intTypePromotion=1

Đề tài “Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của Công ty CP Thiết bị KH&CN Việt Nam”

Chia sẻ: Viet Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:70

0
296
lượt xem
100
download

Đề tài “Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của Công ty CP Thiết bị KH&CN Việt Nam”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, lợi nhuận có tính chất quyết định tới sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp, các doanh nghiệp luôn muốn phấn đấu để có lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận, và đó là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Và quan trọng hơn là khi có lợi nhuận, việc sử dụng phân phối lợi nhuận như thế nào, đối với doanh nghiệp và từng thành viên trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng, ảnh hưởng tới con đường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài “Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của Công ty CP Thiết bị KH&CN Việt Nam”

 1. [I] Tom lược ́ Trong nên kinh tế thị trường hiên nay, lợi nhuân có tinh chât quyêt đinh tới sự ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣́ sông con và phat triên cua doanh nghiêp, cac doanh nghiêp luôn muôn phân đâu để ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ có lợi nhuân và tôi đa hoa lợi nhuân, và đó là môi quan tâm hang đâu cua tât cả cac ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉́ ́ doanh nghiêp san xuât kinh doanh. Và quan trong hơn là khi có lợi nhuân, viêc sử ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ dung phân phôi lợi nhuân như thế nao, đôi với doanh nghiêp và từng thanh viên ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ trong doanh nghiêp là hêt sức quan trong, anh hưởng tới con đường phat triên và ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ trước măt là tới chinh lợi nhuân cua doanh nghiêp đó trong thời gian sau đo. Vì vây ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ viêc nghiên cứu tim hiêu tinh hinh, cac nhân tố anh hưởng và cac giai phap nhăm ̣ ̀ ̉̀ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀ lam tăng lợi nhuân, nâng cao hiêu quả phân phôi lợi nhuân đôi với doanh nghiêp là ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ hêt sức cân thiêt. ́ ̀ ́ Nhân thức được tâm quan trong cua vân đề lợi nhuân và phân phôi lợi nhuân ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ với sự tôn tai và phat triên cua doanh nghiêp, trong quá trinh thực tâp tai Công ty ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ CP Thiêt bị KH&CN Viêt Nam, được sự hướng dân và giup đỡ cua Th.S Nguyên ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̃ Thanh Huyên, em đã hoan thanh luân văn tôt nghiêp với đề tai: ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ “Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của Công ty CP Thiết bị KH&CN Việt Nam” Qua viêc nghiên cứu để đanh giá được thực trang và cac nhân tố anh hưởng ̣ ́ ̣ ́ ̉ tới chỉ tiêu lợi nhuân trong Công ty CP Thiêt bị KH&CN Viêt Nam, bao gôm cac ̣ ́ ̣ ̀ ́ nhân tố thuôc môi trường bên ngoai và cac nhân tố thuôc môi trường bên trong cua ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ doanh nghiêp. Sau khi đanh giá thực trang và cac nhân tố anh hưởng tới chỉ tiêu lợi nhuân ́ ̣ ́ ̉ ̣ trong Công ty CP Thiêt bị KH&CN Viêt Nam, thây được những thanh công và han ́ ̣ ́ ̀ ̣ chế con tôn tai, xac đinh nguyên nhân gây ra những tôn tai để từ đó có những đề ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ xuât cac giai phap nhăm nâng cao lợi nhuân cho Công ty. ́́ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 2. [II] Do những han chế nhât đinh về thời gian nghiên cứu và sự hiêu biêt cua em, ̣ ̣́ ̉ ́̉ nên luân văn khó tranh khoi những sai sot. Em mong sẽ nhân được những ý kiên ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ đong gop từ cac thây cô và cac ban để bai luân văn nay có thể hoan thiên hơn. ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ Sinh viên thực hiên ̣ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 3. [III] Lời cam ơn ̉ Trong quá trinh hoc tâp tai trường Đai hoc Thương Mai, em đã nhân được sự ̀ ̣̣̣ ̣ ̣ ̣ ̣ quan tâm giup đỡ và giang day nhiêt tinh cua toan thể thây cô giao trong trường noi ́ ̉ ̣ ̣̀ ̉ ̀ ̀ ́ ́ chung và cac thây cô giao trong khoa Tai chinh - Ngân hang noi riêng. Nhân dip ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ thực hiên bai luân văn tôt nghiêp nay, cho phep em xin được gửi lời cam ơn chân ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ thanh tới Ban Giam hiêu nhà trường, khoa Tai chinh - Ngân hang cung cac thây cô ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ giao đã tao điêu kiên giup đỡ em trong suôt thời gian hoc tâp và thực hiên đề tai. ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣̣ ̣ ̀ Đăc biêt, em xin được gửi lời cam ơn sâu săc tới cô giao, Th.S Nguyên Thanh ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̃ Huyên – người đã tân tinh hướng dân, giup đỡ em hoan thanh bai luân văn nay. ̀ ̣̀ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ Ngoai ra, em xin cam ơn Ban giam đôc và toan thể nhân viên cua Công ty CP ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̉ Thiêt bị KH&CN Viêt Nam đã tao điêu kiên cho em được thực tâp, hoc hoi kinh ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ nghiêm và được thu thâp những dữ liêu đong gop cho viêc nghiên cứu luân văn. ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ Sinh viên Mục lục ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 4. [IV] DANH MUC PHÂN PHỤ LUC ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ - Phiêu điêu tra phong vân Bang 3.1 Tông hợp điêu tra khao sat cac nhân tố tac đông tới lợi nhuân ̉ ̉ ̀ ̉ ́́ ́ ̣ ̣ - công ty. ̉ ̉ ́̀ ̀ ̣ ̣ ̉ Bang 3.2 Tông kêt tinh hinh hoat đông kinh doanh cua công ty trong 3 năm 2008, - 2009, 2010. - Bang 3.3 Tông kêt chi phí kinh doanh và lợi nhuân cua công ty trong 3 năm 2008, ̉ ̉ ́ ̣ ̉ 2009, 2010. Bang 3.4 Cac chỉ tiêu lợi nhuân cua công ty trong 3 năm 2008, 2009, 2010. ̉ ́ ̣ ̉ - Bang 3.5 Bang tông kêt phân phôi lợi nhuân cua công ty trong 3 năm 2008, 2009, ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ - 2010. Danh muc môt số san phâm thiêt bị vât tư và nhà cung câp. ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ - DANH MUC SƠ ĐỒ ̣ ̣ Nôi dung Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ phân phôi lợi nhuân doanh nghiêp ́ ̣ ̣ 16 Sơ đồ 3.1 Cơ câu bộ may tổ chức ́ ́ 27 Sơ đồ 3.2 Trình tự phân phối lợi nhuận 39 Sơ đồ 4.2 Phương thức Chuyên tiên T/T ̉ ̀ 59 ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 5. [V] Sơ đồ 4.3 Cach thức chuyên tiên băng L/C ́ ̉ ̀ ̀ 60 DANH MUC BIÊU ĐỒ ̣ ̉ ̣ Nôi dung Trang Biêu đồ 4.1 ̉ Biêu đồ tông hợp chí phí cua công ty ̉ ̉ ̉ 54 ̀ trong 3 năm gân đây ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 6. [VI] DANH MUC TỪ VIÊT TĂT ̣ ́ ́ Cổ phân ̀ CP Khoa hoc và Công nghệ ̣ KH&CN KD Kinh doanh Lợi nhuân ̣ LN Lợi nhuân sau thuế ̣ LNST Lợi nhuân trước thuế ̣ LNTT Bao hiêm xã hôi ̉ ̉ ̣ BHXH Bao hiêm y tế ̉ ̉ BHYT ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 7. 1 CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TAI ̉ ̀ 1.1 Tinh câp thiêt nghiên cứu đề tai ́ ́ ́ ̀ Nên kinh tế Viêt Nam hiên nay đang trên đà phat triên theo nên kinh tế thị ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ trường và hôi nhâp kinh tế quôc tê. Cac doanh nghiêp thuôc cac thanh phân kinh tế ̣ ̣ ́́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ khac nhau luôn có sự canh tranh gay găt để có thể tôn tai và phat triên. Nhưng để có ́ ̣ ́ ̣̀ ́ ̉ được lợi nhuân và lợi nhuân ngay cang tăng trong khi cac doanh nghiêp đang đứng ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ trước cuôc khung hoang kinh tế với nhiêu khó khăn, thach thức như hiên nay thì băt ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ́ buôc cac doanh nghiêp phai biêt phat huy thế manh cua riêng minh, tân dung được ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ những khả năng tiêm lực, cac cơ hôi, cung như khăc phuc được những han chế cua ̀ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̉ doanh nghiêp minh và quan trong nhât là biêt sử dung, phân phôi lợi nhuân có được ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ như thế nao cho hợp ly. Có như vây lợi nhuân cua doanh nghiêp mới có thể tăng ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ lên, mới có thể mở rông được quy mô san xuât kinh doanh, mở rông và chiêm linh ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̃ thị trường, nâng cao uy tin cua minh trên thương trường. ́ ̉ ̀ • Dưới goc độ lý thuyêt ́ ́ Đề tôn tai và phat triên nhât thiêt doanh nghiêp phai lam ăn có hiêu qua, và ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̉̀ ̣ ̉ thước đo cho sự hiêu quả đó chinh là lợi nhuân mà doanh nghiêp đat được trong ̣ ́ ̣ ̣ ̣ cac kỳ hoat đông kinh doanh. Chỉ khi có lợi nhuân thì doanh nghiêp mới có điêu ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ kiên mở rông quy mô san xuât kinh doanh, đời sông can bộ công nhân viên được ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ cai thiên và nâng cao, uy tin cua doanh nghiêp ngay cang được khăng đinh và thị ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ phân ngay cang tăng lên. Đông thời khi doanh nghiêp có lợi nhuân thì ngân sach nhà ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ nước mới đam bao được nguôn thu để xây dựng cơ sở hạ tâng có chât lượng tôt ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ́ hơn tao điêu kiên thuc đây doanh nghiêp và đât nước ngay cang phat triên. Doanh ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ nghiêp phat triên sẽ tao đà cho nên kinh tế phat triên và khi đó xã hôi sẽ ngay môt ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ giau đep văn minh hơn. ̀ ̣ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 8. 2 Lợi nhuân là vân đề quan tâm hang đâu cua cac doanh nghiêp, cua cac nhà đâu ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̀ tư, nó là muc tiêu, là đông lực đông thời con là chỗ dựa vững chăc cho sự tôn tai và ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̀̀ phat triên cua chinh ban thân doanh nghiêp. Nó là chỉ tiêu tai chinh tông hợp, phan ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ánh đây đủ cả về lượng và chât, thể hiên tinh hiêu quả cua quá trinh san xuât kinh ̀ ́ ̣́ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ doanh thông qua san phâm hang hoa dich vụ tiêu thụ được. ̉ ̉ ̀ ̣́ Phân phôi lợi nhuân là quá trinh có được sau khi doanh nghiêp đã tim kiêm ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ được lợi nhuân trong kinh doanh, nhưng quá trinh phân phôi bao gôm viêc sử dung ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ lợi nhuân để chia sẻ cho cac thanh viên đong gop, cho viêc tiêp tuc giữ lai để tiêp ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ tuc kinh doanh cho kỳ sau, cho viêc tao lâp cac quỹ hỗ trợ cho doanh nghiêp thì ̣ ̣̣ ̣ ́ ̣ chinh quá trinh phân phôi cung tac đông ngược trở lai vao quá trinh và kêt quả kinh ́ ̀ ́̃ ́ ̣ ̣̀ ̀ ́ doanh kỳ tiêp theo cua doanh nghiêp. Do đó nhăc tới viêc tim kiêm và nâng cao lợi ́ ̉ ̣ ́ ̣̀ ́ nhuân không thể tach rời viêc sử dung và phân phôi lợi nhuân như thế nao cho hợp ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ lý và hiêu qua. ̣ ̉ Như vây lợi nhuân là cai đich cuôi cung mà môi doanh nghiêp đêu muôn ̣ ̣ ́́ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ vươn tới và viêc phân phôi lợi nhuân sẽ giup cho muc đich đó trở nên thiêt thực và ̣ ́ ̣ ́ ̣́ ́ dễ tiêp cân hơn. Bởi lẽ đó mà cac doanh nghiêp đã tôn rât nhiêu công sức nghiên ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ cứu chỉ tiêu lợi nhuân, cach thức phân phôi lợi nhuân hợp lý với mong muôn tim ra ̣ ́ ́ ̣ ́̀ biên phap hữu hiêu nhât có thể đat được lợi nhuân tôi đa. Do đó viêc tim hiêu và đi ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣̀ ̉ sâu nghiên cứu về vân đề lợi nhuân và cac giai phap phân phôi lợi nhuân cho doanh ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ nghiêp là thực sự cân thiêt. ̣ ̀ ́ • Dưới goc độ thực tiên ́ ̃ Qua thời gian nghiên cứu tim hiêu thực tế tai Công ty CP Thiêt bị KH & CN ̀ ̉ ̣ ́ Viêt Nam, qua kêt quả bao cao thực tế em đã nôp cho thây vân đề được quan tâm ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ nhât hiên nay cua giam đôc cung như cac phong ban và can bộ công nhân viên là ́ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ viêc lam thế nao để phat triên Công ty, nâng cao doanh thu và tăng cường lợi nhuân, ̣̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 9. 3 tiêp theo đó là vân đề phân phôi lợi nhuân thu được như thế nao cho hợp lý và hiêu ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ qua. Trên thực tế Công ty đã tiên hanh nhiêu biên phap để nâng cao khả năng kinh ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ doanh cua minh, ngoai những thanh công mà Công ty đã đat được thì trong quá ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ trinh hoat đông san xuât kinh doanh vân con có những tôn tai lam anh hưởng không ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̃ ̀ ̣̀̀̉ nhỏ tới lợi nhuân và muc tiêu nâng cao lợi nhuân cua Công ty. Em nhân thây đó là ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ môt vân đề câp bach và những tôn tai đó cân phai đi sâu tim hiêu nguyên nhân cụ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ thể để có thể đưa ra được những giai phap thiêt thực hữu ich nhăm khăc phuc giup ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ đưa lợi nhuân cua Công ty tăng lên. Xuât phat từ thực tế đó nên em đã chon đề tai ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ “Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của Công ty CP Thiêt bị KH&CN Viêt ́ ̣ Nam” với hi vong những giai phap em đưa ra có thể phân nao giai quyêt được ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ́ nhưng tôn tai cua Công ty, gop phân nâng cao lợi nhuân hơn nữa cho Công ty. ̃ ̣̀̉ ́ ̀ ̣ 1.2 Xac lâp và tuyên bố vân đề trong đề tai ̣́ ́ ̀ Đề tai nghiên cứu lợi nhuân và phân phôi lợi nhuân với mong muôn đưa ra ̀ ̣ ́ ̣ ́ giai phap nhăm nâng cao lợi nhuân và hoan thiên quá trinh phân phôi lợi nhuân tai ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣̣ Công ty CP Thiêt bị KH&CN Viêt Nam, qua đó giup phân phôi hợp lý lợi nhuân thu ́ ̣ ́ ́ ̣ được, gia tăng giá trị tôi đa cho công ty đông thời thu về lợi nhuân cao hơn trong ́ ̀ ̣ tương lai. Luân văn xac đinh đôi tượng nghiên cứu cua đề tai là nghiên cứu về tinh hinh ̣ ̣́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ lợi nhuân và phân phôi lợi nhuân, từ đó tim ra cac giai phap nâng cao lợi nhuân cua ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̉ Công ty CP Thiêt bị KH&CN Viêt Nam. ́ ̣ 1.3 Muc tiêu nghiên cứu ̣ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 10. 4 Băng phương phap điêu tra khao sat về lợi nhuân và phân phôi lợi nhuân, kêt ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ hợp với môt số phương phap khac như phân tich, so sanh tông hợp số liêu, diên ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̃ giai quy nap … đề tai cân đat được môt số nôi dung như sau: ̉ ̣ ̀̀ ̣ ̣ ̣ Hệ thông hoa cac vân đề lý luân liên quan đên lợi nhuân và phân phôi lợi ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ - ̣ nhuân. Đanh giá thực trang về lợi nhuân và phân phôi lợi nhuân tai Công ty CP Thiêt ́ ̣ ̣ ́ ̣̣ ́ - bị KH&CN Viêt Nam; từ đó rut ra cac ưu điêm, han chế và nguyên nhân cua ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̉ nó thông qua phương phap khao sat điêu tra. ́ ̉ ́ ̀ - Đề xuât môt số giai phap và kiên nghị mang tinh thực tiên nhăm gop phân ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̀ nâng cao lơi nhuân cua Công ty trong thời gian tới. ̣ ̣ ̉ 1.4 Pham vi nghiên cứu ̣ Pham vi nghiên cứu cua đề tai nay bao gôm : ̣ ̉ ̀̀ ̀ Về không gian: Viêc khao sat thực tế được tiên hanh tai Công ty CP Thiêt bị ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ - KH&CN Viêt Nam, địa chỉ của doanh nghiệp tai: Số 44 Ngõ 55 Nguyên Ngoc ̣ ̣ ̃ ̣ Nai, Phường Khương Mai, Quân Thanh Xuân, Hà Nôi. ̣ ̣ ̣ -Về thời gian : Luân văn có sử dung số liêu trong khoang thời gian 3 năm gân ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ nhât 2008, 2009, 2010 cuả Công ty CP Thiêt bị KH & CN Viêt Nam cho đề tai ́ ́ ̣ ̀ ̀ nay. ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 11. 5 ́́ ̣ 1.5 Kêt câu luân văn: Với muc đich nghiên cứu như trên, ngoai phân tom lược, muc luc, cac danh ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ muc bang biêu, sơ đô, hinh ve, từ viêt tăt, kêt luân, cac tai liêu tham khao và phụ ̣ ̉ ̉ ̀̀ ̃ ́́ ́ ̣ ́̀ ̣ ̉ luc, luân văn bao gôm 4 chương như sau: ̣ ̣ ̀ Chương 1: Tông quan nghiên cứu đề tai ̉ ̀ Chương 2: Lý luân chung về lợi nhuân và phân phôi lợi nhuân trong doanh nghiêp ̣ ̣ ́ ̣ ̣ Chương 3: Phương phap nghiên cứu và cac kêt quả phân tich thực trang lợi nhuân, ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ phân phôi lợi nhuân tai Công ty CP Thiêt bị KH&CN Viêt Nam. ́ ̣̣ ́ ̣ Chương 4: Môt số giai phap nâng cao lợi nhuân và phân phôi lợi nhuân tai Công ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣̣ ty CP Thiêt bị KH&CN Viêt Nam. ́ ̣ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 12. 6 CHƯƠNG 2: LÝ LUÂN CHUNG VỀ LỢI NHUÂN VÀ PHÂN PHÔI LỢI ̣ ̣ ́ ̣ ̣ NHUÂN TRONG DOANH NGHIÊP 2.1 Môt số đinh nghia, khai niêm cơ ban ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ 2.1.1 Lợi nhuân ̣ Trong nên kinh tê, môi doanh nghiêp là người san xuât kinh doanh hang hoa ̀ ́ ̃ ̣ ̉ ́ ̀ ́ dich vu, để đứng vững trên thị trường, họ không thể không tinh đên hiêu quả san ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ xuât kinh doanh hay chinh là san xuât kinh doanh có lợi nhuân. ́ ́ ̉ ́ ̣ “Lợi nhuân là chỉ tiêu tông hợp đanh giá hiêu quả kinh tế cua cac hoat đông ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ san xuât kinh doanh cua doanh nghiêp, nó là khoan chênh lêch giữa cac khoan thu ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ nhâp thu được và cac khoan chi phí đã bỏ ra để đat được thu nhâp đó trong môt ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ thời kỳ nhât đinh.” ̣́ Để xac đinh lợi nhuân thu được trong môt thời kỳ nhât đinh, người ta căn cứ ̣́ ̣ ̣ ̣́ ̀ ́́ vao hai yêu tô: • Thu nhâp phat sinh trong môt thời kỳ nhât đinh ̣ ́ ̣ ̣́ • Chi phí phat sinh nhăm đem lai thu nhâp trong thời kỳ đo, hay noi cach ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́́ khac chỉ những chi phí phân bổ cho cac hoat đông san xuât kinh doanh đã thực hiên ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ trong ky. Công thức chung xac đinh lợi nhuân: ̣́ ̣ Tông lợi ̉ Lợi nhuân từ ̣ Lợi nhuân từ hoat ̣ ̣ = + ̣ ̣ ̣ ̣ ́ nhuân hoat đông KD đông khac Lợi nhuân từ hoat đông san xuât kinh doanh là lợi nhuân do tiêu thụ san phâm, ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ dich vụ cua hoat đông san xuât kinh doanh cua doanh nghiêp và doanh thu tai chinh. ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 13. 7 Lợi nhuân từ hoat đông khac là những khoan lợi nhuân mà doanh nghiêp ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ không dự tinh trước hay có dự tinh đên nhưng it có khả năng xay ra như: tai san dôi ́ ́ ́ ́ ̉ ̀̉ thừa tự nhiên, nợ khó đoi đã xử lý nay đoi được, nợ văng chủ hoăc không tim ra ̀ ̀ ́ ̣ ̀ chủ được cơ quan có thâm quyên cho ghi vao lai, thanh lý nhượng ban tai san cố ̉ ̀ ̀ ̃ ́ ̀̉ đinh, phai thu khó đoi, dự phong giam giá hang tôn kho… Những khoan lợi nhuân ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ bât thường có thể do chủ quan hay do khach quan đưa tới. ́ ́ 2.1.2 Phân phôi lợi nhuân ́ ̣ Phân phôi lợi nhuân trong doanh nghiêp thương mai là quá trinh phân chia và ́ ̣ ̣ ̣ ̀ sử dung cac khoan lợi nhuân thu được sau môt thời kỳ hoat đông san xuât kinh ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ doanh để thoa man lợi ich cua cac bên có quyên lợi liên quan. ̉ ̃ ́ ̉ ́ ̀ Ý nghia cua phân phôi lợi nhuân: ̃ ̉ ́ ̣ Phân phôi lợi nhuân không chỉ là viêc phân chia số tiên lai môt cach đơn thuân ́ ̣ ̣ ̀̃ ̣́ ̀ mà là viêc giai quyêt tông hợp cac môi quan hệ kinh tê. Viêc phân phôi lợi nhuân ̣ ̉ ́̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ đung đăn và hợp lý sẽ trở thanh đông lực thuc đây san xuât kinh doanh phat triên và ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ngược lai. ̣ 2.1.3 Cac khai niêm khac có liên quan ́ ́ ̣ ́ ̣ 2.1.3.1 Thu nhâp Là tiên mà môt cá nhân hay tổ chức nhân được cho sự nỗ lực lao đông hoăc ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ thu về từ đâu tư. Noi môt cach tông quat, đây là tât cả tiên con lai trong tay ban. ̀ ́ ̣́ ̉ ́ ́ ̀ ̣̀ ̣ Trong kế toan ta xac đinh thu nhâp la: ́ ̣́ ̣̀ Số tiền thu về trong một kỳ kế toán, làm cho tổng số tài sản tăng. - Các khoản như tiền cho thuê, lãi suất, quà cáp và tiền hoa hồng. - Doanh thu từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ. - Số dư sau khi lấy doanh thu trừ đi các khoản chi phí và thua lỗ trong - suốt kì kế toán (thu nhập ròng). ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 14. 8 Bằng sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiêp có thu nhập và công việc ̣ kinh doanh mang lại lợi nhuận. Tổng số tiền thu về trước khi trừ thuế và các khoản phí tổn được gọi là thu nhập gộp. Khoản tiền còn lại sau đó được gọi là thu nhập khả dụng. 2.1.3.2 Chi phí Là cac hao phí về nguôn lực để doanh nghiêp đat được môt hoăc những muc ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ tiêu cụ thê. Noi môt cach khac, hay theo phân loai cua kế toan tai chinh thì đó là số ̉ ́ ̣́ ́ ̣̉ ́̀ ́ tiên phai trả để thực hiên cac hoat đông kinh tế như san xuât, giao dich… nhăm mua ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ được cac loai hang hoa, dich vụ cân thiêt cho quá trinh san xuât kinh doanh. ́ ̣̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́ Có nhiêu loai chi phi: ̀ ̣ ́ Chi phí nguyên, nhiên, vât liêu trực tiêp ̣̣ ́ - Chi phí nhân công trực tiêp ́ - Khâu hao tai san cố đinh ́ ̀̉ ̣ - ́ ̉ ́ ̣ ̣ - Cac khoan trich nôp theo quy đinh: BHXH, BHYT, … Chi phí dich vụ mua ngoai ̣ ̀ - Cac chi phí băng tiên khac ́ ̀ ̀ ́ - Chi phí tai chinh ̀ ́ - 2.2 Môt số lý thuyêt về lợi nhuân và phân phôi lợi nhuân ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 15. 9 2.2.1 Kêt câu lợi nhuân ́́ ̣ Trong nên kinh tế thị trường, muôn tôi đa hoa lợi nhuân thì hoat đông kinh ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ doanh cua doanh nghiêp phai rât phong phú và đa dang. Cac doanh nghiêp không chỉ ̉ ̣ ̉́ ̣ ́ ̣ tiên hanh kinh doanh cac loai hang hoa theo đung nganh nghề đã đăng ký kinh ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ doanh, mà con có thể tiên hanh cac hoat đông khac. Khi đo, lợi nhuân cua doanh ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ nghiêp thường được tông hợp từ cac nguôn lợi nhuân khac nhau: ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ LN DN = LNHĐKD + LNKhac ́ ́ Trong đo: LN DN: lợi nhuân cua doanh nghiêp ̣ ̉ ̣ • LN HĐKD: lợi nhuân từ hoat đông san xuât kinh doanh ̣ ̣ ̣ ̉ ́ • Lợi nhuân từ hoat đông kinh doanh là bộ phân lợi nhuân chiêm tỷ trong lớn ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ trong toan bộ lợi nhuân, được xac đinh băng công thức sau: ̀ ̣ ̣́ ̀ Lợi nhuân ̣ Doanh thu từ Chi phí từ hoat ̣ == - ̣ ̣ hoat đông KD KD ̣ đông KD ́ Trong đo: Doanh thu + + ̀ DT thuân Doanh thu ̣ ̣ hoat đông = + ́ ̀ ̀ ́ ban hang tai chinh KD trong kỳ Chi phí Giá vôn ́ Chi phí Chi phí Chi phí ̀ ̀ Kinh = hang + + + tai ́ ̀ Quan lý ̉ ban hang ́ ́ doanh ban chinh ̀ ̀ ́ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 16. 10 LNKhac: lợi nhuân từ hoat đông khac ̣ ̣ ̣ ́ • ́ Công thức lợi nhuân khac: ̣ ́ Lợi nhuân ̣ ̣ Chi phí Thu nhâp = - ́ ́ ́ khac khac khac 2.2.2 Vai trò cua lợi nhuân ̉ ̣ a, Đối với doanh nghiệp Thứ nhất: Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng quát phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào đó doanh nghiệp có thể biết được hoạt động kinh doanh của mình có hiệu quả hay không. Thứ hai: Lợi nhuận là mục tiêu, là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao năng suất, là một trong những đòn bẩy kinh tế quan trọng tác đ ộng đ ến vi ệc hoàn thiện các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Lợi nhuân còn là nguồn để ̣ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, thông qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế quốc dân. Thứ ba: Lợi nhuận là nguồn tài chính quan trọng để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí nguyên nhiên vật liệu, tạo ra những sản phẩm chất l ượng cao, giá thành hạ. Thư tư: Lợi nhuận cao cho thấy triển vọng phát triển của doanh nghiệp đó trong tương lai, doanh nghiệp sẽ rất thuận lợi trong các mối quan hệ kinh tế như có thể huy động thêm vốn dễ dàng, mua chịu hàng hoá với khối lượng lớn... Thứ năm: Lợi nhuận còn là thước đo trình độ tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. b, Đối với xã hội Lợi nhuận là nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước, vì môt phân lợi ̣ ̀ nhuận đó sẽ được chuyển vào ngân sách Nhà nước thông qua các sắc thuế và ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 17. 11 nghĩa vụ đóng góp của mỗi doanh nghiệp với Nhà nước. Nếu doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao thì ngân sách nhà nước sẽ có khoản thu lớn t ừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Nền kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện thuận l ợi về môi trường kinh doanh, tài chính, đầu tư…cho doanh nghiệp. c, Đối với người lao động Nếu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao thì sẽ có điều kiện trích lập các quỹ như quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm... là cơ sở để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Lợi nhuận còn là đòn bẩy kích thích người lao động đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hăng say sáng tạo trong công việc. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp, tăng tích luỹ đ ể mở rộng sản xuất kinh doanh. d, Đối với bên thứ ba Bên thứ ba là những người có quan hệ với doanh nghiệp như các nhà cung cấp, ngân hàng, các nhà đầu tư…. Nếu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận và tăng được lợi nhuận thì doanh nghiệp dễ dàng vay thêm vốn từ các ngân hàng, thu hút vốn của các nhà đầu tư, tạo lập tín dụng thương mại với các nhà cung cấp. 2.2.3 Cac chỉ tiêu đanh giá tinh hinh lợi nhuân cua doanh nghiêp ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ a, Chỉ tiêu lợi nhuân tuyêt đôi ̣ ̣ ́ Mức lợi nhuân tuyêt đôi gôm: ̣ ̣ ́̀ • Lợi nhuân trước thuế thu nhâp doanh nghiêp và lai vay (EBIT) ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 18. 12 Chi phí hoat đông ̣ ̣ ̣ EBIT = Thu nhâp - (Biên phí + Đinh phi) ́ ̣ ́ • Lợi nhuân trước thuế thu nhâp doanh nghiêp ̣ ̣ ̣ Lợi nhuân ̣ - ̃ = EBIT Lai vay trước thuế Lợi nhuân sau thuế thu nhâp doanh nghiêp (hay con goi là lai, thực lai) ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̃ • = Lợi nhuân sau ̣ Lợi nhuân ̣ Thuế - = thuế TNDN trước thuế TNDN Tuy nhiên, khi so sanh chât lượng hoat đông san xuât kinh doanh cua cac ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ doanh nghiêp, chỉ tiêu lợi nhuân tuyêt đôi it được sử dung, mà nhà quan trị tai chinh ̣ ̣ ̣ ́́ ̣ ̉ ̀ ́ thường quan tâm hơn tới chỉ tiêu về mức lợi nhuân tương đôi (chinh là tỷ suât lợi ̣ ́ ́ ́ ̣ nhuân). b, Chỉ tiêu lợi nhuân tương đôi ̣ ́ • Tỷ suât lợi nhuân theo doanh thu ban hang: ́ ̣ ́ ̀ Là môt chỉ số phan anh kêt quả hoat đông san xuât kinh doanh cua doanh ̣ ̉́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ nghiêp, biêu hiên quan hệ giữa tỷ lệ lợi nhuân sau thuế và doanh thu thuân trong ky. ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 19. 13 Công thức: Lợi nhuân sau thuế ̣ == Tỷ suât doanh lợi ́ doanh thu ̀ Doanh Thu thuân Chỉ tiêu nay phan anh binh quân trong môt đông doanh thu mà doanh nghiêp ̀ ̉́ ̀ ̣ ̀ ̣ thu được có mây đông lợi nhuân. Do vây, tỷ suât doanh lợi doanh thu cang lớn thì ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ kêt quả hoat đông kinh doanh cang cao và ngược lai. Tuy nhiên nêu chỉ sử dung tỷ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ suât nay thì sẽ không đưa cho ta đanh giá chinh xac về hiêu quả kinh doanh, bởi có ́̀ ́ ́ ́ ̣ thể tỷ suât nay cao nhưng hiêu quả sử dung cac yêu tố đâu vao lai không cao. ́̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣̀ • Tỷ suât lợi nhuân trên tông tai san (ROA) ́ ̣ ̉ ̀̉ Phan anh hiêu quả viêc sử dung tai san trong hoat đông kinh doanh cua công ty ̉́ ̣ ̣ ̣ ̀̉ ̣ ̣ ̉ và cung là môt thước đo để đanh giá năng lực quan lý cua ban lanh đao công ty. ̃ ̣ ́ ̉ ̉ ̃ ̣ Công thức: Tỷ suât lợi nhuân ́ ̣ Lợi nhuân sau thuế ̣ ̉ ̀̉ tông tai san = ̉ ̀̉ ̉ ́ Tông tai san (tông vôn kinh doanh) (ROA) ̀ binh quân Hệ số nay có ý nghia la: với môt đông tai san cua công ty thì sẽ mang lai bao ̀ ̃̀ ̣ ̀ ̀̉ ̉ ̣ nhiêu đông lợi nhuân. Môt công ty đâu tư tai san it nhưng thu được lợi nhuân cao ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉́ ̣ sẽ tôt hơn so với công ty đâu tư nhiêu vao tai san mà lợi nhuân thu được lai thâp. ́ ̀ ̀ ̀̀̉ ̣ ̣ ́ • Tỷ suât lợi nhuân vôn chủ sở hữu (ROE) ́ ̣ ́ Phan anh mức thu nhâp rong trên vôn cổ phân cua cổ đông, hệ số nay đ ược ̉́ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ cac nhà đâu tư cung như cac cổ đông đăc biêt quan tâm. ́ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
 20. 14 Công thức: Tỷ suât lợi nhuân ́ ̣ Lợi nhuân sau thuế ̣ vôn chủ sở hữu ́ = Tông vôn chủ sở hữu binh quân ̉ ́ ̀ (ROE) Có thể noi, bên canh cac hệ số tai chinh khac thì ROE là thước đo chinh xac ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ nhât để đanh giá môt đông vôn bỏ ra sẽ tich luy được bao nhiêu đông lợi nhuân. ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ̀ ̣ Đây cung là môt chỉ số đang tin cây về khả năng môt công ty có thể sinh lời trong ̃ ̣ ́ ̣ ̣ tương lai. • Tỷ suât lợi nhuân cua giá thanh ́ ̣ ̉ ̀ Là quan hệ giữa lợi nhuân tiêu thụ so với giá vôn hang ban. ̣ ́ ̀ ́ Công thức: Tỷ suât lợi ́ Tông lợi nhuân ̉ ̣ nhuân giá vôn ̣ ́ = Giá vôn hang ban ́ ̀ ́ ̀ ́ hang ban Chỉ tiêu nay cho thây hiêu quả cua môt đông chi phí sử dung trong viêc tao ra ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣̣ lợi nhuân. Điêu nay cho phep doanh nghiêp tim biên phap hạ giá vôn để nâng cao ̣ ̀ ̀ ́ ̣̀ ̣ ́ ́ hiêu quả kinh doanh. Nêu chỉ số nay cang cao chứng tỏ lợi nhuân thu về so với số ̣ ́ ̀ ̀ ̣ vôn bỏ ra kinh doanh cang lớn. ́ ̀ • Chỉ tiêu thu nhâp rong trên môt cổ phiêu thường (EPS) ̣ ̀ ̣ ́ Đây là phân lợi nhuân mà công ty phân bổ cho môi cổ phân thông thường ̀ ̣ ̃ ̀ đang được lưu hanh trên thị trường. ̀ Công thưc: ́ LNST – Cổ tức cổ phiêu ưu đai ́ ̃ EPS = Tông khôi lượng cổ phiêu thường đang lưu hanh ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ Khoa Tai chinh – Ngân hang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2