intTypePromotion=1

Đề tài: Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam

Chia sẻ: Phanthiphuonglinh Phanthiphuonglinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
206
lượt xem
55
download

Đề tài: Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam" có bốc cục trình bày các nội dung sau: bảo tồn đa dạng sinh học, nguyên nhân suy giảm và biện pháp bảo tồn, kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam

 1. Đề Tài: TỔ CHỨC QUẢN LÝ B ẢO TỒN ĐA DẠNG S INH HỌC VIỆT NAM SVTH: Phan Thị Phương Linh
 2. BỐ CỤC I.Bảo tồn đa dạng sinh học. II.Nguyên nhân suy giảm và biện pháp bảo tồn. III.Kết luận.
 3. Khái quát sự đa dạng sinh học tại Việt Nam và những thực trạng hiện nay. Việt Nam đ ược xe m là m ột tro ng nh ững n ước thu ộc vùng Đô ng Nam Á g iàu v ề đa d ạng s inh h ọc . Ở Vi ệt Nam do s ự khác biệt lớn v ề khí h ậu từ vùng g ần xíc h đ ạo tới vùng g iáp c ận nhiệt đ ới, c ùng v ới s ự đa d ạng v ề đ ịa hình đã tạo nê n s ự đa d ạng v ề thiê n nhiê n và c ũng do đó mà Việt Nam c ó tính đa d ạng s inh h ọc c ao .
 4. “Bảo tồn đa dạng sinh học” ở mọi mức độ là duy trì quần thể của các loài đang tồn tại và phát triển. Đa dạng sinh học cần được bảo tồn bằng một loạt các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các loài và các kho dữ trữ ge, bền vững cho các hệ sinh thái.
 5. I.Bảo Tồn đa dạng sinh học 1.Mục tiêu. Tìm hiểu nh ững tác đ ộng tiêu c ực do các ho ạt đ ộng c ủa con ng ười gây ra đ ối v ới c ác loài, qu ần xã và c ác h ệ s inh thái.
 6. Hạn chế sự tuyệt diệt của các loài và cứu các loài đang bị đe dọa bằng cách đưa chúng hội nhập trở lại các hệ sinh thái đang còn phù hợp đối với chúng.
 7. Sinh học bảo tồn ra đời vì các khoa học ứng dụng truyền thống không còn đủ cơ sở để giải thích những mối đe dọa cấp bách đối với đa dạng sinh học.
 8. •Nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý động vật hoang dã, sinh học thủy sản,... chủ yếu quan tâm đến vấn đề xây dựng các phương pháp quản lý một số ít các loài có giá trị kinh tế và làm cảnh. • Những khoa học này thường không đề cập đến việc bảo vệ tất cả các loài có thể có trong các quần xã sinh vật, hoặc chỉ đề cập như là vấn đề không quan trọng. •Sinh học bảo tồn bổ sung các nguyên tắc ứng dụng bằng cách cung cấp phương pháp tiếp cận có tính chất lý thuyết tổng thể cho việc bảo tồn đa dạng sinh học.
 9. Sinh học bảo tồn khác với các khoa học khác ở chỗ là bảo tồn một cách lâu dài toàn bộ các quần xã sinh vật là chính, các yếu tố kinh tế thường là thứ yếu. Chà Vá Chân Nâu
 10. 2.Các hình thức bảo tồn đa dạng sinh học B ảo Tồn Đa Dạng Sinh Học B ảo tồn B ảo tồn c huy ển v ị nguyê n vị Ng ân hàng Các h ệ s inh Ng ân hàng Các h ệ s inh g e ne tại hiện thái nô ng g e ne thái tự nhiê n trường ng hiệp Ng u ồn g e ne Tại trang trại
 11. B ảo tồn nguyê n v ị ( Ins itu Convers ation ) - Là bảo vệ tại nơi loài đang sống S ếu đ ầu đ ỏ - Lo ài đang đ ược b ảo tồn ng uyê n vị
 12. - Chú trọng đặc biệt là các loài cây cổ truyền và hoang dại Cây Sưa Cây Cẩm Lai
 13. - Loại hình phổ biến là xây dựng các khu bảo tồn Khu Bảo Tồn TN Xuân Thủy ( Nam Định ) Khu Bảo Tồn ĐNN Láng Sen ( Long An )
 14. Bảo tồn nguyên vị có 3 mức độ (Brian Groombridge, 1992) Mức • Không có kế hoạch. Thông qua bảo tồn hệ sinh thái có thể bảo tồn để giữ vững các biến động của các quần thể các độ 1 loài cây với tài nguyên di truyền trong thời gian dài Mức đ ộ • Đòi hỏi phải có kế hoạch và thiết kế các khu bảo tồn với 2 sử dụng số liệu về phân bố loài với tài nguyên di truyền. Quản lý loài cụ thể kết hợp với các giai đoạn của diễn thế • Theo dõi và quản lý một khu vực cụ thể với các mức độ đặc biệt như “Đơn vị quần xã chức năng” để nắm được ngưỡng biến động của quần thể để giữ vững biến động nội tại một cách cụ thể .
 15. Một s ố v ấn đ ề tồn tại tro ng b ảo tồn ng uyê n v ị hiện nay ● Hệ th ống c ác KBT c ó nhiều KBT c ó diện tíc h nh ỏ, tính liê n k ết y ếu nê n h ạn c h ế đ ến c ác ho ạt đ ộng b ảo tồn trê n ph ạm vi khu v ực rộng . ● Ranh g iới c ác KBT ph ần lớn c h ưa đ ược phân đ ịnh rõ ràng trê n th ực đ ịa. ● Ng u ồn ng ân s ác h c ho b ảo tồn c ò n h ạn c h ế, c h ủ y ếu d ựa vào ng u ồn ng ân s ác h Nhà n ước , c h ưa c ó c hính s ác h c ụ th ể đ ể xã h ội hó a c ô ng tác b ảo t ồn. ● Một s ố c hính s ác h v ề KBT c ò n thiếu, nh ư c hính s ác h đ ầu t ư, qu ản lý vùng đ ệm v ● Hệ th ống phân h ạng c ủa Việt Nam m ột s ố h ạng c h ưa phù h ợp v ới phân h ạng c ủa IUCN. ● Tro ng qu ản lý hiện nay c h ủ y ếu v ẫn là b ảo v ệ ng hiê m ng ặt, c h ưa g ắn k ết đ ược quan điểm hiện đ ại v ề b ảo tồn là v ừa b ảo tồn, v ừa phát tri ển.
 16. B ảo tồn c huy ển v ị ( Exs itu Co ns e rvatio n) Động Vật Th ực Vật 1 Vườn Thú 1 Vườn th ực v ật 2 Trang trại nuô i đ ộng v ật 2 Vườn c ây g ỗ 3 Th ủy c ung 4 3 CT nhân g iống đ ộng v ật Ng ân hàng g iống - g e ne
 17. Bảo toàn các vi khuẩn quý hiếm, có vai trò đối với con người. Lợi Khu ẩn Lac to bac c illus c as e i S hiro ta
 18. Nuô i c ấy tế bào g ốc nhung h ươu Nhân b ản đ ộng v ật b ằng c ô ng ng h ệ tế bào g ốc
 19. Vườn thực vật (Botanic Garden): Có khoảng 1500 vườn thực vật trên thế giới nhưng chỉ có khoảng 800 vườn có bảo tồn cây.
 20. Vườn Cây Gỗ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2