Đề tài “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chia sẻ: Nguyen Thi Kim Huong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
982
lượt xem
212
download

Đề tài “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  1. BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………….. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc  học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn  Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản,  giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu  đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu  dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học  tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển  khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là  đạo đức, là  văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng 
  2. trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất  đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới  cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một  giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực  lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân  vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn  viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần  thứ XI của Đảng. 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật  sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để  lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn,  nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua  thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng,  cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay  xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là  văn minh” .  Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: ­ Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề  ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của  Chi bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . ­ Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ  then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất  lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên  tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính  trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường  xuất sắc. ­ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo  của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của  Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị­ xã hội của địa  phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công  việc của nhân dân ở địạ phương.
  3. ­ Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương  được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban  hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của  dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn  chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng  cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm  tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu, xa rời quần  chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có  hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. – Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ 2010 – 2015, các  đảng viên, cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo, văn kiện đại hội Đảng bộ các  cấp đạt kết quả tốt. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn  kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng. Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả  lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn  chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực,  hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới,  khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng  đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh  về xây  dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh. 3. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư  tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch  vứng mạnh là đạo đức, là văn minh : a. ưu điểm : ­ Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận  hồ sơ một cửa, hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân, tôi  luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn  nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí 
  4. công vô tư, hoà nhã than ái với đồng nghiệp, hết long vì nhân dân phục vụ. Tự rèn  luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên. Khôgn  ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi  nhiệm vụ được giao. ­ Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sang tạo, có năng  suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập  thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực  bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân  thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích, không bao che, giấu  khuyết điểm….. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm,  noó nhiều làm ít. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan. ­ Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên  tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu  hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong  gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá. b. Nhược điểm : ­ Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể.
  5. 4. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân  theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Luôn là người  gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Luôn  gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công  việc của nhân dân, phải luôn nêu gương về mặt đạo dức, giữ vững lập trường của  người Đảng viên Đảng cộng sản. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho  đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sang tư  tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành  công chủ nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 5. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải   thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự”  nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ  đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho  Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ  vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích  của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân  mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên  mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”.  “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo  đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội  và giải phóng loài người. Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô   tư”. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong  thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 
  6. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí  Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn  phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại  bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề  ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi  cho nước cho dân”. Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo,   là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên  có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận  sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của  dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và  cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng  viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm  chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là  người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. http://Thuviengiadinh.com (Sưu tầm bài viết của Hồ Thị Thi) Tags: Hồ Chí Minh, Tài liệu, tài liệu, Tư tưởng.bài thu hoạch, văn minh, đạo đức Related posts • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân (0) • Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (0) • Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 3) (0) • Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 2) (1) • Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (0)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản