña m¹ch ®iÖn chËm pha h¬n dßng ®iÖn. 2
  3. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí U D. Tæng trë cña m¹ch ®iÖn l Z= R 2 + Z C . 2 C. I= . 2 −2 R + (ωC ) C©u23:Ph¸t biÓu n o sai vÒ ¸nh s¸ng? A. Sãng ¸nh s¸ng cã b−íc sãng c ng d i c ng thÓ hiÖn râ tÝnh chÊt sãng. B. ChØ ¸nh s¸ng míi cã l−ìng tÝnh sãng- h¹t. C. Ph«t«n øng víi sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng c ng ng¾n c ng thÓ hiÖn râ tÝnh chÊt h¹t. D. Anh s¸ng cã c¶ tÝnh chÊt sãng v tÝnh chÊt h¹t mÆc dÇu trong thÝ nghiÖm hai tÝnh chÊt Êy kh«ng ®−îc thÓ hiÖn ®ång thêi. C©u24: LÇn l−ît chiÕu v o catèt cña mét tÕ b o quang ®iÖn c¸c bøc x¹ ®iÖn tõ cã b−íc sãng λ1= λ0/3.v λ2= λ0/9; λ0 l giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i l m catèt. Tû sè hiÖu ®iÖn thÕ h m t−¬ng øng víi c¸c b−íc λ1 v λ2 l : A. U1/U2 =2. B. U1/U2= 1/4. C. U1/U2=4. D. U1/U2=1/2. C©u25: Mét khung d©y dÉn h×nh ch÷ nhËt cã 1000 vßng, diÖn tÝch mçi vßng l 900cm2, quay ®Òu quanh trôc ®èi xøng cña khung víi tèc ®é 500 vßng /phót trong mét tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B=0,2 T. Trôc quay vu«ng gãc víi c¸c ®−êng c¶m øng tõ. Gi¸ trÞ hiÖu dông cña suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong khung l : A. 666,4 V. B. 1241V. C. 1332 V. D. 942 V. C©u26: VÒ sãng c¬ häc, ph¸t biÎu n o sau ®©y sai? A. Sãng cã h¹t vËt chÊt cña m«i tr−êng dao ®éng theo ph−¬ng song song víi ph−¬ng truyÒn sãng l sãng däc. B. Sãng ngang kh«ng truyÒn trong chÊt láng v chÊt khÝ, trõ mét v i tr−êng hîp ®Æc biÖt. C. Sãng ngang v sãng däc ®Òu truyÒn ®−îc trong chÊt r¾n trong chÊt r¾n víi tèc ®é nh− nhau. D. Sãng t¹o ra trªn lß xo cã thÓ l sãng däc hoÆc sãng ngang. C©u27: Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, kho¶ng c¸ch tõ v©n s¸ng bËc 4 ®Õn v©n s¸ng bËc 5 ë hai bªn trung t©m l 13,5 mm. V©n tèi thø 3 (tÝnh tõ v©n s¸ng trung t©m) c¸ch v©n trung t©m l : A. 3,75 mm. B. 3,57 mm. C. 2,57 mm. D. 2,75 mm. C©u28: Mét sîi d©y ® n d i 60 cm, c¨ng gi÷a hai ®iÓm cè ®Þnh, khi d©y ® n dao ®éng víi tÇn sè f= 500 Hz th× trªn d©y cã sãng dõng víi 4 bông sãng. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y l : A. 50 m/s. B. 100m/s. C. 25 m/s. D. 150 m/s. C©u29: HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anèt v catèt cña mét èng R¬n ghen l 19 kV. BiÕt e=1,6.10-19C, c=3.108m/s. v h= 6,625.10-34 J.s. Bá qua ®éng n¨ng ban ®Çu cña electron. B−íc sãng nhá nhÊt cña tia R¬n ghen do èng ph¸t ra l : A. 65,37 pm. B. 55,73 pm. C. 65,37 µ m. D. 55,73 µ m. C©u30: trong mét ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã cuén c¶m thuÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch A. TrÔ pha π /4 so víi c−êng ®é dßng ®iÖn. B. Sím pha π /4 so víi c−êng ®é dßng ®iÖn. C. Sím pha π /2 so víi c−êng ®é dßng ®iÖn. D. TrÔ pha π /2 so víi c−êng ®é dßng ®iÖn. C©u31: Ph−¬ng tr×nh m« t¶ mét sãng truyÒn theo trôc x l u= 0,04 cos π (4t-0,5x), trong ®ã u v x tÝnh theo ®¬n vÞ mÐt, t tÝnh theo ®¬n vÞ gi©y. VËn tèc truyÒn sãng l : A. 5 m/s. B. 4 m/s. C. 2m/s. D. 8 m/s. C©u32: §o¹n m¹ch ®iÖn gåm cuén d©y m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn. §é lÖch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén d©y, Ud v dßng ®iÖn l π /3. Gäi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn l UC, ta cã UC= 3 Ud. HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn b»ng: A. 0,707. B. 0,5. C. 0,87. D. 0,25. C©u33: Mét con l¾c ®¬n ®−îc treo ë trÇn mét thang m¸y. Khi thang m¸y ®i xuèng nhanh dÇn ®Òu v sau ®ã chËm dÇn ®Òu víi cïng mét gia tèc th× chu kú dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lÇn l−ît l T1=2,17 3
  4. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí s v T2=1,86 s. lÊy g= 9,8m/s2. Chu kú dao ®éng cña con l¾c lóc thang m¸y ®øng yªn v gia tèc cña thang m¸y l : A. 1 s v 2,5 m/s2. B. 1,5s v 2m/s2. C. 2s v 1,5 m/s2. D. 2,5 s v 1,5 m/s2. C©u34: ThuyÕt ®iÖn tö vÒ ¸nh s¸ng A. nªu lªn mèi quan hÖ gi÷a c¸c tÝnh chÊt ®iÖn tõ v quang häc cña m«i tr−êng truyÒn ¸nh s¸ng. B. ®Ò cËp tíi b¶n chÊt ®iÑn tõ cña s¸ng. C. ®Ò cËp ®Õn l−ìng tÝnh chÊt sãng-h¹t cña ¸nh s¸ng. D. gi¶i thÝch hiÖn t−îng gi¶i phãng electron khi chiÕu ¸nh s¸ng v o kim lo¹i v b¸n dÉn. C©u35: Mét m¹ch dao ®éng LC cã ®iÖn dung C=6/ π µ F . §iÖn ¸p cùc ®¹i trªn tô l U0=4,5 V v dßng ®iÖn cùc ®¹i l I0=3 mA. Chu kú dao déng cña m¹ch ®iÖn l : A. 9ms. B. 18ms. C. 1,8 ms. D.0,9 ms. C©u36: Trong mét hép kÝn cã chøa 2 trong 3 phÇn tö R,L,C m¾c nèi tiÕp. BiÕt r»ng hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu hép kÝn sím pha π /3 so víi c−êng ®é dßng ®iÖn. Trong hép kÝn chøa A. R,C víi ZC < R B. R,C víi ZC > R C. R,L víi ZL < R D. R,L víi ZL >R C©u37: Mét con l¾c lß xo dao ®éng theo ph−¬ng n»m ngang víi ph−¬ng tr×nh x= 4 cos10 π t ( cm, s). VËt nÆng cã khèi l−îng m= 100g. LÊy π 2 = 10. Lùc ® n håi cùc ®¹i t¸c dông v o vËt l : A. 2,5 N. B. 1,6 N. C. 4 N. D. 8 N. C©u38: §o¹n m¹ch AB theo thø tù gåm cuén d©y thuÇn c¶m, ®iÖn trë thuÇn R v tô ®iÖn m¾c nèi tiÐp nhau, ®iÓm M nèi gi÷a cuén d©y v ®iÖn trë R, ®iÓm N nèi gi÷a ®iÖn trë R víi tô ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ cña m¹ch ®iÖn l : u = U 2 cos 100 π t (V). Cho biÕt R=30 Ω UAN=75 V, UMB= 100 V; UAN lÖch pha π /2 so víi UMB. C−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông l : A. 1A. B. 2A. C. 1,5A. D. 0,5A. C©u39: Mét thanh ®ång chÊt cã chiÒu d i L= 75 cm, khèi l−îng m= 10 kg quay trong mÆt ph¼ng ngang xung quanh mét trôc th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm gi÷a cña thanh. §éng n¨ng cña thanh l 60 J. Momen ®éng l−îng cña thanh l : A. 2,5 kgm2/s. B. 4kgm2/s. C. 7,5 kgm2/s. D. 5 kgm2/s. C©u40: Dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng A. l sù biÕn ®æi tuÇn ho n cña ®iÖn tr−êng v tõ tr−êng. 1 B. Cã tÇn sè gãc ω = chØ khi hÖ kh«ng bÞ tiªu hao kh«ng bÞ tiªu hao n¨ng l−îng. LC C. Lu«n l dao ®éng t¾t dÇn khi ®iÖn trë (thuÇn) cña m¹ch kh¸c kh«ng. D. Cã n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng trong tô ®iÖn v n¨ng l−îng tõ tr−êng trong cuén c¶m b»ng nhau. C©u41: HiÖu ®iÖn thÕ h m trong tÕ b o quang ®iÖn kh«ng phô thuéc v o A. B¶n chÊt cña kim lo¹i l m catèt. B. C¶ c−êng ®é v b−íc sãng cña chïm s¸ng kÝch thÝch. C. TÇn sè cña ph«t«n tíi. D. C−êng ®é cña chïm s¸ng kÝch thÝch. C©u42: B−íc sãng cña c¸c v¹ch trong vïng nh×n thÊy cña quang phæ hi®r« l 0,656 µ m; 0,486 µ m; 0,434 µ m v 0,410 µ m. B−íc sãng d i nhÊt cña v¹ch trong d y Pa- sen l A.1,965 µ m B. 1,675 µ m C. 1,685 µ m D. 1,875 µ m C©u43: Mét dao ®éng l tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph−¬ng víi c¸c ph−¬ng tr×nh l x1= 12cos2 π t (cm;s) v x2= 12cos(2 π t - π /3) (cm;s). VËn tèc cùc ®¹i cña vËt l A. 4,16 m/s B. 1,31 m/s C. 0,61 m/s D. 0,21 m/s C©u 44: Trªn mÆt chÊt láng cã hai nguån sãng dao ®éng víi cïng biªn ®é cïng tÇn sè v cïng pha. Ta quan s¸t ®−îc hÖ c¸c v©n dao ®èi xøng. B©y giê nÕu biªn ®é cña mét nguån t¨ng lªn gÊp ®«i nh−ng vÉn dao ®éng cïng pha víi nguån cßn l¹i th× A. HiÖn t−îng giao thoa vÉn x¶y ra, h×nh d¹ng v vÞ trÝ cña c¸c v©n giao thoa kh«ng thay ®æi. 4
  5. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí B. HiÖn t−îng giao thoa vÉn x¶y ra, nh−ng h×nh d¹ng cña c¸c v©n giao thoa sÏ thay ®æi v kh«ng cßn ®èi xøng n÷a. C. HiÖn t−îng giao thoa vÉn x¶y ra, nh−ng vÞ trÝ c¸c v©n cùc ®¹i v cùc tiÓu ®æi chç cho nhau. D. Kh«ng x¶y ra hiÖn t−îng giao thoa n÷a. C©u45: Mét m¹ch dao ®éng LC cã C=500 pF v cuén c¶m øng víi ®é tù c¶m L= 0,2 mH. Lóc t= 0 ®iÖn ¸p cña tô ®¹t cùc ®¹i U0= 1,5 V. LÊy π 2 = 10. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn cã ph−¬ng tr×nh l A. q = 7,5. 10-10 cos(106 π t) (C ) B. q = 7,5. 10-9 cos(106 π t + π ) (C ) -10 6 D. q = 5,7. 10-10 cos(106 π t) (C ) C. q = 7,5. 10 cos(10 π t- π /2) (C ) C©u 46: Tèc ®é truyÒn ©m A. Phô thuéc v o c−êng ®é ©m. B. Phô thuéc v o ®é to cña ©m. C. Kh«ng phô thuéc v o nhiÖt ®é cña m«i tr−êng. D. Phô thuéc v o tÝnh ® n håi v khèi l−îng riªng cña m«i tr−êng. C©u47: Ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng quay cña mét c¸nh qu¹t cã ®−êng kÝnh 25 cm l ϕ = 0,25+ 5t2+ 2t3 (rad;s ). Gia tèc tiÕp tuyÕn t¹i mét ®iÓm ë ®Çu c¸nh qu¹t lóc t= 5 s l A.7,15 m/s2 B. 5,78 m/s2 C. 17,5 m/s2 D. 8,75 m/s2 C©u 48: Chän c©u ®óng: A. Nguyªn t¾c ph¸t quang cña laze dùa trªn viÖc øng dông hiÖn t−îng ph¸t x¹ c¶m øng. B. Tia laze cã n¨ng l−îng lín v× b−íc sãng cña tia laze rÊt nhá. C. Tia laze cã c−êng ®é lín v× cã tÝnh ®¬n s¾c cao. D. Tia laze cã tÝnh ®Þnh h−íng rÊt cao nh−ng kh«ng kÕt hîp (kh«ng cïng pha). C©u49: Trong dao ®éng ®iÒu hßa A. Khi gia tèc cùc ®¹i th× ®éng n¨ng cùc tiÓu. B. Khi lùc kÐo vÒ cùc tiÓu th× thÕ n¨ng cùc ®¹i. C. Khi ®éng n¨ng cùc ®¹i th× thÕ n¨ng còng cùc ®¹i. D. Khi vËn tèc cùc ®¹i th× pha dao ®éng còng cùc ®¹i. C©u50: Gi¶ sö nguyªn tö cña mét nguyªn tè chØ cã 6 møc n¨ng l−îng th× quang phæ cña nguyªn tè n y cã nhiÒu nhÊt bao nhiªu v¹ch phæ? A. 14 B.5 C.9 D.15 --- H t --- 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản