Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ và oxy không khí đến độ ổn định của rotundin sulfat - Đỗ Thế Khánh

Chia sẻ: Minh Van Thuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
95
lượt xem
13
download

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ và oxy không khí đến độ ổn định của rotundin sulfat - Đỗ Thế Khánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ và oxy không khí đến độ ổn định của rotundin sulfat nhằm nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ và oxy không khí đến độ ổn định của rotundin sulfat; xác định điều kiện bảo quản cho RS như bao bì, đóng gói, nhiệt độ, ánh sáng và không khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ và oxy không khí đến độ ổn định của rotundin sulfat - Đỗ Thế Khánh

 1. §ç ThÕ Kh¸nh Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ ¶nh hëng cña ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é vµ oxy kh«ng khÝ ®Õn ®é æn ®Þnh cña Rotundin sulfat Ngêi híng dÉn: TS. NguyÔn Minh ChÝnh
 2. §Æt vÊn ®Ò - Thuèc an thÇn, g©y ngñ cã vai trß quan träng vµ cã nhu cÇu lín. Thuèc nguån gèc ho¸ dîc cã nhiÒu t¸c dông kh«ng mong muèn ®ang ®îc khuyÕn c¸o h¹n chÕ sö dông. ViÖc t×m c¸c hîp chÊt tù nhiªn: an thÇn, g©y ngñ ®îc quan t©m. - ë ViÖt Nam, Rotundin (L-tetrahydropalmatin), alcaloid tõ cñ b×nh v«i ®· ®îc dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c d¹ng thuèc ®êng uèng. - GÇn ®©y, Häc viÖn qu©n y: Tinh chÕ Rotundin tõ ®ã ®iÒu chÕ Rotundin sulfat (RS) lµm nguyªn liÖu pha chÕ thuèc tiªm vµ thuèc ®êng uèng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu trÞ. - Thuèc tiªm RS cã t¸c dông t¬ng tù Diazepam. - RS dÔ bÞ t¸c ®éng bëi: ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, oxy kh«ng khÝ vµ cÇn chÕ ®é b¶o qu¶n phï hîp. - VÊn ®Ò cÇn thiÕt: Lµm râ møc ®é ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè trªn ®èi víi RS ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n cho RS. §©y lµ c¬ së ®Ó sö dông l©u dµi, pha chÕ thuèc tiªm vµ c¸c d¹ng thuèc kh¸c: chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ®iÒu trÞ cao h¬n. - §Ò tµi nh»m môc tiªu: 1. Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh hëng cña ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é vµ oxy kh«ng khÝ ®Õn ®é æn ®Þnh cña RS. 2. X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn b¶o qu¶ cho RS: bao b× ®ãng gãi, nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng, kh«ng khÝ.
 3. PhÇn 1 – tæng quan 1.1. Vµi nÐt vÒ c©y b×nh v«i (Stephania Lour - Menispermaceae): C©y d©y leo, rÔ cñ, ph©n bè, loµi, h×nh th¸i, thµnh phÇn, hµm lîng, sö dông trong d©n gian. ¶nh 1: C©y b×nh v«i (Stephania glabra (Roxb) – Menispermaceae)
 4. 1.2. Rotundin (L-tetrahydropalmatin) vµ Rotundin sulfat: 1.2.1. Rotundin (L-tetrahydropalmatin): CTPT: C21H25NO4 OCH3 CTCT: OCH3 CH3O N OCH3 KLPT: 355,43. - S¶n xuÊt. - §Æc ®iÓm vËt lý: Kh«ng tan trong níc. - ChÕ phÈm.
 5. 1.2.2. Rotundin sulfat (RS): CTPT: C21H25NO4. H2SO4 CTCT: OCH3 + OCH3 . HSO4- CH3O N OCH3 H KLPT: 453,51 -Th«ng sè ho¸ lý: Tinh thÓ, tr¾ng, dÔ tan trong níc, t0C : 213 - 2210C ; [a]25D  -210; pH: 1,5 - 2,5; Hµm lîng: 98,0 101,0%. - Nguyªn t¾c ®iÒu chÕ (HVQY - 2001). Rotundin + Acid sulfuric Muèi Rotundin sulfat - §Æc ®iÓm quan träng : Tan ®îc trong níc ý nghÜa.
 6. 1.3. C¸c th«ng sè lý, ho¸ c¬ b¶n cña dîc chÊt cÇn thiÕt cho nghiªn cøu: -CÊu tróc ho¸ häc. - D¹ng thï h×nh. - §é tan, ®é trong vµ mµu s¾c dd. - t0 -[a]25D - pH. - T¹p chÊt vµ t¹p chÊt liªn quan. - Phæ hÊp thô: C¸c th«ng sè trªn c¬ së cho qu¸ tr×nh x©y dùng, ph¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm, x¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh cña dîc chÊt vµ c¸c thµnh phÈm chøa nã.
 7. 1.4. §é æn ®Þnh cña thuèc vµ c¸c yÕu tè thêng gÆp ¶nh hëng ®Õn ®é æn ®Þnh cña thuèc: 1.4.1. §é æn ®Þnh cña thuèc vµ c¸ch x¸c ®Þnh: -§Þnh nghÜa. - §¸nh gi¸. - Trong ph¹m vi ®Ò tµi: quan t©m ®¸nh gi¸ ®é æn ®Þnh cña R.S dùa vµo c¸c chØ tiªu lý, ho¸. - Nghiªn cøu ®é æn ®Þnh: nhiÒu ph¬ng ph¸p, nguyªn t¾c: thuèc ®îc b¶o qu¶n trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, sau tõng thêi gian x¸c ®Þnh l¹i chÊt lîng thuèc theo c¸c chØ tiªu ®· ®Æt ra. - §iÒu kiÖn b¶o qu¶n : ®iÒu kiÖn th«ng thêng vµ ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt. - Mét trong nh÷ng môc ®Ých chÝnh cña viÖc thö ®é æn ®Þnh lµ : x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ n©ng cao tuæi thä cña thuèc. 1.4.2. C¸c yÕu tè thêng gÆp ¶nh hëng ®Õn ®é æn ®Þnh cña thuèc: 2 lo¹i: YT néi t¹i vµ YT thuéc vÒ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n . C¸c YT thuéc vÒ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n: - t0 .- AS. - Oxy kh«ng khÝ. Nghiªn cøu c¸c yÕu tè trªn c¬ së cho viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh, ®å bao gãi vµ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n nguyªn liÖu lµm thuèc.
 8. PhÇn 2 – vËt liÖu vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1. Nguyªn vËt liÖu, ®èi tîng vµ thiÕt bÞ: 2.1.1. Nguyªn liÖu: Rotundin sulfat pha tiªm (®¹t TCCS - HVQY). 2.1.2. Ho¸ chÊt, thuèc thö vµ dung m«i: 2.1.3. Trang thiÕt bÞ vµ dông cô nghiªn cøu: 2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: 2.2.1. Nghiªn cøu ¶nh hëng cña ¸nh s¸ng ®èi víi Rotundin sulfat: MÉu: 5,0 g R.S (TCCS) trong lä thuû tinh kh«ng mµu, nót kÝn. SL: 6, cña 2 l« kh¸c nhau. §iÒu kiÖnTN: §Æt trong hép giÊy , ®îc chiÕu s¸ng bëi ®Ìn HQ 20W (24/24), k.c¸ch 30 cm, t0 = 25  2C; §é Èm t¬ng ®èi  90%. Thêi gian TN: 60 ngµy, b¾t ®Çu TN, sau 15,30,45,60 ngµy c¸c mÉu ®îc x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ®Æc trng: Mµu s¾c, h×nh d¹ng t.thÓ, ®é tan; ®é trong vµ mµu s¾c dd 2%; pH dd1%; tC ; aD25 ; t¹p chÊt ; ®Þnh tÝnh; hµm lîng. Ph¬ng ph¸p thö : - TÝnh chÊt: b»ng c¶m quan vµ thö ®é hoµ tan. - t0C : thö theo D§VN III – PL 5.19. - [a]25D : thö theo D§VN III – PL 5.13. - T¹p chÊt liªn quan : thö = SKLM theo D§VN III – PL 4.4 vµ TCCS. - §Þnh tÝnh: p.p ho¸ häc - theo TCCS. - MÊt KL do lµm kh«: thö theo D§VN III – PL 5.16. - §é trong vµ mµu s¾c dd: thö theo D§VN III – PL 5.12, 5.17 vµ TCCS. - pH : thö theo D§VN III – PL 5.9. - §Þnh lîng : p.p quang phæ hÊp thô tö ngo¹i kh¶ kiÕn (theo D§VN III – PL 3.1 vµ TCCS).
 9. 2.2.2. Nghiªn cøu ¶nh hëng cña nhiÖt ®é ®èi víi Rotundin sulfat: MÉu: 5,0g RS trong lä thuû tinh kh«ng mµu, nót kÝn; SL: 6 mÉu (cña 2 l«); Mçi nhãm (6 mÉu) ®îc ®Æt ë mét t0: 25  2C, 40  2C. §k TN: Tr¸nh AS, ®é Èm  90%. Thêi gian TN : 60 ngµy; b¾t ®Çu TN, sau 15, 30, 45, 60 ngµy c¸c mÉu ®îc x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ®Æc trng (môc 2.2.1). 2.2.3. Nghiªn cøu ¶nh hëng cña oxy kh«ng khÝ ®èi víi Rotundin sulfat: MÉu: 5,0g RS trong hép petri, kh«ng ®Ëy n¾p (tiÕp xóc oxy kk). SL: 6, cña 2 l«; §k TN : tr¸nh AS, t0TN: 25  2C, ®é Èm  90%; b¾t ®Çu TN sau 15, 30, 45, 60 ngµy x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ®Æc trng (môc 2.2.1). 2.2.4. Nghiªn cøu x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n Rotundin sulfat: MÉu chøng: 5,0g R.S trong lä thuû tinh kh«ng mµu, nót kÝn; SL: 6 mÉu, cña 2 l« s¶n xuÊt kh¸c nhau. §kTN: tr¸nh ¸nh s¸ng, t0TN: 15  2C, ®é Èm  90%, b¾t ®Çu TN, sau 15, 30, 45, 60 ngµy x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ®Æc trng (môc 2.2.1). Tæng hîp kÕt qu¶, ¸p dông TKTH: X, SD, kiÓm ®Þnh t . Xö lý sè liÖu t¹i Bé m«n To¸n tin - HVQY.
 10. PhÇn 3 – kÕt qu¶ vµ bµn luËn 3.1. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh hëng cña AS ®Õn ®é æn ®Þnh cña RS: B¶ng 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 vµ ®å thÞ 1. B¶ng 3.1.1: ¶nh hëng cña AS ®Õn Rotundin sulfat (L« 1) ChØ §é trong, mµu s¾c H×nh d¹ng, mµu s¾c pH dd1% [a]25D toC T¹p §Þnh Hµm lîng TG tiªu tinh thÓ, ®é tan dd 2% chÊt tÝnh (%) (ngµy) 0 TThÓ, tr¾ng dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228  1,2 218,7  0,8 - §óng 99,9  0,2 15 TThÓ, h¬i vµng, dÔ tan T Suèt, ¸nh vµng 2,2  0,1 228  1,5 218,3  1,5 - §óng 99,8  0,1 30 TThÓ, vµng nh¹t, dÔ tan T Suèt, vµng nh¹t 2,1  0,1 227  1,2 218,3  0,8 - §óng 99,6  0,2 45 TThÓ, vµng ®Ëm, dÔ tan T Suèt, ®Ëm h¬n mµu VL5 2,2  0,1 227  1,2 218,3  0,9 - §óng 99,3  0,1 60 TThÓ, vµng ®Ëm, dÔ tan T Suèt, ®Ëm h¬n mµu VL5 2,1  0,1 226  1,0 217,5  1,5 - §óng 99,2  0,2 B¶ng 3.1.2: ¶nh hëng cña AS ®Õn Rotundin sulfat (L« 2) ChØ §é trong, mµu s¾c H×nh d¹ng, mµu s¾c pH dd1% [a]25D toC T¹p §Þnh Hµm lîng (%) TG tiªu tinh thÓ, ®é tan dd 2% chÊt tÝnh (ngµy) 0 TThÓ, tr¾ng dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228  1,2 218,3  1,3 - §óng 99,8  0,1 15 TThÓ, h¬i vµng, dÔ tan T Suèt, ¸nh vµng 2,2  0,1 228  1,5 218,3  0,5 - §óng 99,7  0,1 30 TThÓ, vµng nh¹t, dÔ tan T Suèt, vµng nh¹t 2,2  0,1 227  1,2 217,7  1,3 - §óng 99,5  0,2 45 TThÓ, vµng ®Ëm, dÔ tan T Suèt, ®Ëm h¬n mµu VL5 2,2  0,1 227  1,2 216,8  1,5 - §óng 99,3  0,1 60 TThÓ, vµng ®Ëm, dÔ tan T Suèt, ®Ëm h¬n mµu VL5 2,1  0,1 226  0,6 217,2  0,8 - §óng 99,1  0,2
 11. B¶ng 3.1.3 : KÕt qu¶ ®Þnh tÝnh R.S Ph¶n øng Thuèc thö KÕt qu¶ Mµu s¾c dd thö 100 Hµm l­îng (%) 99,8 1 K2Cr2O7 + Tña vµng 99,6 Hµm l­îng (l«1) 99,4 Hµm l­îng (l«2) 2 NaCl b·o hoµ + Tña tr¾ng 99,2 3 K3Fe(CN)6 + Tña xanh l¸ c©y 99 Tña tr¾ng, kh«ng tan 0 15 30 45 60 75 4 K2Cr2O7 + trong HCl lo·ng Thêi gian (ngµy) §å thÞ 1 :Hµm lîng R.S trung b×nh cña c¸c mÉu díi ¶nh hëng cña AS ®Ìn HQ  x  x  y  y  i i HÖ sè t¬ng quan r = ---------------------- (3) r n2 Tû sè t  (4) 2 2 2   x  x  .  y  y  i i 1 r KQ: r1 = - 0,985 (l« 1), r2 = -0,948 (l« 2): t¬ng quan x, y rÊt chÆt chÏ víi a = 0,01; P < 0,01 (x¸c xuÊt 0,99), sù gi¶m hµm lîng ë 2 l« kh¸c nhau kh«ng cã ý nghÜa thèng kª (P < 0,01). KQ cho thÊy: R.S dÔ bÞ ¶nh hëng bëi AS. AS g©y biÕn ®æi mµu s¾c tinh thÓ, dd 2% vµ hµm lîng mÉu. Do ®ã cÇn tr¸nh AS tèi ®a trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n R.S.
 12. 3.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh hëng cña nhiÖt ®é ®Õn ®é æn ®Þnh cña RS:. KQ nghiªn cøu ¶nh hëng cña nhiÖt ®é cao (40 2C) dÕn R.S: B¶ng 3.2.1, 3.2.2 vµ ®å thÞ 2. B¶ng 3.2.1:¶nh hëng cña 40 2C ®Õn R.S (L« 1) ChØ tiªu H×nh d¹ng, mµu s¾c §é trong, mµu s¾c pH dd1% [a]25D to C T¹p §Þnh Hµm lîng (%) TG tinh thÓ, ®é tan dd 2% chÊt tÝnh (ngµy) 0 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,2 218,0  0,6 - §óng 99,9  0,2 15 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,5 218,5  0,6 - §óng 99,8  0,1 30 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,2  2,1 226,0  1,6 218,0  0,7 - §óng 99,9  0,1 45 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,2 227,0  1,2 218,3  0,5 - §óng 99,8  0,1 60 TThÓ, h¬i vµng, dÔ tan T Suèt, ¸nh vµng 2,1  0,1 227,0  0,6 218,5  0,6 - §óng 99,8  0,1 B¶ng 3.2.2:¶nh hëng cña 40 2C ®Õn R.S (L« 2) ChØ H×nh d¹ng, mµu s¾c §é trong, mµu s¾c pH dd1% toC T¹p §Þnh Hµm lîng (%) TG tiªu tinh thÓ, ®é tan [a]25D ngµy) dd 2% chÊt tÝnh 0 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,2 218,5  1,5 - §óng 99,8  0,1 15 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,6 219,0  1,3 - §óng 99,9  0,1 30 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,5 218,0  0,7 - §óng 99,8  0,1 45 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,2 227,0  1,3 218,3  0,6 - §óng 99,7  0,1 60 TThÓ, h¬i vµng, dÔ tan T Suèt, ¸nh vµng 2,0  0,1 226,0  1,2 218,0  1,2 - §óng 99,7  0,1
 13. 100,2 Hµm l­îng (%) 100 L« 1 99,8 L« 2 99,6 99,4 0 15 30 45 60 75 Thêi gian (Ngµy) §å thÞ 2: Hµm lîng R.S trung b×nh cña c¸c mÉu díi ¶nh hëng cña 40 2C KQTN cho thÊy : t0 cao (40 2C) cã ¶nh hëng ®Õn §.¤.§ cña R.S, g©y biÕn ®æi mµu s¾c tinh thÓ, dd 2% vµ hµm lîng mÉu r1 = - 0,577 (l« 1) vµ r2 = - 0,671 (l« 2), kiÓm ®Þnh t: sù gi¶m hµm l- îng cha cã ý nghÜa thèng kª (P < 0,05). KQ nghiªn cøu b¶o qu¶n R.S ë nhiÖt dé phßng (25 2C) : b¶ng 3.2.3, 3.2.4. B¶ng 3.2.3: Nghiªn cøu b¶o qu¶n R.S ë t0 phßng (l« 1) ChØ H×nh d¹ng, mµu s¾c §é trong, mµu s¾c TG tiªu pH dd1% toC T¹p §Þnh Hµm lîng (%) tinh thÓ, ®é tan dd 2% [a]25D chÊt tÝnh (ngµy) 0 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,2 218,5  1,5 - §óng 99,9  0,1 15 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,6 219  1,3 - §óng 99,9  0,1 30 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt,kh«ng mµu 2,1  0,1 226,0  1,6 218,0  0,7 - §óng 99,9  0,1 45 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,2 227,0  1,2 218,3  0,6 - §óng 99,9  0,1 60 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 227,0  1,0 218,0  1,2 - §óng 99,9  0,1
 14. B¶ng 3.2.4: Nghiªn cøu b¶o qu¶n R.S ë t0 phßng (l« 2) ChØ tiªu H×nh d¹ng, mµu s¾c §é trong, mµu s¾c pH dd1% to C T¹p §Þnh Hµm lîng (%) TG [a]25D (ngµy) tinh thÓ, ®é tan dd 2% chÊt tÝnh 0 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,0 219,0  1,2 - §óng 99,8 0,1 15 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 227,0  1,0 219,0  1,3 - §óng 99,8  0,1 30 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 227,0  1,3 218,0  0,7 - §óng 99,8  0,1 45 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,2  0,1 227,0  1,2 218,3  0,6 - §óng 99,8  0,1 60 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,0 218,5  1,3 - §óng 99,8  0,1 KQTN cho thÊy: ë 252C, tr¸nh AS. Qua c¸c ®ît TN, c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ cã sù thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. Trªn c¶ 2 l«, c¸c mÉu gi÷ ®îc c¸c ®Æc tÝnh lý, ho¸ (TCCS). 3.3. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh hëng cña oxy kh«ng khÝ ®Õn ®é æn ®Þnh cña RS: B¶ng 3.3.1, 3.3.2 vµ ®å thÞ 3. B¶ng 3.3.1: ¶nh hëng cña Oxy kh«ng khÝ ®Õn R.S (L« 1) ChØ TG tiªu H×nh d¹ng, mµu s¾c §é trong, mµu s¾c pH dd1% [a]25D to C T¹p §Þnh Hµm lîng (%) ngµy) tinh thÓ, ®é tan dd 2% chÊt tÝnh 0 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt,kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,3 218,0  1,2 - §óng 99,8 0,1 15 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,6 218,4  0,5 - §óng 99,9  0,1 30 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 226,0  1,5 218,0  0,6 - §óng 99,8  0,1 45 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,2 227,0  1,2 218,3  0,5 - §óng 99,7  0,1 60 TThÓ, h¬i vµng, dÔ tan T Suèt, ¸nh vµng 2,0  0,1 227,0  1,0 217,5  1,5 - §óng 99,8  0,1
 15. B¶ng 3.3.2: ¶nh hëng cña Oxy kh«ng khÝ ®Õn R.S (L« 2) ChØ H×nh d¹ng, mµu s¾c §é trong, mµu s¾c pH dd1% to C T¹p §Þnh Hµm lîng (%) TG tiªu tinh thÓ, ®é tan [a]25D dd 2% chÊt tÝnh (ngµy) 0 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 227,0  0,7 218,5  1,2 - §óng 99,8 0,1 15 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 227,0  1,2 218,5  1,5 - §óng 99,7  0,1 30 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 226,0  1,5 218,0  0,8 - §óng 99,8  0,1 45 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,2 227,0  1,3 218,3  0,6 - §óng 99,7  0,1 60 TThÓ, h¬i vµng, dÔ tan T Suèt, ¸nh vµng 2,0  0,1 227,0  1,0 218,0  1,3 - §óng 99,7  0,1 100,2 Hµm l­îng (%) 100 L« 1 99,8 L« 2 99,6 99,4 0 15 30 45 60 75 Thêi gian (Ngµy) §å thÞ 3: Hµm lîng RS trung b×nh cña c¸c mÉu díi ¶nh hëng cña oxy kh«ng khÝ. KQTN cho thÊy: Oxy KK cã ¶nh hëng ®Õn §.¤.§ cña R.S g©y biÕn ®æi mµu s¾c tinh thÓ, dd 2% vµ hµm lîng mÉu r1 = - 0,447 (l« 1) vµ r2 = - 0,581 (l« 2) sù thay ®æi hµm lîng cha cã ý nghÜa thèng kª (P < 0,05).
 16. 3.4. KÕt qu¶ nghiªn cøu b¶o qu¶n mÉu chøng: B¶ng 3.4.1, 3.4.2 vµ ®å thÞ 4. B¶ng 3.4.1: Nghiªn cøu b¶o qu¶n mÉu chøng (L« 1) ChØ tiªuH×nh d¹ng, mµu s¾c tinh §é trong, mµu pH dd1% [a]25D to C T¹p §Þnh Hµm lîng (%) TG thÓ, ®é tan (ngµy) s¾c dd 2% chÊt tÝnh 0 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,2 218,7  0,8 - §óng 99,9 0,1 15 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,5 218,5  1,2 - §óng 99,9  0,1 30 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 227,0  1,2 218,6  0,8 - §óng 99,9  0,1 45 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,2  0,1 227,0  1,0 218,7  0,8 - §óng 99,9  0,1 60 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,2  0,1 227,0  1,0 218,5  1,2 - §óng 99,9  0,1 B¶ng 3.4.2: Nghiªn cøu b¶o qu¶n mÉu chøng (L« 2) ChØ H×nh d¹ng, mµu s¾c §é trong, mµu pH dd1% toC T¹p §Þnh Hµm lîng (%) TG tiªu tinh thÓ, ®é tan s¾c dd 2% [a]25D (ngµy) chÊt tÝnh 0 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,2  0,1 228,0  1,2 219,0  0,8 - §óng 99,8 0,1 15 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 228,0  1,5 218,0  1,4 - §óng 99,8  0,1 30 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 227,0  1,2 218,3  0,8 - §óng 99,8  0,1 45 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,2  0,1 227,0  1,2 218,3  0,8 - §óng 99,8  0,1 60 TThÓ, tr¾ng, dÔ tan T Suèt, kh«ng mµu 2,1  0,1 227,0  0,6 218,5  1,3 - §óng 99,8  0,1
 17. 100 Hµm l­îng (%) 99.9 I I I I I Hµm l­îng (l« 1) 99,8 I I I I I Hµm l­îng (l« 2) 99,6 0 15 30 45 60 Thêi gian (ngµy) §å thÞ 4: Hµm lîng RS trung b×nh cña c¸c mÉu b¶o qu¶n ë 152C, tr¸nh AS. KQTN cho thÊy: ë 15  2C, tr¸nh ¸nh s¸ng. Qua c¸c ®ît TN, c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ cã sù thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. Trªn c¶ 2 l«, c¸c mÉu gi÷ ®îc c¸c ®Æc tÝnh lý, ho¸ (TCCS). 0.6 Abs 0.5 281.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 220.0 240.0 260.0 280.0 300.0 320.0 340.0 360.0 380.0 400.0 nm H×nh 1: Phæ tö ngo¹i cña dung dÞch Rotundin sulfat nång ®é 30l/ml
 18. PhÇn 4 – kÕt luËn 4.1. KÕt luËn: 4.1.1. ¶nh hëng cña AS, nhiÖt ®é vµ oxy kh«ng khÝ ®Õn ®é æn ®Þnh cña RS: - AS, t0 vµ oxy KK ®Òu cã ¶nh hëng, møc ®é kh¸c nhau ®Õn R.S. - AS cã t¸c ®éng râ rÖt ®Õn §.¤.§ cña R.S, g©y biÕn ®æi nhanh h¬n c¶ nhÊt lµ vÒ mµu s¾c tinh thÓ, dd 2% vµ hµm lîng mÉu. TG chiÕu s¸ng cµng l©u, sù chuyÓn mµu cµng m¹nh. Sù t- ¬ng quan gi÷a thêi gian chiÕu s¸ng vµ gi¶m hµm lîng mÉu lµ rÊt chÆt chÏ (r1 = - 0,985 vµ r2 = - 0,948), víi P < 0,01. - t0 cao (40 2C) vµ Oxy KK: cã ¶nh hëng ®Õn §.¤.§ cña R.S g©y biÕn ®æi mµu s¾c tinh thÓ, dd 2% vµ hµm lîng mÉu, nhng kh«ng râ rÖt nh t¸c ®éng cña AS. 4.1.2. §iÒu kiÖn b¶o qu¶n ®èi víi Rotundin sulfat: - Bao b× ®ùng lµ lä thuû tinh mµu, nót kÝn hoÆc tói thiÕc cã mÆt trong tr¸ng PE, tr¸nh ¸nh s¸ng tèi ®a trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n còng nh trong qu¸ tr×nh pha chÕ ®ãng gãi, sö dông thuèc tiªm R.S. - t0 b¶o qu¶n phï hîp lµ 152C, hoÆc kh«ng cao h¬n 25C. - Bao b× ph¶i kÝn vµ thÓ tÝch võa ®ñ lîng R.S ®ãng gãi. 4.2. KiÕn nghÞ: - ¸p dông ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n R.S: theo môc 4.1.2. - NC s©u h¬n vÒ s¶n phÈm ph©n huû cña R.S: cÊu tróc, t¸c dông sinh häc, ®éc tÝnh. - TiÕp tôc nghiªn cøu §.¤.§ cña R.S víi ph¹m vi ®Çy ®ñ h¬n, thêi gian dµi h¬n.
 19. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Héi ®ång, c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ quÝ vÞ vµ c¸c b¹n ®· quan t©m theo dâi !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản