Đề tài luận văn tốt nghiệp "Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 ".

Chia sẻ: Thai Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
880
lượt xem
469
download

Đề tài luận văn tốt nghiệp "Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 ".

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muốn cho quá trình hoạt động sản xuất được đều đặn , liên tục , thường xuyên thì việc đảm bảo nhu cầu vật tư đúng về chất lượng , thời gian , cung ứng là vô cùng quan trọng .Đảm bảo cung ứng vật tư tốt có tính chất tiền đề cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm , tiết kiệm vật tư , góp phần làm tăng nguồn lao động ,cải tiến thiết bị máy móc .Ngoài ra , nó còn ảnh hưởng tích cực đến tình hình tài chính cuả đơn vị ,giảm giá sản phẩm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài luận văn tốt nghiệp "Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 ".

 1. ---------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt 8-3 Họ tên sinh viên : Trịnh Thị Thu Nguyệt Giáo viên hướng dẫn : Hà Thu Phương ----------
 2. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng nμy C«ng ty DÖt 8-3 còng nh− c¸c C«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay, bÊt cø 1 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ViÖt Nam ®Òu ph¶i ®èi ®Çu víi rÊt nhiªï khã kh¨n . Cã nhiÒu ý kiÕn cho r»ng sù thay ®æi qu¸ nhanh cu¶ hÖ thèng vμ ThÕ giíi , sù hßa nhËp kinh tÕ ®Êt n−íc trong vïng vμ ThÕ giíi , sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ vμ sù c¹nh tranh ®ang lμ yÕu tè c¶n trë sù ph¸t triÓn cu¶ Doanh nghiÖp .C¸c Doanh nghiÖp ®Òu cè g¾n ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh nh»m t×m d−îc mét thÕ ®øng trong thÞ tr−êng hiÖn nay . Muèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®−îc ®Òu ®Æn , liªn tôc , th−êng xuyªn th× viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vËt t− ®óng vÒ chÊt l−îng , thêi gian , cung øng lμ v« cïng quan träng .§¶m b¶o cung øng vËt t− tèt cã tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cho viÖc n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm , tiÕt kiÖm vËt t− , gãp phÇn lμm t¨ng nguån lao ®éng ,c¶i tiÕn thiÕt bÞ m¸y mãc .Ngoμi ra , nã cßn ¶nh h−ëng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh tμi chÝnh cu¶ ®¬n vÞ ,gi¶m gi¸ s¶n phÈm , t¨ng lîi nhuËn , thóc ®Èy sö dông vèn cã hiÖu qu¶ . C«ng ty DÖt 8-3 lμ mét Doanh nghiÖp Nhμ n−íc , cã quy m« lín tr¶i qua 40 n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay ®· gÆt h¸i ®−îc nh÷ng thμnh c«ng ®¸ng kÓ trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ®ãng gãp cu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lμ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu . KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu lμ mét kh©u quan träng cu¶ C«ng ty .Do vËy , qu¶n lý tèt Nguyªn vËt liÖu sÏ gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc h¹ gi¸ thμnh t¨ng lîi nhuËn , mét c¸i ®Ých mμ Doanh nghiÖp nμo còng ph¶i h−íng tíi .Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng nμy , C«ng ty DÖt 8-3 còng nh− c¸c C«ng ty Nhμ n−íc kh¸c ph¶i tù 1
 3. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B chñ trong kinh doanh , tù do ®Çu vμo , ®Çu ra . Do vËy , kÕ to¸n Nguyªn vËt liªô lμ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc qu¶n lý vËt t− nãi riªng va qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung . Qua gÇn 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty , em ®· ®−îc t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty . ViÖc t×m hiÓu nμy ®· gãp phÇn gióp em hoμn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh "Tæ chøc kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ". Víi l−îng kiÕn thøc tÝch luü cßn h¹n chÕ . B¶n th©n em ®· cè g¾ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®−îc nhμ tr−êng ®μo t¹o , còng nh− ®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cu¶ c¸c §ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô Phßng kÕ to¸n cu¶ v¨n phßng c«ng ty DÖt 8-3 , cïng víi sù h−íng dÉn tËn t×nh cu¶ ThÇy (C«) gi¸o h−íng dÉn vμ c¸c ThÇy(C«) trong bé m«n khoa kÕ to¸n tr−êng Trung Häc Kinh TÕ . Em ®· hoμn thμnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . Tuy vËy chuyªn ®Ò nμy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®−îc sö chØ b¶o vμ gãp ý cu¶ c¸c ThÇy(C«) vμ c¸c §ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô v¨n phßng C«ng ty DÖt 8-3. 2
 4. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B môc lôc chuyªn ®Ò ®−îc x©y dùng bëi 3 phÇn : Lêi më ®Çu............................................................................................................... 1 phÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty DÖt 8-3 1.1 - qóa tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty DÖt 8-3..................... 5 1.2 - Chøc n¨ng - nhiÖm vô kinh doanh ..................................................... .. 7 1.3 - §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý....................................................... ... 8 1.4 - §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ............................. 11 1.5 - §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt.............................................. 12 PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 2.1 - Lý do chän phÇn hμnh nghiÖp vô kÕ to¸n.............................................15 2.2 - T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-315 2.2.1 - §Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3................................... 15 2.2.2 - Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ..................................17 2.2.3 - TÝnh to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3....................................17 a - §èi víi Nguyªn vËt liÖu trong kú 3
 5. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B b - §èi víi Nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú 2.2.4 - Quy tr×nh h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ...................19 2.2.5 - H¹ch to¸n chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3........................20 2.2.6 - Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3........... 32 a - Tμi kháan sö dông - Sæ kÕ to¸n. b - KÕ tãan nhËp Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 c - KÕ tãan xuÊt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 PhÇn III : KÕt luËn 3.1- §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3.......41 3.2 - KÕt luËn ................................................................................................. . 44 4
 6. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B PhÇn I : §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty DÖt 8-3 1.1- Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty DÖt 8-3 C«ng ty DÖt 8-3 lμ thμnh viªn cña Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam Tªn giao dÞch : EMTEXCO Trô së c«ng ty :460- Minh Khai -Hai Bμ Tr−ng - Hμ Néi Sau th¾ng lîi vÜ ®¹i cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l−îc, miÒn B¾c gi¶i phãng , ®Þnh h−íng tiÕn lªn Chñ nghÜa x· héi .Ngay tõ cuèi kÕ ho¹ch ba n¨m kh«i phôc kinh tÕ (1955-1957) ®ång thêi víi viÖc kh«i phôc , më réng nhμ m¸y DÖt Nam §Þnh , nhμ m¸y ®· chñ tr−¬ng x©y dùng 1 nhμ m¸y dÖt quy m« lín ë Hμ Néi ®Ó n©ng møc cung cÊp v¶i sîi theo nhu cÇu thÞ hiÕu cña nh©n d©n vμ lùc l−îng vò trang , gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lμm cho 1 bé phËn lao ®éng cña Thñ ®« ®Æc biÖt lμ lao ®éng n÷ , gãp phÇn c¶i t¹o Hμ Néi tõ 1 thμnh phè tiªu thô thμnh 1 trung t©m kinh tÕ cña hËu ph−¬ng miÒn B¾c . 5
 7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B Nh»m ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña phô n÷ trong sù ph¸t tiÓn kinh tÕ ®Êt n−íc n©ng cao ý nghÜa chÝnh trÞ cña c«ng tr×nh x©y dùng nhμ m¸y DÖt míi , Trung ¦¬ng §¶ng vμ héi ®ång chÝnh phñ quyÕt ®Þnh giao cho Trung −¬ng héi liªn hiÖp phô n÷ tæ chøc cuéc vËn ®éng cho vay tiÒn gãp vèn x©y dùng Nhμ m¸y DÖt 8-3 vμ lÊy ngμy Quèc tÕ Phô n÷ 8-3 ®Æt tªn cho nhμ m¸y DÖt t−¬ng lai . Cuéc vËn ®éng gãp vèn x©y dùng nhμ m¸y DÖt 8-3 ®−îc chÝnh thøc ph¸t ®éng víi môc ®Ých cao ®Ñp gãp phÇn x©y dùng miÒn B¾c v÷ng m¹nh , lμm c¬ së cho cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ, ®ång thêi cuéc vËn ®éng gi¸o dôc , n©ng cao nhiÖt t×nh chñ nghÜa X· héi , tinh thÇn yªu n−íc, cæ vò b»ng lßng h¨ng h¸i phÊn khëi tin t−ëng cña giíi phô n÷ trªn mäi mÆt c«ng t¸c . Giai ®o¹n 1960 - 1965 lμ thêi gian h×nh thμnh lªn nh÷ng nÒn mãng ban ®Çu cña toμn bé lÞch sö Nhμ m¸y DÖt 8-3 . Vμ ngμy 8-3 - 1965 Nha`m¸y DÖt 8-3 ®−îc chÝnh thøc thμnh lËp vμ ®i vμo ho¹t ®éng . Tæng diÖn tÝch cña Nhμ m¸y cã mÆt b»ng lμ 320.000 m2 trong ®ã diÖn tÝch l¾p ®Æt sö dông lμ 180.000m2 n»m ë phÝa §«ng Nam thμnh phè Hμ Néi , thuéc ®Þa phËn quËn Hai Bμ Tr−ng .KÓ tõ ngμy thμnh lËp vμ trong suèt thêi kú chèng Mü cøu n−íc Nhμ m¸y lu«n ®i ®Çu trong phong trμo thi ®ua s¶n xuÊt cung øng kÞp thêi nhu cÇu v¶i sîi cho tiÒn tuyÕn ®ång thêi lμm tèt c«ng t¸c hËu ph−¬ng võa s¶n xuÊt võa s½n sμng chiÕn ®Êu . N¨m 1985 , Nhμ m¸y vinh dù ®−îc Quèc Héi , Héi ®ång Nhμ n−íc trao tÆng hu©n ch−¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt .Tuy nhiªn, tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng , Nhμ m¸y DÖt 8-3 lu«n ph¶i ®−¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh .§Æc biÖt lμ khi hÖ thèng X· Héi Chñ NghÜa ë Liªn X« vμ §«ng ¢u sôp ®æ nhμ m¸y ®· mÊt ®i nhiÒu b¹n hμng lín . Nh−ng nhê sù quan t©m cña Nhμ N−íc vμ c¸c cÊp h÷u quan , sù kiªn tr× l·nh ®¹o cña tËp thÓ Nhμ m¸y , Nhμ m¸y DÖt 8-3 ®· tõng b−íc kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ míi , 6
 8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B v−¬n lªn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh . Trong s¶n xuÊt Nhμ m¸y lu«n lÊy chÊt l−îng s¶n phÈm lμm träng t©m , tiÕn hμnh tæ chøc , s¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt , ®Çu t− mua s¾m nhiÒu m¸y mãc míi ,hiÖn ®¹i ®a d¹ng hãa s¶n phÈm n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n . Nhê nh÷ng biÖn ph¸p trªn Nhμ m¸y DÖt 8-3 ®· v−ît qua bì ngì ban ®Çu ®Ó hoμn thμnh nhiÖm vô do Bé C«ng nghiÖp nhÑ giao . Ngμy 13-2-1991 theo quyÕt ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ , Nhμ m¸y DÖt 8-3 ®æi tªn thμnh Nhμ m¸y Liªn Hîp DÖt 8-3 .Nã còng chØ ra chøc n¨ng quyÒn h¹n cña Nhμ m¸y lμ Doanh nghiÖp Nhμ N−íc , h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã tμi kho¶n t¹i ng©n hμng vμ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch . H¬n 2 n¨m ho¹t ®éng thùc hiÖn theo m« h×nh Nhμ m¸y Liªn Hîp DÖt , DÖt 8-3 tõng b−íc ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh vèn cã vμ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i khã kh¨n .Tuy vËy khi sù nghiÖp ®æi míi ®i vμo chiÒu s©u ,sù t¨ng tr−ëng vμ nhÞp ®é vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ ngμy cμng nhanh , ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp kh«ng ngõng ®æi míi ph−¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh .§Ó cã kh¶ n¨ng thÝch øng h¬n n÷a víi c¬ chÕ thÞ tr−êng , gi÷a th¸ng 4 n¨m 1994 Tæng gi¸m ®èc ®· lμm tê tr×nh göi Bé C«ng nghiÖp nhÑ cho phÐp ®æi tªn Nhμ m¸y Liªn Hîp DÖt 8-3 thμnh c«ng ty DÖt 8-3 . Vμ sau ®ã , ngμy 26-7-1994 Bé C«ng nghiÖp nhÑ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 830-TCL§ ®æi tªn theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc .ViÖc ®æi tªn naú kh«ng ph¶i lμ sù chuyÓn ®æi vÒ h×nh thøc mμ thùc chÊt lμ chuyÓn ®æi vÒ t− duy kinh tÕ , ®æi míi chøc n¨ng ,nhiÖm vô , ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ Nhμ n−íc . Qua 39 n¨m h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn , C«ng ty DÖt 8-3 ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu ®¸ng kÓ.§· cung cÊp 1 khèi l−îng lín c¸c s¶n phÈm cã chÊt l−îng vμ ®−îc tiªu dïng réng r·i : v¶i phin , v¶i kaki , v¶i chÐo , 1 sè mÆt hμng chÊt l−îng 100% cotton , s¶n phÈm may mÆc S¶n phÈm cña c«ng ty d· cã mÆt t¹i 1 sè thÞ 7
 9. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B tr−êng quan träng trªn thÕ giíi nh− §«ng ¢u, NhËt B¶n , Trung Quèc HiÖn nay , C«ng ty ®· cã 1 ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸n bé c«ng nh©n viªn lμnh nghÒ . NhiÒu c¸n bé c«ng ®oμn tËn tôy , g−¬ng mÉu ®· ®−îc Tæng liªn ®oμn lao ®éng ViÖt Nam trao tÆng huy ch−¬ng V× sù nghiÖp x©y dùng tæ chøc c«ng ®oμn Nh÷ng thμnh c«ng ®¹t ®−îc tuy cßn khiªm tèn nh−ng nã ®· ®¸nh dÊu 1 c¬ së v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn l©u dμi cña C«ng Ty DÖt 8-3. 1.2- Chøc n¨ng nhiÖm vô kinh doanh . Trong m« h×nh tμi chÝnh qu¶n lý C«ng ty , hai chøc n¨ng s¶n xuÊt vμ kinh doanh lu«n g¾n bã chÆt chÏ víi nhau . C«ng ty DÖt 8-3 lμ Doanh NghiÖp Nhμ n−íc nªn chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lμ tæ chøc s¶n xuÊt vμ kinh doanh hμng sîi ,may m¨c theo kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty DÖt may vμ theo nhu cÇu thÞ tr−êng Ngoμi ra , C«ng ty cßn th−c hiÖn 1 sè chøc n¨ng sau : _ Tù ®Çu t− s¶n xuÊt , cung øng , ®Ðn tiªu thô s¶n phÈm. _ XuÊt khÈu nhiªn liÖu , phô liÖu thiÕt bÞ phô tïng ,s¶n phÈm dªt , may mÆc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong va ngoμi n−íc . _ Nghiªn cøu , øng dông c«ng nghÖ vμ kü thuËt tiªn tiÕn _ §μo t¹o b«i` d−ìng c¸n bé qu¶n lý , n©ng cao tr×nh ®é ng−êi lao ®éng . _ TiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nghμnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vμ nhiÖm vô kh¸c Tæng C«ng ty DÖt may giao cho . Tõ chøc n¨ng - nhiÖm vu trªn cã thÓ nãi C«ng ty DÖt 8-3 ®ãng vai trß quan träng lμ 1 trong nh÷ng C«ng ty DÖt cã quy m« lín , s¶n xuÊt hoμn chØnh c¸c kh©u trong c¶ n−íc . Chøc n¨ng - nhiÖm vô hiÖn nay cña C«ng ty lμ ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu cña thÞ tr−êng . C«ng ty ®· kh«ng ngõng v−¬n lªn ph¸t triÓn vμ ngμy cμng hoμn 8
 10. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B thiÖn m×nh .Nh»m x©y dùng 1 nÒn kinh tÕ v÷ng ch¾c gãp phÇn cho d©n giμu n−íc m¹nh vμ X· Héi cμng ®i lªn s¸nh b−íc víi c¸c n−íc trªn ThÕ Giíi . 1.3 - §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty DÖt 8-3. B−íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng , ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn C«ng ty ®· chñ tr−¬ng c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý tõ Nhμ m¸y víi c¸c ph©n x−ëng thμnh C«ng ty víi c¸c xÝ nghiÖp thμnh viªn .§øng ®Çu C«ng ty lμ Ban gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp xuèng tõng phßng ban xÝ nghiÖp thμnh viªn .Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc lμ c¸c phßng ban chøc n¨ng vμ phßng nghiÖp vô . _ Ban gi¸m ®èc gåm 3 ng−êi : 1 Tæng gi¸m ®èc vμ 2 Phã gi¸m ®èc . Tæng gi¸m ®èc lμ ng−ßi cã quyÒn ®iÒu hμnh lín nhÊt trong C«ng ty , lμ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Hai Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô tham m−u cho Tæng gi¸m ®èc vμ gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hμnh vμ qu¶n lý C«ng ty trong lÜnh vùc mμ m×nh phô tr¸ch . Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®−îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau S¬ §å VÒ Bé M¸y Qu¶n Lý Cña C«ng Ty DÖt 8-3 Tæng gi¸m ®èc Phã Phã TG§ TG§ s¶n xuÊt kü thuËt 9
 11. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B Phßng Ban Phßng Phßn Phßng Phßng KSC Phßng TT Phßng KT CB§ KTTC g XNK TCL§ TCTH TM KD T KH XN XN XN XN XN XN XN Nhuém May Sîi Sîi ý DÖt C¬ §iÖn DÞch vô C¸c Ca Ca Ca Ngμnh A B C Tæ Tæ Tæ S¶n xuÊt s¶n xuÊt s¶n xuÊt + Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô : cã chøc n¨ng x©y d−ng kÕ ho¹ch th¸ng, quý , n¨m. §iÒu hμnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tiªu thô cña kh¸ch hμng . C¨n cø vμo nhu cÇu vμ c¸c th«ng tin trªn thÞ tr−êng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thμnh , kÕ ho¹ch s¶n l−îng nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt , ®¶m b¶o cung øng vËt t− kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÊp nhÊt . + Phßng xuÊt nhËp khÈu : gióp Ban l·nh ®¹o trong viÖc tim kiÕm thÞ tr−êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm , gäi vèn ®Çu t− n−íc ngoμi x©y dùng c¸c ph−¬ng ¸n ®Çu t− . Phã Tæng gi¸m ®èc kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng kü thuËt . 10
 12. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hμnh s¶n xuÊt kinh doanh : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng tiªu thô s¶n phÈm vμ s¶n xuÊt . Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hμnh tæ chøc lao ®éng : phô tr¸ch lao ®éng . _ C¸c phßng ban chøc n¨ng nhiÖm vô bao gåm : + Phßng kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm thiÕt kÕ nh÷ng s¶n phÈm míi . + Ban ®Çu t− : LËp vμ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t− , qu¶n lý nguån vèn ®Çu t− . + Phßng KCS chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c chØ tiªu chÊt l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vμ kiÓm tra chÊt l−îng ®Çu vμo . + Phßng kÕ to¸n tμi chÝnh gióp l·nh ®¹o C«ng ty trong viÖc c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh .B¸o c¸o t×nh h×nh tμi chÝnh cña C«ng ty víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng . §ång thêi , cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tμi chÝnh cña C«ng ty víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng . §ång thêi , cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tμi chÝnh cña C«ng ty , x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn , t×nh h×nh hiÖn cã vμ sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i tμi s¶n trong C«ng ty . + Phßng kÕ ho¹ch v¨n phßng kinh doanh cã chøc n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch : th¸ng , n¨m . §iÒu hμnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tiªu thô cña kh¸ch hμng . C¨n cø vμo nhu cÇu vμ c¸c th«ng tin trªn thÞ tr−êng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thμnh , kÕ ho¹ch s¶n l−îng nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt , ®¶m b¶o cung øng vËt t− kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÊp nhÊt . + Phßng xuÊt nhËp khÈu : gióp Ban l·nh ®¹o trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr−êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm , gäi vèn ®Çu t− nø¬c ngoμi x©y dùng c¸c ph−¬ng ¸n ®Çu t− . + Phßng tæ chøc lao ®éng : cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n lùc trong C«ng ty . 11
 13. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B _ C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh : lμ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm , ®øng ®Çu mçi xÝ nghiÖp lμ Gi¸m ®èc . C¸c gi¸m ®èc nμy chÞu sù chØ ®¹o cña cÊp trªn , chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý b¶o toμn , ph¸t triÓn vèn , tμi s¶n vμ c¸c nguån lùc kh¸c do C«ng ty giao . 1.4- §¨c ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty DÖt 8-3 lμ C«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hμng v¶i , sîi, vμ may mÆc cung cÊp cho thÞ tr−êng trong vμ ngoμin−íc , trong ®ã cã v¶i vμ sîi lμ hai mÆt hμng chÝnh cña C«ng ty . MÆt hμng sîi chiÕm 50% doanh thu vμ 65% mÆt hμng nμy dïng ®Ó cung cÊp cho xÝ nghiÖp DÖt , cßn l¹i ®−îc b¸n ra ngoμi . C¸c lo¹i s¶n phÈm dÖt cña C«ng ty ®−îc tiªu ding réng r·I nh− : kaki , nØ , lanh , siu , v¶i phin , v¶i katª , v¶i chÐo, 1 sè mÆt hμng chÊt liÖu 100% cotton . Ngoμi ra C«ng ty cßn cã mÆt hμng , quÇn ¸o may s½n do xÝ nghiÖp may s¶n xuÊt . §Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i s¶n phÈm nμy lμ cã thÓ ®Ó l©u , kh«ng bÞ hao hôt nªn còng dÔ dμng cho c«ng t¸c qu¶n lý . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8-3 d−¬c chia thμnh 2 bé phËn : _ Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh gåm 5 xÝ nghiÖp : 2 xÝ nghiÖp sîi , xÝ nghiÖp dÖt , xÝ nghiÖp nhuém vμ xÝ nghiÖp may . _ Bé phËn s¶n xuÊt phô gåm 1 xÝ nghiÖp : xÝ nghiÖp c¬ ®iÖn C¸c xÝ nghiÖp ho¹t ®éng riªng biÖt , s¶n phÈm lμm ra cã thÓ lμ b¸n thμnh phÈm ®−îc b¸n ra ngoμi hoÆc chuyÓn sang giai ®o¹n sau ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt . S¬ §å Tæ Chøc Ho¹t §éng S¶n XuÊt 12
 14. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B C«ng Ty DÖt 8/3 Bé PhËn Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh s¶n xuÊt phô XN XN XN XN XN Sîi DÖt may C¬ §iÖn DV - §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt . C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8-3 lμ c«ng nghÖ liªn hîp khÐp kÝn , trong ®ã m«Ü giai ®o¹n chøc n¨ng ®−îc thùc hiÖn ë mét XÝ nghiÖp thμnh viªn . S¶n phÈm cña tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt nh− : sîi , v¶i , méc , v¶i thμnh phÈm ®Òu cã gi¸ trÞ sö dông ®éc lËp , cè thÓ b¸n ra ngoμi hoÆc cã thÓ tiÕp tôc chÕ biÕn trong néi bé C«ng ty . Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®−îc khÐp kÝn tõ Sîi - DÖt Nhuém May. Lμm t¨ng tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt s¶n phÈm ë C«ng ty , dÔ dμng h¬n trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vμ tiªu thô , t¹o sù ch¾c ch¾n vμ chÆt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n lý . 13
 15. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B 14
 16. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt 8-3 XN XN XN XN Sîi DÖt nhuém may b«ng sîi v¶i v¶i mèc thμnh PhÈm cung ®¸nh §¸nh l«ng C¾t b«ng èng ®èt sîi ®Çu t¬ ch¶i m¾c rò hå may sîi ghÐp hå sîi nÊu l¸ däc tÈy sîi th« x©u giÆt hoμn gho tÊt sîi can v¶i kiÒm ®ãng dÖt bãng gãi xe v¶i nhuém s¶n phÈm méc may ®¸nh èng v¨ng sÊy 15
 17. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B - H×nh thøc sæ kÕ to¸n mμ C«ng ty ®ang ¸p dông : Do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lμ Doanh nghiÖp cã quy m« lín chu kú s¶n xuÊt ng¾n .§Ó gi¶m bít khèi l−îng c«ng viÖc ghi chÐp vμ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vμ thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý C«ng ty lùa chän h×nh thøc KÕ to¸n NhËt ký chøng tõ . Theo dâi theo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®−îc ghi chÐp theo thø tù thêi gian vμ ghi theo hÖ thèng , kÕt hîp gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vμ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu ph¸t sinh ë c¸c sæ , c¸c B¶ng kª , B¶ng ph©n bæ , NhËt ký chøng tõ ®Ó ghi vμo sæ c¸i lËp B¸o c¸o . HÖ thèng sæ kÕ to¸n vμ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n HiÖn nay c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/CDKT ngμy 01/01/ 1995 cña Bé Tr−ëng Tμi ChÝnh .HÖ thèng sæ kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm 10 NhËt ký chøng tõ , 10 B¶ng kª , 4 B¶ng kª , 4 B¶ng ph©n bæ , 6 B¶ng chi tiÕt , 1 Sæ c¸i , 4 B¶ng b¸o c¸o . Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n lμ ph−¬ng ph¸p kª khai nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng khÊu trõ kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra cuèi kú . §¬n vÞ sö dông trong kÕ to¸n : VN§ . Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu 01/01/N ®Õn 31/12/N . sîi v¶i thμnh 16 phÈm
 18. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B PHÇN II THùC TR¹NG C¤NG T¸C KÕ TO¸N NGUY£N VËT LIÖU T¹I C¤NG TY DÖT 8-3 2.1 - Lý do chän hμnh nghiÖp vô kÕ to¸n . C«ng ty DÖt 8-3 lμ mét Doanh nghiÖp Nhμ n−íc tr¶i qua 40 n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay ®· gÆt h¸i ®−îc nh÷ng thμnh c«ng ®¸ng kÓ trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ®ãng gãp cña c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lμ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu . H¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu lμ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng bëi v× ®©y lμ chØ tiªu chñ yÕu ¶nh h−ëng quan träng ®Õn gÝa thμnh s¶n phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh l·i , lç cña C«ng ty hay nãi c¸ch kh¸c lμ ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty . Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ,trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë Tr−êng , em ®· ®−îc sù h−íng dÉn gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c ThÇy (c«) gÝao h−íng dÉn , c¸c C« c¸c B¸c c¸c Anh (chÞ) trong Phßng kÕ to¸n nªn em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . 2.2 - T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3. 2.2.1 - §Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty DÖt 8-3 lμ Doanh nghiÖp cã quy m« lín , s¶n phÈm ®Çu ra nhiÒu vÒ sè l−îng , ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vμ mÆt hμng . Do vËy lμ yÕu tè ®μu vμo cña 17
 19. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B C«ng ty còng bao gåm nhiÒu chñng lo¹i ( Kho¶ng 8000 ®Õn 9000 lo¹i ) sè l−îng mçi lo¹i t−¬ng ®èi lín , cã nhiÒu ®Æc ®iÓm vμ ®¬n vÞ tÝnh kh¸c nhau . Doanh nghiÖp nhËp kho chñ yÕu lμ Nguyªn vËt liÖu mua ngoμi vμ vËt liÖu s¶n xuÊt mua trong n−íc . Nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng ®Ó s¶n xuÊt lμ B«ng , B«ng cã ®Æc ®iÓm dÔ bÞ hót Èm ngoμi kh«ng khÝ nªn th−êng ®−îc ®ãng thμnh kiÖn . Träng l−¬ng cña B«ng th−êng ®−îc thay ®æi theo ®iÒu kiÖn khÝ hËu , ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n . Do ®Æc ®iÓm nμy nªn C«ng ty cÇn ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®é hót Èm cña B«ng khi nhËp vμ khi xuÊt B«ng ®Ó lμm c¬ së cho viÖc thanh to¸n vμ ph©n bæ chi phÝ Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó tÝnh gi¸ thμnh .MÆt kh¸c , ®Ó b¶o qu¶n tèt B«ng , C«ng ty cÇn ph¶i ®Ò ra nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi trang thiÕt bÞ t¹i kho, B«ng th−êng ®−îc ®Æt ë nh÷ng n¬i kh« r¸o vμ tho¸ng m¸t . HÖ thèng kho cña C«ng ty chia thμnh 6 lo¹i bao gåm 12 kho : - Kho chøa Nguyªn vËt liÖu chÝnh : Kho B«ng . - Kho chøa Nguyªn vËt liÖu phô . + Kho thiÕt bÞ + Kho t¹p phÈm + Kho hãa chÊt + Kho bét - Kho chøa phô tïng bao gåm : + Kho c¬ kiÖn sîi + Kho c¬ kiÖn dÖt - Kho chøa nhiªn liÖu : Kho x¨ng , dÇu . - Kho chøa c«ng cô dông cô : + Kho c«ng cô + Kho ®iÖn - Kho chøa phÕ liÖu 18
 20. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph−¬ng KT2B C¸c kho dù tr÷ cña C«ng ty ®−îc s¾p xÕp hîp lý , gÇn c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt . C¸c kho ®Òu ®−îc trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho viÖc b¶o qu¶n do ®ã chÊt l−îng vËt t− cÇn ®−îc b¶o qu¶n tèt . T¹i ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh− C«ng ty DÖt 8-3 víi ®Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu ®a d¹ng phøc t¹p th× khèi l−îng c«ng viÖc h¹ch to¸n do 3 ng−êi ®¶m nhiÖm . Mét ng−êi phô tr¸ch kÕ to¸n vËt liÖu chÝnh , mét ng−êi phô tr¸ch vËt liÖu phô vμ phô tïng thay thÕ , ng−êi cßn l¹i phô tr¸ch nhiªn liÖu vμ phÕ liÖu . ViÖc h¹ch to¸n tæng hîp vμ chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu , chñ yÕu thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh . KÕ to¸n hμng ngμy cã nhiÖm vô thu nhËp , kiÓm tra chøng tõ nh− : PhiÕu xuÊt kho , phiÕu nhËp kho sau ®ã ®Þnh kho¶n ®èi chiÕu víi sæ s¸ch cña thñ kho nh− thñ kho nh− thÎ kho . D÷ liÖu ®ù¬c nhËp vμo m¸y , m¸y sÏ tù ®éng tÝnh c¸c chØ tiªu cßn l¹i nh− : TÝnh gi¸ , t×nh h×nh NhËp - XuÊt Tån Nguyªn vËt liÖu , b¶ng tæng hîp NhËp- XuÊt- Tån , c¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu cña kÕ to¸n ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n . 2.2.2- Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty dùa vμo c«ng dông vμ t×nh h×nh sö dông cña vËt liÖu ®Î ph©n thμnh c¸c lo¹i sau : - VËt liÖu chÝnh : B«ng , sîi , - VËt liÖu phô : Thuèc tÈy , thuèc nhuém , hå - Phô tïng thay thÕ : cäc sîi , d©y s¨ng , d©y thõng sîi - Nhiªn liÖu : Than , x¨ng , dÇu ,®iÖn - PhÕ liÖu : V¶I phÕ phÈm , ®Çu sîi . - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý Nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n nhËp sæ Danh ®iÓm vËt t− sæ nμy ®−îc l−u tr÷ trªn m¸y tÝnh . 2.2.3- TÝnh gÝa nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . a - §èi víi Nguyªn vËt liÖu NhËp kho trong kú . 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản