intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

108
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tình hình hoạt động kinh doanh công ty cổ phần điện tử chuyên dụng hanel', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel

 1. Luận văn tốt nghiệp Đề tài Tình hình hoạt động kinh doanh Của Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Ngµy nay, trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ buéc c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i t¹o ra søc bËt néi t¹i trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Cïng víi viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh, ®æi míi chiÕn l­îc vÒ thÞ tr­êng, ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ chi phÝ, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn c¬ së ph¸p lý, cã kÕ ho¹ch. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel, em ®· ®­îc t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tiÔn cña c«ng ty, n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh chung vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý còng nh­ viÖc tæ chøc nh©n sù vµ mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh kh¸c. Nhê sù h­íng dÉn tËn t×nh cña Th¹c sü L­u Hoµi Nam vÒ ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh t×m hiÓu thùc tÕ vµ c¸ch n¾m b¾t thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt, cïng víi sù h­íng dÉn gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ C« Hµ BÝch H­êng tr­ëng cöa hµng ®· gióp em cã c¸i nh×n thùc tÕ vÒ t×nh h×nh cña sù ph¸t triÓn hµng ®iÖn tö trªn thÞ tr­¬ng néi ®Þa. Qua thêi gian thùc tËp t¹i ®©y, em ®· cã ®­îc mét sè hiÓu biÕt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, cïng víi kiÕn thøc vÒ b¸n hµng ®iÖn tö. V× thÕ em ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó cñng cè l¹i vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc t¹i tr­êng ®Ó hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n mäi ng­êi ®· gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp! 1 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch­¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty XÝ nghiÖp ®iÖn tö chuyªn dông Hµ Néi ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 1408 Q§/UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ký ngµy 3/4/1993 trùc thuéc C«ng ty ®iÖn tö Hµ Néi. Sau khi thµnh lËp XÝ nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng víi ngµnh nghÒ chÝnh lµ s¶n suÊt thiÕt bÞ ®iÖn tö chuyªn dông, thiÕt bÞ ®o l­êng vµ ®iÒu khiÓn.Tæng sè vèn ®­îc Nhµ n­íc cÊp lµ: 219.782.868 ®ång. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh cã thÓ nãi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ kh«ng cã hiÖu qu¶.S¶n phÈm s¶n xuÊt ra chÊt l­îng kh«ng cao vµ bÞ c¹nh tranh bëi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp trong 3 n¨m tr­íc khi cæ phÇn. §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång TT ChØ tiªu 1996 1997 1998 1 Doanh thu 10.114.749 5.055.514 6.826.381 2 Vèn kinh doanh 208.715 219.782 219.782 3 Vèn nhµ n­íc 188.608 182.961 182.961 4 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 121.815 131.433 103.043 5 Lîi nhuËn sau thuÕ 49.047 42.047 31.572 6 Thu nhËp b×nh qu©n CN 350 400 400 7 C¸c kho¶n nép NS 72.768 89.026 71.471 8 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ 23% 19,2% 6,9% Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cña §¶ng vµ nhµ n­íc nh»m thu hót vèn, nh©n lùc vµ trÝ tuÖ vµo ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. 2 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Õn 13/10/1999 C«ng ty cæ phÇn §iÖn tö chuyªn dông Hanel (Tªn giao dÞch HANELJPECo) chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 4258/Q§UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi víi trô së chÝnh t¹i 104 A12 - Kh­¬ng Th­îng - §èng §a – Hµ Néi vµ V¨n phßng c«ng ty t¹i : P301 – M3 – M4 – NguyÔn ChÝ Thanh – Hµ Néi MÆc dï míi ra ®êi vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh qu¶n lý míi trong lÜnh vùc kh«ng cßn míi mÎ nh­ng víi ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n nªn ngay trong 5 n¨m ho¹t ®éng ®Çu tiªn C«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ : TT ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 1 Doanh thu 6.366.228 7.671.851 10.589.149 11.141.177 19.667.861 2 Vèn ®iÒu lÖ 1.443.300 1.443.300 1.443.300 1.443.300 1.443.300 3 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 125.688 122.511 133.290 155.128 779.494 4 Lîi nhuËn sau thuÕ 105.578 102.909 90.637 105.487 561.236 5 Thu nhËp b/qu©n CN 850 980 1.100 1.250 2.500 6 C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch 348.706 377.084 394.235 442.700 480.056 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. * Ngµnh nghÒ kinh doanh Ngµnh nghÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty ®­îc nhµ n­íc cho phÐp theo ®¨ng ký kinh doanh lµ : s¶n xuÊt, kinh doanh, l¾p ®Æt c¸c lo¹i vËt liÖu, linh kiÖn s¶n phÈm ®iÖn tö, thiÕt bÞ ®o l­êng ®iÒu khiÓn, bu«n b¸n t­ liÖu s¶n xuÊt, t­ liÖu tiªu dïng, ®¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸ dÞch vô th­¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. Tuy nhiªn, hiÖn t¹i C«ng ty ®ang triÓn khai ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö chuyªn dông thiÕt bÞ ®o l­êng, thiÕt bÞ nghe nh×n tr×nh chiÕu vµ thiÕt bÞ d¹y häc. Trong thêi gian tíi C«ng ty sÏ tiÕn hµnh s¶n xuÊt mét sè lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö chuyªn dïng, c¸c m« ®un thùc hµnh phôc vô ng­êi tiªu dïng vµ dïng ®Ó gi¶ng d¹y trong c¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ. * LÜnh vùc ho¹t ®éng 3 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Nh­ ®· nãi ë trªn C«ng ty chñ yÕu ho¹t ®éng trªn hai lÜnh vùc kinh doanh vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ.Trong kinh doanh c¸c s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty ®­îc tiªu thô theo c¸c h×nh thøc: Cung cÊp trùc tiÕp cho c¸c dù ¸n thuéc Bé gi¸o dôc ®µo t¹o, cho hÖ thèng c¸c ®èi t¸c vµ cho ng­êi tiªu dïng trong n­íc.Trong ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ, c«ng ty thùc hiÖn chuyÓn giao c¸c thiÕt bÞ nghe nh×n tr×nh chiÕu, thiÕt bÞ d¹y nghÒ cho hÖ thèng c¸c tr­êng ®µo t¹o trong c¶ n­íc. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn §iÖn tö chuyªn dông Hanel * S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m §èc §iÒu hµnh Cöa Trung Trung Trung V¨n phßng hµng t©m t©m t©m ph©n th­¬ng ®iÖn tö c«ng Phßng tæ Phßng kÕ Phßng Phßng m¹i phèi c«ng nghÖ chøc ho¹ch tµi chÝnh kinh tr×nh vµ hÖ vµ giíi kÕ to¸n doanh hµnh thèng thiÖu chÝnh xuÊt s¶n nhËp phÈm khÈu 4 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp * Chøc n¨ng nhiÖm vô mçi phßng ban Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. - CÊp qu¶n trÞ cao nhÊt lµ ®¹i héi cæ ®«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng trong c«ng ty. §¹i héi ®­îc häp 2 lÇn mét n¨m ®Ó ®Þnh ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng vµ ra quyÕt nghÞ cho mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan ph¸p lý cña C«ng ty cã quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty gi÷a 2 nhiÖm kú §¹i héi. - Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng trong C«ng ty. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®¹i héi cæ ®«ng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty.Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vµ c¸c trî lý. - V¨n phßng bao gåm c¸c bé phËn: Phßng hµnh chÝnh, tæ chøc qu¶n trÞ kÕ ho¹ch, kÕ to¸n, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, kho quü. Bé phËn tæ chøc hµnh chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nh©n sù lao ®éng cña C«ng ty, x©y dùng lÞch tr×nh lµm viÖc cña ban gi¸m ®èc ®ãn tiÕp kh¸ch cña C«ng ty, tham m­u tæng hîp cho Bé phËn v¨n phßng.§øng ®Çu tæ chøc hµnh chÝnh lµ Ch¸nh v¨n phßng. Bé phËn kÕ ho¹ch: X©y dùng kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së nhu cÇu tiªu thô cña kh¸ch hµng; C¨n cø vµo nhu cÇu th«ng tin trªn thÞ tr­êng ®Ó ®­a ra kÕ ho¹ch gi¸ b¸n, s¶n l­îng tiªu thô nh»m ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao. Bé phËn kÕ to¸n: Gióp l·nh ®¹o C«ng ty h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cho c¸c cæ ®«ng vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n­íc, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty; X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn, t×nh h×nh hiÖn cã vµ biªn ®éng cña c¸c lo¹i tµi s¶n cña C«ng ty. Bé phËn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: Gióp gi¸m ®èc trong viÖc t×m thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ®Ó khai th¸c nguån hµng nhËp khÈu, tiªu thô s¶n phÈm, thùc thi kÕ ho¹ch b¸n hµng.ChÞu tr¸ch nhiÖm trong kh©u nhËp vËt t­ thiÕt bÞ, m¸y mãc, hµng ho¸ cho nhu cÇu tiªu thô cña C«ng ty. 5 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Bé phËn trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®­îc tæ chøc thµnh c¸c cöa hµng, Trung t©m.§øng ®Çu lµ Cöa hµng tr­ëng vµ c¸c Gi¸m ®èc Trung t©m. - Cöa hµng ph©n phèi vµ giíi thiÖu s¶n phÈm; Tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh gia dông víi c¸c ®èi t¸c vµ tíi tËn tay ng­êi tiªu dïng t¹i Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn. - Trung t©m th­¬ng m¹i: Lµ n¬i giíi thiÖu vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc ®µo tµo vµ d¹y nghÒ: c¸c m« h×nh, thiÕt bÞ thùc hµnh nghÒ ®iÖn, ®iÖn tö c«ng nghiÖp, ®iÖn l¹nh... - Trung t©m ®iÖn tö c«ng tr×nh: Lµ n¬i thùc hiÖn viÖc b¶o hµnh, b¶o tr× c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty b¸n ra cho kh¸ch hµng c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt cho c¸c dù ¸n; thùc hiÖn c¸c dÞch vô söa ch÷a cho kh¸ch hµng, thùc hiÖn c¸c hîp ®ång cña c¬ quan, ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc vÒ l¾p ®Æt c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö, c¸c hÖ thèng ®iÖn, m¸y mãc, thiÕt bÞ (nh­ thiÕt bÞ tù ®éng b¸o giê, b¶ng ®iÖn tö...) - Trung t©m c«ng nghÖ vµ hÖ thèng: Tr­íc hÕt, ®©y lµ n¬i thùc hiÖn viÖc thu nhËp, n¾m b¾t vµ cËp nhËp c¸c th«ng tin vÒ c¸c s¶n phÈm ®iÖn, ®iÖn tö cña c¸c h·ng trªn thÕ giíi s¶n xuÊt ra, tõ ®ã tiÕn tíi lµm chñ vµ cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng víi chÊt l­îng tèt nhÊt.Trung t©m cßn thùc hiÖn ®Êu thÇu c¸c dù ¸n cung cÊp trang thiÕt bÞ ®iÖn tö chuyªn dông cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Ngoµi c¸c ho¹t ®éng riªng lÎ cña c¸c bé phËn th× ho¹t ®éng chung cña C«ng ty lu«n cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban, bé phËn ®Ó t×m kiÕm c¸c c¬ héi kinh doanh, t¹o ra lîi nhuËn cao cho C«ng ty. Trong t­¬ng lai C«ng ty dù ®Þnh sÏ më c¸c Trung t©m ®µo t¹o vÒ ®iÖn tö chuyªn dông, t¹o nguån vµ trùc tiÕp xuÊt khÈu lao ®éng c«ng nh©n ®iÖn tö ra n­íc ngoµi vµ h×nh thµnh c¸c Trung t©m s¶n xuÊt m¸y mãc, linh kiÖn cho c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö chuyªn dông. 4. C¸c nguån lùc cña c«ng ty. 4.1. Vèn 6 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lµ C«ng ty cæ phÇn, vèn cña C«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ sù ®ãng gãp cña c¸c cæ ®«ng. Cho ®Õn nay tµi s¶n cña Nhµ n­íc ®· ®­îc C«ng ty thanh to¸n, cæ phiÕu còng ch­a ®­îc ph¸t hµnh ra c«ng chóng nªn c¸c cæ ®«ng ®Òu lµ C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty.Tæng sè vèn ®iÒu lÖ lµ 1.443.300.000® ®­îc chia thµnh c¸c cæ phÇn víi mÖnh gi¸ 100.000 ®ång/cæ phÇn.Dù kiÕn sau 5 n¨m ho¹t ®éng C«ng ty sÏ t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 10 tû ®ång.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vèn kinh doanh cña C«ng ty th­êng xuyªn ®­îc bæ xung b»ng c¸c nguån vay cña c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. BiÓu 1: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty qua 3 n¨m 2002-2004 §¬n vÞ: 1000®ång So s¸nh t¨ng So s¸nh t¨ng N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 gi¶m2003/2002 gi¶m 2004/2003 ChØ tiªu T.T T.T T.T Sè T.T Sè T.T Sè l­îng Sè l­îng Sè l­îng (%) (%) (%) l­îng (%) l­îng (%) 985.225 118.16 94.594 101,48 Tæng vèn 5.428.810 6.410.035 6.504.629 Chia theo 104,43 2.613.300 48,17 3.598.525 56,14 3.693.119 56,78 985.225 137,70 94.594 së h÷u -Vèn chñ 126,11 1.742.300 32,12 2.135.525 33,32 2.693.119 41,40 393.225 122,57 557.594 së h÷u - 68,35 -Vèn vay 871.000 16,05 1.463.000 22,82 1.000.000 15,38 592.000 167,97 463.000 Chia theo 2.811.510 51,83 2.811.510 43,86 2.811.510 43,22 tÝnh chÊt -Vèn cè 1.368.210 25,22 1.368.210 21,34 1.368.210 20,03 ® Þnh -Vèn l­u 1.443.300 26,61 1.443.300 22,52 1.443.300 23,19 ®éng Tæng vèn kinh doanh n¨m 2003 t¨ng 118,16% so víi n¨m 2002 ®iÒu ®ã cho thÊy ®­îc kh¶ n¨ng kinh doanh víi quy m« lín h¬n, dÉn ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh vµ lîi nhuËn thu ®­îc cao h¬n, tæng vèn kinh doanh vµ vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng vÉn gi÷ nguyªn. 7 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 4.2. Nh©n lùc. BiÓu 2: C¬ cÊu nh©n lùc cña C«ng ty qua 2 n¨m 2003-2004 §¬n vÞ : ng­êi So s¸nh t¨ng gi¶m 2004/2003 ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 tt Sè tuyÖt ®èi % Tæng sè lao ®éng 18 19 +1 105,55 1 Ph©n theo tÝnh chÊt Lao ®éng gi¸n tiÕp 14 14 - - 5 +1 125 Lao ®éng trùc tiÕp 4 2 Theo giíi tÝnh Lao ®éng nam 11 11 - - Lao ®éng n÷ 7 8 +1 114,028 3 Theo c¸c bé phËn V¨n phßng 4 4 - - Trung t©m th­¬ng m¹i 7 8 +1 114,28 Trung t©m dÞch vô 5 5 - - Trung t©m CGCN 2 2 - - Qua biÓu trªn, ta thÊy bé phËn v¨n phßng n¨m 2004 bè trÝ hîp lý h¬n n¨m 2003.Sè lao ®éng trùc tiÕp t¨ng 125%, sè lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng ®æi.Tæng sè lao ®éng cña c«ng ty t¨ng 105,55%.§ã lµ nh÷ng nç lùc cña c«ng ty trong viÖc s¾p xÕp l¹i lùc l­îng lao ®éng cho phï hîp hiÖu qu¶ trong lao ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 5. T×nh h×nh c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña doanh nghiÖp * C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù lu«n ®­îc coi träng ë C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel, c¬ cÊu nh©n sù tõ trªn xuèng d­íi t¹o thµnh mét khèi liªn kÕt v÷ng ch¾c theo chøc n¨ng, kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña tõng c¸ nh©n.C«ng t¸c ®µo t¹o vµ tuyÓn dông cña C«ng ty lµ chÝnh x¸c vµ thÝch hîp, nã ®· vµ ®ang ph¸t huy hiÖu qu¶ trong tõng n¨m qua.Tuy nhiªn qua tõng thêi kú ph¸t triÓn ë tõng bé 8 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp phËn cã nh÷ng thay ®æi vÒ yªu cÇu nh©n sù nªn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù ph¶i th­êng xuyªn ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc vµ n¨ng ®éng. * C«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ C«ng ty lu«n chó träng tíi c«ng t¸c tiªu thô hµng hãa v× trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× tiªu thô hµng ho¸ quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mçi n¨m sù thÝch øng vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty víi kh¸ch hµng ngµy cµng t¨ng, thÞ tr­êng cña C«ng ty ngµy cµng më réng.§Ó hoµ nhËp víi mét thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, C«ng ty ®· x©y dùng mét m¹ng l­íi tiªu thô hiÖu qu¶ bao gåm c¸c cöa hµng, cöa hiÖu khang trang, mÆt hµng phong phó vÒ mäi chñng lo¹i vµ ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng cao ®· ®­a møc tiªu thô liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m. * C«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng §èi víi C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel, c«ng t¸c mua hµng còng ®­îc xem nh­ lµ mét yÕu tè quan träng, bëi nã lµ ho¹t ®éng nh»m t¹o ra yÕu tè ®Çu vµo cho doanh nghiÖp, lµ kh©u ®Çu tiªn c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Do vËy C«ng ty ®· sím triÓn khai ngay c«ng t¸c mua hµng.C«ng ty lu«n cè g¾ng t¹o cho m×nh mét mèi giao tiÕp réng r·i víi c¸c nhµ cung cÊp hµng ho¸ vµ lùa chän cho m×nh mét sè l­îng nhµ cung cÊp nhÊt ®Þnh.N¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, mÉu m· hµng ho¸ vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng...tõ ®ã lùa chän mÆt hµng sao cho phï hîp víi gi¸ c¶ vµ lîi Ých cña C«ng ty còng nh­ lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng. HiÖn nay, C«ng ty thùc hiÖn viÖc mua hµng theo nhu cÇu. Ph­¬ng thøc nµy thùc sù tá ra cã hiÖu qu¶ khi mµ C«ng ty víi sè vèn cã h¹n l¹i võa ph¶i ®èi mÆt víi bao ®èi thñ c¹nh tranh vµ sÏ khã kh¨n...Do c«ng t¸c mua hµng lu«n ®­îc chuÈn bÞ tèt mµ mçi chuyÕn hµng nhËp vÒ cña C«ng ty lu«n ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶ hîp lý...tõ ®ã t¹o ra sù thuËn lîi cho c«ng t¸c b¸n hµng. * C«ng t¸c qu¶n trÞ d÷ tr÷ hµng ho¸ Còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c, C«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c qu¶n trÞ d÷ tr÷, C«ng ty th­êng xuyªn ch¨m lo tíi v× nã lµ yÕu tè tÊt yÕu ®¶m b¶o tÝnh liªn 9 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp tôc ho¹t ®éng cña C«ng ty, vµ ®Ó cã thÓ më réng møc l­u chuyÓn hµng ho¸, t¨ng gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng, b¶o qu¶n gi÷ g×n vËt t­ hµng ho¸, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp.C«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch d÷ tr÷ hµng ho¸ hÕt søc râ rµng, tuú tõng thêi ®iÓm cô thÓ mµ l­îng hµng ho¸ d÷ tr÷ còng thay ®æi.Nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng, c«ng t¸c d÷ tr÷ cña C«ng ty tá ra rÊt hiÖu qu¶, lu«n ®¶m b¶o l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña C«ng ty.§ång thêi møc d÷ tr÷ rÊt phï hîp, ®¶m b¶o l­îng hµng ho¸ b¸n ra nh­ng kh«ng ®Ó C«ng ty chi phÝ qu¸ nhiÒu vµo viÖc b¶o qu¶n hµng ho¸, vËn chuyÓn, xÕp dì, bÕn b·i còng nh­ sù ø ®äng vèn.Cho nªn ®· n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. 6. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Qua b¶ng d­íi ta thÊy doanh thu tiªu thô cña c«ng ty n¨m 2004 t¨ng 176,5% so víi n¨m 2003 víi con sè tuyÖt ®èi lµ 8.526,684 triÖu ®ång, ®iÒu ®ã cho thÊy s¶n phÈm ®iÖn tö chuyªn dông cña c«ng ty ®· thu hót ®­îc mét l­îng lín kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng.Lîi nhuËn cña c«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel ®· t¨ng lªn râ rÖt tõ n¨m 2002 lµ 90,673 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2004 lµ 561,236 triÖu ®ång.Con sè ®ã thÓ hiÖn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel. 10 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu 3: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty qua 3 n¨m 2002-2004 So s¸nh+/- 2003/2002 So s¸nh+/- 2004/2003 TT C¸c chØ tiªu chñ yÕu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Sè tuyÖt % Sè tuyÖt ®èi % ®èi 1 Doanh thu tiªu thô theo gi¸ TriÖu ®ång 10.589,149 11.141,177 19.667,861 552,028 105,2 8.526,684 176,5 hiÖn hµnh 2 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 17 18 19 +1 105,8 +1 105,5 3 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n TriÖu ®ång 1.443 1.443 1.443 4 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 90,673 105,487 561,236 14,814 116,3 455,749 532 5 Nép ng©n s¸ch Triªu ®ång 394,235 442,700 480,506 48,465 112,3 37,806 108,5 6 Thu nhËp b×nh qu©n 1 lao 1.000 1.100 1.250 2.500 150 113,6 1.250 200 ®éng ®ång/th¸ng 7 Tû suÊt lîi nhuËn/doanh % 0,86 0,95 2,85 110,46 300 thu tiªu thô 8 Sè vßng quay vèn l­u ®éng vßng 7,34 7,72 13,63 0,38 105,18 6,91 176,55 11 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch­¬ng II Ph©n tÝch doanh thu tiªu thô cña C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel 1. Néi dung doanh thu tiªu thô Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh doanh nghiÖp dïng tiÒn ®Ó mua s¾m nguyªn vËt liÖu vµ nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo kh¸c cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt, tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, tiªu thô s¶n phÈm vµ thu ®­îc tiÒn vÒ lµ t¹o nªn doanh thu tiªu thô cña doanh nghiÖp. Doanh thu tiªu thô gåm hai nhãm: - Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c * Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Doanh thu b¸n hµng lµ c¸c kho¶n thu nhËp cã ®­îc chñ yÕu do tiªu thô s¶n phÈm vµ cung cÊp dÞch vô cho bªn ngoµi tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th­êng lµ mét n¨m). + Doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ thuéc s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh nh­ doanh thu vÒ b¸n c¸c thµnh phÈm, nöa thµnh phÈm bao gåm c¶ doanh thu do tiªu thô s¶n xuÊt b»ng nguyªn liÖu cña doanh nghiÖp vµ cña ng­êi ®Æt hµng, doanh thu vÒ bµn giao khèi l­îng c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ®· hoµn thµnh, c«ng t¸c thiÕt kÕ… + Doanh thu vÒ tiªu thô kh¸c nh­: cung cÊp lao vô, dÞch vô cho bªn ngoµi, b¸n c¸c b¶n quyÒn ph¸t minh, s¸ng chÕ, tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm chÕ biÕn tõ phÕ liÖu, phÕ phÈm… Ngoµi ra, doanh thu cña doanh nghiÖp cßn bao gåm: c¸c kho¶n trî gi¸ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ ®­îc Nhµ n­íc trî gi¸ (do chÝnh s¸ch kinh tÕ) nh­ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu: mçi mét s¶n phÈm sÏ ®­îc Nhµ n­íc trî gi¸ cho s¶n phÈm ®ã nÕu bÞ thua lç; gi¸ trÞ cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ ®­îc sö dông ®Ó biÕu tÆng hoÆc tiªu dïng trong doanh nghiÖp. * Doanh thu tõ ho¹t ®éng kh¸c gåm hai lo¹i: 12 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp + Doanh thu tõ ho¹t ®éng ®Çut­ tµi chÝnh: lµ c¸c kho¶n thu tõ viÖc ®Çu t­ tµi chÝnh vµ kinh doanh vÒ vèn ®­a l¹i cho doanh nghiÖp. Bao gåm: c¸ kho¶n thu tõ ho¹t ®éng gãp vèn liªn doanh; c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ chøng kho¸n; c¸c kho¶n thu vÒ l·i tiÒn göi ng©n hµng, vÒ tiÒn l·i do doanh nghiÖp cho c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kh¸c vay vèn… + Doanh thï tõ c¸c ho¹t ®éng bÊt th­êng: lµ nh÷ng kho¶n thu mµ doanh nghiÖp kh«ng dù tÝnh tr­íc hoÆc cã dù tÝnh nh­ng Ýt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn vµ kh«ng x¶y ra th­êng xuyªn. Bao gåm: c¸c kho¶n thu tõ viÖc b¸n vËt liÖu, tµi s¶n thõa trong s¶n xuÊt; thu tõ nh­îng b¸n hoÆc thanh lý TSC§; thu tõ c¸c kho¶n nî khã ®ßi mµ tr­íc ®ã ®· xo¸ sæ; thu nhËp kinh doanh tõ nh÷ng n¨m tr­íc (quªn ch­a vµo sæ). XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, viÖc thùc hiÖn doanh thu cña doanh nghiÖp mét c¸ch kÞp thêi sÏ thóc ®Èy tèc ®é chu chuyÓn vèn, do ¶nh h­ëng lín ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, cã thÓ lµm cho doanh nghiÖp hoÆc ph¸t triÓn m¹nh lªn hoÆc khiÕn doanh nghiÖp kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vµ ®i dÇn ®Õn sù ph¸ s¶n. 2. Ph©n tÝch doanh thu theo mÆt hµng ViÖc xem xÐt t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ó ®¸nh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty nh»m lµm râ chÊt l­îng ho¹t ®éng vµ c¸c nguån tiÒm n¨ng cÇn khai th¸c trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c ph­¬ng ¸n, gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. ViÖc xem xÐt t×nh h×nh tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty nh»m ph¸t hiÖn ra c¸c tiÒm n¨ng vµ nh÷ng h­íng chÝnh mµ c«ng ty cÇn chó träng khai th¸c vµ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m tiªu thô cã hiÖu qu¶ cao h¬n. Do ®ã, mµ viÖc xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm nµy lµ c¬ së ®Ó ®i ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Víi tÇm quan träng nh­ vËy, ®Ó hiÓu râ vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty vµ ®Ò ra ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng tån t¹i, chóng ta h·y ®i 13 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp vµo nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong n¨m 2001 qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ë biÓu 4. Trong biÓu nµy sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô kú kÕ ho¹chlµ 880 s¶n phÈm nh­ng thùc tÕ ®· tiªu thô ®­îc 938 s¶n phÈm t¨ng 58 s¶n phÈm so víi kÕ ho¹ch vµ b»ng 106,5% kú kÕ ho¹ch. T×nh h×nh cô thÓ nh­ sau: - M¸y chiÕu + M¸y ®Ó bµn: t¨ng 5 s¶n phÈm so víi kú kÕ ho¹ch vµ b»ng 120% kÕ ho¹ch + M¸y x¸ch tay: l­îng s¶n phÈm tiªu thô b»ng víi l­îng hµng dù kiÕn kú kÕ ho¹ch, ®¹t 100%. +M¸y x¸ch tay mini: l­îng hµng tiªu thô gi¶m 2 c¸i so víi kÕ ho¹ch chØ ®¹t 90% so víi kÕ ho¹ch 14 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu 4: T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2001 Khèi l­îng tiªu thô Gi¸ b¸n (1000®) Doanh thu STT Tªn s¶n phÈm KÕ Thùc So s¸nh KÕ ho¹ch Thùc tÕ So s¸nh KÕ ho¹ch Thùc tÕ So s¸nh ho¹ch tÕ (%) (ngh×n) (ngh×n) (%) (triÖu) (triÖu) (%) I M¸y chiÕu 1) §Ó bµn 25 30 120 83000 8500 102,4 2075 2550 122,8 2) X¸ch tay 25 25 100 57000 60000 105,3 1425 1500 105,2 3) X¸ch tay mini 20 18 90 45000 50000 111,1 900 900 100 II M¸y ®i nhiÖt ®é 250 280 112 600 650 108,3 150 182 121,3 III M¸y ®o ®é Èm 200 250 125 6500 7000 107,7 130 175 134,6 IV Camera chiÕu tµi liÖu 20 20 100 26000 30000 115,4 520 600 115,3 V Catsset häc ngo¹i ng÷ 10 15 150 10000 12000 120 100 180 180 VI S¶n phÈm d©n dông 1. Tivi HANEL 17' 100 96 96 3400 3500 102,9 340 336 98,8 2. Tivi HANEL 21' 80 65 52 4350 4500 101,1 348 292 83,9 3. §Çu DVD HANEL 130 150 115,3 1950 2000 102,5 195 300 153,8 4. §Çu Video 80 80 100 1550 1500 97,7 124 120 96,7 5. Tñ l¹nh 120 134 113,3 3900 4000 102,7 480 536 111,6 Tæng hîp 880 938 106,5 6787 7671 113,02 16 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - M¸y ®o nhiÖt ®é: l­îng hµng tiªu thô t¨ng 30 chiÕc so víi kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra trong kÕ ho¹ch vµ b»ng 120% kú kÕ ho¹ch. - m¸y ®o ®é Èm: sè l­îng s¶n phÈm b¸n ®­îc t¨ng 50 c¸i so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ b»ng 125% so víi kú kÕ ho¹ch. - Camera chiÕu tµi liÖu: sè l­îng tiªu thô b»ng sè l­îng tiªu thô ®­îc, ®¹t 100%. - Catsset häc ngo¹i ng÷: sè s¶n phÈm b¸n ra t¨ng 5 c¸i so víi kú kÕ ho¹ch vµ b»ng 150%. - S¶n phÈm d©n dông +Tivi HANEL 17': sè s¶n phÈm b¸n ra gi¶m 4 c¸i so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra, chØ ®¹t 96% kÕ ho¹ch. + Ti vi HANEL 21': sè s¶n phÈm b¸n ra gi¶m 28 chiÕc so víi kÕ ho¹ch vµ b»ng 50% kÕ ho¹ch + §Çu VDV HANEL: sè s¶n phÈm b¸n ra t¨ng 20 chiÕc so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ b»ng 115,3%. + §Çu Video HANEL: sè l­îng thùc tÕ tiªu thô b»ng 100% kÕ ho¹ch ®Ò ra + Tñ l¹nh HANE: sè s¶n phÈm c¸c lo¹i tiªu thô thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch cã sù kh¸c biÖt râ rµng: - M¸y chiÕu: + Gi¸ b¸n m¸y ®Ó bµn thùc tÕ ®¹t: 102,4% so víi kú kÕ ho¹ch + Gi¸ b¸n m¸y x¸ch tay thùc tÕ ®¹t: 105,3% so víi kú kÕ ho¹ch + Gi¸ b¸n m¸y x¸ch tay mini thùc tÕ ®¹t: 111,1% so víi kú kÕ ho¹ch - Gi¸ m¸y ®o nhiÖt ®é thùc tÕ ®¹t 108,3% so víi kú kÕ ho¹ch - Gi¸ b¸n m¸y ®o ®é Èm thùc tÕ ®¹t 107,7% so víi kú kÕ ho¹ch - Gi¸ b¸n m¸y Camera thùc tÕ ®¹t 115,4% so víi kú kÕ ho¹ch - Gi¸ b¸n Catsset häc ngo¹i ng÷ thùc tÕ ®¹t 120% so víi kú kÕ ho¹ch - S¶n phÈm d©n dông + Gi¸ b¸n Tivi HANEL 17' thùc tÕ ®¹t: 102,9 % so víi kú kÕ ho¹ch + Gi¸ b¸n Tivi HANEL 21' thùc tÕ ®¹t: 101,1% so víi kú kÕ ho¹ch + Gi¸ b¸n ®Çu DVD HANEL thùc tÕ ®¹t: 102,5% so víi kú kÕ ho¹ch 17 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp + Gi¸ b¸n ®Çu Video HANEL thùc tÕ ®¹t: 97,7 % so víi kú kÕ ho¹ch + Gi¸ b¸n tñ l¹nh thùc tÕ ®¹t: 102,7% so víi kú kÕ ho¹ch Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm thùc tÕ t¨ng so víi kÕ ho¹ch lµ 884 triÖu ®¹t ®­îc 113,02% so víi kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. ViÖc t¨ng doanh thu lµ do gi¸ c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu cã chiÒu h­íng t¨ng céng víi sù lªn gi¸ cña ®ång ngo¹i tÖ m¹nh khiÕn cho mét sè mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty bÞ t¨ng gi¸ b¸n. ViÖc lËp gi¸ b¸n b×nh qu©n mçi lo¹i s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch cao h¬n so víi thùc tÕ ®· gãp phÇn lµm t¨ng doanh thu tiªu thô thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch. Nguyªn nh©n lµ do viÖc ph¶i t¨ng gi¸ b¸n mét sè mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty do ®èi t¸c t¨ng gi¸, cßn do t×nh h×nh kinh tÕ trong n¨m qua vµ viÖc c¸c ®ång ngo¹i tÖ lªn gi¸ so víi ®ång néi tÖ. - §Æc biÖt do n¨m qua 2001 doanh nghiÖp ®· ký ®­îc mét sè hîp ®ång thÇu lín nªn ®· lµm cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã b­íc tiÕn bé v­ît bËc so víi kÕ häach ®Ò ra. * ViÖc lËp gi¸ c¶ b×nh qu©n 1 s¶n phÈm thÊp h¬n so víi gi¸ b¸n thùc tÕ, tuy møc chªnh lÖch kh«ng lín, nh­ng bÞ ¶nh h­ëng ®Õn tæng doanh thu tiªu thô. §iÒu nµy chøng táct ch­a n¾m râ ®­îc xu h­íng biÕn ®éng gi¸ c¶ cña c¸c s¶n phÈm. KÕt qu¶ trªn còng chøng tá c¸c chÝnh s¸ch, ®ßn bÈy kinh tÕ tµi chÝnh mµ HANEL - JPEC ¸p dông ®· ph¸t huy t¸c dông, vai trß tÝch cùc ®ßi hái ban l·nh ®¹o c«ng ty trong thêi gian tíi cø theo ®Þnh h­íng ®· ®Ò ra trªn c¬ së cñng cè, c¶i tiÕn, hoµn thiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®¹t tíi nh÷ng lîi Ých kinh tÕ cao h¬Nhµ n­íc÷a. Muèn hiÓu râ nh©n tè nµo ¶nh h­ëng chÝnh tíi kÕt qu¶ trªn th× ta ph¶i nghiªn cøu cô thÓ tõng yÕu tè, ®Ó ®­a ra gi¶i ph¸p chÝnh x¸c. 3. Nh÷ng biÖn ph¸p c«ng ty ¸p dông nh»m t¨ng doanh thu tiªu thô 3.1. §Èy m¹nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng, h×nh thøc, mÉu m· s¶n phÈm Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp lu«n chó träng ®Õn viÖc ®Èy m¹nh tèc ®é s¶n xuÊt. ViÖc ®Èy m¹nh tèc ®é s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ ®Ó t¹o ra ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm h¬n nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr­êng. C¸c 18 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp doanh nghiÖp lµm nh­ vËy, mét mÆt ®Ó t¨ng doanh thu mÆt kh¸c ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®ñ cung øng cho nhu cÇu thÞ tr­êng vµ dÉn ®Õn viÖc kh¸ch hµng sÏ t×m ®Õn s¶n phÈm cïng lo¹i cña doanh nghiÖp kh¸c. Cïng víi viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng h×nh thøc, mÉu m· s¶n phÈm v× ®©y lµ mét yÕu tè rÊt quan träng trong c¹nh tranh, nã ¶nh h­ëng lín tíi viÖc thÞ tr­êng cã chÊp nhËn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp hay kh«ng. §Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò nµy c¸c doanh nghiÖp ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c ®¹i tu, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp rÊt quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, båi d­ìng tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä. Doanh nghiÖp còng th­êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng tõ ®ã ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. 3.2. PhÊn ®Êu h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ do vËy nã lµ mét trong nh÷ng nh©n tè kÝch hoÆc k×m h·m tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× lý do nµy, c¸c doanh nghiÖp lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. Doanh nghiÖp rÊt chó träng ®Õn viÖc ¸p dông nh÷ng thµnh tùu vµ khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt v× ®©y lµ nh©n tè cùc kú quan träng cho phÐp doanh nghiÖp h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c doanh nghiÖp còng lu«n cè gøng h¹ thÊp chi phÝ nguyªn vËt liÖu, tæ chøc qu¶n lý, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n ngoµi ra doanh nghiÖp cßn phÊn ®Êu ®Ó gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng, th­ëng ph¹t hîp lý ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. 3.3. 19 SV: Kh¾c Th¾ng §iÓn - Líp: 620
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2