intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất - thương mại trái sơ Gò Công

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

135
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát từ thực tế tiềm năng phát triển của cây sơ ri Gò Công, đề tài “Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất -thương mại trái sơ ri Gò Công mong muốn nghiên cứu, tìm ra vấn đề cản trở sự phát triển sơ ri của vùng, đặc 2 biệt là hoạt động thương mại; giúp người nông dân mặn mà lại với việc trồng loại cây mang lại nhiều giá trị kinh tế như trước đây,củng cố kiến thức đã học về chuỗi giá trị cũng như đào sâu thêm kiến thức mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất - thương mại trái sơ Gò Công

1<br /> <br /> MÃ SỐ: ………..<br /> <br /> NGHIÊN CỨU NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRÁI SƠ RI GÒ CÔNG<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG ................................................................................................................. iv DANH MỤC HÌNH .................................................................................................................. iv CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................................... 1<br /> <br /> 1.1 Lý do chọn đề tài.................................................................................................... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: ............................................................................................. 2<br /> 1.2.1 1.2.2 Mục tiêu chung: ........................................................................................................ 2 Mục tiêu cụ thể: ........................................................................................................ 2<br /> <br /> 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................ 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu và đối tượng khảo sát ............................................................. 3 1.5 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 3<br /> 1.5.1 Phương pháp tiếp cận .................................................................................................... 3 1.5.2 Thông tin thu thập ......................................................................................................... 3 1.5.3 Phương pháp phân tích .................................................................................................. 3 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.............................................................................. 5<br /> <br /> 2.1 Lý thuyết về phát triển chuỗi giá trị ........................................................................ 5<br /> 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Khái niệm về chuỗi giá trị ......................................................................................... 5 Phân tích chuỗi giá trị................................................................................................ 9 Chiến lược nâng cấp chuỗi ...................................................................................... 10<br /> <br /> CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................... 11<br /> <br /> 3.1 Phương pháp tiếp cận ........................................................................................... 11 3.2 Thông tin thu thập ................................................................................................ 11 3.3 Phương pháp thu thập dữ liệu ............................................................................... 12 3.4 Phương pháp phân tích ......................................................................................... 12<br /> CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................................... 16<br /> <br /> 4.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu............................................................................. 16<br /> 4.1.1 Điều kiện tự nhiên: ...................................................................................................... 16 4.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội.............................................................................................. 17 4.1.3 Hệ thống kết cấu hạ tầng tại vùng sản xuất sơri............................................................ 18<br /> <br /> ii<br /> <br /> 4.2 Sơ ri Gò Công: ..................................................................................................... 19<br /> 4.2.1 Giống và chủng loại..................................................................................................... 19 4.2.2 Phân loại sơ ri.............................................................................................................. 20 4.2.3 Điều kiện sinh thái cây sơ ri......................................................................................... 20<br /> <br /> 4.3 Thực trạng sản xuất sơ ri Gò Công: ...................................................................... 21<br /> 4.3.1. Thực trạng sản xuất: ................................................................................................... 21 4.3.2 Giá trị kinh tế của cây sơ ri: ..................................................................................... 25<br /> <br /> 4.4 Mô tả chuỗi giá trị ................................................................................................ 26<br /> 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 Sơ đồ chuỗi ............................................................................................................. 26 Hoạt động của các tác nhân trong chuỗi................................................................... 30 Hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ của các tổ chức đến chuỗi giá trị ................................ 37 Những thuận lợi và khó khăn của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị ...................... 38<br /> <br /> 4.5 Phân tích kinh tế .................................................................................................. 40<br /> 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 Chi phí sản xuất của người trồng sơ ri ..................................................................... 41 Chi phí của đại lý, HTX, thương lái ......................................................................... 43 Chi phí của công ty thu mua: ................................................................................... 44 Phân tích hiệu quả kinh tế của chuỗi: ....................................................................... 44<br /> <br /> 4.6 Phân tích lợi thế cạnh tranh ngành sơ ri Gò Công ................................................. 55<br /> 4.6.1 4.6.2 Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành.................................................................. 55 Năng lực thương lượng của người mua .................................................................... 55<br /> <br /> 4.7 Xây dựng chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị sơ ri .................................................. 56<br /> 4.7.1 4.7.2 Quan điểm nâng cấp chuỗi ...................................................................................... 56 Tầm nhìn chiến lược: .............................................................................................. 56<br /> <br /> Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị cây sơ ri hướng đến làm tăng thu nhập cho các tác nhân trong chuỗi, nhất là ngươi trồng sơ ri, đồng thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và sản lượng của thị trường. ....................................................................................... 56 4.7.3 4.7.4 Phân tích thị trường của sản phẩm sơ ri ................................................................... 56 Đề xuất chiến lược nâng cấp chuỗi .......................................................................... 57<br /> <br /> 4.8 Phân tích SWOT ................................................................................................... 58<br /> CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG MẠI HOÁ CÁC SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG TỪ TRÁI SƠ RI ........................................................................ 64<br /> <br /> 5.1 Mục đích dự án .................................................................................................... 64<br /> <br /> iii<br /> <br /> 5.2 Địa điểm thực hiện ............................................................................................... 65 5.3 Tiềm năng, khả năng ............................................................................................ 65 5.4 Mô tả sản phẩm “Mứt sơ ri Gò Công” .................................................................. 66 5.5 Kế hoạch thực hiện .............................................................................................. 66<br /> 5.5.1 5.5.2 5.5.3 Nhân sự ................................................................................................................... 66 Tài chính ................................................................................................................. 68 Marketing................................................................................................................ 69<br /> <br /> 6<br /> 6.1 6.2 6.3<br /> <br /> Kết quả ứng dụng ................................................................................................. 69<br /> Về mặt kinh tế ......................................................................................................... 69 Về mặt xã hội .......................................................................................................... 70 Về mặt môi trường .................................................................................................. 71<br /> <br /> 7<br /> 7.1 7.2 7.3<br /> <br /> Khả năng ứng dụng và nhân rộng ......................................................................... 71<br /> Về chính quyền địa phương: .................................................................................... 71 Về chuyển giao công nghệ....................................................................................... 72 Về sản phẩm: .......................................................................................................... 72<br /> <br /> CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN ........................................................................................................ 74<br /> <br /> 6.1. Nội dung kết luận ................................................................................................. 74 6.2 Hạn chế ................................................................................................................ 74 6.3 Đóng góp của đề tài ............................................................................................. 75 6.4 Hướng phát triển của đề tài .................................................................................. 75<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................................... a PHỤ LỤC................................................................................................................................... c<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> HTX BVTV VSATTP Hợp tác xã Bảo vệ thực vật Vệ sinh an toàn thực phẩm<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2