intTypePromotion=1

Đề tài: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Cường | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:16

0
2.827
lượt xem
179
download

Đề tài: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cửa hàng THẾ GIỚI DI ĐỘNG cần quản lý việc bán các mặt hàng với mô tả như sau: - Khi bán hàng, cửa hàng sẽ lưu lại thông tin của khách hàng : mã khách hàng, tên khách hàng , địa chỉ, số điện thoại - Mỗi lần bán hàng : cửa hàng sẽ tạo ra các hóa đơn bán để lưu giữ thông tin. Các hóa đơn bán này bao gồm : số hóa đơn, tên mặt hàng bán,ngày bán, số lượng bán, đơn giá, số tiền bán hàng. - Mỗi hóa đơn sẽ do một nhân viên phụ trách việc tạo lập và lưu trữ tại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

 1. cở sở dữ liệu Nhóm 1 Lớp hp:1201 Đề tài: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng
 2. Mở đầu
 3. Bài toán cụ thể Cửa hàng THẾ GIỚI DI ĐỘNG cần quản lý việc bán các mặt hàng với mô tả như sau: - Khi bán hàng, cửa hàng sẽ lưu lại thông tin c ủa khách hàng : mã khách hàng, tên khách hàng , địa chỉ, số điện thoại - Mỗi lần bán hàng : cửa hàng sẽ tạo ra các hóa đơn bán để lưu giữ thông tin. Các hóa đơn bán này bao gồm : số hóa đ ơn, tên mặt hàng bán,ngày bán, số lượng bán, đơn giá, s ố ti ền bán hàng. - Mỗi hóa đơn sẽ do một nhân viên phụ trách việc tạo lập và lưu trữ tại thời điểm bán hàng. Thông tin về các nhân viên nh ư : mã nhân viên (mỗi nhân viên có một mã số riêng) , tên nhân viên ,địa chỉ, giới tính,số điện thoại cũng được công ty lưu trữ để tiện việc quản lý.
 4. II.Xây dựng các mô hình thực thể liên kết 1.Xác định các thực thể NV(Ma NV,Ho ten, Đia chi, Ngay sinh,Gioi • tinh,SDT) HDBAN(Ma HDBAN, Ten mat hang, Ngay • ban, So luong, Don gia, Tong tien) K_HANG(Ma K_HANG,Ho ten, Dia chi, • SDT K_HANG) Trong đó SDT K_HANG là một thuộc tính đa trị
 5. II.Xây dựng các mô hình thực thể liên kết 2.Mối quan hệ giữa các thực thể a. Mối quan hệ giữa NV và HD_BAN b.Mối quan hệ giữa K_HANG và HD_BAN
 6. Mô hình thực thể liên kết Dia So chi Ten luong MA Ho MH HDBAN ten Ma NV 1,n (1,1) HDBAN NV Don gia Lập 1 1, Tong Gioi tinh Ngay tien Đặ t sinh bở i Ngay ban SDT 1,n K_HANG SDT K_HANG Ma K_HANG Dia chi Ho ten
 7. III.Chuyển sang mô hình quan hệ 1.Chuyển các tập thực thể liên kết thành các quan hệ cùng tên và tập thuộc tính và quan hệ không chứa thuộc tính đa trị - NV(Ma NV, Ho ten, Dia chi, Ngay sinh, Gioi tinh, SDT) - HDBAN(Ma HD_BAN,Ten MH,Ngay ban, So luong, Don gia, Tong tien) - K_HANG(Ma K_HANG, Ho ten, Dia chi)
 8. III.Chuyển sang mô hình quanị hệ 2.Biến đổi thuộc tính đa tr • SDT K_HANG(SDT K_HANG,Ma • K_HANG)
 9. III.Chuyển sang mô hình quan hệ 3.Xử lý các mối quan hệ • Mối quan hệ 1-n – HDBAN(Ma HDBAN,Ma NV,Ma K_HANG,Ten MH,Ngay • ban,So luong,Don gia(VND),Tong tien(VND)).
 10. III.Chuyển sang mô hình quan hệ 4.Mô tả chi tiết các quan hệ a.Quan hệ NV(nhân viên)
 11. III.Chuyển sang mô hình quan hệ b.Quan hệ HDBAN( hóa đơn bán hàng)
 12. III.Chuyển sang mô hình quan hệ c.Mối quan hệ K_HANG( khách mua hàng) Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ Loại dữ Khóa Khóa ngọi liệu liệu chính Mã số khách hàng Bắt buộc Ma K_HANG Text x Họ tên khách hàng Bắt buộc Ho ten Text Địa chỉ khách hàng Bắt buộc Dia chi Text
 13. III.Chuyển sang mô hình quan hệ d.Mối quan hệ SDT K_HANG(số điện thoại khách hàng) Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ Loại dữ liệu Khóa chính Khóa ngoại liệu Số điện thoại khách hàng Bắt buộc SDT K_HANG Number x Mã số khách hang Bắt buộc Ma K_HANG Text x
 14. III.Chuyển sang mô hình quan hệ 5.Lược đồ quan hệ Ma NV Ho ten Dia chi Ngay sinh Gioi tinh SDT NV Ma HDBAN Ma NV Ma K_HANG Ten MH Ngay ban So luon Don gia Tong tien HDBAN Ma K_HANG Ho ten Dia chi SDT K_HANG SDT K_HANG Ma K_HANG SDT K_HANG
 15. IV.Cài đặt trong máy tính 1.Tạo bảng và liên kết • Kết quả sau khi tạo bảng và • nhập dữ liệu 2.Thực hiện • truy vấn
 16. Thanks for the listen!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2