intTypePromotion=1

Đề tài: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
160
lượt xem
38
download

Đề tài: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: kinh tế thị trường và sự phân hoá giàu nghèo', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO

  1. Luận văn tốt nghiệp Đề tài KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo §Æng Thanh TuÊn. K44. X· Héi Häc 1. §Æt vÊn ®Ò : GÇn hai m­¬i n¨m qua, n­íc ta thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, b¾t ®Çu tõ lÜnh vùc kinh tÕ, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ : t¨ng tr­ëng kinh tÕ lu«n ®­îc gi÷ ë møc æn ®Þnh kh¸, ®êi sèng ng­êi d©n theo ®ã còng ngµy cµng ®­îc n©ng cao...Tuy nhiªn ®i kÌm víi nh÷ng thµnh qu¶ nµy lµ nh÷ng hÖ qu¶ x· héi tÝch cùc cã, tiªu cùc cã, trªn b×nh diÖn nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc, ®©y lµ nh÷ng th¸ch thøc cho §¶ng vµ nhµ n­íc ta trong viÖc gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a c¸i kinh tÕ vµ c¸i x· héi ®Ó ®¹t tíi môc tiªu v× mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, trong ®ã võa ®¶m b¶o kinh tÕ ph¸t triÓn, võa ®¶m b¶o gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi, thùc hiÖn c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng. Theo chñ tr­¬ng ®ã trong nh÷ng n¨m võa qua, ®øng tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò x· héi n¶y sinh tõ nh÷ng t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ lµ t×nh tr¹ng ph©n tÇng x· héi, sù ph©n hãa giÇu nghÌo ngµy cµng râ rÖt... §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt mèi quan hÖ gi÷a mét bªn lµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ mét bªn lµ b¶o ®¶m sù c«ng b»ng x· héi. Tuy nhiªn còng cßn tån t¹i kh«ng Ýt nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Ph©n tÇng x· héi, ph©n ho¸ giÇu nghÌo lµ mét tÊt yÕu n¶y sinh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nã cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ë mét gãc ®é nµo ®ã ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nh­ng còng ®Æt ra kh«ng Ýt nh÷ng vÊn ®Ò tiªu cùc, nh­ lµ thÓ hiÖn cña mét t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. Thùc tÕ vÊn ®Ò diÔn ra nh­ thÕ nµo ? Tr¶ lêi c©u hái nµy mang l¹i nh÷ng ý nghÜa nhÊt ®Þnh mµ tr­íc hÕt gióp ta thÊy ®­îc thùc tÕ cña mèi quan hÖ kinh tÕ - x· héi vµ viÖc gi¶i quyÕt nã trªn mét khÝa c¹nh cô thÓ ®ã lµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ph©n ho¸ giÇu nghÌo... 2. Kh¸i niÖm c«ng cô : 2.1. T¨ng tr­ëng kinh tÕ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ hµm ý muèn nãi ®Õn sù thay ®æi thuÇn tuý vÒ l­îng cña nÒn kinh tÕ, nã ®­îc cô thÓ b»ng nh÷ng chØ sè nh­ lµ GDP. 2.2. Ph©n tÇng x· héi, ph©n ho¸ giÇu nghÌo :
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ph©n tÇng x· héi lµ chØ tr¹ng th¸i ph©n chia x· héi thµnh nh÷ng tÇng líp kh¸c nhau, c¬ b¶n dùa trªn ba tiªu chÝ : Tµi s¶n, quyÒn lùc vµ uy tÝn. Ph©n tÇng nh­ lµ h×nh thøc thÓ hiÖn sù bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi ë mét ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh. - Ph©n ho¸ giÇu nghÌo chØ mét sù ph©n tÇng trong x· héi vµ chñ yÕu dùa trªn tiªu chÝ vÒ thu nhËp, møc sèng (Tµi s¶n). Ph©n tÇng x· héi ®­îc bµn tíi, vÒ c¬ b¶n cã hai lo¹i lý luËn. Thø nhÊt lý luËn vÒ xung ®ét, t¹i ®©y ng­êi ta nghiªng vÒ gi¶i thÝch ph©n tÇng x· héi nh­ lµ tr¹ng th¸i bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi, g©y nªn nh÷ng xung ®ét cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng. Lo¹i lý luËn thø hai thuéc vÒ tr­êng ph¸i chøc n¨ng khi hä cho r»ng ph©n tÇng x· héi thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng tÊt yÕu cña nã cho sù ph¸t triÓn cña x· héi. Ph©n tÇng x· héi ph¶i ®­îc gi¶i thÝch theo c¶ hai lý luËn trªn v× nã cã tÝnh hai mÆt, tuy nhiªn do tÝnh chÊt cña tiÓu luËn nµy cho nªn nghiªng vÒ c¸ch gi¶i thÝch thø nhÊt. 3. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ph©n ho¸ giÇu nghÌo : Trong nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, khi chóng ta cßn ë trong c¬ chÕ nÒn kinh tÕ tËp trung - quan liªu, nh÷ng ®Æc tr­ng cña nÒn kinh tÕ nµy kh«ng lµ ®iÒu kiÖn cho hiÖn t­îng ph©n tÇng trong x· héi, ®Æc biÖt lµ ph©n tÇng dùa trªn yÕu tè tµi s¶n ®ã lµ ®Æc thï cña chñ nghÜa b×nh qu©n, cµo b»ng víi t©m lý sî næi tréi, t­ëng chõng nh­ chóng ta ®· ®¹t ®­îc tr¹ng th¸i c«ng b»ng khi mµ trong x· héi Ýt tån t¹i hiÖn t­îng ng­êi nµy giµu h¬n ng­êi kia.. tuy nhiªn ®©y chØ lµ tr¹ng th¸i c«ng b»ng mang tÝnh chÊt h×nh thøc, cµo b»ng. C«ng cuéc ®æi míi, tr­íc hÕt lµ nÒn kinh tÕ ®Þnh h­íng theo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng , ®· thùc sù mang l¹i nh÷ng nh©n tè míi, ph¸ vì nh÷ng trë lùc tõ nh÷ng h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ cò mang l¹i, ph¸t huy ®­îc nh÷ng nguån lùc cña ®Êt n­íc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, theo ®ã nÒn kinh tÕ dÇn ®i vµo æn ®Þnh, duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ®Èy lïi l¹m ph¸t phi m· vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 80, ®êi sèng cña ng­êi d©n kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn...thÕ nh­ng trong ®iÒu kiÖn qu¸ ®é tõ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang kinh tÕ thÞ tr­êng, hiÖn t­îng ph©n tÇng th­êng cã nh÷ng biÓu hiÖn bét ph¸t, ®«i khi "th¸i qu¸" do v« sè c¸c kÏ hë,
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. khuyÕt tËt trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ vµ qu¶n lý x· héi do cßn nh÷ng vïng "tranh tèi, tranh s¸ng" cho nh÷ng sù thao tóng ph¸p luËt, ®ång thêi còng lµ do b¶n chÊt n¨ng ®éng vµ quy luËt c¹nh tranh, ®µo th¶i kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tr­íc hÕt, t¹i sao kinh tÕ thÞ tr­êng víi kh¶ n¨ng m¹nh mÏ cña nã trong thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr­ëng l¹i ngµy cµng g©y nªn t×nh tr¹ng ph©n ho¸, ph©n ho¸ giÇu nghÌo ®iÒu nµy cã nh÷ng nh©n tè tÊt yÕu, ®ång thêi còng cã nh÷ng nh©n tè thÓ hiÖn sù bÊt b×nh ®¶ng trong x· héi, nÕu nh­ lµm râ ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n cña sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo cuèi cïng sÏ lµ c¬ së cho viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ vµ x· héi. Trong tÝnh chÊt cña nã, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ò cao kh¶ n¨ng cña chñ thÓ kinh tÕ vµ thùc tÕ kh«ng ph¶i ai còng cã kh¶ n¨ng nh­ nhau trong tiÕp cËn víi nh÷ng c¬ héi mµ thÞ tr­êng ®em l¹i, trong khÝa c¹nh nµy n¨ng lùc c¸ nh©n cña mçi chñ thÓ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi lµ hai nguyªn nh©n quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng vÒ kinh tÕ vµ v­¬n lªn so víi nh÷ng ng­êi kh¸c ®Ó trë thµnh thµnh viªn cña nhãm giµu cã trong x· héi. ë ®©y chóng ta kh«ng bµn tíi nh÷ng yÕu tè thuéc vÒ n¨ng lùc c¸ nh©n nh­ lµ sù n¨ng ®éng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¸ch lµm ¨n mµ quan träng lµ t×m ra nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ sù bÊt b×nh ®¼ng trong tiÕp cËn víi nh÷ng c¬ héi cña thÞ tr­êng ch¼ng h¹n nh÷ng bÊt b×nh ®¨ng trong tiÕp cËn víi gi¸o dôc, ®µo t¹o cã thÓ dÉn tíi sù bÊt b×nh ®¼ng trong c¬ héi t×m kiÕm viÖc lµm dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cu¶ mét nhãm x· héi nµo ®ã vµ ®Èy hä xuèng t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo vµ c¬ héi dµnh cho hä ngµy cµng Ýt ®i, sù ph©n ho¸ theo ®ã ngµy cµng trë nªn s©u s¾c h¬n. Ngoµi ra, b­íc ®Çu lµm quen víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®· khiÕn cho sù qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý x· héi cña nhµ n­íc ta cßn nhiÒu nh÷ng h¹n chÕ, ®ã còng lµ nh÷ng kÏ hë cho mét sè bé phËn v­¬n lªn mét c¸ch bÊt chÝnh vµ t¹o ra kho¶ng c¸ch víi nh÷ng nhãm x· héi kh¸c. Ph©n ho¸ giÇu nghÌo lµ mét thùc tr¹ng tÊt yÕu cña mäi x· héi, nã mét mÆt xuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cña nÒn kinh tÕ, nh­ng mÆt kh¸c, quan träng h¬n nã møc ®é ph©n ho¸ m¹nh hay yÕu vµ qua ®ã thÓ hiÖn møc ®é bÊt b×nh ®¼ng x· héi cao hay thÊp cßn tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña mçi nhµ n­íc trong viÖc ®Ò cao hay kh«ng
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò cao nh÷ng yÕu tè x· héi vµo trong c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. N­íc ta còng kh«ng n»m ngoµi tÝnh tÊt yÕu cña sù ph©n ho¸ giµu nghÌo, thÕ nh­ng víi quan ®iÓm ®óng ®¾n vµ nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý nh»m voµ nh÷ng yÕu tè x· héi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, chóng ta trong so s¸nh víi c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi ®· ®¹t nh÷ng thµnh qña v­ît tréi trªn lÜnh vùc x· héi, : sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, t­¬ng ®èi b×nh ®¼ng trong tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô x· héi nh­ lµ y tÕ, gi¸o dôc, kho¶ng c¸ch ph©n tÇng x· héi gi÷a c¸c tÇng líp lµ kh«ng qu¸ trªnh lÖch...Trong t×nh tr¹ng cßn lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, mét n­íc nghÌo th× nh÷ng thµnh tùu trªn lµ ®¸ng kÓ. Sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo nÕu nh­ kh«ng ®­îc quan t©m gi¶i quyÕt cã thÓ ®em l¹i nh÷ng t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn nh÷ng khÝa c¹nh chÝnh trÞ, qu¶n lý vµ trËt tù cïng víi sù æn ®Þnh cña mét quèc gia, nã cã thÓ trë thµnh nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy m©u thuÉn x· héi lªn ®iÓm ®Ønh gi÷a nhãm ng­êi giµu vµ ng­êi nghÌo trong x· héi, chÝnh v× thÕ víi b¶n chÊt nhµ n­íc vµ nh÷ng chøc n¨ng x· héi cña nã th× ë bÊt cø mét x· héi nµo còng cÇn tÝnh ®Õn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy dï r»ng møc ®é cã kh¸c nhau, nÕu nh­ nhµ n­íc Êy muèn tån t¹i. Mçi mét nhµ n­íc cô thÓ vµ tuú vµo hoµn c¶nh cña m×nh ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p, nh÷ng chÝnh s¸ch nhÊt ®Þnh cho vÊn ®Ò nµy. ViÖt Nam , mét mÆt kh«ng ngõng ph¸t huy néi lùc, ngo¹i lùc cho t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nh»m cè g¾ng gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo, ngµy cµng n©ng cao møc sèng chung cho toµn d©n, n©ng cao thu nhËp quèc d©n, v­ît khái t×nh tr¹ng lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn. MÆt kh¸c tËp trung vµo rót ng¾n kho¶ng c¸ch cña sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo trong x· héi, chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, hç trî cho nh÷ng nhãm cã ­u thÕ thÊp h¬n nh­ lµ c¸c céng ®ång n«ng th«n, miÒn nói... tÊt c¶ ®Òu lµ nh÷ng nç lùc nh»m gi¶i quyÕt c«ng b»ng x· héi ®i ®«i víi nh÷ng chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng kinh tÕ v× môc tiªu chung cho sù ph¸t triÓn v÷ng bÒn. 4. KÕt luËn : Kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ph©n ho¸ giÇu nghÌo lµ mét t­¬ng quan tÊt yÕu, nã thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng cña nÒn kinh tÕ Êy ®ång thêi cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc nhÊt ®Þnh thóc ®Èy hÖ thèng kinh tÕ ph¸t triÓn, mÆt kh¸c còng lµ mét vÊn ®Ò x· héi cÇn thiÕt ph¶i gi¶i quyÕt cã vËy míi ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2