intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: “Hoàn thiện quy trình XK mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam”.

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

52
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “hoàn thiện quy trình xk mặt hàng rau quả tại tổng công ty rau quả việt nam”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “Hoàn thiện quy trình XK mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam”.

 1. Đề tài: “Hoàn thiện quy trình XK mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i Lêi më ®Çu Ngµy nay, chiÕn l­îc CNH h­íng vÒ XK ®ang ®­îc mäi quèc gia trªn thÕ giíi ®Èy m¹nh nã, nh»m mang l¹i nh÷ng thµnh c«ng cho nh÷ng n­íc muèn tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo l¹c hËu. §Æc biÖt víi n­íc ta hiÖn nay th× trong lÜnh vùc quan hÖ kinh doanh Quèc tÕ. Chóng ta ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn kh¸ l¹c quan, hµng hãa cña ta ®­îc xuÊt khÈu sang nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi gãp phÇn t¨ng thu nhËp ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n. Rau qu¶ lµ c©y cã gi¸ trÞ cao cña nÒn N«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ång thêi nã cã gi¸ trÞ ®èi víi nÒn V¨n ho¸-X· héi vµ m«i tr­êng sinh th¸i cña ®Êt n­íc. N­íc ta cã lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thæ nh­ìng phï hîp víi nhiÒu lo¹i rau qu¶ ®Æc biÖt nh©n d©n ta cã tËp qu¸n kinh nghiÖm trång rau qu¶ tõ l©u ®êi. Ph¸t triÓn ngµnh rau qu¶ sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, t¹o c¬ së ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, t¹o nguån hµng ho¸ ®Æc tr­ng cho tõng vïng vµ t¹o ®­îc nhiÒu mÆt hµng chñ yÕu cho XK. Bªn c¹nh ®ã ®Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm cña nhãm s¶n phÈm rau qu¶ t­¬i sèng lµ nhanh chãng bÞ gi¶m sót chÊt l­îng sau khi thu ho¹ch th× ngµnh s¶n xuÊt chÕ biÕn ®­îc ra ®êi. C«ng t¸c chÕ biÕn còng ®· gãp phÇn to lín cho ho¹t ®éng XK t¹o ®­îc nh÷ng chñng lo¹i hµng ho¸ ®Æc tr­ng mµ tr¸i mïa vô kh«ng cã vµ nhiÒu n¬i kh«ng cã.ThÊy ®­îc lîi thÕ cña ngµnh rau qu¶ trong nh÷ng n¨m võa qua, §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· cã sù quan t©m ®Æc biÖt ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh rau qu¶ vµ ®­îc sù gióp ®ì vµ chØ ®¹o cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· chØ ®¹o cho Tæng c«ng ty ph¸t huy toµn bé kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m×nh còng nh­ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng XK c¸c s¶n phÈm cña m×nh sang nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi vµ hoµn thµnh nhiÖm vô cña §¶ng vµ nhµ n­íc giao cho. Trong 15 n¨m võa qua Tæng c«ng ty ®· thu ®­îc kh«ng Ýt nh÷ng thµnh qu¶ lín trong ho¹t ®éng kinh doanh XK, ®Èy m¹nh ®Çu t­, më réng thÞ T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i tr­êng, t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc nh­ hiÖn nay, kh«ng chØ bëi sù nç lùc cè g¾ng cña ban l·nh ®¹o trong c«ng ty mµ cßn bëi sù cè g¾ng cña toµn thÓ nh©n viªn trong c«ng ty.Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®­îc th× Tæng c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­: trong kh©u nghiªn cøu thÞ tr­êng t×m ®èi t¸c, chuÈn bÞ hµng ho¸, kiÓm tra chÊt l­îng, sù gi¶m gi¸ liªn tôc hay trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång vÒ mÆt hµng rau qu¶ vµ mÆt hµng n«ng s¶n trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ®· ¶nh h­ëng lín ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng XK. ChÝnh v× vËy em mµ lÊy tªn cho chuyªn ®Ò cña m×nh lµ “Hoµn thiÖn quy tr×nh XK mÆt hµng rau qu¶ t¹i Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam”. Môc ®Ých cña chuyªn ®Ò nµy nh»m hoµn thiÖn tèt h¬n c¸c b­íc trong qu¸ tr×nh XK mÆt hµng rau qu¶ t¹i Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. Néi dung cña chuyªn ®Ò ®­îc tr×nh bµy lµm 3 ch­¬ng. Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ qui tr×nh XK cña c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh XNK trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng qui tr×nh Xk hµng rau qu¶ t¹i Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. Ch­¬ngIII: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qui tr×nh Xk mÆt hµng rau qu¶ cña Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. Do tr×nh ®é cã h¹n chÕ nªn trong bµi lµm cña em cßn nhiÒu sai sãt kh«ng thÓ tr¸nh khái. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù nhËn xÐt, ®ãng gãp vµ h­íng dÉn thªm cña c« gi¸o ®Ó tõng b­íc hoµn thiÖn chuyªn ®Ò nµy tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«TS. §µo ThÞ BÝch Hoµ! T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i Ch­¬ng I C¬ së lý luËn chung vÒ quy tr×nh xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh XNK trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng I. kh¸i niÖm vµ vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi nÒn KTTT. 1.Kh¸i niÖm. Ho¹t ®éng XK lµ viÖc b¸n hµng ho¸, dÞch vô cho mét quèc gia kh¸c trªn c¬ së dïng tiÒn tÖ ®Ó thanh to¸n. TiÒn tÖ ë ®©y cã thÓ lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét quèc gia hay ®èi víi hai quèc gia. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ khai th¸c ®­îc lîi thÕ cña tõng quèc gia trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Vµ khi trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia lµ cã lîi th× c¸c quèc gia ®Òu tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng nµy. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mét h×nh thøc c¬ b¶n cña th­¬ng m¹i quèc tÕ, nã ®­îc h×nh thµnh tõ rÊt l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn cho ®Õn giai ®o¹n hiÖn nay. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu s¬ khai chØ lµ hµng ®æi hµng vµ sau ®ã ph¸t hiÖn ra nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­ xuÊt khÈu trùc tiÕp , bu«n b¸n ®èi l­u, xuÊt khÈu uû th¸c. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn ph¹m vi rÊt réng c¶ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian: nã cã thÓ diÔn ra trong thêi gian rÊt ng¾n song nã còng cã thÓ kÐo dµi hµng n¨m; nã cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh trªn ph¹m vi mét quèc gia hay nhiÒu quèc gia. Nã diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, tõ xuÊt khÈu hµng tiªu dïng cho ®Õn t­ liÖu s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ kü thuËt cao. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trao ®æi ®ã ®Òu nh»m môc ®Ých ®em l¹i lîi Ých cho c¸c n­íc tham gia. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu 2.1 §èi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i Lµ mét néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng vµ lµ ho¹t ®éng ®Çu tiªn cña TMQT, xuÊt khÈu cã mét vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng quèc gia còng nh­ cña toµn thÕ giíi. Do nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau nªn mét quèc gia cã thÓ m¹nh vÒ lÜnh vùc nµy nh­ng l¹i yÕu vÒ lÜnh vùc kh¸c, v× vËy ®Ó cã thÓ khai th¸c ®­îc lîi thÕ, t¹o ra sù c©n b»ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng c¸c quèc gia ph¶i tiÕn hµnh trao ®æi víi nhau dùa trªn lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh cña David Ricac®o, «ng nãi r»ng: “NÕu mét quèc gia cã hiÖu qu¶ thÊp h¬n so víi c¸c quèc gia kh¸c trong s¶n xuÊt hÇu hÕt c¸c lo¹i s¶n phÈm th× quèc gia ®ã vÉn cã thÓ tham gia vµo TMQT ®Ó t¹o ra lîi Ých cña chÝnh m×nh”, vµ khi tham gia vµo TMQT th× “quèc gia cã hiÖu qu¶ thÊp trong s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸ sÏ tiÕn hµnh chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu nh÷ng lo¹i mÆt hµng mµ viÖc s¶n xuÊt ra chóng lµ Ýt bÊt lîi nhÊt vµ nhËp khÈu nh÷ng lo¹i mÆt hµng mµ viÖc s¶n xuÊt ra chóng cã bÊt lîi lín h¬n”. Nãi c¸ch kh¸c, mét quèc gia trong t×nh huèng bÊt lîi vÉn cã thÓ t×m ra ®iÓm cã lîi ®Ó khai th¸c. B»ng viÖc khai th¸c c¸c lîi thÕ nµy, c¸c quèc gia tËp trung vµo s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã lîi thÕ t­¬ng ®èi. Sù chuyªn m«n ho¸ ®ã lµm cho mçi quèc gia khai th¸c ®­îc lîi thÕ cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt gióp tiÕt kiÖm ®­îc nguån nh©n lùc nh­ vèn, kü thuËt, nh©n lùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸. Do ®ã, tæng s¶n phÈm trªn quy m« toµn thÕ giíi còng sÏ ®­îc gia t¨ng. 2.2 §èi víi nÒn kinh tÕ mçi quèc gia §èi víi nÒn kinh tÕ mçi quèc gia, xuÊt khÈu t¹o nguån vèn chÝnh cho nhËp khÈu, phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña mçi quèc gia ®ßi hái ph¶i cã 4 ®iÒu kiÖn: nh©n lùc, tµi nguyªn, vèn vµ kü thuËt. Song kh«ng ph¶i quèc gia nµo còng cã ®ñ 4 ®iÒu kiÖn ®ã vµ ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy buéc hä ph¶i nhËp tõ bªn ngoµi nh÷ng yÕu tè mµ trong n­íc ch­a cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®ñ ngo¹i tÖ cho viÖc nhËp khÈu nµy. T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i Thùc tiÔn cho thÊy, ®Ó cã ®ñ nguån vèn nhËp khÈu, mét n­íc vµ ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cã thÓ sö dông c¸c nguån vèn chÝnh nh­: ®Çu t­ n­íc ngoµi, vay nî, viÖn trî vµ thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. TÇm quan träng cña nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, vay nî vµ viÖn trî th× kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn ®­îc. Nh­ng khi sö dông nh÷ng nguån vèn nµy th× nh÷ng n­íc ®i vay ph¶i chÊp nhËn nh÷ng thiÖt thßi nhÊt ®Þnh vµ dï b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c còng ph¶i hoµn l¹i vèn cho n­íc ngoµi. Bëi vËy nguån vèn quan träng nhÊt mµ mçi quèc gia cã thÓ tr«ng chê lµ vèn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. V× vËy, xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng chÝnh t¹o tiÒn ®Ò cho nhËp khÈu, quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« vµ t¨ng tr­ëng cña nhËp khÈu. ë c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn, vËt c¶n trë sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ thiÕu tiÒm lùc vµ vèn. Ngoµi vèn huy ®éng tõ n­íc ngoµi ®­îc coi lµ c¬ së chÝnh nh­ng mäi c¬ héi ®Çu t­ hoÆc vay nî tõ n­íc ngoµi vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ chØ t¨ng lªn khi chñ ®Çu t­ vµ ng­êi cho vay thÊy kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña c¸c n­íc ®ã, v× ®©y lµ nguån chÝnh ®¶m b¶o n­íc ®ã cã thÓ tr¶ nî ®­îc. XuÊt khÈu gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu sÏ gióp c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cu¶ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. 2.3 §èi víi mét doanh nghiÖp Th«ng qua xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cã c¬ héi tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng s¶n phÈm – nh÷ng yÕu tè ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu s¶n xuÊt phï hîp víi thÞ tr­êng. XuÊt khÈu buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh, ®ång thêi cã ngo¹i tÖ ®Ó ®Çu t­ l¹i qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng vÒ chiÒu réng mµ c¶ vÒ chiÒu s©u. Ngoµi ra, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu gióp doanh nghiÖp thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng, t¹o thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng t¹o ra ngo¹i tÖ ®Ó chÊp T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i nhËn m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ ®em l¹i lîi nhuËn cao. 3. NhiÖm vô cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¶i t¹o ra ®­îc nguån vèn n­íc ngoµi cÇn thiÕt ®Ó nhËp khÈu vËt t­ kü thuËt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CNXH, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸, ph¶i ph¸t huy vµ sö dông tèt h¬n lao ®éng vµ tµi nguyªn cña ®Êt n­íc, t¨ng gi¸ trÞ ngµy c«ng lao ®éng, t¨ng thu nhËp quèc d©n. XuÊt khÈu ph¶i phôc vô ®¾c lùc cho c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ n©ng cao vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¶i nh»m më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i n©ng cao uy tÝn cña n­íc ta trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, gãp phÇn thùc hiÖn ®­êng lèi ®èi ngo¹i cña Nhµ n­íc. TÊt c¶ c¸c nhiÖm vô trªn ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng vµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ gãp phÇn tÝch cùc nhÊt vµo viÖc th¾ng lîi ®­êng lèi ®æi míi vµ x©y dùng kinh tÕ cña n­íc ta. II. c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chÝnh thøc trong Tmqt 1. XuÊt khÈu trùc tiÕp §©y lµ h×nh thøc xuÊt khÈu c¸c hµng ho¸ - dÞch vô do chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra hoÆc ®Æt mua tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong n­íc, sau ®ã xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm nµy ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Ng­êi b¸n vµ ng­êi mua trùc tiÕp quan hÖ víi nhau b»ng c¸ch gÆp mÆt, qua th­ tõ, ®iÖn tÝn ... ®Ó bµn b¹c, tho¶ thuËn mét c¸ch tù nguyÖn. Néi dung tho¶ thuËn kh«ng cã sù rµng buéc víi lÇn giao dÞch tr­íc viÖc mua kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n liÒn víi viÖc b¸n. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc nµy chØ kh¸c víi ho¹t ®éng n«i th­¬ng ë chç: bªn mua vµ bªn b¸n cã quèc tÞch kh¸c nhau, ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét hoÆc c¶ hai bªn, hµng ho¸ ®­îc di chuyÓn qua biªn giíi ... Trong giao dÞch, ng­êi ta lµm mét lo¹t c¸c c«ng viÖc nh­: nghiªn T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng, ng­êi mua hái gi¸ vµ ®Æt hµng, ng­êi b¸n chµo gi¸ ... Sau ®ã 2 bªn hoµn gi¸ vµ chÊp nhËn gi¸, cuèi cïng lµ ký kÕt hîp ®ång. Trong th­¬ng m¹i quèc tÕ naú nay th× h×nh thøc nµy cã xu h­íng t¨ng lªn v× nã ®¶m b¶o ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn an toµn chung h¬n cho bªn mua vµ bªn b¸n. 2. XuÊt khÈu uû th¸c. Trong h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c, ®¬n vÞ ngo¹i th­¬ng ®ãng vai trß trung gian xuÊt khÈu, lµm thay cho ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó xuÊt hµng vµ h­ëng phÇn tr¨m theo gi¸ trÞ hµng xuÊt ®· ®­îc tho¶ thuËn. IIi. Quy tr×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh XNK. §Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch an toµnvµ thuËn lîi ®ßi hái mçi doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ph¶i tæ chøc tiÕn hµnh theo c¸c kh©u sau cña quy tr×nh xuÊt khÈu chung. Trong quy tr×nh gåm nhiÒu b­íc cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau b­íc tr­íc lµ c¬ së, tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn tèt b­íc sau. Tranh chÊp th­êng x¶y ra trong tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång lµ do lçi yÕu kÐm ë mét kh©u nµo ®ã. §Ó quy tr×nh xuÊt khÈu ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi th× lµm tèt c«ng viÖc ë c¸c b­íc lµ rÊt cÇn thiÕt. Th«ng th­êng mét quy tr×nh xuÊt khÈu hµng hãa gåm mét sè b­íc sau. 1.Nghiªn cøu thÞ tr­êng t×m kiÕm ®èi t¸c. ThÞ tr­êng lµ mét ph¹m trï kh¸ch quan g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ ë ®©u cã s¶n xuÊt vµ l­u th«ng vµ ë ®ã cã thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng n­íc ngoµi gåm nhiÒu yÕu tè phøc t¹p, kh¸c biÖt so víi thÞ tr­êng trong n­íc bëi vËy n¾m v÷ng c¸c yÕu tè thÞ tr­êng hiÓu biÕt c¸c quy luËt vËn ®éng cña thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ rÊt cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i tr¶ lêi mét sè c©u hái sau: xuÊt khÈu c¸i g×, ë thÞ tr­êng nµo, th­¬ng nh©n giao dÞch lµ ai, giao dÞch T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i theo ph­¬ng thøc nµo, chiÕn l­îc kinh doanh cho tõng giai ®o¹n ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. 1.1N¾m v÷ng thÞ tr­êng n­íc ngoµi. §èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu, nghiªn cøu thÞ tr­êng cã ý nghÜa cùc kú quan träng. Trong nghiªn cøu cÇn n¾m v÷ng mét sè néi dung:nh÷ng ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th­¬ng m¹i chung, luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch bu«n b¸n, nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ vµ tÝn dông, ®iÒu kiÖn vËn t¶i vµ t×nh h×nh gi¸ c­íc. Bªn c¹nh ®ã, ®¬n vÞ kinh doanh còng cÇn ph¶i n¾m v÷ng mét sè néi dung liªn quan ®Õn mÆt hµng kinh doanh trªn thÞ tr­êng ®ã nh­ dung l­îng thÞ tr­êng, tËp qu¸n vµ thÞ hiÕu tiªu dïng cña ng­êi d©n, gi¸ thµnh vµ dù biÕn ®éng gi¸ c¶, møc ®é c¹nh tranh cña mÆt hµng ®ã. 1.2NhËn biÕt mÆt hµng kinh doanh tr­íc vµ lùa chän mÆt hµng kinh doanh. NhËn biÕt mÆt hµng kinh doanh tr­íc tiªn ph¶i dùa vµo nhu cÇu cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng vÒ quy c¸ch chñng lo¹i, kÝch cì, gi¸ c¶, thêi vô vµ thÞ hiÕu còng nh­ tËp qu¸n tiªu dïng cña tõng vïng, tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt. Tõ ®ã xem xÐt c¸c khÝa c¹nh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. VÒ khÝa c¹nh th­¬ng phÈm ph¶i hiÓu râ gi¸ trÞ c«ng dông, c¸c ®Æc tÝnh, quy c¸ch phÈm chÊt, mÉu m·… VÊn ®Ò kh¸ quan träng trong giai ®o¹n nµy lµ x¸c ®Þnh s¶n l­îng hµng ho¸ xuÊt khÈu vµ thêi ®iÓm xuÊt khÈu ®Ó b¸n ®­îc gi¸ cao nh»m ®¹t ®­îc lîi nhuËn tèi ®a. HiÖn nay do chñ tr­¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ víi nhiÒu thµnh phÇn tham giai kinh tÕ trªn nhiÒu ngµnh nghÒ vµ nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau tõ s¶n phÈm th« s¶n xuÊt b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt b»ng m¸y mãc tinh vi hiÖn ®¹i. TuyÕn s¶n phÈm ®­îc më réng víi mÆt hµng phong phó, ®a d¹ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ khinh doanh xuÊt khÈu cã ®­îc nguån hµng æn ®Þnh víi nhiÒu nhãm hµng kinh doanh kh¸c nhau. 1.3T×m kiÕm th­¬ng nh©n giao dÞch. §Ó cã thÓ xuÊt khÈu ®­îc hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i t×m ®ù¬c b¹n hµng. Lùa chän th­¬ng T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i nh©n giao dÞch cÇn dùa trªn mét sè ®Æc ®iÓm sau: uy tÝn cña b¹n hµng trªn thÞ tr­êng, thêi gian ho¹t ®éng kinh doanh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, m¹ng l­íi ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm…®­îc nh­ vËy, ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu míi xuÊt khÈu ®­îc hµng vµ tr¸nh ®­îc rñi ro trong kinh doanh quèc tÕ. 2.LËp ph­¬ng ¸n kinh doanh. Dùa vµo nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng nø¬c ngoµi ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh. Ph­¬ng ¸n nµy lµ b¶n kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu x¸c ®Þnh trong kinh doanh. X©y dùng ph­¬ng ¸n kinh doanh gåm c¸c b­íc sau: B­íc 1: ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ th­¬ng nh©n, ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i ®­a ra ®­îc ®¸nh gi¸ tæng quan vÒ thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ ®¸nh gi¸ chi tiÕt ®èi víi tõng ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. ®ång thêi còng ph¶i ®­a ra nh÷ng nhËn ®Þnh cô thÓ vÒ th­¬ng nh©n n­íc ngoµi mµ ®¬n vÞ sÏ hîp t¸c kinh doanh. Bø¬c 2: lùa chän mÆt hµng thêi c¬, ph­¬ng thøc kinh doanh. Tõ tuyÕn s¶n phÈm c«ng ty ph¶i chän ra mÆt hµng xuÊt khÈu mµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, cã nguån hµng æn ®Þnh ®¸p øng ®­îc thêi c¬ xuÊt khÈu thÝch hîp : khi nµo th× xuÊt khÈu, khi nµo th× dù tr÷ hµng chê xuÊt khÈu … vµ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng cña c«ng ty mµ c«ng ty lùa chän ph­¬ng thøc kinh doanh phï hîp. B­íc 3: ®Ò ra môc tiªu Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ vÒ thÞ tr­êng n­íc ngoµi kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm xuÊt khÈu thÞ tr­êng ®ã mµ ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu ®Ò ra môc tiªu cho tõng giai ®o¹n cô thÓ kh¸c nhau. Giai ®o¹n1: b¸n s¶n phÈm víi gi¸ thÊp nh»m c¹nh tranh víi s¶n phÈm cïng lo¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi tiªu dïng cã c¬ héi dïng thö, chiÕm lÜnh thÞ phÇn. T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i Giai ®o¹n 2: n©ng dÇn møc gi¸ b¸n lªn ®Ó thu lîi nhuËn. Môc tiªu nµy ngoµi nguyªn tè thùc tÕ cÇn phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty lµ môc ®Ých ®Ó c«ng ty phÊn ®Êu h×nh thµnh vµ cã thÓ v­ît møc. B­íc 4: ®Ò ra biÖn ph¸p thùc hiÖn. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn lµ c«ng cô gióp c«ng ty kinh doanh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ò ra mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, nhanh nhÊt, cã lîi nhÊt cho c«ng ty kinh doanh. B­íc 5: ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc kinh doanh. Gióp cho c«ng ty ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh sau th­¬ng vô kinh doanh. ®ång thêi ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ nh÷ng kh©u c«ng ty kinh doanh ®· vµ lµm tèt, nh÷ngkh©u cßn yÕu kÐm nh»m gióp c«ng ty hoµn thiÖn quy tr×nh xuÊt khÈu. 3.§µm ph¸m vµ kÝ kÕt hîp ®ång. 3.1§µm ph¸m. Chóng ta ®· biÕt r»ng ®µm ph¸m thùc chÊt lµ viÖc trao ®æi, häc thuËt võa mang tÝnh khoa häc, võa mang tÝnh nghÖ thuËt ®Ó sö dông c¸c kÜ n¨ng, kÜ s¶o trong giao dÞch ®Ó nh»m thuyÕt phôc ®i ®Õn viÖc chÊp nhËn nh÷ng néi dung mµ ®«i bªn ®­a ra. Muèn ®µm ph¸n thµnh c«ng th× kh©u chuÈn bÞ ®µm ph¸n ®ãng gãp mét vai trß quan träng nh­: chuÈn bÞ néi dung vµ x¸c ®Þnh môc tiªu, chuÈn bÞ d÷ liÖu th«ng tin, chuÈn bÞ nh©n sù ®µm ph¸n chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh ®µm ph¸n. Chóng ta ®· biÕt r»ng chuÈn bÞ chi tiÕt ®Çy ®ñ c¸c néi dung cÇn ®µm ph¸n lµ viÖc rÊt quan träng ®Ó cho cuéc ®µm ph¸n ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n vµ gi¶m ®­îc rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång sau nµy. Ngoµi ra, viÖc chuÈn bÞ sè liÖu th«ng tin ch¼ng h¹n nh­: th«ng tin vÒ hµng ho¸ ®Ó biÕt ®­îc tÝnh th­¬ng phÈm häc cña hµng ho¸, do c¸c yªu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ tÝnh thÈm mÜ, chÊt l­îng, c¸c tiªu chuÈn quèc gia vµ quèc tÕ. §Ó ®µm ph¸n tèt cÇn ph¶i chuÈn bÞ nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, kinh tÕ, v¨n ho¸, chÝnh trÞ, ph¸p luËt cña c¸c n­íc, hay nh­ th«ng tin vÒ ®èi t¸c nh­ sù T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i ph¸t triÓn ,danh tiÕng, còng nh­ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ®èi ph­¬ng. §ßi hái c¸c c¸n bé nghiÖp vô cÇn ph¶i lµ nh÷ng ng­êi n¾m b¾t th«ng tin vÒ hµng ho¸, thÞ tr­êng, kh¸ch hµng, chÝnh trÞ, x· héi…chÝnh x¸c vµ nhanh nhÊt sÏ gióp cho cuéc ®µm ph¸n kÝ kÕt hîp ®ång ®¹t hiÖu qu¶ tèt. HiÖn nay trong ®µm ph¸n th­¬ng m¹i th­êng sö dông ba h×nh thøc ®µm ph¸n c¬ b¶n lµ: ®µm ph¸n qua th­ tÝn, ®µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i, ®µm ph¸n b»ng c¸ch gÆp gì trùc tiÕp. Nh­ng ë ViÖt Nam hiÖn nay hai h×nh thøc lµ dµm ph¸n qua th­ tÝn vµ ®µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i lµ ®­îc sö dông phæ biÕn nhÊt. 3.2KÝ kÕt hîp ®ång. ViÖc kÝ kÕt hîp ®ång lµ hÕt søc quan träng. Hîp ®ång cã ®­îc tiÕn hµnh hay kh«ng lµ phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kho¶n mµ hai bªn ®· cam kÕt trong hîp ®ång. Khi kÝ kÕt mét hîp ®ång kinh tÕ ph¶i c¨n cø vµo c¸c diÒu kiÖn sau ®©y: -C¸c ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ n­íc. -Nhu cÇu thÞ tr­êng, ®¬n ®Æt hµng, chµo hµng cña b¹n hµng. *Hîp ®ång hµng ho¸ bao gåm nh÷ng néi dung sau: -Sè hîp ®ång -Ngµy, th¸ng, n¨m vµ n¬i kÝ kÕt hîp ®ång. -Tªn vµ ®Þa chØ c¸c bªn kÝ kÕt. -C¸c ®iÒu kho¶n b¾t buéc cña hîp ®ång. §iÒu 1: tªn hµng, phÈm chÊt, qui c¸ch, sè l­îng, bao b×, kÝ m· hiÖu. §iÒu 2: gi¸ c¶. §iÒu 3: thêi h¹n, ®Þa ®iÓm, ph­¬ng thøc giao hµng, vËn t¶i. §iÒu 4: ®iÒu kiÖn kiÓm nghiÖm hµng ho¸. §iÒu 5: ®iÒu kiÖn thanh to¸n tr¶ tiÒn. §iÒu 6: ®iÒu kiÖn khiÕu n¹i §iÒu 7: ®iÒu kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng. §iÒu8: ®iÒu kho¶n träng tµi: 4. Thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i Sau khi ®· kÝ kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu, c«ng viÖc hÕt quan träng mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm lµ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång mµ m×nh ®· kÝ kÕt. C¨n cø vµo ®iÒu kho¶n ®· ghi trong hîp ®ång doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc mµ m×nh ph¶i lµm ghi thµnh b¶ng biÓu theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång, kÞp thêi n¾m b¾t diÔn biÕn t×nh h×nh c¸c v¨n b¶n ®· göi ®i vµ nhËn nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa ®èi t¸c. Qui tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu gåm: 4.1 xin giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng ho¸. Xin giÊy phÐp xuÊt khÈu tr­íc ®©y lµ mét c«ng viÖc b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi muèn xuÊt khÈu hµng ho¸ sang n­íc ngoµi. Nh­ng theo quyÕt ®Þnh sè 57/1998/N§/CP tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®­îc quyÒn xuÊt khÈu hµng ho¸ phï hîp víi n«Þ dung ®¨ng kÝ kinh doanh trong n­íc cña m×nh kh«ng cÇn ph¶i xin giÊy phÐp kinh doanh xuÊt khÈu t¹i bé th­¬ng m¹i. Qui ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông víi mét sè mÆt hµng ®ang cßn qu¶n lý theo c¬ chÕ riªng (cô thÓ lµ nh÷ng mÆt hµng g¹o, chÊt næ, s¸ch b¸o, ngäc trai, ®¸ quÝ, t¸c phÈm nghÖ thuËt, ®å s­u tÇm vµ ®å cæ). NÕu hµng xuÊt khÈu qua nhiÒu cöa khÈu, th× c¬ quan sÏ cÊp cho doanh nghiÖp ngo¹i th­¬ng mét phiÕu theo dâi. Mçi khi hµng thùc tÕ ®­îc gia nhËn ë cöa khÈu, c¬ quan h¶i quan ®ã sÏ trõ lïi vµo phiÕu theo dâi. 4.2 ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu. §Ó thùc hiÖn cam kÕt trong hîp ®ång xuÊt khÈu, chñ hµng xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh chuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu. C¨n cø ®Ó chuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu lµ hîp ®ång ®· kÝ. 4.2.1 Thu gom tËp trung lµm thµnh l« hµng xuÊt khÈu. ViÖc mua b¸n ngo¹i th­¬ng th­êng tiÕn hµnh trªn c¬ së sè l­îng lín. V× thÕ chñ hµng xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh thu gom tËp trung tõ nhiÒu ch©n hµng. C¬ së ph¸p lÝ ®Ó lµm viÖc ®ã lµ kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ hµng xuÊt khÈu víi c¸c ch©n hµng. T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i Hîp ®ång kinh tÕ vÒ viÖc huy ®éng hµng xuÊt khÈu cã thÓ lµ hîp ®ång mua b¸n hµng xuÊt khÈu, hîp ®ång gia c«ng, hîp ®ång ®æi hµng,…Nh»m thùc hiÖn theo ®óng thêi h¹n hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ ®· kÝ kÕt. 4.2.2§ãng gãi bao b× hµng xuÊt khÈu vµ kÎ kÜ m· hiÖu hµng ho¸. ViÖc tæ chøc ®ãng gãi, bao b×, kÎ m· hiÖu lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hµng ho¸, v× hµng ho¸ ®ãng gãi trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n. Muèn lµm tèt c«ng viÖc ®ãng gãi bao b× th× cÇn ph¶i n¾m v÷ng ®­îc yªu cÇu lo¹i bao b× ®ãng gãi cho phï hîp vµ theo ®óng qui ®Þnh trong hîp ®ång, ®ång thêi cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. -Lo¹i bao b×: th­êng dïng lµm hßm, bao, kiÖn hay b×, thïng… -KÎ kÝ m· hiÖu: kÝ m· hiÖu b»ng sè hoÆc ch÷ hay h×nh vÏ ®­îc ghi ë mÆt ngoµi bao b× ®Ó th«ng b¸o nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc giao nhËn, bèc dì vµ b¶o qu¶n hµng. §ång thêi kÎ m· hiÖu cÇn ph¶i s¸ng sña, râ rµng, dÔ nhËn biÕt. 4.3 KiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸. Tr­íc khi giao hµng, nhµ xuÊt khÈu ph¶i cã nghÜa vô kiÓm tra hµng vÒ phÈm chÊt, träng l­îng, bao b×…v× ®©y lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt quan träng nhê cã c«ng t¸c nµy mµ quyÒn lîi kh¸ch hµng ®­îc ®¶m b¶o, ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hËu qu¶ xÊu, ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c kh©u trong s¶n xuÊt còng nh­ t¹o nguån hµng ®¶m b¶o uy tÝn cho nhµ xuÊt khÈu vµ nhµ s¶n xuÊt trong quan hÖ bu«n b¸n. C«ng t¸c kiÓm tra hµng xuÊt khÈu ®­îc tiÕn hµnh ngay sau khi hµng chuÈn bÞ ®ãng gãi xuÊt khÈu t¹i c¬ së hµng kiÓm tra t¹i cöa khÈu do kh¸ch hµng trùc tiÕp kiÓm tra hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra tuú thuéc vµo sù tho¶ thuËn cña hai bªn. 4.4 Mua b¶o hiÓm hµng ho¸. Chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt khÈu th­êng xuÊt hiÖn nh÷ng rñi ro, tæn thÊt v× vËy viÖc mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ xuÊt khÈu lµ mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho hµng ho¸ xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Doanh T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp cã thÓ mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ xuÊt khÈu cña m×nh t¹i c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. Cã thÓ mua b¶o hiÓm bao : + Ký hîp ®ång b¶o hiÓm bao. Doanh nghiÖp c¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña m×nh ®Ó ký hîp ®ång b¶o hiÓm ngay tõ ®Çu n¨m sÏ b¶o hiÓm cho toµn bé kÕ ho¹ch n¨m ®ã. Khi cã hµng xuÊt khÈu doanh nghiÖp göi th«ng b¸o ®Õn c«ng ty b¶o hiÓm, c«ng ty b¶o hiÓm sÏ cÊp ho¸ ®¬n b¶o hiÓm. + Ký hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn: Chñ hµng xuÊt khÈu göi ®Õn c«ng ty b¶o hiÓm mét v¨n b¶n gäi lµ “giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm”. Trªn c¬ së nµy chñ hµng xuÊt khÈu vµ c«ng ty b¶o hiÓm ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, ®Ó ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, cÇn n¾m v÷ng c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm sau: -B¶o hiÓm ®iÒu kiÖn A: b¶o hiÓm ruØ ro. -B¶o hiÓm ®iÒu kiÖn B: b¶o hiÓm tæn thÊt riªng. -B¶o hiÓm ®iÒu kiÖn C: b¶o hiÓm miÔn tæn thÊt riªng. ViÖc lùa chän ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm dùa vµo c¸c c¨n cø sau: §iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång, tÝnh chÊt hµng ho¸, tÝnh chÊt bao b× vµ ph­¬ng thøc xÕp hµng, lo¹i tµu chuyªn chë. 4.4 Thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸, viÖc thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i dùa vµo c¨n cø sau ®©y: -Dùa vµo nh÷ng ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸: ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng sè l­îng nhiÒu hay Ýt. -Dùa vµo ®Æc ®iÓm hµng ho¸ xuÊt khÈu: lµ lo¹i hµng g×, hµng nhÑ c©n hay hµng nÆng c©n, hµng dµi ngµy hay hµng ng¾n ngµy, ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n ®¬n gi¶n hay phøc t¹p… * §iÒu kiÖn vËn t¶i: T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i §ã lµ hµng rêi hay hµng ®ãng trong container, lµ hµng ho¸ th«ng dông hay hµng ho¸ ®Æc biÖt. VËn chuyÓn trªn tuyÕn ®­êng b×nh th­êng hay tuyÕn hµng ®Æc biÖt, vËn t¶i mét chiÒu hay vËn t¶i hai chiÒu, chuyªn chë theo chuyÕn hay chuyªn chë liªn tôc…®Ó cã thuª ph­¬ng tiÖn ®­êng bé, ®­êng biÓn, hay ®­êng hµng kh«ng, ®­êng s¾t. 4.5 Lµm thñ tôc h¶i quan. §©y lµ qui b¾t buéc ®èi víi bÊt k× lo¹i hµng ho¸ nµo, c«ng t¸c nµy ®­îc tiÕn hµnh qua 3 b­íc: -Khai b¸o h¶i quan: chñ hµng cã tr¸ch nhiÖm kª khai chi tiÕt ®Çy ®ñ vÒ hµng ho¸ mét c¸ch trung thùc vµ chÝnh x¸c lªn mét tê khai ®Ó c¬ quan kiÓm tra. Néi dung bao gåm: lo¹i hµng, tªn hµng, sè l­îng, gi¸ trÞ hµng ho¸, ph­¬ng tiÖn hµng ho¸, n­íc nhËp khÈu.Tê khai h¶i quan ®­îc xuÊt tr×nh cïng mét sè giÊy tê kh¸c nh­: hîp ®ång xuÊt khÈu, giÊy phÐp ho¸ ®¬n ®ãng gãi. -XuÊt tr×nh hµng ho¸: hµng ho¸ xuÊt khÈu ph¶i ®­îc s¾p xÕp mét c¸ch trËt tù thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm so¸t. -Thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶i quan: ®©y lµ c«ng viÖc cuèi cïng trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan. 4.6 Giao hµng lªn tµu. Thùc hiÖn ®iÒu kiÖn giao nhËn hµng trong hîp ®ång xuÊt khÈu, ®Õn thêi gian giao hµng, doanh nghiÖp ph¶i lµm thñ tôc giao nhËn hµng, hiÖn nay phÇn lín hµng ho¸ xuÊt khÈu cña chóng ta vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn vµ ®­êng s¾t. + NÕu hµng xuÊt khÈu ®­îc giao b»ng ®­êng biÓn chñ hµng lµm c«ng viÖc sau: -C¨n cø c¸c chi tiÕt hµng xuÊt khÈu, lËp b¶ng ®¨ng ký hµng chuyªn chë cho nhµ vËn t¶i ®Ó ®æi lÊy s¬ xÕp hµng. -Trao ®æi víi c¬ quan ®iÒu ®é cña c¶ng ®Ó biÕt ngµy tµu ®Õn vµ bèc hµng lªn tµu. T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i -Sau khi ®· bèc hµng lªn tµu, nhËn biªn lai thuyÒn phã vµ ®æi biªn lai thuyÒn phã lÊy vËn ®¬n ®­êng biÓn cã chøc n¨ng chøng nhËn göi hµng, hîp ®ång vËn chuyÓn. -Chøng tõ së h÷u hµng ho¸, vËn ®¬n lµ vËn ®¬n s¹ch cã kh¶ n¨ng chuyÓn nh­îng ®­îc. -Ngoµi ra cßn cã thÓ gåm vËn ®¬n s¹ch con: chøng nhËn hµng ®Çy ®ñ, hiÖn tr¹ng bao b×, chÊt l­îng, sè l­îng hµng ho¸ hoµn h¶o, gióp cho hµng ho¸ cã thÓ cã thÓ chuyÓn nh­îng. + NÕu hµng ho¸ ®­îc gi¸o b»ng Container, khi chiÕm ®ñ mét Container (FCI) chñ hµng ho¸ ký thuª Container, ®ãng hµng vµo Container, lËp b¶ng kª hµng trong Container khi hµng kh«ng chiÕm hÕt mét Container (LCL) chñ cöa hµng ph¶i lËp mét b¶n “§¨ng ký chuyªn chë”. Sau khi ®¨ng ký ®­îc chÊp nhËn chñ hµng giao hµng ®Õn ga Container cho ng­êi vËn t¶i. +NÕu hµng ho¸ chuyªn chë b»ng ®­êng s¾t, chñ hµng ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan ®­êng s¾t ®Ó xin cÊp toa xe phï hîp víi tÝnh chÊt hµng ho¸ vµ khèi l­îng hµng ho¸…Sau khi bèc xÕp hµng, chñ hµng niªm phong kÑp ch× vµ lµm c¸c chøng tõ vËn t¶i, nhËn vËn ®¬n ®­êng s¾t. 4.7 Lµm thñ tôc thanh to¸n. Thanh to¸n lµ kh©u quan träng vµ lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña tÊt c¶ c¸c giao dÞch kinh doanh xuÊt khÈu. HiÖn nay cã hai ph­¬ng thøc sau ®­îc sö dông réng r·i. + Thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông (L/C) Hîp ®ång xuÊt khÈu quy ®Þnh viÖc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông doanh nghiÖp xuÊt khÈu ph¶i ®«n ®èc ng­êi mua phÝa n­íc ngoµi më th­ tÝn dông (L/C) ®óng h¹n ®· tho¶ thuËn, sau khi nhËn L/C ph¶i kiÓm tra L/C cã kh¶ n¨ng thuËn tiÖn trong viÖc thu tiÒn hµng xuÊt khÈu b»ng L/C ®ã. -NÕu L/C kh«ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu nµy, cÇn ph¶i buéc ng­êi mua söa ®æi l¹i, råi ta míi giao hµng. T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i -Sau khi giao hµng ph¶i nhanh chãng thu thËp bé chøng tõ, chÝnh x¸c phï hîp víi L/C vÒ néi dung vµ h×nh thøc. +Thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nhê thu. Hîp ®ång xuÊt khÈu yªu cÇu thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nhê thu th× ngay sau khi giao hµng ®¬n vÞ doanh nghiÖp ph¶i hoµn thµnh viÖc lËp chøng tõ vµ xuÊt tr×nh cho ng©n hµng ®Ó uû th¸c cho ng©n hµng viÖc thu ®ßi tiÒn cña ®èi t¸c. Chøng tõ thanh to¸n cÇn ®­îc lËp hîp lÖ, chÝnh x¸c phï hîp víi hîp ®ång mµ hai bªn ®· lËp, nhanh chãng chuyÓn cho ng©n hµng, nh»m chãng thu håi vèn. 4.8 KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i(nÕu cã). Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu, nÕu phÝa kh¸c hµng cã sù vi ph¹m th× doanh nghiÖp cã thÓ khiÕu n¹i víi träng tµi vÒ sù vi ph¹m ®ã, trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ kiÖn ra toµ ¸n, viÖc tiÕn hµnh khiÕu kiÖn ph¶i tiÕn hµnh thËn träng, tØ mØ, kÞp thêi…dùa trªn c¨n cø chøng tõ kÌm theo . Trong tr­êng hîp doanh nghiÖp bÞ khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng cÇn ph¶i cã th¸i ®é nghiªm tóc, thËn träng xem xÐt yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó gi¶i quyÕt khÈn tr­¬ng kÞp thêi vµ cã t×nh cã lý. KhiÕu n¹i cña ®èi t¸c lµ cã c¬ së, doanh nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng mét trong c¸c c¸ch sau: -Giao hµng thiÕu th× cã thÓ giao bï ë l« sau. -§Òn tiÒn, ®æi hµng khi hµng ho¸ bÞ háng, hoÆc söa ch÷a hµng ho¸ víi chi phÝ doanh nghiÖp ph¶i chÞu. -Gi¶m gi¸ hµng mµ sè tiÒn gi¶m gi¸ ®­îc trang tr¶i b»ng hµng ho¸ ®­îc giao vµo thêi gian sau ®ã. T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i ch­¬ng II Thùc tr¹ng qui tr×nh xuÊt khÈu hµng rau qu¶ t¹i tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam I. kh¸i qu¸t chung vÒ tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VEGETEXCO, cã trô së chÝnh t¹i sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch - §èng §a - Hµ Néi. Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam §­îc thµnh lËp ngµy 11/02/1988 theo quyÕt ®Þnh sè 63NN-TCCB/QD cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trªn c¬ së hîp nhÊt c¸c ®¬n vÞ thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ xuÊt nhËp khÈu rau qu¶ cña c¸c Bé ngo¹i th­¬ng, Bé n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm. Tæng c«ng ty lµ mét tæ chøc kinh doanh chuyªn ngµnh kinh tÕ kü thuËt trong lÜnh vùc rau qu¶ bao gåm c¸c ho¹t ®éng tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sang chÕ biÕn c«ng nghiÖp xuÊt nhËp khÈu rau qu¶ vµ nghiªn cøu khoa häc kü thuËt. Ra ®êi trong nh÷ng n¨m ®Êt n­íc khã kh¨n vµ chØ míi b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc gÇn 15 n¨m nh­ng Tæng c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh, ph¸t triÓn vµ hiÖn nay Tæng c«ng ty ®· cã quan hÖ lµm ¨n víi c¸c tæ chøc kinh tÕ cña h¬n 100 n­íc kh¸c nhau trªn thÕ giíi. Trong giai ®o¹n nµy, nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng nhÊt lµ khu vùc §«ng Nam ¸ vµ ViÖt Nam còng kh«ng tr¸ch khái tÇm ¶nh h­ëng nµy. Tuy cã nh÷ng khã kh¨n nh­ trªn nh­ng nh÷ng n¨m qua, Tæng c«ng ty vÉn liªn tôc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cô thÓ lµ qua c¸c n¨mTæng c«ng ty ®Òu nép ®ñ ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ cã l·i trong ho¹t ®éng kinh doanh. Nh×n l¹i ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ta thÊy cã nh÷ng b­íc th¨ng trÇm ph¶n ¸nh ®óng víi thêi cuéc diÔn ra. Tuy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do c¶ yÕu tè kh¸ch quan cña m«i tr­êng kinh doanh vµ c¶ yÕu tè chñ quan con ng­êi nh­ng nãi chung sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty ®· T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, ®ßi hái thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ trong lÜnh vùc thùc phÈm - rau qu¶. 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. 1.1. Chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam cã nh÷ng chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n nh­ sau: -Cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña Nhµ n­íc giao cho theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. -Cã quyÒn uû quyÒn cho c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh viÖc h¹ch to¸n ®éc lËp nh©n danh Tæng c«ng ty. - Cã quyÒn cho thuª, thÕ chÊp, nh­îng b¸n tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña Tæng c«ng ty ®Ó t¸i ®Çu t­, ®æi míi c«ng nghÖ( trõ nh÷ng tµi s¶n ®i thuª, ®i m­în, gi÷ hé nhËn thÕ chÊp) 1.2 NhiÖm vô cña Tæng c«ng ty. Ngay tõ khi b¾t ®Çu thµnh lËp, Tæng c«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau ®©y: - Thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh c¸c s¶n phÈm rau qu¶, liªn doanh víi c¸c tæ chøc n­íc ngoµi. - Cã tr¸ch nhiÖm kh«ng ngõng n©ng cao ph¸t triÓn vèn, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - Ph¶i thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª. 1.3 C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nã cã t¸c ®éng quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam nh­ sau: T« Lan Ph­¬ng -LípK35E1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2