intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ TÀI: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

68
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐÓ LÀ MỘT MŨI NHỌN TIÊN PHONG KHÔNG THỂ THIẾU VỚI BẤT KỲ MỘT QUỐC GIA NÀO ĐANG VÀ ĐÃ ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN , ĐẶC BIỆT LÀ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY KHI MÀ QUỐC TẾ HOÁ TOÀN CẦU ĐANG DIỄN RA MẠNH MẼ VÀ ĐANG LÀ XU THẾ CHUNG CỦA NHÂN LOẠI. KHÔNG NẰM NGOÀI XU THẾ CHUNG ĐÓ THÌ VIỆT NAM ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN XU THẾ ĐÓ TỪ ĐẠI HỘI ĐẢNG VI NĂM 1986.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

 1. ĐỀ TÀI: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n PhÇn I: lêi më ®Çu Th­¬ng m¹i quèc tÕ ®ã lµ mét mòi nhän tiªn phong kh«ng thÓ thiÕu víi bÊt kú mét quèc gia nµo ®ang vµ ®· ®i trªn con ®­êng ph¸t triÓn , ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi mµ quèc tÕ ho¸ toµn cÇu ®ang diÔn ra m¹nh mÏ vµ ®ang lµ xu thÕ chung cña nh©n lo¹i. Kh«ng n»m ngoµi xu thÕ chung ®ã th× ViÖt Nam ®· vµ ®ang thùc hiÖn xu thÕ ®ã tõ §¹i héi §¶ng VI n¨m 1986.Tr¶i qua h¬n m­êi n¨m ®æi míi th× chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ to lín mh­ : ®Èy lïi ®ãi nghÌo, t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng…. §ãng gãp vµo nh÷ng thµnh c«ng ®ã kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu á n­íc ta.V× xuÊt khÈu cã mét vai trß to lín trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ë n­íc ta, hiÖn nay chóng ta ®· cã nhiÒu mÆt hµng xuÊ khÈu chñ lùc trong ®ã cã xuÊt khÈu ChÌ, mét lo¹i c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy. Trong §¹i héi §¶ng lÇn IX th× §¶ng vµ nhµ n­íc ta vÉn ­u tiªn h­íng vµo môc ®Ých xuÊt khÈu, trong ®ã c©y chÌ còng ®­îc chó ý ph¸t triÓn ®Ó phôc vô vµo môc ®Ých xuÊt khÈu, phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n­íc ta. ChÌ lµ mét lo¹i c©y ­a víi khÝ hËu n­íc ta, ®èi víi n­íc ta th× c©y chÌ cã mét ý nghÜa rÊt to lín c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vµ mÆt x· héi. VÒ mÆt kinh tÕ nã ®ãng gãp rÊt lín trong tæng kim ngh¹ch xuÊt khÈu ë n­íc ta, gi¶i quyÕt ®­îc mét sè lùc l­îng lao ®«ng cã viÖc lµm, nhÊt lµ lao ®éng ë n«ng th«n thu ngo¹i tÖ vÒ cho ®Êt n­íc.Cßn vÒ mÆt x· héi th× c©y chÌ cßn lµm gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp ë n­íc ta, mÆt kh¸c nã cßn gãp phÇn phñ xanh ®Êt chèng ®åi träc á n­íc ta. Qua mét sè n¨m gÇn ®©y cho thÊy xuÊt khÈu chÌ ë n­íc ta còng gÆp mét sè khã kh¨n vÉn ch­a t­¬ng xøng víi tiÒn lùc cña nã nh­ gi¸ chÌ trªn thÕ giíi hiÖn nay ®ang gi¶m, chÊt l­îng chÌ cña chóng ta kh«ng cao.... VÊn ®Õ ®Æt ra ë ®©y lµ ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ ë n­íc ta. ChÝnh v× vËy trong lÇn viÕt ®Ò ¸n kinh tÕ th­îng mai em ®· chän ®Ò tµi: Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi.§Ò ¸n nµy ®­îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì cña PGS-PTS §Æng §×nh §µo. Néi dung cña ®Ò tµi nµy gåm ba phÇn: 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n Ch­¬ng 1 : C¬ së lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam. Ch­¬ng 3: Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi. 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n phÇn II: néi dung ch­¬ng 1: c¬ së lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu chÌ cña viÖt nam. I.vai trß xuÊt khÈu chÌ trong nÒn kinh tÕ quèC d©n. 1.Sù ph¸t triÓn cña ngµnh chÌ ViÖt Nam. Sau §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng, c¶ n­íc ta b­íc vµo mét thêi kú ®æi míi. Sau khi tiÕn hµnh thµnh c«ng mét thö nghiÖm ë giai ®o¹n tr­íc nh­: Liªn kÕt c«ng n«ng nghiÖp (n¨m 1979 ra ®êi vµ ho¹t ®éng c¸c xÝ nghiÖp Liªn hiÖp c«ng n«ng nghiÖp - s¶n xuÊt chÌ ë trung du miÒn nói nh­: Phó Thä, Yªn B¸i) c¶i tiÕn hÖ thèng s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý (1983 - 1986), n¨m 1987 ngµnh chÌ b¾t ®Çu b­íc vµo mét giai ®o¹n tiÕn hµnh nh÷ng thö nghiÖm vµ ®æi míi kinh tÕ mét c¸ch c¨n b¶n vµ hÖ thèng. ChÌ lµ lo¹i c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy ®­îc trång ë c¸c tØnh trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c vµ L©m §ång. S¶n xuÊt trong nhiÒu n¨m qua ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ chÌ uèng cña nh©n d©n, ®ång thêi xuÊt khÈu ®¹t kim ng¹ch hµng triÖu USD hµng n¨m. Tuy cã nh÷ng thêi ®iÓm gi¸ chÌ thÊp lµm cho ®êi sèng ng­êi lµm chÌ gÆp nhiÒu khã kh¨n, nh­ng nh×n tæng thÓ c©y chÌ vÉn lµ c©y gi÷ vÞ trÝ quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, t¨ng thu nhËp cho mét bé phËn ®¸ng kÓ nh©n d©n ë c¸c vïng trung du, miÒn nói, vïng cao, vïng xa vµ gãp phÇn b¶o vÖ m«i sinh. V× vËy viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt chÌ lµ 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n mét h­íng quan träng nh»m thóc ®Èy tèc ®é t¨ng tr­ëng cña n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n n­íc ta. BiÓu 1: Lùc l­îng s¶n xuÊt cña ngµnh chÌ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 2000.- 2010 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n tÊn ChØ tiªu 2002* 2010* 2000 2001 N¨m S¶n l­îng chÌ bóp t­¬i 30 450-500 S¶n l­îng chÌ bóp kh« 12 58 150-180 XuÊt khÈu 55 40 56 110 Nguån: Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam., Ghi chó * sè ­íc tÝnh vµ dù b¸o DiÖn tÝch chÌ cña c¶ n­íc hiÖn nay chiÕm tû lÖ kh¸ lín, n¨m 1999 lµ 82 ngh×n ha chÌ, n¨m 2000 lµ 84 ngh×n ha chÌ. Trong ®ã diÖn tÝch kinh doanh chiÕm 65 ngh×n ha, diÖn tÝch trång míi lµ 2,2 ngh×n ha, diÖn tÝch kü thuËt c¬ b¶n lµ 12,6 ngh×n ha. S¶n l­îng chÌ kh« xuÊt khÈu lµ 55 ngh×n tÊn n¨m 2000, ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu 63 triÖu USD. N¨ng suÊt chÌ bóp t­¬i n¨m 1999 lµ 4,46 tÊn/ ha. §ã lµ mét thµnh tùu ®¸ng kÓ cña nghµnh chÌ ViÖt Nam trong c«ng cuéc phñ xanh ®Êt trèng, ®åi nói träc, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ lµm nghÜa vô quèc tÕ mµ ChÝnh phñ giao phã. N¨m 2001, xuÊt khÈu ®­îc 40 ngµn tÊn ®¹t gi¸ trÞ lµ 70 triÖu USD, dù tÝnh n¨m 2002 sÏ xuÊt khÈu ®­îc 56 ngµn tÊn. 2.VÞ trÝ cña ngµnh chÌ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. ChÌ lµ c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, trång mét lÇn cho thu ho¹ch nhiÒu n¨m. Tuæi thä cña chÌ kÐo dµi 50 - 70 n¨m, c¸ biÖt nÕu ch¨m sãc tèt cã thÓ tíi hµng tr¨m n¨m. ChÌ ®· cã ë ViÖt Nam tõ hµng ngµn n¨m nay, mét sè c©y chÌ ë Suèi Giµng (NghÜa Lé) cã tuæi thä 300 - 400 n¨m. NhiÒu nhµ khoa häc cho r»ng ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng c¸i n«i cña c©y chÌ. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n ChÌ lµ thø n­íc uèng cã nhiÒu c«ng cô, võa gi¶i kh¸t, võa ch÷a bÖnh. Ng­êi ta t×m thÊy trong chÌ cã tíi 20 yÕu tè vi l­îng cã lîi cho søc khoÎ, vÝ dô cafein kÝch thÝch hÖ thÇn kinh trung ­¬ng, tamin trÞ c¸c bÖnh ®­êng ruét vµ mét sè axit amin cÇn thiÕt co c¬ thÓ. ChÌ ®­îc trång chñ yÕu ë trung du, miÒn nói vµ cã gi¸ trÞ kinh doanh t­¬ng ®èi cao. Mét ha chÌ thu ®­îc 5 - 6 tÊn chÌ bóp t­¬i (nhiÒu n¨m nay cã gi¸ t­¬ng ®­¬ng thãc), cã gi¸ trÞ ngang víi mét ha lóa ë ®ång b»ng vµ gÊp 3 - 4 lÇn mét ha lóa n­¬ng. V× vËy cã thÓ nãi c©y chÌ lµ c©y "xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ®iÒu hoµ lao ®éng tõ ®ång b»ng lªn c¸c vïng xa x«i hÎo l¸nh, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ miÒn nói b¶o vÖ an ninh biªn giíi. S¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chÌ thu hót mét l­îng lao ®éng kh¸ lín (h¬n 22 ngh×n lao ®éng chÝnh kÓ c¶ lao ®éng chÝnh, kÓ c¶ lao ®éng phô vµ lao ®éng dÞch vô lµ gÇn 300 ngh×n ng­êi víi møc thu nhËp æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng t¨ng (thu nhËp b×nh quÇn qu©n toµn ngµnh n¨m 1996 ®¹t 250 ngh×n ®ång/ng­êi/th¸ng, n¨m 9 t¨ng lªn 350 ngh×n ng­êi/th¸ng). Trång chÌ còng chÝnh lµ "phñ xanh ®Êt trång ®åi träc", c¶i thiÖn m«i tr­êng sinh th¸i. Víi ph­¬ng ch©m trång chÌ kÕt hîp n«ng l©m, ®µo d·y hµo gi÷a c¸c hµng chÌ ®Ó gi÷ mïn gi÷ n­íc, sö dông ph©n bãn hîp lý… ngµnh chÌ ®· g¾n kÕt ®­îc ph¸t triÓn kinh tÕ víi b¶o vÖ m«i tr­êng. ChÌ lµ mét s¶n phÈm cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao vµ tiÒm n¨ng xuÊt khÈu lín. + Mét ha chÌ th©m canh thu ho¹ch ®­îc 10 tÊn bóp t­¬i chÕ biÕn ®­îc h¬n 2 tÊn chÌ kh«, ®em xuÊt khÈu sÏ thu ®­îc mét l­îng ngo¹i tÖ t­¬ng ®­¬ng víi khi xuÊt khÈu 200 tÊn than vµ ®ñ ®Ó nhËp khÈu 46 tÊn ph©n ho¸ häc. + Trªn thÕ giíi cã kho¶ng 30 n­íc trång chÌ nh­ng cã tíi 100 n­íc uèng chÌ. Nh­ vËy tiÒm n¨ng vÒ thÞ tr­êng cña chÌ ViÖt Nam rÊt dåi dµo. Tuy nhiªn, tèc ®é ph¸t triÓn c©y chÌ cña ta so víi thÕ giíi cßn chËm. N¨m 1939, ViÖt Nam xuÊt khÈu 2400 tÊn chÌ - ®øng hµng thø 6 trªn thÕ giíi, ®Õn nay, ViÖt Nam xuÊt khÈu ®­îc h¬n 20.000 tÊn chÌ - ®øng hµng thø 17. Cã thÓ thÊy, trong vßng 60 n¨m, s¶n l­îng xuÊt khÈu cña ta t¨ng 8 lÇn nh÷ng vÞ trÝ cña ta ®· tôt ®Õn 10 bËc. 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n + S¶n xuÊt chÌ cña ta cã nhiÒu thuËn lîi: §iÒu kiÖn thæ nh­ìng, khÝ hËu rÊt thÝch hîp víi c©y chÌ. Quü ®Êt trång chÌ lín (kho¶ng 20 v¹n ha) trong khi hiÖn nay ta míi chØ trång ®­îc kho¶ng 7 v¹n ha. Bªn c¹nh ®ã, lao ®éng vèn lµ lîi thÕ so s¸nh cña n­íc ta, ®Æc biÖt lµ lao ®éng n«ng nghiÖp víi kinh nghiÖm l©u ®êi trong trång vÒ chÕ biÕn chÌ. Tãm l¹i, cã thÓ kinh ng¹ch xuÊt khÈu chÌ cßn kÐm xa c¸c mÆt hµng mòi nhän kh¸c (dÇu má, than, g¹o…) nh­ng xÐt ®Õn nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña nã vÒ mÆt x· héi vµ ®Ó tËn dông mäi nguån lùc hiÖn cã, chóng ta nªn tiÕp tôc ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chÌ trong thêi gian tíi. 3. Vai trß cña xuÊt khÈu chÌ chÌ lµ mét c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy,thÝch hîp víi khÝ hËu vµ ®Êt ®ai ë miÒn nói phÝa b¾c vµ trung du cña n­íc ta.C©y chÌ cßn ®em l¹i nhiÒu nguån lîi cho chóng ta viÖc xuÊt khÈu ®· cã mét sè vai trß rÊt quan träng nh­: - ®Ó phôc vô cho viÖc xÊt khÈu chÌ th× tr­íc hÕt chóng ta ph¶i cã c¸c vung chuyªn tr«ng c©y chÌ, nh­ ®åi nói ë trªn th× c©y chÌ th­êng ph©n bè ë trung du vµ miÒn nói. §©y lµ nh÷ng n¬i mµ viÖc trång lóa rÊt khã kh¨n. Do vËy c©y chÌ ®· trë thµng mét trong nh÷ng c©y chñ lùc ë nh÷ng khu vùc nµy ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo,t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lam cho nh÷ng ng­êi sèng ë khu v­c nµy,ch¸nh ®­îc hiÖn t­îng n«ng nhµn trong néng nghiÖp vµ nã cßn t¹o ra mét l­îng thu nhËp ®¸ng kÓ cho nh÷ng ng­êi trång chÌ,gãp phÇn n©ng cao møc sèng cho nh©n d©n ë vïng miÒn nói vèn rÊt khã kh¨n vµ cuéc sèng rÊt cùc nhäc.Do vËy viÖc xuÊt khÈu chÌ cã mét vai trß to lín trong viÖc t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Kh«ng nh÷ng nã cã vai trß vÒ kinh tÕ mµ nã cßn cã vai trß vÒ an ninh quèc phßng, viÖc ®Þnh canh ®Þnh c­ cña c¸c ng­êi trång chÌ trªn nh÷ng vïng cao vµ hÎo l¸nh ®· ®¶m b¶o ®­îc an ninh biªn giíi cña n­íc ta. ViÖc trång chÌ ®Ó xuÊt khÈu cung cã mét vai trß to lín trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. Nh­ chóng ta ®· biÕt hiÖn nay l¹m chÆt ph¸ rõng ngµy cµng diÔn ra m¹nh mÏ c«ng víi viÖc du canh du c­ chÆt l­¬ng ph¸ d·y cña mét sè c¸c ®ång bµi d©n téc ®· hñy ho¹i m«i tr­êng sèng cña chóng ta. ViÖc trång chÌ ®Ó phôc vô xuÊt khÈu ®· phñ 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n xanh ®Êt trèng ®åi nói träc, cßn gãp phÇn ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, ngoµi ra c©y chÌ cßn mét sè t¸c dung trong nghµnh y häc. -XuÊt khÈu chÌ t¹o ra mét nguån vèn ®¸ng kÓ cho ®Êt n­íc, gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.ChÌ lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n xu¸t khÈu chñ lùc cña n­íc ta, hµng n¨m mang vÒ cho ®Êt n­íc rÊt nhiÒu ngo¹i tÖ ®Ó thóc ®Èy c«ng nghiÖp h¸o hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nh­: N¨m 2000 ®· xuÊt khÈu ®­îc 45 ngµn tÊn mang vÒ cho ®Êt n­íc kho¶ng 56 triÖu USD, n¨m 2001 ®· xuÊt khÈu ®­îc 40000 tÊn t¨ng 9,94% sã víi n¨m 2000 ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu 70triÖu USD, 5 th¸ng ®Çu n¨m 2002 ®· xuÊt khÈu ®­îc 25000 tÊn ®¹t gi¸ trÞ 28 triÖu USD.Tuy mh÷mg con sè nµy vÉn ch­a thùc cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña chóng ta nh÷ng xuÊt khÈu chÌ còng ®· ®ãng gãp mét nguån vèn d¸ng kÓ cho ®Êt n­íc thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Khin xuÊt khÈu chÌ th× chóng ta xÏ më réng ®­îc thÞ tr­êng tiªu thu vµ giao l­u häc hái ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm cña c¸c n­íc b¹n. HiÖn nay chóng ta xuÊt khÈu sang h¬n 40 n­íc kh¸c nhau. Tõ ®ã t¹o ra nhiÒu mèi quan hÖ kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh chÌ nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp trong c¶ n­í nãi chung, xuÊt khÈu chÌ ra nhiÒu thØt­êng th× lµm cho c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta cã thÓ tiÕp thu ®­îc c¸c th«ng tin nhanh h¬n, vµ s¸ng t¹o h¬n. XuÊt khÈu chÌ th× chóng ta ®· t¹o ra sù æn ®Þnh cho nh÷ng ng­êi chång chÌ vÒ mÆt tiªu thô s¶n phÈn t­ ®ã hä yªn t©m h¬n víi c«ng viÖc cña m×nh . Do ®ã chÊt l­îng chÌ còng phÇn nµo ®­îc c¶i thiÖn tõ ®ã n©ng cao ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh chÌ cña n­íc ta trªn thÞ tr­êng thÕ giíi.Vµ khi cã thÞ tr­êng tiªu thÞ ænt ®Þnh th× ng­êi chång chÌ xÏ yªn t©m vµ g¾n bã víi nghÒ cña m×nh nhiÒu h¬n. II.quy tr×nh xuÊt khÈu chÌ cña n­íc ta hiÖn nay Trong viÖc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chÌ cña c¶c n­íc th× Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng, vµ cã thÓ nãi hÇu hÕt chÌ ®­îc xuÊt khÈu lµ cña Tæng c«ng ty vµ sau ®©y lµ qu¸ tr×nh xuÊt khÈu mµ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn. Cã thÓ nãi ®©y còng lµ qu¸ tr×nh xuÊt khÈu chÌ ë c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu chÌ cña chóng ta ®ang thùc hiÖn. 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n 1.C«ng t¸c t¹o nguån hµng Chñ ®éng ®­îc nguån hµng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng cña hµng xuÊt khÈu vµ tiÕn ®é giao hµng, ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu, uy tÝn cña Tæng c«ng ty vµ hiÖu qu¶ kinh doanh , Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam th­êng sö dông mét sè h×nh thøc t¹o nguån chñ yÕu nh­: - Thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu theo hîp ®ång ( mua ®øt b¸n ®o¹n ). §©y lµ h×nh thøc thu mua chñ yÕu cña Tæng c«ng ty , chiÕm gÇn 80% gi¸ trÞ hµng ho¸ thu mua. Sau khi Tæng c«ng ty vµ nhµ cung cÊp ®¹t ®­îc nh÷ng tho¶ thuËn vÒ mÆt sè l­îng, chÊt l­îng, ph­¬ng thøc thanh to¸n… th× hai bªn míi tiÕn hµnh kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ. - Ph­¬ng thøc uû th¸c. Lµ ph­¬ng thøc mµ Tæng c«ng ty dïng danh nghÜa cña m×nh ®Ó giao dÞch víi kh¸ch n­íc ngoµi nh»m tho¶ thuËn víi c¸c ®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn hîp ®ång xuÊt khÈu d­ ®Þnh sÏ kÝ kÕt vµ tæ chøc b¸n hé hµng cho ng­êi uû th¸c. Ph­¬ng thøc nµy chiÕm mét tØ lÖ kh«ng ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty. - Ph­¬ng thøc ®Çu t­, liªn doanh liªn kÕt. Theo ph­¬ng thøc nµy, Tæng c«ng ty sÏ bá vèn ra ®Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu theo c¸c hîp ®ång ng¾n h¹n, trong ®ã Tæng c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra . §©y lµ ph­¬ng thøc ®­îc Tæng c«ng ty ¸p dông chñ yÕu ®èi víi c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng n«ng s¶n - mét mÆt hµng chiÕm h¬n 45% tæng gi¸ trÞ kinh ng¹ch xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty . Tæng c«ng ty th­êng hç trî vèn, c«ng nghÖ, kü thuËt cho c¸c nguån s¶n xuÊt chø kh«ng trùc tiÕp tham gia ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng cña Tæng c«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo quy tr×nh sau: + Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu: Dùa trªn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt, Tæng c«ng ty tiÕn hµnh nghiªn cøu kh¶ n¨ng cung cÊp hµng xuÊt khÈu trªn thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ®­îc x¸c 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n ®Þnh bëi nguån hµng thùc tÕ vµ nguån hµng tiÒm n¨ng. §èi víi nguån hµng thùc tÕ, Tæng c«ng ty chän nhµ cung cÊp cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ®¬n hµng. §èi víi nguån hµng tiÒm n¨ng th× Tæng c«ng ty tiÕn hµnh ®Çu t­, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c nhµ s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ®Ó kÞp thêi ®¸p øng hîp ®ång mµ Tæng c«ng ty ®· ký kÕt. + TiÕp cËn vµ ®µm ph¸n víi nhµ cung cÊp: Trªn c¬ së ®· x¸c ®Þnh ®­îc nhµ cung cÊp, Tæng c«ng ty tiÕp cËn ®µm ph¸n vÒ c¸c ®iÒu kiÖn cña ®¬n hµng, tho¶ thuËn vµ ký kÕt hîp ®ång. + Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n: Sau khi hoµn tÊt c¸c thñ tôc giÊy tê, Tæng c«ng ty tiÕn hµnh tiÕp nhËn hµng ho¸, vËn chuyÓn vÒ kho cña Tæng c«ng ty hoÆc tiÕp nhËn t¹i C¶ng xuÊt khÈu. Trong nhiÒu n¨m gÇn ®©y, c«ng t¸c t¹o nguån hµng xuÊt khÈu ®· trë thµnh mét mÆt m¹nh cña Tæng c«ng ty, gãp phÇn quan träng vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµm ho¹t ®éng nµy ngµy cµng ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n. 2.c«ng t¸c giao hµng xuÊt khÈu: NghiÖp vô nµy bao gåm c¸c kh©u sau: - ChuÈn bÞ hµng: Sau khi ®­a hµng ®­îc thu mua vÒ kho, ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n cña Tæng c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l­îng cña hµng ho¸ nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng, kÞp thêi ng¨n chÆn c¸c hËu qu¶ xÊu ®ång thêi còng gãp phÇn b¶o ®¶m uy tÝn cña nhµ s¶n xuÊt còng nh­ cu¶ Tæng c«ng ty trong quan hÖ bu«n b¸n. Nh­ vËy, c«ng t¸c chuÈn bÞ hµng bao gåm viÖc kiÓm tra chÊt l­îng, sè l­îng, träng l­îng, bao b× ®ãng gãi, kÎ ký m· hiÖu ®Ó hoµn thiÖn hµng theo ®óng yªu cÇu cña ®¬n ®Æt hµng. Trong tr­êng hîp hµng ho¸ cÇn gi¸m ®Þnh, Tæng c«ng ty th­êng ph¶i thuª mét tæ chøc gi¸m ®Þnh trung gian lµ tæ chøc gi¸m ®Þnh hµng Quèc tÕ SGS hoÆc VINACONTROL. Cßn th«ng th­êng, c¸n bé cña Tæng c«ng ty sÏ trùc tiÕp kiÓm tra nÕu trong hîp ®ång kh«ng yªu cÇu râ cÊp gi¸m ®Þnh. KÕt thóc kiÓm tra bao giê còng ph¶i lËp mét chøng tõ b»ng tiÕng ViÖt vµ mét b¶n b»ng tiÕng n­íc ngoµi ( tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch ngo¹i ). 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n - Ký kÕt hîp ®ång vËn t¶i: Tæng c«ng ty ký kÕt hîp ®ång vËn chuyÓn ®Ó ®­a hµng ho¸ ra c¶ng xuÊt khÈu, sau ®ã tiÕn hµnh bèc dì hµng xuèng c¶ng ®Ó H¶i quan kiÓm ®Þnh hµng ho¸. Tæng c«ng ty th­êng xuÊt hµng theo gi¸ CIF ( CF ). §©y lµ mét thuËn lîi ®¸ng kÓ cho Tæng c«ng ty v× Tæng c«ng ty ®­îc quyÒn thuª tµu vµ mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸. - Hoµn thiÖn thñ tôc giÊy tê: Khi lµm thñ tôc xin giÊy phÐp xuÊt khÈu, Tæng c«ng ty th­êng ph¶i chuÈn bÞ mét sè giÊy tê quan träng sau: + Hîp ®ång th­¬ng m¹i ( b¶n chÝnh vµ b¶n sao ). + B¶n dÞch hîp ®ång. + H¹n ngh¹ch ( QUOTA ) nÕu hµng ®­îc xuÊt theo h¹n ngh¹ch. + GiÊy chøng nhËn xuÊt xø. + GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch vÖ sinh hµng ho¸. + C¸c giÊy tê cã liªn quan kh¸c. - Tæ chøc khai b¸o lµm thñ tôc H¶i quan: ë kh©u nµy, Tæng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ giÊy tê, s¾p xÕp hµng, më hµng ®Ó H¶i quan kiÓm tra. - Giao hµng lªn tµu vµ lËp vËn ®¬n: C«ng t¸c nµy Tæng c«ng ty th­êng uû quyÒn cho h·ng vËn t¶i, ®¹i diÖn cña Tæng c«ng ty sÏ lÊy biªn lai thuyÒn phã, sau ®ã ®æi lÊy vËn ®¬n s¹ch. VËn ®¬n sÏ ®­îc chuyÓn qua bé phËn kÕ to¸n ®Ó lËp bé chøng tõ thanh to¸n. 3.C«ng t¸c thanh to¸n: NghiÖp vô thanh to¸n bao gåm c¸c kh©u vay vèn thanh to¸n nguån hµng ( xin vèn tõ nguån ng©n s¸ch cÊp ) vµ nhËn tiÒn thanh to¸n cña kh¸ch ngo¹i ( bªn nhËp ). §èi víi thanh to¸n ®Çu vµo, nguån vèn cã thÓ tõ nguån vèn tù cã, hoÆc tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp vµ ®«i khi còng tõ nguån vay ng¾n h¹n ng©n hµng. 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n Cã thÓ nãi thanh to¸n lµ kh©u träng t©m vµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña tÊt c¶ c¸c giao dÞch kinh doanh, ®Æc biÖt víi ho¹t ®éng bu«n b¸n quèc tÕ. ChÝnh bëi tÇm quan träng còng nh­ phøc t¹p cña nã mµ nã cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng cña Tæng c«ng ty. Trong sè c¸c h×nh thøc thanh to¸n mµ Tæng c«ng ty vÉn sö dông nh­ thanh to¸n ®æi hµng… th× thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông L/C ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt v× ®©y lµ mét ph­¬ng thøc thanh to¸n ®¶m b¶o, thuËn tiÖn an toµn l¹i h¹n chÕ ®­îc rñi ro cho c¶ hai bªn mua vµ b¸n. III.Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn xuÊt khÈu chÌ 1.ChÊt l­îng chÌ §©y lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt v× c«ng nghÖ dï cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ t¹o ra s¶n phÈm tèt tõ nh÷ng nguyªn liÖu tåi. ChÊt l­îng chÌ bóp t­¬i ®­îc quyÕt ®Þnh bëi c¸c yÕu tè: *. Gièng chÌ: Cã nhiÒu gièng chÌ nh­ng mét sè gièng chÝnh ®· chiÕm phÇn lín diÖn tÝch. PhÝa B¾c trång phæ biÕn 3 gièng: ChÌ Shan ë vïng cao, chÌ Trung du vµ PH1 ë vïng thÊp. Ngoµi ra cßn cã c¸c gièng míi kh¸c nh­: L§P1, L§P2, TR777, V©n X­¬ng, B¸t Tiªn, Ngäc Thuý, Yabukita vµ 17 gièng cña NhËt ®ang kh¶o nghiÖm, chiÕm diÖn tÝch ch­a ®¸ng kÓ. PhÝa Nam cã c¸c gièng Shan, Ên §é, TB11, TB14…Trong c¸c gièng trªn, gièng Trung du chiÕm diÖn tÝch lín nhÊt ( 59% tæng diÖn tÝch ), sau ®ã ®Õn gièng Shan ( 27,3% ) cßn l¹i lµ PH1 vµ c¸c gièng kh¸c. ChØ cã gièng Shan cho chÊt l­îng kh¸, cßn l¹i c¸c gièng Trung du vµ PH1 cho n¨ng suÊt kh¸ nh­ng chÊt l­îng kh«ng cao, vÞ chÌ h¬i ®¾ng, h­¬ng kÐm th¬m. Trong nh÷ng n¨m qua, ViÖn nghiªn cøu chÌ ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc nhËp néi thuÇn ho¸, chän läc c¸ thÓ vµ lai t¹o gièng nh»m t¹o ra mét tËp ®oµn gièng tèt vµ phong phó, tuy nhiªn c«ng t¸c nµy diÔn ra cßn chËm. Cã thÓ nãi gièng chÌ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn chÊt l­îng chÌ xuÊt khÈu, hiÖn nay chung ta vÉn ch­a cã nhiÒu gièng chÌ cã n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cao ngo¹i trõ chÌ Shan. * Quy tr×nh th©m canh: 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n §Çu t­ cho trång vµ ch¨m sãc chÌ ®Òu thÊp so víi yªu cÇu trung b×nh, ®Çu t­ cho trång lµ 6 – 7 triÖu ®ång/ ha ®¹t 40%, vµ cho ch¨m sãc lµ 3 – 3,5 triÖu ®ång/ ha ®¹t 80%. ë nh÷ng vïng nghÌo, tØ lÖ nµy cßn thÊp h¬n, thËm chÝ cã v­ên chÌ nhiÒu n¨m kh«ng ®­îc bãn ph©n. Quy tr×nh kü thuËt ch­a ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc, kh«ng th©m canh ngay tõ ®Çu. Bãn ph©n ch­a ®ñ, thiÕu c©n ®èi, nÆng vÒ ph©n ®¹m thiÕu h÷u c¬ vµ vi l­îng. C¬ cÊu ph©n bãn nh­ vËy kh«ng nh÷ng lµm nghÌo ®Êt, kiÖt quÖ c©y chÌ, mµ cßn lµm t¨ng vÞ ®¾ng ch¸t, gi¶m h­¬ng th¬m cña s¶n phÈm. C¸ biÖt, mét sè ®¬n vÞ ¸p dông c«ng thøc bãn ph©n c©n ®èi ®· t¹o nªn chÊt l­îng chÌ rÊt ®Æc tr­ng nh­ Méc Ch©u, Thanh Niªn. §Æc biÖt, vÊn ®Ò nghiªm träng ®¸ng b¸o ®éng hiÖn nay lµ viÖc sö dông thuèc trõ s©u tuú tiÖn, kh«ng ®óng liÒu l­îng, chñng lo¹i vµ quy tr×nh. HËu qu¶ lµ d­ l­îng thuèc trõ s©u trong s¶n phÈm v­ît qu¸ møc cho phÐp ; qua kiÓm tra s¶n phÈm cña 5 ®¬n vÞ víi 15 mÉu, ®· ph¸t hiÖn 4 mÉu ( 26% ) cña 3 ®¬n vÞ cã d­ l­îng thuèc trõ s©u cao. *Thu h¸i: Cã thÓ coi thu h¸i lµ kh©u cuèi cïng trong c«ng ®o¹n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, s¶n phÈm cña c«ng ®o¹n nµy lµ nh÷ng bóp chÌ t­¬i sÏ ®­îc dïng lµm nguyªn liÖu cho c«ng ®o¹n sau. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng, viÖc h¸i chÌ ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c “mét t«m hai l¸” nghÜa lµ chØ h¸i 1 bóp vµ 2 l¸ non nhÊt. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc h¸i chÌ vµ thu mua chÌ bóp t­¬i kh«ng theo tiªu chuÈn ®· diÔn ra trong hÇu kh¾p c¶ n­íc ; ®iÓn h×nh lµ ë nh÷ng vïng bu«n b¸n chÌ s«i ®éng nh­ Yªn B¸i, Phó Thä, L©m §ång. ë nh÷ng vïng nµy, vµo thêi ®iÓm chÝnh vô, nhiÒu ®¬n vÞ kh«ng mua ®­îc chÌ B, thËm chÝ c¶ chÌ C nÕu xÐt ®óng tiªu chuÈn. NhiÒu n¬i kh«ng cã kh¸i niÖm chÌ A,B. ChÌ h¸i qu¸ giµ ( 5 – 7 l¸ ) vµ lÉn lo¹i ®· g©y trë ng¹i cho qu¸ tr×nh chÕ biÕn, thiÕt bÞ chãng h­ háng vµ tÊt c¶ dÉn ®Õn chÊt l­îng thÊp, hµng kÐm søc c¹nh tranh. *VËn chuyÓn: Khi bóp chÌ ®· h¸i ra khái c©y th× dï muèn dï kh«ng c«ng ®o¹n chÕ biÕn còng ®· ®­îc b¾t ®Çu, ®ã lµ qu¸ tr×nh hÐo. Tõ ®©y, bóp chÌ ®· ph¶i tham gia vµo qu¸ tr×nhvíi nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe vÒ thêi gian vµ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n. ChÝnh v× 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n vËy, vËn chuyÓn chÌ bóp t­¬i cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi chÊt l­îng s¶n phÈm. HiÖn nay, kh©u vËn chuyÓn cßn cã nhiÒu nh­îc ®iÓm : Thø nhÊt, sè lÇn c©n nhËn, thu mua vµ vËn chuyÓn trong ngµy Ýt, th­êng chØ 2 lÇn/ ngµy ( so víi Ên §é lµ 4 – 6 lÇn/ ngµy ), nªn chÌ th­êng bÞ lÌn chÆt ë sät h¸i trong thêi gian dµi, dÉn ®Õn bÞ ngèt, nhÊt lµ vµo mïa hÌ. Thø hai, kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn xa lµm kÐo dµi thêi gian vËn chuyÓn. Thø ba, kh«ng cã xe chuyªn dïng chë chÌ vµ kh«ng thùc hiÖn ®óng quy tr×nh vËn chuyÓn còng dÔ g©y «i ngèt dËp n¸t. * ChÊt l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu: Tû träng c¸c mÆt hµng hiÖn nay cña Tæng c«ng ty lµ OP – 10%, FBOP – 25%, P – 8%, PS – 18%, BPS – 25%, F – 10%, Dust – 4%. Nh­ vËy tØ lÖ 3 mÆt hµng tèt míi chØ ®¹t 43%, Tæng c«ng ty ®ang phÊn ®Êu ®­a tØ lÖ nµy lªn 60%, ®©y míi lµ con sè tÝnh cho toµn Tæng c«ng ty. Cßn chÊt l­îng s¶n phÈm cña tõng ®¬n vÞ l¹i cã sù kh¸c biÖt. Tõ c¸c ®¬n vÞ ë c¸c vïng chÌ cã ®é cao kh¸c nhau, ta thu ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng kh¸c nhau. - Vïng chÌ cã ®é cao trªn 500m: ( S¬n La, Lai Ch©u, T©y Nguyªn, vïng cao nguyªn Yªn B¸i, Hµ giang ) cã ­u thÕ vÒ khÝ hËu, gièng chÌ ( chñ yÕu lµ chÌ Shan ), nªn chÊt l­îng nguyªn liÖu rÊt cao. NÕu thu h¸i chÕ biÕn tèt cã thÓ cho s¶n phÈm chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng víi chÌ Darjeeling næi tiÕng cña Ên §é. Nh­ng trªn thùc tÕ, chÊt l­îng chÌ ë c¸c ®¬n vÞ nµy ch­a cao vµ kh«ng ®ång ®Òu. V× nhiÒu lý do kh¸c nhau, s¶n phÈm cã nhiÒu khuyÕt tËt nh­ nhiÒu cÉng lÉn lo¹i, nhÑ c¸nh, «i ngèt. ë n hiÒu ®¬n vÞ, chÊt l­îng chÌ ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng ®Êt ®ai vµ khÝ hËu. Tuy vËy, vïng nµy cã c«ng ty chÌ Méc Ch©u næi tiÕng kh«ng chØ trong vïng mµ cßn trong c¶ n­íc vÒ sù tiÕn bé v­ît bËc trong thêi gian gÇn ®©y. ChÊt l­îng chÌ ®en xuÊt khÈu cña c«ng ty ®· ®­îc n©ng lªn râ rÖt, tõ 63% mÆt hµng cao cÊp n¨m 1994 lªn 86% n¨m1998, ®Æc biÖt chÌ ®en OP ( lo¹i1 ) tõ 1,9% n¨m 1994 lªn 31% n¨m 1998, t¨ng gÊp 16,31 lÇn. - Vïng chÌ cã ®é cao d­íi 500m: ( Yªn B¸i, Phó Thä, NghÖ An, Th¸i Nguyªn ), gièng Trung du vµ PH1, s¶n phÈm cã vÞ ch¸t h¬i ®¾ng, h­¬ng th¬m 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n ch­a ®­îc ®Æc tr­ng. KhuyÕt tËt lín nhÊt lµ tØ lÖ cÉng cao, nhÑ c¸nh, nhanh chua thiu. Mét sè ®¬n vÞ cã chÊt l­îng s¶n phÈm kh¸ nh­ TrÇn Phó, Thanh Niªn, Phó S¬n, Qu©n Chu. Næi bËt lµ chÌ TrÇn Phó cã néi chÊt ®Æc tr­ng kh«ng thua kÐm chÌ vïng cao. C¸c ®¬n vÞ cßn l¹i, nhiÒu ®¬n vÞ cã ®iÒu kiÖn vÒ nhµ x­ëng, thiÕt bÞ, v­ên chÌ nh­ng do ch¹y theo sè l­îng, Ýt quan t©m ®Õn chÊt l­îng nªn chÊt l­îng s¶n phÈm ch­a cao. C¸c x­ëng nhá kh«ng ®¶m b¶o c«ng nghÖ vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp ®Ó chÕ biÕn chÌ ®en thi nhau mäc lªn, chiÕm nhiÒu nguyªn liÖu tèt nh­ng cho s¶n phÈm ®Çy khuyÕt tËt. C¸c s¶n phÈm nµy ®¸ng ra ®Ó tiªu thô riªng nh­ng mét sè nhµ m¸y l¹i sö dông ®Ó ®Êu trén víi chÌ tèt lµm ¶nh h­ëng tíi gi¸ chÌ chung. 2.M«i tr­êng chÝnh trÞ luËt ph¸p vµ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc *M«i tr­êng chÝnh trÞ vµ hµnh l¹ng ph¸p lý cña mét quèc gia cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi riªng. Sù æn ®Þnh vÒ mÆt chÝnh trÞ sÏ gióp cho mèi quan hÖ gi÷a hai bªn ®­îc th­c hiÖn. ChÝnh v× vËy, tr­íc khi ®Æt quan hÖ víi ®èi t¸c, c¸c doanh nghiÖp cÇn t×m hiÓu vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh c¶u chÝnh phñ c¸c n­íc liªn quan, tËp qu¸n vµ luËt ph¸p quèc tÕ liªn quan trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Trong nhiÒu tr­êng hîp yÕu tè chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt trë thµnh tiªu thøc buéc c¸c nhµ kinh doanh ph¶i tu©n thñ khi lùa chon thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Víi ngµnh chÌ th× còng vËy khi chóng ta xuÊt khÈu sang mét n­íc nµo ®ã th× chóng ta cÇn hiÓu con ng­êi vµ luËt ph¸p ë n­íc ®ã, cung ph¶i t×m hiÓu xem t×nh h×nh chÝnh trÞ ë n­íc ®ã nh­ thÕ nµo cã æn ®Þnh hay kh«ng, ng­êi d©n ë ®ã cã hay uèng cgÌ hay kh«ng. *Mçi mét quèc gia ®Òu cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ xuÊt khÈu riªng. ë n­íc ta sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø IX th× §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· thùc hiÖn chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia xuÊt khÈu, vµ ®· chñ ch­¬ng thµnh lËp quü hç trî xuÊt khÈu. Nh÷ng ®iÒu nµy t¹o rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn cho c¸c 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n ngµnh c¸c doanh nghiÖp khi tham gia vµo viÖc xuÊt khÈu. Nh÷ng ph¶i nh×n nhËn mét c¸ch kh¸ch quan r»ng nh÷ng chñ ch­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ . NhiÒu mÆt hµng kh«ng cÇn ph¶i xuÊt khÈu qua ®Çu mèi nh÷ng vÉn ph¶i qua ®Çu mèi, võa kh«ng nh÷ng kh«ng ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp võa kh«ng phï hîp víi cam kÕt quèc tÕ mµ n­íc ta ®· ký trong têi gian qua. Doanh nghiÖp ch­a thùc sù lµm chñ khi xuÊt khÈu. C¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ xuÊt khÈu nh­ thuÕ quan, h¹n ng¹ch xuÊt khÈu, giÊy phÐp xuÊt khÈu… -ThuÕ quan: thùc chÊt lµ ding thuÕ nµy ®Ó ®¸nh vµo c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, nh­ng hiÖn nay nhµ n­íc ®· quy ®Þnh mét sè mÆt hµng khi xuÊt khÈu kh«ng ph¶i chÞu thuÕ trong ®ã cã mÆt hµng chÌ vµ ®iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn rÊt lín cho ngµnh chÌ khi tham gia vµo viÖc xuÊt khÈu. -H¹n ng¹ch xuÊt khÈu: C«ng cô nµy ®­îc hiÓu lµ quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ h¹n chÕ xuÊt khÈu vÒ sè l­îng hoÆc gi¸ trÞ mét mÆt hµng nµo ®ã hoÆc mét thÞ tr­êng nµo ®ã trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (th­êng lµ mét n¨m ). Nh­ vËy, râ rµng nÕu doanh nghiÖp xuÊt khÈu mét hay nhiÒu s¶n phÈn n»m trong chÕ ®é qu¶n lý h¹n ng¹ch th× tÊt yÕu h¹n ng¹ch ®­îc cÊp nhiÒu hay Ýt sÏ kÐo theo quy m« kinh doanh xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp t¨ng hay gi¶m. Vµ nÕu chóng ta nh×n vµo ngµnh chÌ th× viÖc h¹n ng¹ch nµy hÇu nh­ kh«ng ¸p dông ®èi víi xuÊt kh©ñ chÌ. -GiÊy phÐp xuÊt khÈu: Mét sè mÆt hµng nhµ n­íc quy ®Þnh tr­íc khi xuÊt khÈu th× ph¶i xin giÊy phÐp xuÊt khÈu ,viÖc nµy chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng mÆt hµng mµ nhµ n­íc quy ®Þnh ,vµ nh÷ng mÆt hµng nµy nhµ n­íc kh«ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, hay liªn quan ®Õn viÖc an ninh quèc phßng cña mét ®Êt n­íc. Cßn ®èi víi viÖc xuÊt khÈu chÌ th× chóng ta kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp xuÊt khÈu v× chÌ n»m trong nh÷ng mÆt hµng ®­îc nhµ n­íc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. ViÖc nµy t¹o ®iÒu kiÖn rÊt lín cho ngµnh chÌ khi tiÕn hµnh xuÊt khÈu vµ ë n­íc ta viÖc xuÊt khÈu chÌ th­êng do Tæng c«ng ty chÌ ®¶m nhiÖn. 3.H Ö thèng tµi chÝnh cña nhµ n­íc 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n Cã thÓ nãi hÖ th«ng tµi chÝnh cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn xuÊt khÈu nãi chung vµ xuÊt khÈu chÌ nãi riªng, nã thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: -C¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh mµ th«ng tho¸ng th× viÖc vay tiÒn hç trî cho viÖc s¶n xuÊt ®Ó cã s¶n phÈn ®ª xuÊt khÈu sÏ trë nªn dÔ dµng vµ ng­îc l¹i nÕu hÖ thèng tµi chÝnh qua phøc t¹p th× viÖc vay vèn cña c¸c c«ng ty rÊt khã v× vËy nã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cña c¸c c«ng ty. Nh­ chung ta ®· biÕt c©y chÌ th× chñ yªu do c¸c n«ng tr­êng vµ ng­êi d©n trång. NÕu lµ nh÷ng ng­êi d©n th× viÖc cã thÓ vay ®­îc vèn cña c¸c ng©n hµng mµ ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn c©y chÌ th× ®ã lµ mét ®iÒu ®¸ng mõng v× hÇu hÕt c¸c ng­êi d©n kh«ng cã vèn chØ tr«ng chê vµo sù hì trî cña nhµ n­íc. Nh­ng thùc tÕ hiÖn nay kh©u nay vÉn cã nhiÒu vÊn ®Ò nay sinh vµ ch­a ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu c©ï cña nh©n d©n thñ tôc vay vèn qu¸ diÒm giµ vµ phøc t¹p MÆc dï hiÖn nay chóng ta ®· cã quü hç trî xuÊt khÈy nh­ng t¸c dông cña quü nµy ch­a cao ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh© Ngoµi nh÷ng nh©n tè chñ yÕu trªn ®©y cßn rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè kh¸c ¶nh h­ëng ®Õn xuÊt khÈunh­: vÒ con ng­êi, c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ ®Æc biÖt trong ngµnh chÌ th× c«ng nghÖ chÕ biÕncã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn cats l­îng c¶u chÌ xuÊt khÈu 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n ch­¬ng 2: thùc tr¹ng xuÊt khÈu chÌ cña viÖt nam I.§Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña ngµnh chÌ. 1.Mang ®Æc ®iÓm cña ngµnh n«ng s¶n phÈn. -TÝnh thêi vô: còng nh­ tÊt c¶ c¸c lo¹i n«ng s¶n kh¸c th× c©y chÌ còng mang tÝnh thêi vô râ rµng, c©y chÌ cung cã thêi gian sinh tr­ëng theo mïa,th­êng th× c©y chÌ cho thu ho¹ch vµo mïa hÌ,kh«ng ph¶i mïa nµo c©y chÌ cung cho chóng ta thu ho¹ch.Do vËy chóng ta cÇn n¾m ro c¸c quy luËt s¶n xuÊt mÆt hµng chÌ. Lµm t«t c«ng t¸c chuÈn bÞ tr­íc mïa thu ho¹ch, ®Õn kú gÆt h¸i lµ ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ lao déng nhanh chãng triÓn khai c«ng t¸c thu mïa vµ tiªu thô s¶n phÈn. -TÝnh khu vùc: chóng ta còng biÖt c©y chÌ kh«ng ph¶i lµ c©y trång ë ®©u cung cã thÓ sèng vµ cho chÊt l­îng tèt. ë n­íc ta th× c©y chÌ tËp trung ë vïng nói phÝa B¾c vµ Trung Du, nãi chung lµ tËp trung ë nh÷ng vïng cao,vµ ®­îc trång ë c¸c n«ng tr­êng vµ do n«ng d©n tù trång hay trång theo kiÓu giao ho¸n cña tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Do ®Æc ®iÓm nµy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ viÖc bè trÝ ®Þa ®iÓm thu mua , ph­¬ng thøc thu mua, chÕ biÕn vµ vËn chuyÓn ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm nµy. -TÝnh t­¬i sèng: C©y chÌ lµ mét loµi thùc vËt nªn còng rÊt rÔ bÞ háng, kÐm chÊt l­îng. H¬n n÷a chñng lo¹i chÊt l­îng chÕ biÕn kÞp thêi kh«ng nªn ®Ó sè l­îng nguyªn vËt liÖu tån ®äng qu¸ nhiÒu, còng rÊt kh¸c biÖt ,tuú theo ®Þa h×nh vµ khÝ hËu ë c¸c n¬i kh¸c nhau mµ cho chÊt l­îng chÌ cña chóng ta cung 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n kh¸c nhau ,vµ ë n­íc ta th× chÌ ®­îc trång ë Th¸i Nguyªn cã chÊt l­îng t­¬ng ®èi lµ tèt.V× vËy khi chóng ta thu mua cÇn l­u ý ph©n lo¹i, tèt nhÊt lµ chÕ biÕn ngay sau khi thu ho¹ch lµ tèt nhÊt. -TÝnh kh«ng æn ®Þnh: ChÌ cung gièng nh­ lóa vµ nhiÒu lo¹i n«ng s¶n kh¸c th­êng kh«ng æn ®Þnh s¶n l­îng nªn xuèng thÊt th­êng, vïng nµy ®­îc mïa vïng kia mÊt mïa. Bëi cã ý do nµy lµ do c©y chÌ còng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, khi khÝ hËu kh«ng phï hîp víi c©y chÌ th× nã xÏ cho chÊt l­îng kÐm vµ s¶n l­îng kh«ng cao nh­ c¸c n¨m mµ thêi tiÕt ­u ®·i. 2. §Æc ®iÓm riªng c¶u ngµnh chÌ. C©y chÌ th­êng ph©n bè ë c¸c ®åi nói vµ cao nguyªn. do ®Æc ®iÓm nµy mµ n­íc ta cã thÓ nãi cã ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt vµ trång c©y chÒ. Còng do ®Æc ®iÓm nµy thi yªu cÇu ®èi víi ngµnh chÌ cÇn ph¶i cã mét tr×nh ®é th©m canh rÊt tèt vµ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ khÝ hËu ë c¸c vung cao nµy Ngµnh chÌ ®ßi hái ph¶i cã mét hÖ thèng thuû lîi ph¶i rÊt tèt vµ hiÖn ®¹i lµm sao cã thÓ ®­a n­íc nªn cao ®Ó t­íi tiªu cho c©y chÌ, ph¶i cã hÖ thèng t­íi tiªu phï hîp C«ng nghÖ chÕ biÕn chÌ ph¶i hiÖn ®¹i ®¶m b¶o ®­îc hµm l­¬ng chÌ theo ®óng tiªu chuÈn kh«ng gièng nh­ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n kh¸c nh­ lu¸ , b«ng.. chÌ th× cÇn ph¶i cã mét quy tr×nh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n hÕt søc ®óng quy c¸ch vµ ®óng kü thuËt vµ nguyªn liÖu ph¶i ®­a vµo chÕ biÕn ngay nÕu ®Ó l©u thi g©y ra chÊt l­îng chÌ kh«ng cao l·ng phÝ nguyªn liÖu Ký thuËt ch¨n sãc c©y chÌ cung rÊt phøc t¹p tõ kh©u chän gièng tèt ®Õn lµm ®Êt trång hom, ®Òu ph¶i ®óng theo quy tr×nh kü thuËt vµ ®iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña c©y chÌ sau nµy, mµ c©y chÌ kh«ng gièng nh­ nhiÒu c©y n«ng s¶n kh¸c chØ trång mét vô thï vô sau l¹i trång l¹i, nh­ng kh«ng c©y chÌ th× cã tuæi thä cao th­êng vµi trôc n¨m, nªn nÕu lµm tèt c«ng ®o¹n gieo trång tèt thÝ c©y chÌ sÏ ph¸t triÓn tèt vµ cho n¨ng suÊt cao, tuæi thä sÏ ®­îc kÐo dµi. II.thùc tr¹ng xuÊt khÈu chÌ cña viÖt nam 1.Ph©n tÝch tæng qu¸t vÒ kÕt qu¶ xuÊt khÈu chÌ 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n N¨m 2000, c¶ n­íc xuÊt khÈu 55.000 tÊn chÌ t¨ng, ®¹t kim ngh¹ch 63 triÖu USD.xuÊt khÈu sang h¬n 40 n­íc. MÆc dï n¨m 2000 lµ n¨m khã kh¨n ®èi víi ngµnh chÌ thÕ giíi, gi¸ chÌ trªn thÕ giíi ë møc thÊp vµ cã xu h­íng gi¶m, nh­ng nhê c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng vµ lµm tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ nªn gi¸ chÌ xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty chØ gi¶m 4% so víi n¨m 1999. §©y lµ mét thµnh tùu ®¸ng kÓ cña c«ng t¸c thÞ tr­êng. §èi víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c nh­ : Nga, §«ng ¢u, Trung cËn ®«ng vµ Pakistan mÆc dï t×nh h×nh thÞ tr­êng chung cña thÕ giíi khã kh¨n nh­ vËy nh­ng chung ta vÉn duy tr× vµ gi÷ v÷ng ®­îc thÞ phÇn cña m×nh tuy gi¸ cã bÞ gi¶m sót. N¨m 2002 dù tÝnh c¶ n­íc xÏ xuÊt khÈu ®­îc 56 tÊn vµ thu vÒ cho ®Êt n­íc kh¶ng h¬n 70 triÖu USD vµ tÝnh ®Õn 5 th¸ng ®©ug n¨m theo nguån cña vô kÕ ho¹ch – Bé th­¬ng m¹i th× chóng ta ®· xuÊt khÈu ®­îc 25ngh×n tÊn trÝ gi¹ lµ 28 triÖu USD Chñ tr­¬ng cña ngµnh chÌ lµ gi÷ v÷ng uy tÝn víi c¸c b¹n hµng ®· cã vµ më thªm c¸c b¹n hµng míi. §©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n vµ cÊp thiÕt trong t×nh h×nh thÞ tr­êng hiÖn nay, nh­ng ngµnh chÌ ®· vµ sÏ phèi hîp nhiÒu biÖn ph¸p kÓ c¶ viÖc ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c liªn doanh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn. Th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c nµy mµ c¸c b¹n hµng ë §µi Loan, NhËt b¶n, Trung cËn ®«ng vµ Ch©u ¢u vÉn ®­îc duy tr× vµ cñng cè. §Çu n¨m 2000, c¸c thÞ tr­êng NhËt b¶n, §µi loan dÇn ®­îc phôc håi sau khñng ho¶ng kinh tÕ. S¶n l­îng chÌ xuÊt khÈu ®ang ®­îc t¨ng lªn, nh­ng c¸c thÞ tr­êng nµy cÇn c¸c lo¹i chÌ cã chÊt l­îng ®Æc tr­ng riªng nªn vÒ l©u dµi chóng ta ph¶i gi¶i quyÕt b»ng c¸ch thay thÕ gièng chÌ míi cã chÊt l­îng phï hîp víi thÞ hiÕu cña c¸c thÞ tr­êng nµy. §Ó kh«i phôc nhanh vµ chiÕm lÜnh l¹i thÞ phÇn cña chÌ ViÖt Nam t¹i SNG, §«ng ©u, Tæng c«ng ty vµ HiÖp héi chÌ ViÖt Nam ®· cö nhiÒu ®oµn ®i kh¶o s¸t vµ t×m hiÓu nhu cÇu nhËp khÈu chÌ, luËt lÖ…t¹i c¸c n­íc khu vùc nµy. Tæng c«ng ty còng ®· lËp dù ¸n thµnh lËp c«ng ty 100% vèn ViÖt Nam t¹i Liªn bang 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2