intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện quy trình Kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
75
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện quy trình Kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu đặc điểm BCTC hợp nhất, đồng thời đánh giá quá trình vận dụng thực tế công tác kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam, đánh giá được những mặt tích cực, hạn chế cũng như tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế đó, từ đó đề ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện quy trình Kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

i<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> 1.1. Tính cấp thiết<br /> Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, Việt Nam mặc dù đang trong giai đoạn hội<br /> nhập mạnh với nền kinh tế thế giới, nhưng số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ<br /> vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn tuy nhiên mức độ đóng góp vào GDP toàn quốc thấp.<br /> Vai trò của các tập đoàn, tổng công ty và các công ty lớn như những đầu tầu của<br /> nền kinh tế ngày càng thể hiện rõ. Chính vì vậy, các thông tin được trình bày trên<br /> BCTC hợp nhất tập đoàn phải đảm bảo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài<br /> chính và hoạt động của tập đoàn. Để đảm bảo mục tiêu đó, công tác kiểm toán<br /> BCTC hợp nhất cũng cần phải được hoàn thiện để nâng cao chất lượng kiểm tạo,<br /> tạo dựng sự tin cậy của người sử dụng BCTC hợp nhất đối với những thông tin tài<br /> chính được công bố.<br /> Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF) với số lượng lớn các khách<br /> hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, số khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty<br /> và công ty lớn còn chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn. Trong những năm gần đây, công ty<br /> cũng dần được các tập đoàn tín nhiệm lựa chọn là công ty kiểm toán chính và thực<br /> hiện kiểm toán BCTC hợp nhất. Tuy nhiên, do bước đầu thực hiện công tác kiểm<br /> toán các BCTC hợp nhất, PKF gặp phải không ít khó khăn khi xây dựng quy trình<br /> kiểm toán.<br /> Là thành viên của tập đoàn kiểm toán quốc tế nên nhiều thủ tục kiểm toán<br /> vẫn còn được PKF thực hiện máy móc hoặc không được thực hiện một cách đầy đủ<br /> đặc biệt khi quy trình hạch toán BCTC hợp nhất bản thân cũng là một quy trình<br /> phức tạp mà không phải KTV nào cũng hiểu và áp dụng một cách chính xác.<br /> Quá trình thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi các<br /> chính sách, chế độ và chuẩn mực có liên quan. Quy trinh hợp nhất BCTC là một quy trình<br /> phức tạp, các hướng dẫn kế toán liên quan vẫn gặp phải nhiều tranh cãi. Bên cạnh đó,<br /> chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mặc dù đã được hiệu chỉnh theo như chuẩn mực kiểm<br /> <br /> ii<br /> <br /> toán quốc tế nhưng đến ngày 01/01/2014 mới chính thức có hiệu lực, cũng gây khó khăn<br /> cho KTV trong quá trình thực hiện do chưa có những hướng dẫn kiểm toán cụ thể.<br /> Xuất phát từ thực tế khách quan và tầm quan trọng của việc kiểm toán các<br /> BCTC hợp nhất, với mong muốn hoàn thiện hơn quy trình kiểm toán BCTC hợp<br /> nhất của Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam, tôi đã quyết định lựa chọn đề<br /> tài “Hoàn thiện quy trình Kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm<br /> toán PKF Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình<br /> <br /> 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan<br /> Các đề tài nghiên cứu về việc hoàn thiện công tác lập BCTC hợp nhất gồm<br /> có các đề tài: “Hoàn thiện công tác lập BCTC hợp nhất tại Tổng công ty Hàng hải<br /> Việt Nam” của tác giả Phạm Thị Phương Thảo, đề tài “Hoàn thiện phân tích BCTC<br /> hợp nhất tại Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco” của tác giả<br /> Vũ Thị Thanh Thủy.<br /> Đề tài nghiên cứu về kiểm toán BCTC hợp nhất có đề tài “Nghiên cứu giai<br /> đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC hợp nhất của Công ty TNHH Deloitte Việt<br /> Nam” của tác giả Dương Hải Nam.<br /> Các đề tài nghiên cứu làm cơ sở nghiên cứu của tác giả. Tuy nhiên, Công ty<br /> TNHH Deloitte Việt Nam là một công ty kiểm toán lớn, quy trình kiểm toán được<br /> xây dựng chuẩn, khách hàng kiểm toán cũng là những tập đoàn, tổng công ty lớn do<br /> đó chưa phù hợp với Công ty TNHH Kiểm toán PKF.<br /> Vì vậy, với luận văn nghiên cứu này, tác giả muốn đưa một các nhìn tổng<br /> quan về công tác kiểm toán BCTC hợp nhất, từ đó đưa ra những phương hướng cụ<br /> thể để hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán<br /> PKF Việt Nam.<br /> <br /> 1.3. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Tìm hiểu đặc điểm BCTC hợp nhất, đồng thời đánh giá quá trình vận dụng<br /> thực tế công tác kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt<br /> Nam, đánh giá được những mặt tích cực, hạn chế cũng như tìm ra những nguyên<br /> nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế đó, từ đó đề ra phương hướng và giải<br /> <br /> iii<br /> <br /> pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán<br /> PKF Việt nam<br /> <br /> 1.4. Câu hỏi nghiên cứu<br /> - Tổ chức bộ máy của tập đoàn, và việc lập và trình bày BCTC hợp nhất có<br /> những đặc điểm gì nổi bật tạo nên sự khác biệt trong quy trình kiểm toán BCTC<br /> hợp nhất?<br /> - Thực tế công tác kiểm toán BCTC hợp nhất do KTV thực hiện tại Công ty<br /> TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam như thế nào?<br /> - Thông qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu, tác giả có giải pháp và kiến nghị<br /> gì để hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán<br /> PKF Việt Nam?<br /> <br /> 1.5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu<br /> * Đối tượng nghiên cứu: thực tế việc vận dụng kiểm toán BCTC hợp nhất do<br /> KTV thực hiện tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam<br /> * Phạm vi nghiên cứu:<br /> - Thời gian: Giới hạn nghiên cứu hồ sơ kiểm toán các năm 2010, 2011, 2012<br /> - Không gian: khảo sát đối với các khách hàng của PKF có sử dụng dịch vụ<br /> Kiểm toán BCTC hợp nhất, bao gồm cả khách hàng cũ và mới không phân biệt lĩnh<br /> vực ngành nghề kinh doanh.<br /> <br /> 1.6. Phương pháp nghiên cứu<br /> * Phương pháp nghiên cứu<br /> Tiến hành nghiên cứu định tính là chủ yếu thông qua việc phỏng vấn sâu,<br /> quan sát và nghiên cứu các tình huống đồng thời kết hợp với một số phương pháp<br /> nghiên cứu định lượng như điều tra phân tích, thống kê kết hợp với so sánh.<br /> * Nguồn dữ liệu<br /> - Nguồn dữ liệu thứ cấp là các thông tin được thu thập từ nội bộ công ty có<br /> liên quan trực tiếp đến quy trình Kiểm toán BCTC hợp nhất, bao gồm: Sổ tay<br /> hướng dẫn kiểm toán chung, và những hồ sơ kiểm toán của KTV Công ty.<br /> Thông qua những khách hàng được chọn mẫu cho mục đích nghiên cứu, tác<br /> <br /> iv<br /> <br /> giả sẽ tiếp cận với những Hồ sơ kiểm toán liên quan để xem xét thực tế quy<br /> trình kiểm được thực hiện<br /> - Nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập từ việc phỏng vấn chuyên sâu đối với<br /> Chủ nhiệm kiểm toán và KTV chính phụ trách những hợp đồng kiểm toán<br /> được chọn mẫu. Ngoài ra có thể phỏng vấn mở rộng đối với những KTV<br /> khác có kinh nghiệm trong việc Kiểm toán BCTC hợp nhất.<br /> <br /> 1.7. Ý nghĩa của nghiên cứu<br /> Về mặt lý luận: Xây dựng quy trình kiểm toán BCTC hợp nhất tối ưu từ giai<br /> đoạn lập kế hoạch đến kết thúc kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán.<br /> Về mặt thực tiễn: Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng Kiểm toán BCTC<br /> hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam, tìm ra những điểm còn yếu<br /> kém để từ đó có phương hướng hoàn thiện phù hợp.<br /> <br /> 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu<br /> Tên luận văn: “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC HỢP<br /> NHẤT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM”<br /> Kết cấu Luận văn gồm 4 chương<br /> Chương I: Tổng quan về đề tài nghiên cứu;<br /> Chương II: Cơ sở lý luận của quy trình kiểm toán BCTC hợp nhất;<br /> Chương III: Thực trạng quy trình kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty<br /> TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam;<br /> Chương IV: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm<br /> toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam.<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BCTC HỢP NHẤT<br /> 2.1. Đặc điểm của BCTC hợp nhất ảnh hưởng tới kiểm toán<br /> 2.1.1. Đặc điểm của Tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - con<br /> Khái niệm Tập đoàn kinh tế: là một cơ cấu tổ chức có quy mô lớn do nhiều<br /> công ty có tính chất sở hữu và lĩnh vực kinh doanh đa dạng liên kết lại.<br /> Khái niệm Công ty mẹ: công ty sở hữu một phần chính hoặc toàn bộ số cổ<br /> phần của một công ty khác để có thể kiểm soát việc điều hành<br /> Khái niệm Công ty con: là những công ty cổ phần độc lập về pháp nhân mà<br /> đa số cổ phiếu của nó thuộc sở hữu của một công ty khác<br /> Đặc điểm của Tập đoàn kinh tế:<br /> - Có tiềm lực tài chính mạnh, vừa kinh doanh vừa liên kết kinh tế nhằm tăng<br /> cường tích tụ, tập trung, tăng khả năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận;<br /> - Cơ chế quản lý hiện đại và hiệu quả;<br /> - Đa dạng về cơ cấu tổ chức và tính pháp lý;<br /> - Thu hút được nhiều vốn từ xã hội;<br /> <br /> - Tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả quản lý.<br /> 2.1.2. Đặc điểm của BCTC hợp nhất<br /> Mục đích của BCTC hợp nhất: cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu<br /> cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của tập đoàn<br /> trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai.<br /> Phạm vi của BCTC hợp nhất là tổng hợp BCTC của công ty mẹ và các công<br /> ty con theo quy định. Công ty mẹ khi lập BCTC hợp nhất phải hợp nhất các BCTC<br /> của các công ty con ở trong và ngoài nước<br /> Quy trình lập BCTC hợp nhất là một quy trình phức tạp chịu sự chi phối của<br /> nhiều chuẩn mực kế toán. BCTC hợp nhất không được lập nên từ việc tổng hợp số liệu<br /> từ sổ sách kế toán chi tiết mà được lập từ việc cộng gộp các BCTC của các công ty<br /> thành viên, thông qua các bút toán khử trùng và xác định các chỉ tiêu đặc thù.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2