intTypePromotion=1

Đề tài nghiên cứu: Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật

Chia sẻ: Hoho Hoho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
68
lượt xem
16
download

Đề tài nghiên cứu: Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nội dung chính được trình bày trong đề tài gồm có: Thảm họa tràn dầu valdez, tổng quan về dầu mỏ, ô nhiễm do tràn dầu-phương pháp quan trắc và giảm nhẹ thiệt hại, nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết tràn dầu, xử lý ô nhiễm tràn dầu bằng phương pháp vi sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu: Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật

TRƯ NG<br /> <br /> I H C NÔNG LÂM TP.MCM<br /> <br /> KHOA MÔI TRƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN<br /> <br /> TÀI NGHIÊN C U<br /> <br /> X<br /> <br /> LÝ D U TRÀN B NG<br /> VI SINH V T<br /> TH C HI N: NHÓM 6.2 L P<br /> DH08DL<br /> 1.Nguy n Th Ngoãn<br /> 2.Nguy n Minh Tu n<br /> 3.Nguy n Th H ng Di m<br /> 4.Nguy n Th Thu Cúc<br /> 5.Phan Th Di m Thùy<br /> 6.Mai Huỳnh<br /> <br /> Ngày 30 Tháng 11 Năm 2009<br /> <br /> c Dũng<br /> <br /> X lý d u tràn b ng vi sinh v t<br /> <br /> M CL C<br /> M C L C..................................................................................................................1<br /> A-TH M H A TRÀN D U VALDEZ. ...................................................................3<br /> I-SƠ LƯ C TH M H A VALDES.....................................................................3<br /> II-TH NG KÊ CÁC V TRÀN D U ..................................................................7<br /> 1. Vi t Nam: .....................................................................................................7<br /> 2. Trên th gi i.................................................................................................. 11<br /> III. M C TIÊU C A<br /> TÀI :........................................................................... 13<br /> B- T NG QUAN V D U M .............................................................................. 14<br /> I.KHÁI NI M: ..................................................................................................... 14<br /> II.CÔNG TH C: ................................................................................................. 14<br /> III.THÀNH PH N:.............................................................................................. 14<br /> 1.Parafin (nhóm alkan):.................................................................................... 15<br /> 2.Naften: ............................................................................................................ 15<br /> 3.Nhóm Aromatic: ............................................................................................. 15<br /> 4.Acetylen: ......................................................................................................... 16<br /> 5.Resin và asphan .............................................................................................. 16<br /> IV.S N PH M:.................................................................................................... 16<br /> V.TÍNH CH T V T LÝ VÀ T TR NG: ........................................................ 17<br /> 1.Các tính ch t v t lý:....................................................................................... 17<br /> 2.T tr ng:......................................................................................................... 17<br /> VI. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH D U M : .................................................... 18<br /> 1.Theo thuy t sinh v t h c: .............................................................................. 18<br /> 2.Theo thuy t vô cơ:.......................................................................................... 18<br /> 3.Theo thuy t h t nhân: ................................................................................... 19<br /> 4.Theo l ch s :................................................................................................... 19<br /> VII.L I ÍCH C A D U: .................................................................................... 20<br /> C. Ô NHI M DO TRÀN D U-PHƯƠNG PHÁP QUAN TR C VÀ GI M NH<br /> THI T H I.............................................................................................................. 20<br /> I- S BI N<br /> I D U TRONG MÔI TRƯ NG ............................................... 20<br /> 1. S lan truy n: ............................................................................................... 20<br /> 2.Bi n i thành ph n hóa h c: (s phong hóa d u)............................................ 22<br /> 3. Hư ng v n chuy n c a v t d u. ................................................................... 26<br /> II-QUAN TR C VÀ CÁC BI N PHÁP GI M THI U TRÀN D U.............. 28<br /> 1. Phương pháp quan tr c ................................................................................... 30<br /> 2. Bi n pháp h n ch tràn d u và thi t h i do tràn d u ........................................ 29<br /> D-NGUYÊN NHÂN ,H U QU VÀ HƯ NG GI I QUY T TRÀN D U......... 29<br /> I. V TRÍ CÁC V TRÀN D U L N................................................................. 29<br /> 1.Trên th gi i................................................................................................... 30<br /> 2.T i Vi t Nam. ................................................................................................ 31<br /> II. NGUYÊN NHÂN TRÀN D U: ...................................................................... 31<br /> III. H U QU TRÀN D U: ............................................................................... 35<br /> 1. H u qu v kinh t ........................................................................................ 35<br /> 2. H u qu v môi trư ng................................................................................. 36<br /> 3. H u qu<br /> i v i sinh v t: ............................................................................. 37<br /> 1<br /> <br /> Nhóm 6.2 l p DH0DL<br /> <br /> X lý d u tràn b ng vi sinh v t<br /> <br /> 4. Phương pháp gi i quy t. ................................................................................. 43<br /> E. X LÝ Ô NHI M TRÀN D U B NG PHƯƠNG PHÁP VI SINH ............. 46<br /> I. S D NG VI SINH V T CÓ S N TRONG MÔI TRƯ NG B Ô NHI M:. 46<br /> 1. Vi sinh v t i n hình th nhât ó là vi khu n chuyên ăn d u: Alcanivorax<br /> Borkumensis....................................................................................................... 46<br /> 2. Ch ng vi khu n ư c s d ng th hai là SG-7:............................................... 49<br /> II. S D NG VI SINH V T Ư C NUÔI C Y, TUY N CH N TRONG<br /> PHÒNG THÍ NGHI M:...................................................................................... 51<br /> III. HÓA CH T, CHÉ PH M SINH H C PHÂN H Y D U TRÀN. ............ 51<br /> 1. S n ph m LOT 11: ....................................................................................... 51<br /> 2. S n ph m SOT:............................................................................................. 51<br /> 3. S n ph m LOT: ............................................................................................ 52<br /> 4.Hóa ch t ch ng d u tràn Degroil:................................................................. 52<br /> 5.Ch t th m và phân h y sinh h c d u "Enretech-1":.......................................... 52<br /> 6. Ch t hút d u trên m t nư c "Cellusorb”:......................................................... 53<br /> 7.Ch t th m d u tràn vãi trên n n sàn "Enretech Kleen Sweep":......................... 55<br /> 8.B ng c u kh n c p s c tràn vãi d u (Oil Spill Emergency Response Kits):57<br /> G.TÀI LI U THAM KH O ................................................................................... 58<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nhóm 6.2 l p DH0DL<br /> <br /> X lý d u tràn b ng vi sinh v t<br /> <br /> A-TH M H A TRÀN D U VALDEZ.<br /> I-SƠ LƯ C TH M H A VALDES.<br /> Vào sáng s m ngày 24-3 năm 1987, m t con tàu ch 53 tri u gallons d u thô<br /> c a vùng Alaska ang di chuy n v phía nam.<br /> <br /> ó là con tàu Exxon Valdez c a công ty<br /> <br /> tàu bi n Exxon, m t chi nhánh c a công ty d u a qu c gia. Thuy n trư ng c a tàu,<br /> i, chuy n con tàu ra kh i ư ng quy<br /> <br /> Joseph Hazelwood yêu c u m t s thay<br /> <br /> nh<br /> <br /> b t bu t cho tàu di v phía Nam nh m tránh băng trôi. Sau ó ông ta r i c u tàu,<br /> <br /> hư ng d n cho thuy n phó quay tr l i ư ng tàu thông thư ng sau ó vài phút.<br /> Nhưng Valdez không bao gi quay tr v<br /> <br /> úng l trình c a nó. 11 phút sau khi thuy n<br /> <br /> trư ng r i kh i trung tâm tàu, con tàu b m c c n<br /> o Bligh<br /> <br /> Bligh Reef, m t bãi á nh n g n<br /> <br /> phía ông nam nư c M .<br /> <br /> L c va ch m ã khi n tàu âm vào á ng m và làm n t toác 8 thùng d u l n.<br /> Không có kh năng thoát ra, Valdez<br /> <br /> u b p bênh trên t ng á ng m,<br /> <br /> d u rò ra phía<br /> <br /> Nam trong khi thuy n trư ng thông báo tin t c t i t này cho b o v c ng. Hai ngày<br /> ti p theo, các hãng tin t c mang các thông i p t i t v v tràn d u i kh p th gi i.<br /> Dân chúng trên kh p th gi i bu n bã và t c gi n b i nh ng hình nh v nh ng con<br /> h i c u, h i âu ang c g ng m t cách tuy t v ng<br /> <br /> ch ng l i nh ng v t en ang tràn<br /> <br /> ng p khu v c s ng c a chúng.<br /> <br /> Tàu ch d u b c cháy v i nh ng c t khói en cao hàng ch c mét.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nhóm 6.2 l p DH0DL<br /> <br /> X lý d u tràn b ng vi sinh v t<br /> <br /> D u ã tràn lên các bãi bi n, xâm chi m khu v c s ng c a cá làm gi m s n<br /> lư ng cá, gi t các loài chim, h i c u, rái cá. Ngoài ra các loài rùa quý hi m và các<br /> ng v t bi n l n tương t như l n bi n cũng b<br /> S nguy hi m do tràn d u<br /> <br /> e d a.<br /> <br /> i s ng hoang dã ã ư c bi t<br /> <br /> iv i<br /> <br /> n, các lo i<br /> <br /> chim bi n có th r t khó bay do b dính d u, khi chúng c g ng lau d u kh i b cánh<br /> c a mình, d u có th làm chúng b nhi m<br /> <br /> c.<br /> <br /> Th m chí nh ng con chim không ch t ngay lúc ó cũng b nguy hi m, b i m t<br /> lư ng nh d u ã vào cơ th chúng có th gây nên b nh thi u máu. Các loài rái cá và<br /> h i c u b nhi m<br /> <br /> c có th b mù ho c m c ph i căn b nh v ph i, th n, h hô h p.<br /> <br /> M t con chim uria ã ch t do tràn d u<br /> <br /> Cua ch t do tràn d u<br /> <br /> Thêm vào ó, lông c a rái cá có th m t kh năng b o v chúng khi mà nó ã b<br /> nhi m d u, chúng có th b ch t. Nh ng<br /> <br /> ăn cá<br /> <br /> nhi m<br /> <br /> ng v t b nhi m<br /> <br /> ng v t như<br /> <br /> i bàng, ch n, g u và cáo mà<br /> <br /> c d u thì b n thân chúng cũng b nhi m d u. Cá có th b<br /> <br /> c tr c ti p t d u ho c gián ti p qua h th ng th c ăn c a chúng. Con s<br /> 4<br /> <br /> Nhóm 6.2 l p DH0DL<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2