intTypePromotion=1

Đề tài: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên trong hỗ trợ thanh niên xóa đói giảm nghèo

Chia sẻ: Vuong Minh Thư | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
259
lượt xem
85
download

Đề tài: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên trong hỗ trợ thanh niên xóa đói giảm nghèo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, bất kể ai sử dụng hầu như đều sử dụng công cụ tìm kiếm khổng lồ và lớn nhất thế giới Internet trên hiện nay “GOOGLE”. Thế nhưng ít ai biết được, lãnh đạo của Google chỉ là một thanh niên chưa tới 30 tuổi. Vậy làm thế nào mà vị lãnh đạo này làm được điều đó, trở thành chủ của một tập Đoàn, là một tỷ phú khi chưa đầy 30 tuổi? Có phải anh này nhận được sự ưu đãi của chính phủ, sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính hay tự nội lực bản thân, sự nhạy bén...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên trong hỗ trợ thanh niên xóa đói giảm nghèo

 1. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo BÁO CÁO THỰC TẬP Đề tài: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên trong hỗ trợ thanh niên xóa đói giảm nghèo Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 1
 2. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo MỤC LỤC P h ầ n A . ............................... ................................ ............................... 4 L Ờ I NÓI Đ Ầ U . ............................... ................................ ..................... 4 1 . Tính c ấ p t hi ế t c ủ a đ ề tài. . ............................... ................................ 5 2 . Tình hình nghiên c ứ u v ấ n đ ề : . ............................... ........................ 6 3 . M ụ c đích nghi ên c ứ u và nhi ệ m v ụ g i ả i quy ế t: . ............................... . 6 4 . Ph ươ ng phá p nghiên c ứ u. . ............................... ............................... 7 P h ầ n B . ............................... ................................ ............................... 8 NỘ I D UNG . ............................... ................................ ........................ 8 Ch ươ ng 1: . ............................... ................................ .......................... 8 Cơ s ở lý lu ậ n c ủ a v ấ n đ ề “Vai trò lãnh đ ạ o c ủ a Đ ả ng đ ố i vớ i Đo àn trong vi ệ c hỗ t rợ t hanh niên xóa đ ói giả m nghèo” . ............................ 8 1 .1 M ộ t s ố k hái ni ệ m c ơ b ả n : . ............................... ............................. 8 1 .1.1 Khái ni ệ m v ề Đ ả ng Cộ ng s ả n Vi ệ t Nam: . .................................... 8 1 .1.2 Khái ni ệ m v ề Đ o àn TN CS H ồ C hí Minh : . ............................... .... 9 1 .1.3 Khái n i ệ m vai trò lãn h đ ạ o c ủ a Đả ng đ ố i v ớ i qu ầ n chúng nhân d ân: . ............................... ................................ ................................ . 1 0 1 . 3 Vai trò lãnh đ ạ o c ủ a Đ ả ng đ ố i v ớ i Đo àn t hanh niên trong vi ệ c hỗ tr ợ t hanh niên làm kinh t ế , xóa đói gi ả m nghèo: . ............................. 1 3 Ch ươ n g 2: . ............................... ................................ ........................ 1 5 T h ự c trạ ng c ủ a vai trò lãnh đ ạ o c ủa Đ ảng d ố i v ớ i Đoàn trong vi ệ c hỗ tr ợ t hanh niên làm kinh t ế g óp p h ầ n xóa đói gi ả m nghèo . ............... 1 5 2 . 1 Đ ặ c đi ể m ch ung: . ............................... ................................ ........ 1 5 2 .1.1 Đ i ề u ki ệ n t ự n hiên: . ............................... ................................ . 1 5 2 .1.2 Đ ặ c đi ể m kinh t ế – x ã h ộ i: . ............................... ....................... 1 6 2 .2 Th ự c tr ạ ng: . ............................... ................................ ................. 1 7 2 .2.1 Th ự c tr ạ ng: . ............................... ................................ .............. 1 7 2 .2.2 Nguyên nhân: . ............................... ................................ .......... 2 0 2 .2.3 Bài h ọ c k inh nghi ệ m : . ............................... ............................... 2 1 Ch ươ ng III . ............................... ................................ ....................... 2 2 Quan đ i ể m và gi ả i pháp nh ằ m nâng c ao vai trò lãnh đ ạ o c ủ a Đ ả ng d ố i v ớ i Đo àn trong vi ệ c hỗ t rợ t hanh niên làm kinh t ế g óp ph ầ n xóa đói g i ả m nghèo . ............................... ................................ ...................... 2 2 3 .1 Quan đ i ể m và ph ương h ư ớ ng: . ............................... ..................... 2 2 3 .1.1 Quan đ i ể m c ủ a Đ ả ng và nh à n ư ớc ta: . ............................... ....... 2 2 3 .1.2 Quan đ i ể m c ủ a Qu ậ n ủ y và Đ ảng ủ y ph ư ờ ng: . .......................... 2 4 3 .2 Giả i p háp và ki ế n ngh ị : . ............................... ............................... 2 4 3 .2.1 Nh ữ ng g i ả i pháp c ơ b ản: . ............................... .......................... 2 4 3 .2.2 Ki ế n n gh ị : ................................ ................................ ................ 2 7 3 .2.2.1 V ề c ơ c h ế: . ............................... ................................ ............. 2 7 3 .2.2.2 V ề h o ạ t đ ộ ng: . ............................... ................................ ....... 2 8 P h ầ n C . ............................... ................................ ............................. 2 9 KẾ T LU Ậ N . ............................... ................................ ...................... 2 9 M ục lục . ............................... ................................ ............................ 3 0 T ài li ệ u tham kh ả o . ............................... ................................ ............ 3 1 Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 2
 3. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 3
 4. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo Ph ầ n A LỜ I N ÓI Đ ẦU Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 4
 5. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo 1. Tính cấ p t hi ế t củ a đề tài. N gày nay, b ất kể ai sử dụng hầu nh ư đ ều sử dụng công cụ t ìm k i ếm khổng lồ v à l ớn nhất thế giới Internet tr ên hi ện nay “GOOGLE”. T h ế nh ưng ít ai bi ết đ ư ợc, l ãnh đ ạo của Google chỉ l à m ột thanh ni ên c hưa t ới 3 0 tuổi. Vậy l àm th ế n ào mà v ị lãnh đ ạo n ày làm đư ợc điều đó, t rở th ành ch ủ của một tập Đo àn, là m ột tỷ phú khi ch ưa đ ầy 30 tuổi? Có p h ải anh n ày nh ận đ ư ợc sự ư u đ ãi c ủa chính phủ, sự hỗ trợ của các tổ c h ức t ài chính hay t ự nội lực bản thân, sự nhạy bén v ới nền kinh tế. C ông cu ộc đổi mới của đất nư ớc ta đ ã và đ ang đ ặt ra những th ành c ông quan trọng tr ên m ọi mặt của đời sống x ã h ội, trong đó h ình thành n h ững lớp l ãnh đ ạo mới, có t ư duy, kh ả năng kinh doanh nhaỵ bén, l àm c h ủ bản thân, doanh nghiệp v à làm già u cho đ ất n ư ớc. Tuy nhi ên, có l ẽ a i c ũng nói khá nhiều về những vị n ày, nh ững tập Đo àn, nh ững doanh n ghi ệp...có những nghi ên c ứu của các nh à khoa học, các nh à kinh t ế học đ ể nghi ên c ứu tr ên di ện rộng nh ư: c ả nư ớc, vùng kinh t ế, th ành ph ố hay q u ận...nh ưng h ầu nh ư chưa có m ột công tr ình nào nghiên c ứu về thực t rạng thanh niên làm kinh t ế ở một cấp độ quản lý h ành chính th ấp nhất h i ện nay “ph ư ờng, x ã, th ị trấn”. D o hi ện nay đang công tác tại Ủy ban nhân dân ph ư ờng Phú Thọ H òa, nhìn th ấy những thực trạng của th anh niên t ại ph ư ờng trong quá t rình làm kinh t ế có đôi lúc, đôi n ơi c òn thi ếu sự hỗ trợ từ các cấp có t h ẩm quyền để hỗ trợ thanh ni ên như: Đ ảng ủy, Ủy ban nhân dân p hư ờng (UBND) v à đ ặc biệt l à ngu ời bạn của thanh niên “t ổ chức Đ oàn” – n gu ời đồng h ành v ới t hanh niên trên các l ĩnh vực đời sống văn h óa, tinh th ần, các hoạt động vui ch ơi gi ải trí v à đ ặc biệt là làm kinh t ế p hát tri ển đời sống gia đ ình. Đ oàn Thanh niên C ộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh l à đ ội dự bị tin c ậy của Đảng, th ư ờng xuy ên b ổ sung lực l ư ợng trẻ c ho Đ ảng, kế tục sự n ghi ệp cách mạng vẻ vang của Đảng v à Ch ủ tịch Hồ Chí Minh; l à l ực l ư ợng n òng c ốt trong phong tr ào thanh niên; là trư ờng học x ã h ội chủ n gh ĩa (XHCN); đại diện quyền lợi của thanh ni ên; ph ụ trách Đội Thiếu Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 5
 6. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo n iên ti ền phong Hồ Chí Minh; Cấp u ỷ Đảng l ãnh đ ạo trực tiếp tổ chức Đ oàn cùng c ấp về ph ương hư ớng, nhiệm vụ, t ư tư ởng, tổ chức, cán bộ. ( đi ều 44, điều lệ Đảng) 2. Tình hình nghiên c ứu vấ n đề : T hanh niên làm kinh tế, việc n ày không m ới nh ưng v ấn đề hỗ trợ t hanh niên, đ ịnh h ư ớng, t ư v ấn n gh ề nghiệp, việc l àm là v ấn đề hết sức c ần thiết, chính v ì v ậy nó đ ã nh ận đ ược sự quan tâm của Đảng, nh à n ư ớc ta v à các b ộ ng ành, t ừ trung ư ơng đ ến địa ph ương. Th ấy đ ư ợc t hanh niên là m ột lực l ư ợng hết sức quan trọng v à có vai trò to l ớn trong c ông cu ộc “C ông nghi ệp hóa – H i ện đại hóa” (CNH - H ĐH) đ ất n ư ớc n ên Đ ảng ta đ ã ban hành N gh ị quyết số 25 -NQ/TW ngày 25/7/2008 c ủa B an Ch ấp h ành Trung ương v ề “tăng c ư ờng sự l ãnh đ ạo của Đảng đối v ới công tác thanh ni ên th ời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại h oá” h ay trư ớc đó l à “Lu ật thanh ni ên” V i ệc ban h ành Ngh ị quyết n ày có ý ngh ĩa hết sức quan trọng trong t h ời kỳ CNH – H ĐH hiện nay, thể hiện sự nh ìn nh ận, thấy r õ t ầm quan t rọng của các tầng lớp thanh ni ên. Trên cơ s ở đó, các tỉnh, th ành ủ y đ ã x ây d ựng các kế ho ạch để thực hiện nghị quyết n ày m ột cách cụ thể cho t ừng địa ph ương. Ngoài ra c òn m ột số b ài báo quan trọng khác cũng đề c ập xung quanh vấn đề n ày. Nh ận thức đ ư ợc tầm quan trọng của vấn đề n ày, tôi ch ọn đề t ài “Vai trò lãnh đ ạo của Đảng đối với Đo àn thanh n iên t rong h ỗ trợ thanh ni ên xóa đói giảm ngh èo” làm đ ề t ài cho ti ểu luận c ủa m ình. 3. M ục đích nghiên c ứu và nhi ệm vụ g i ả i quyế t: a . M ục đích nghi ên c ứu : B ư ớc đầu tìm hi ểu vai tr ò lãnh đ ạo của Đảng ủy ph ư ờng đối với Đ oàn thanh niên trong vi ệc hỗ trợ than h niên làm kinh t ế, góp phần xóa đ ói giảm ngh èo (XĐGN) t ại ph ư ờng nhằm phục vụ sự nghiệp CNH – Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 6
 7. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo H ĐH đ ất n ư ớc tiến tới mục ti êu dân giàu, nư ớc mạnh, x ã hội công bằng v ăn minh. T h ực trạng của thanh ni ên t ại ph ư ờng, sự hỗ trợ của Đo àn thanh n iên đ ối với thanh n iên, vi ệc thực hiện vai tr ò đ ồng h ành cùng thanh n iên theo chương tr ình hành đ ộng từ Trung ư ơng Đoàn cho đ ến Đo àn cơ sở. b . Nhiệm vụ giải quyết : Đ ể đạt đ ư ợc những mục đích n êu trên, đ ề t ài này c ần giải quyết t ốt những nhiệm vụ sau: - Làm rõ vai trò lãnh đ ạo của Đảng đối với Đo àn phư ờng. - T ính t ất yếu của việc đổi mới c ơ ch ế quản lý, v à s ự cần thiết đ ưa d ân ch ủ v ào qu ản lý ở cấp c ơ sở x ã (ph ư ờng) nói ri êng và các c ấp chính q uy ền nói chung. - T ìm hi ểu đẩy đủ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh v à Đ ảng t a v ề t hanh niên. - T ìm hi ểu thực trạng thanh ni ên c ủa ph ư ờng, của việc tổ chức q u ản lý thanh ni ên hi ện nay. - T ìm ra và đ ề xuất những kiến nghị v à gi ải pháp thích hợp để t h ực hiện việc XĐGN góp phần thúc đẩy nền kinh tế, x ã hội ở c ơ s ở địa p hương phát tri ển. 4. Phương phá p nghiên c ứ u. Đ ể giải quyết tốt các nhiệm vụ n êu trên tôi sử dụng các ph ương p háp nghiên c ứu tr ên cơ s ở triết học Mác - Lênin. Đó là phép duy v ật b i ện chứng v à duy v ật lịch sử. Ph ương pháp này đư ợc vận dụng cụ thể t rong khi nghiên c ứu đề t ài là p h ải xuất phát từ t ình hình th ực tiễn, từ b ản thân chế độ dân chủ v à nh ững đặc trưng c ủa công việc quản lý. N goài ra trong b ản tiểu luận tôi cũng sử dụng một số ph ương pháp n ghiên c ứu cụ thể khác nhau nhằm l àm rõ v ấn đề nh ư: phương pháp p hân tích, so sánh … Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 7
 8. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo Ph ầ n B N Ộ I DUNG Ch ươ ng 1: Cơ s ở lý lu ậ n c ủ a vấ n đ ề “Vai trò lãnh đ ạo c ủ a Đ ả ng đối vớ i Đ oàn trong vi ệ c hỗ tr ợ t hanh niên xóa đói gi ả m nghèo” 1.1 Mộ t s ố khái ni ệ m c ơ bả n : 1.1.1 Khái niệ m về Đảng Cộng sả n Vi ệ t Nam: Đ ảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Ch í Minh sáng l ập v à r èn luy ện, đ ã lãnh đ ạo nhân dân tiến h ành Cách m ạng Tháng Tám t hành công, l ập n ên nư ớc Việt Nam Dân chủ Cộng ho à ( nay là nư ớc C ộng ho à xã h ội chủ nghĩa Việt Nam), đ ánh th ắng các cuộc chiến tranh x âm lư ợc, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiế n, hoàn thành s ự nghiệp g i ải phóng dân tộc, thống nhất đất n ư ớc, tiến h ành công cu ộc đổi mới, x ây d ựng chủ nghĩa x ã h ội v à b ảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ q u ốc. Đ ảng l à đ ội ti ên phong c ủa giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu t rung thành l ợi ích của gi ai c ấp công nhân, nhân dân lao động v à c ủa c ả dân tộc. M ục đích của Đảng là xây d ựng n ư ớc Việt Nam độc lập, dân chủ, g iàu m ạnh, x ã h ội công bằng, văn minh, thực hiện th ành công ch ủ n gh ĩa x ã h ội v à cuối c ùng là ch ủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đ ảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành đ ộng, lấy tập trung dân ch ủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đ ạo, Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 8
 9. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo c á nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, thương yêu đ ồng chí, kỷ luật nghiêm minh, Đoàn kết trên cơ sở C ương lĩnh chính trị v à Điều lệ Đảng. Đ ảng Cộng sản Việt Nam là Đ ảng cầm quyền. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm ch ủ, chịu sự giám sát của nhân dân; d ựa vào nhân dân đ ể xây dựng Đảng; Đo àn kết và lãnh đ ạo nhân d ân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đ ạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng l ãnh đ ạo, tôn trọng và p hát huy vai trò c ủa Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp v à pháp luật. Đ ảng kết hợp chủ nghĩa y êu nư ớc chân chính với chủ nghĩa quốc t ế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực v ào s ự nghiệp h oà bình, đ ộc lập dân tộc, dân chủ v à ti ến bộ x ã h ội của nhân dân thế g i ới. Đ ảng Cộng sản Việt Nam đ ược xây dựng vững mạnh về chính trị, t ư tưởng v à t ổ chức, th ư ờng xuy ên t ự đổi mới, tự chỉnh đốn, không n g ừng nâng cao chất l ư ợng đội ngũ cán bộ, Đảng vi ên, sức chiến đấu v à năng l ực l ãnh đ ạo cách m ạng của Đảng. 1.1.2 Khái niệ m về Đ oàn TN CS Hồ C hí Minh : Đ oàn Thanh niên C ộng sản Hồ Chí Minh l à t ổ chức chính trị - x ã h ội của thanh ni ên Vi ệt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam v à Ch ủ tịch H ồ Chí Minh sáng lập, l ãnh đ ạo v à rèn luy ện. Đo àn bao g ồm những t han h niên tiên ti ến, phấn đấu v ì m ục ti êu, lý t ư ởng của Đảng l à đ ộc lập d ân tộc gắn liền với chủ nghĩa x ã h ội, dân gi àu, nư ớc mạnh, x ã h ội công b ằng, dân chủ, văn minh. Đ ư ợc xây dựng, r èn luy ện v à trư ởng th ành qua các th ời kỳ đấu t ranh cách m ạng, Đo àn đ ã t ập h ợp đông đảo thanh ni ên phát huy ch ủ n gh ĩa anh h ùng cách m ạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng d ân tộc, thống nhất đất n ư ớc, xây dựng v à b ảo vệ Tổ quốc. B ư ớc v ào t h ời kỳ mới, Đo àn ti ếp tục phát huy những truyền thống quý báu của Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 9
 10. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo d ân t ộc v à b ản c h ất tốt đẹp của m ình, k ế tục trung th ành, xu ất sắc sự n ghi ệp cách mạng vẻ vang của Đảng v à Ch ủ tịch Hồ Chí Minh; th ư ờng x uyên b ổ sung lực l ư ợng trẻ cho Đảng; tổ chức động vi ên Đoàn viên, t hanh niên c ả n ư ớc đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại h oá đ ất n ư ớc v à b ảo vệ Tổ quốc Việt Nam x ã hội chủ nghĩa. Đ oàn Thanh niên C ộng sản Hồ Chí Minh l à đ ội dự bị tin cậy của Đ ảng Cộng sản Việt Nam, l à l ực l ư ợng xung kích cách mạng, l à trư ờng h ọc x ã h ội chủ nghĩa của thanh ni ên, đ ại diện chăm lo v à b ảo vệ quyề n l ợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu ni ên Ti ền p hong H ồ Chí Minh; l à l ực l ư ợng nòng c ốt chính trị trong phong tr ào t hanh niên và trong các t ổ chức thanh ni ên Vi ệt Nam. Đ oàn Thanh niên C ộng sản Hồ Chí Minh l à thành viên c ủa hệ t h ống c hính tr ị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp v à Pháp lu ật của n ư ớc Cộng ho à Xã h ội chủ nghĩa Việt Nam. Đo àn ph ối hợp với các c ơ q uan nhà nư ớc, các Đo àn th ể v à t ổ chức x ã h ội, các tập thể lao động v à g ia đ ình ch ăm lo giáo d ục, đ ào t ạo v à b ảo vệ thanh thiế u nhi; t ổ chức c ho Đoàn viên, thanh niên tích c ực tham gia v ào việc quản lý nh à nư ớc v à xã hội. Đ oàn Thanh niên C ộng sản Hồ Chí Minh đo àn k ết, phát triển quan h ệ hữu nghị, hợp tác b ình đ ẳng với các tổ chức thanh ni ên ti ến bộ, thanh n iên và nhân dân các nư ớ c trong c ộng đồng quốc tế phấn đấu v ì hoà b ình, đ ộc lập dân tộc, dân chủ v à ti ến bộ x ã h ội, v ì t ương lai và h ạnh p húc c ủa tuổi trẻ. 1.1.3 Khái niệ m vai trò lãnh đạ o c ủa Đ ả ng đ ối vớ i quầ n c húng nhân dân: - Đ ảng hoạch định đ ư ợc đ ư ờng lối, chủ trương đúng đ ắ n đ ể định h ư ớng phong tr ào h ọat động của quần chúng cách mạng. Nh ư chúng ta đ ã bi ết, cách mạnhg l à sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân v à vì nhân d ân. Tuy nhiên, s ự nghiệp đó chỉ đi đến th ành công khi có s ự l ãnh đ ạo Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 10
 11. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo c ủa Đảng, Hồ Chí Minh nhấn mạnh “chỉ có s ự l ãnh đ ạo của một Đảng b i ết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – L ênin vào đi ều kiện c ủa nuớc m ình m ới có thể đ ưa cách m ạng giải phóng dân tộc đến thắng l ợi v à cách m ạng x ã hội chủ nghĩa đến th ành công”. Mu ốn vậy “Đảng l à đ ội quân ti ên phong c ủa gi ai c ấp vô sản, phải thu phục cho đ ư ợc đại bộ p h ận của giai cấp m ình, ph ải l àm cho giai c ấp m ình lãnh đ ạo đ ư ợc quần c húng”. Đ ể l ãnh đ ạo đ ư ợc quần chúng trong sự nghiệp cách mạng, Đảng p h ải xây dựng đ ư ợc đ ư ờng lối đúng. Đ ư ờng lối, chủ tr ương c ủa Đảng p h ải đ ư ợc đứng vững tr ên quan đi ểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Ch ủ n gh ĩa Mác – Lênin đ ã giúp Đ ảng ta vuợt qua mọi thử thách, nhờ vậy Đ ảng ta không những gi ành đư ợc quyền l ãnh đ ạo cách mạng trong cả n ư ớc m à còn gi ữ vững đ ư ợc quyền l ãnh đ ạo đó. - Đ ảng l ãnh đ ạo quần c húng b ằng ph ương pháp t ổ chức quần c húng th ực hiện đ ư ờng lối của Đảng đề ra. - Đ ảng l ãnh đ ạo quần chúng thông qua vai tr ò tiên phong c ủa đội n g ũ cán bộ - Đ ảng vi ên c ủa m ình trong các t ổ chức chính trị - x ã h ội. V ai trò lãnh đ ạo của Đảng đối với quần chú ng ch ỉ có thể thực hiện v à đ ạt hiệu quả khi thông qua các tổ chức Đảng cũng nh ư vai tr ò c ủa từng Đ ảng viên trong t ổ chức đ ư ợc phát huy. Các tổ chức Đảng ph ài v ừa l à n gư ời l ãnh đ ạo trực tiếp đối với các hoạt động của quần chúng đồng t h ời l à c ầu nối để cụ th ể hóa đ ường lối, chủ trương c ủa Đảng v ào trong c ác t ổ chức chính trị - x ã h ội. Đảng l ãnh đ ạo quần chúng còn thông qua đ ội ngũ Đảng vi ên c ủa Đảng. các Đảng vi ên c ủa Đảng không chỉ l à n gư ời nhận thức về quan điểm của Đảng một các sâu sắc, m à còn là n h ững chi ến sỹ ti ên phong trong ho ạt động thực tiễn, l ãnh đ ạo quần c húng th ực hiện thắng lợi các chủ tr ương, đư ờng lối, chính sách của Đ ảng v à nhà nu ớc. 1 . 2 V ai trò lãnh đ ạo của Đảng đối với Đo àn thanh niên nói chung: - N ội dung l ãnh đ ạo của Đảng đối với Đo àn: + Đ ề ra các chủ trương, quy ết định về hoạt động của Đo àn thanh n iên. Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 11
 12. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo + C ụ thể hóa các chủ tr ương, quy ết định v à lãnh đ ạo Đo àn thanh n iên t ổ chức thực hiện. + L ãnh đ ạo Đo àn thanh niên t ổ chức các phong tr ào c ủa thanh n iên th ực hiện đ ư ờng lối, chủ trương c ủa Đả ng, chính sách pháp lu ật c ủa nh à nu ớc. + L ãnh đ ạo xây dựng, củng cố, kiện to àn t ổ chức bộ máy, nâng c ao ch ất l ư ợng đội ngũ cán bộ Đo àn. + Lãnh đ ạo Đo àn thanh niên th ực hiện công tác đội thiếu ni ên ti ền p hong. + L ãnh đ ạo Đo àn thanh niên th ực hiện nhiệm vụ g iám sát, ph ản b i ện x ã h ội theo quy định. + L ãnh đ ạo Đo àn thanh niên tham gia xây d ựng Đảng, chính q uy ền. - Q uan đi ểm chỉ đạo của Đảng ta: + T hanh niên là rư ờng cột của n ư ớc nh à, ch ủ nhân t ương lai c ủa đ ất n ư ớc, là l ực l ư ợng xung kích trong xây dựng v à b ảo v ệ Tổ quốc, một t rong nh ững nhân tố quyết định sự th ành b ại của sự nghiệp công nghiệp h oá, hi ện đại hoá đất n ư ớc, hội nhập quốc tế v à xây d ựng chủ nghĩa x ã h ội. Thanh ni ên đư ợc đặt ở vị trí trung tâm trong chiến l ư ợc bồi d ư ỡng, p hát huy nhân tố v à ngu ồn l ực con ng ư ời. Chăm lo, phát triển,thanh n iên v ừa l à m ục ti êu, v ừa l à đ ộng lực bảo đảm cho sự ổn định v à phát t ri ển vững bền của đất n ư ớc. + C hăm lo, b ồi d ư ỡng, giáo dục thanh ni ên thành l ớp ng ư ời “vừa h ồng vừa chuy ên” theo tư tư ởng Hồ Chí Minh l à trách nhi ệm của cả hệ t h ống chính trị d ư ới sự l ãnh đ ạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đo àn t hanh niên C ộng sản Hồ Chí Minh, gia đ ình, nhà trư ờng v à xã hội. + Đ ảng l ãnh đ ạo công tác thanh ni ên và tr ực tiếp l ãnh đ ạo Đo àn T NCS H ồ Chí Minh. Xây dựng Đo àn vững mạnh l à n ội dung quan trọng t rong công tác xây d ựng Đảng, l à xây d ựng Đảng tr ư ớc một b ư ớc. Đảng đ ề ra đ ư ờng lối, chủ tr ương đ ịnh h ư ớng cho thanh niên hành đ ộng, xác Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 12
 13. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo đ ịnh các chuẩn mực cho thanh ni ên ph ấn đấu; xây dựng các tấm g ương đ i ển h ình tiêu bi ểu cho thanh n iên h ọc tập v à noi theo. + N hà nư ớc quản lý thanh ni ên và công tác thanh niên; th ể chế h oá đư ờng lối, chủ tru ơng c ủa Đảng về thanh ni ên và công tác thanh n iên thành pháp lu ật chính sách, chiến l ư ợc, ch ương tr ình hành đ ộng v à c ụ thể hoá trong các ch ương trì nh, k ế hoạch phát triển kinh tế - x ã h ội, b ảo đảm quốc ph òng, an ninh h ằng năm của các cấp, các ng ành. + S ự nỗ lực học tập, rèn luy ện v à ph ấn đấu không ngừng của t hanh niên theo t ấm g ương đ ạo đức Hồ Chí Minh l à y ếu tố quan trọng đ ể xây dựng thế hệ thanh ni ên th ời kỳ mới. Mở rộng mặt trận Đo àn k ết, t ập hợp thanh ni ên là nội dung quan trọng của công tác Đo àn đ ể giáo d ục, bồi d ư ỡng, động vi ên và phát huy vai trò thanh niên trong s ự n ghi ệp xây dựng v à b ảo vệ Tổ quốc. 1. 3 Vai trò lãnh đạ o c ủa Đ ả ng đối vớ i Đo àn thanh niên trong vi ệ c hỗ tr ợ thanh niên làm kinh tế , xóa đói giảm nghèo: N h ằm thực hiện tốt cuộc vận đồng “V ì ng ư ời ngh èo”; chương t rình m ục ti êu “xóa đói gi ảm ngh èo”; thực hiện tốt cuộc vận động “To àn d ân Đoàn k ết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân c ư”....hàng năm, t ổ c h ức Đảng đều xây dụng nghị quyết tr ên các l ĩnh vực kinh tế, văn hóa, x ã h ội v à an ninh qu ốc phòng. Đ ặc biệt trong tiểu luận n ày, tôi ch ỉ tr ình b ày ch ủ yếu về nghị quyết thực hiện mục ti êu xóa đói gi ảm ngh èo theo t iêu chu ẩn mới. T heo th ốn g kê m ới nhất, Việt Nam tuy đ ã là n ư ớc không còn là n ư ớc ngh èo nhưng th ực tế, t ình hình h ộ dân ngh èo, có m ức thu nhập b ình quân th ấp c òn t ương đ ối nhiều. Các hộ ngh èo ch ủ yếu tập trung các t ỉnh có vị trí địa lý không thuận lợi, c ư dân thưa th ớt, thiếu diện t ích đ ất đ ể canh tác cũng nh ư th ực hiện phát triển kinh tế địa ph ương. Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 13
 14. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo N gay t ại địa b àn thành ph ố Hồ Chí Minh – l à trung tâm kinh t ế c ủa cả n ư ớc, đóng góp v ào ngân sách qu ốc gia 1/3 tổng ngân sách – v ẫn c òn m ột số lư ợng lớn các hộ ngh èo, có m ức thu nhập b ình quân còn t h ấp (d ư ới 12 triệu đồng/ng ười/năm). Các hộ n ày có m ặt khắp các quận, h uy ện của th ành ph ố nh ưng trong đó tập trung chủ yếu các quận v à h uy ện v ùng ven, c ở sở hạ tầng ch ưa phát tri ển hoặc phát triển không đ ồng bộ. B ên c ạnh đó, sự phát triển ng à y càng nhanh t ốc độ đô thị hóa c ũng góp phần l àm gia tăng kh ỏang cách gi àu và nghèo thêm sâu s ắc. C hính vì l ẽ đó, các ch ương tr ình nh ằm góp phần xóa đói giảm n ghèo luôn đư ợc đề ra v à là m ục ti êu hàng đ ầu của các c ơ sở Đảng v à đ ư ợc thực hiện một cách triệ t đ ể, quyết liệt của các cấp l ãnh đ ạo của Đ ảng, chính quyền đến các Đo àn th ể chính trị x ã h ội. Torng đó thể hiện n ổi bật vai tr ò và trách nhi ệm của tổ chức Đo àn TNCS H ồ Chí Minh. B ằng chức năng v à v ới vai trò nhi ệm vụ của m ình, hàng n ăm t hành Đoàn đ ã xây d ựng các kế hoạch, ch ương tr ình hành đ ộng để thực h i ện mục tiêu chung c ủa cả th ành ph ố m à n ổi bật trong số đó l à chương “ Đ ồng h ành v ới thanh ni ên trong mưu sinh l ập nghiệp” . Thông qua c ác chương trình hành đ ộng của m ình, Trung ư ơng Đoàn đ ã đ ề ra các c hươn g trình c ụ thể về hỗ trợ thanh ni ên làm kinh t ế hộ gia đ ình, góp p h ần xóa đói giảm ngh èo c ụ thể nh ư: chương tr ình h ợp tác với ngân h àng chính sách xã hội để hỗ trợ thanh niên vay v ốn l à kinh t ế, ch ương t rình đ ồng h ành cùng các xã nghèo mà ch ủ yếu l à chăm l o cho thanh n iên, chương trình tuyên d ương “Thanh niên làm kinh t ế giỏi”, các giải t hư ởng cao quý của Đo àn dành cho các t ập thể, các thanh ni ên làm kinh t ế giỏi hoặc hỗ trợ phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm n ghèo....dư ới sự l ãnh đ ạo v à đ ịnh h ư ớng củ a Đ ảng thông qua các nghị q uy ết, ch ương trình m ục ti êu phát tri ển kinh tế x ã h ội của Đảng. Ví dụ n hư N gh ị quyết số 25 -NQ/TW ngày 25/7/2008 c ủa Ban Chấp h ành T rung ương v ề “tăng c ư ờng sự l ãnh đ ạo của Đảng đối với công tác t hanh niên th ời kỳ đẩy mạnh công ng hi ệp hoá, hiện đại hoá”. Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 14
 15. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo V ới tất cả những nỗ lực của tổ chức Đo àn, sự l ãnh đ ạo của Đảng v à sự nỗ lực của bản thân thanh ni ên, hàng năm đ ã có hàng ngàn h ộ gia đ ình, trong đ ó h ộ gia đ ình có thanh niêm chi ếm h ơn 80% t ừng b ư ớc v ư ợt ngh èo và tr ở th ành các h ộ c ó m ức sống khá. Điển h ình ở m ột số t ỉnh th ành như: thành ph ố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, B ình D ương, B ến T re, Lào Cai, L ạng S ơn, Bà R ịa – V ũng T àu... Ch ươ n g 2: Th ực tr ạ ng c ủ a vai trò lãnh đạ o c ủ a Đ ả ng dối với Đo àn trong vi ệ c hỗ tr ợ thanh niên làm kinh tế g óp ph ầ n xóa đói g iả m nghèo 2. 1 Đ ặc đi ểm ch ung: 2.1.1 Đi ề u ki ệ n t ự n hiên: - P hư ờng Phú Thọ H òa đ ư ợc th ành l ập v ào tháng 12/2003 theo N gh ị định 130/2003/NĐ - CP c ủa Chính phủ. - P hư ờng có diện tích gần 123 ha. - D ân s ố khoảng: 42.000 ng ư ời, mật độ dân số l à 2 6,73 m 2 / ngư ời. - T ỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng n ăm là 0,6%. Ph ần l ớn lao động chủ yếu l à phi nông nghi ệp. - M ức phát triển c ơ s ở hạ tầng có tập trung nh ưng so v ới ti êu c hu ẩn, quy chuẩn, quy định l à chưa đ ạt. - C ơ c ấu kinh tế v à t ỷ trọng g i ữa các ng ành c ũng không cân đối do n ăng su ất sản xuất kinh doanh thực tế của từng c ơ s ở theo từng ng ành n gh ề là khác nhau và đ ịnh h ư ớng c ơ c ấu kinh tế ch ưa c ụ thể. K hi m ới th ành l ập, ph ường có 05 khu phố với tổng số dân khoảng h ơn 35.000 dân (6.526 h ộ gia đ ình) trong đ ó dân t ạm trú chiếm tỷ lệ k ho ảng 57%. P hư ờng Phú Thọ H òa ti ếp giáp với các ph ường: Tân Th ành, Hòa T h ạnh, Phú Thạnh quận Tân Phú v à phư ờng B ình H ưng H òa A qu ận B ình Tân. Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 15
 16. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo 2.1.2 Đ ặ c điểm kinh tế – xã hội: P hương Phú Th ọ H òa ch ủ yếu tập trun g các cơ sở tiểu thủ công n ghi ệp, các đại lý ti êu dùng, các chi nhánh công ty doanh nghi ệp. Phần c òn l ại chủ yếu l à buôn bán nh ỏ, một phần lại dân c ư là cán b ộ công c h ức, buôn bán, công nhân v à cán b ộ h ưu trí... H i ện nay theo kết quả điều tra dân số tháng n gày 01/4/2009 thì d ân s ố ph ư ờng có khoảng 49.000 dân, 8.552 hộ gia đ ình (trong đ ó t ỷ lệ d ân t ạm trú chiếm 57%) v à đ ịa b àn phư ờng hiện có 07 khu phố, 103 tổ d ân ph ố. T ừ ng ày m ới th ành l ập, tr ên đ ịa b àn phư ờng có khoảng 50% các t uy ến đ ư ờng đ ư ợc b ê tông hó a, nh ựa hóa phần còn l ại l à đư ờng đất v à h ẻm đất. Tỷ lệ hộ ngh èo có m ức thu nhập d ư ới 6 triệu đồng/ng ư ời/năm q ua đi ều tra khảo sát năm 2004 chiếm khoảng 5,47% (357 hộ, trong đó h ộ gia đ ình có thanh niên chi ếm khoảng 80%, khoảng 285 hộ). Đây c hính là v ấn đề g ây nhi ều sự quan tâm của Đảng ủy, UBDN ph ư ờng, m ặt trận tổ quốc v à các Đoàn th ể. V ới tỷ lệ tăng dân số tự nhi ên là 0,11 % trong khi đó t ỷ lệ tăng d ân s ố c ơ h ọc khoảng 4%. Do đặc điểm của ph ư ờng v à qu ận Tân Phú c h ủ yếu phát triển về c ơ c ấu kinh tế tiểu t h ủ công nghiệp, các c ơ sở sản x u ất nhỏ cũng nh ư các doanh nghiệp may mặc, tiểu thủ công nghiệp, lắp r áp hàng di ện tử, gia công h àng tiêu dùng nên thu hút đông đ ảo lao động t ừ các địa ph ương khác v ề đây sinh sống v à l ập nghiệp m à ph ần lớn l à t hanh niên. M ột b ộ phận những lao động n ày v ới những điều kiện thuận l ợi cũng nh ư ngh ề nghiệp bản thân n ên phát tri ển đ ư ợc. Bộ phận c òn l ại m ặc d ù có nhi ều nỗ lực nh ưng v ẫn ch ưa th ể hòa nh ập với cuộc sống, v ẫn c òn s ống trong t ình trạng ngh èo. Bên c ạnh đó, do ảnh h ư ởng củ a suy thoái kinh t ế, thiên tai l ũ lụt n ên các h ộ ngh èo có khuynh hư ớng n gày càng khó khăn hơn. Q ua th ống k ê c ủa Đo àn phương, t ổng số thanh ni ên hiện có của p hư ờng l à 11.077 thanh niên (đ ộ tuổi từ 16 đến 35 tuổi). Trong đó: - Thanh niên là h ọc sinh, sinh v iên: 5 .562 b ạn Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 16
 17. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo - Thanh niên là công ch ức, giáo vi ên: 1 .538 b ạn - Thanh niên l ực l ư ợng vũ trang: 2 85 b ạn. 5 68 b ạn. - Thanh niên là công nhân: - P h ần c òn lại l à lao đ ộng tự do: 3 .124 b ạn. - Thanh niên nh ập c ư chi ếm: 6 .313 b ạn 2.2 Th ực tr ạ ng: 2.2.1 Thự c tr ạ ng: Đ a s ố các hộ trong diện xóa đói giảm ngh èo đ ều l à nh ững hộ thiếu l ao đông, thi ếu ph ương ti ện lao động, hoặc có lao động nhung không có t ay ngh ề, một số hộ do gặp thi ên tai hỏa họan n ên c ũng lâm v ào c ảnh hộ n ghèo. Bên c ạnh đó, còn có nh ững h ộ mặc d ù có lao đ ộng, có nguồn vốn n hưng không bi ết cách l àm ăn nên dân d ần trở th ành h ộ ngh èo. C hính vì th ế, đo àn phư ờng th ư ờng xuyên ti ến h ành kh ảo sát các h ộ ngh èo này nh ằm t ìm ra gi ải pháp tối ư u nh ất, vận dụng v à tranh th ủ k ịp thời sự l ãnh đ ạo của Đ ảng ủy để thực hiện công tác xóa đói giảm n ghèo. + Ư u điểm: H ơn 05 năm k ể từ ng ày chia tách và thành l ập ph ư ờng, d ư ới sự l ãnh đ ạo của Đảng ủy, sự điều h ành c ủa UBND ph ương, vai tr ò t ổ chức t h ực hiện các cuộc vận động, các ch ương tr ình, k ế hoạch của Mặt t r ận tổ q u ốc v à các Đoàn th ể đối với việc góp phần xóa đói giảm ngh èo c ủa p hư ờng đ ã có nh ững chuyển biến tích cực. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đ ình c ó thanh niên vư ợt ngh èo có m ức thu nhập từ 12 triệu đồng/ng ư ời/năm t ừng b ư ớc tăng ( từ 285 hộ xuống còn 82 h ộ ). X ác đ ịnh đ ư ợc vai trò c ủa tổ chức Đo àn nên Đ ảng ủy ph ư ờng đ ã x ây d ựng nhiều nghị quyết về công tác thanh ni ên trên đ ịa b àn phư ờng t rong đó nh ấn mạnh đến mục ti êu h ỗ trợ thanh ni ên làm kinh t ế góp p h ần v ào m ục ti êu chung c ủa ph ư ờng l à xóa đói giảm ngh èo. Đo àn p hư ờng Phú Thọ H òa t ừng b ước xác định đ ư ợc vai tr ò, trách nhi ệm của t ổ ch ưc nên đ ã ti ến h ành th ực hiện nhiều kế hoạch, ch ương tr ình hành Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 17
 18. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo đ ộng chăm lo cho thanh ni ên mà đ ặc biệt l à giúp đ ỡ thanh ni ên làm kinh t ế hộ gia đ ình góp ph ần v ào m ục ti êu xóa đói g i ảm ngh èo c ủa ph ư ờng. T ừng đồng chí trong Ban chấp h ành Đoàn phư ờng, từng chi Đo àn đ ều xác định đ ư ợc mục ti êu và vai trò của Đo àn trong việc hỗ trợ thanh n iên l ập thân lập nghiệp, l àm kinh t ế gia đ ình góp ph ần nâng cao thu n h ập, thực hiện đ ư ợc mục ti êu x óa đói gi ảm ngh èo c ủa ph ư ờng; không n g ại khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho thanh ni ên l àm kinh t ế, giới thiệu việc l àm cho thanh niên. Đ a s ố các hộ gia đ ình có thanh niên đ ều tích cực l àm ăn, học nghề, siêng năng làm ăn nên t ừng b ư ớc có tăng thu nh ập, cải thiện đời sống g ia đ ình. V i ệc tiếp cận các nguồn vốn vay của nh à nư ớc, của ngân h àng c hính sách xã h ội thông qua các tổ chức Đo àn th ể m à c ụ thể l à Đoàn p hư ờng nhằm mục đích phát triển kinh tế hộ gia đ ình cá th ể, vay vốn h ọc tập, vay v ốn xuất khẩu lao động, vay vốn giải quyết việc l àm... d ễ d àng hơn, th ủ tục cho vay đ ơn gi ản. M ột vài s ố liệu thể hiện sự l ãnh đ ạo của Đảng ủy ph ường đối v ới Đo àn thanh niên trong vi ệc xóa đói giảm ngh èo tại ph ường : N ăm G i ới thiệu V ay v ốn học V ay v ốn l àm S ố hộ ngh èo v i ệc l àm t ập k inh t ế t rong đ ộ tuổi t hanh niên/h ộ n ghèo toàn p hư ờng 3 4 t ri ệu 2 005 46 TN 00 2 85/357 1 28 tri ệu 2 006 78 TN 00 2 21/315 8 95 t ri ệu 6 75 tri ệu 2 007 1 26 T N 1 84/278 1 .125 t ri ệu 1 .250 t ri ệu 2 008 1 48 T N 1 02/168 1 .250 t ri ệu 9 86 tri ệu 2 009 1 76 T N 8 2/142 Q ua nh ững số liệu trên cho ta th ấy Đo àn thanh niên ngày càng n h ận đ ư ợc nhiều sự quan tâm của Đảng ủy trong việc hỗ trợ thanh ni ên Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 18
 19. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo v ay v ốn l àm kinh t ế hộ gia đ ình; vay v ốn học tập, học nghề; vay vốn x u ất khẩu lao động cũng nh ư gi ới thiệu việ c làm t ại các công ty, xí n ghi ệp tr ên đ ịa b àn qu ận v à phư ờng. C hính vì có s ự quan tâm l ãnh ch ỉ đạo kịp thời cũng nh ư sự định h ư ớng trong các phong tr ào đ ồng h ành cùng thanh niên nên s ố l ư ợng hộ n ghèo c ủa ph ư ờng ng ày càng gi ảm, thể hiện tính nhân văn sâu s ắc của Đ ảng, của chính quyền, của Đo àn thanh niên trong việc chăm lo cho hộ n ghèo, th ực hiện nghị quyết của đại hội Đảng bộ ph ư ờng nhiệm kỳ XI ( 2005 - 2 010) + K huy ết điểm: C ó lúc, có giai đ ọan Đảng ủy ch ưa th ể hiện sự quan tâm đúng mức l ãnh đ ạo công tác th anh niên; vi ệc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh n ghi ệm thực hiện các chủ tr ương, ngh ị quyết của Đảng về công tác t hanh niên không thư ờng xuy ên, k ịp thời; công tác quy hoạch, đ ào t ạo, b ồi d ư ỡng v à s ử dụng cán bộ trẻ ch ưa th ực sự đ ư ợc coi trọng; ch ưa làm t ốt công tác phát triển Đảng trong thanh ni ên. Nhà nư ớc chậm thể chế h oá và tri ển khai thực hiện các chủ tr ương, ngh ị quyết của Đảng về c ông tác thanh niên; thi ếu những chính sách nhất quán, đồng bộ, lâu d ài đ ối với thanh ni ên; chưa có chính sách c ụ thể đ ể bồi d ư ỡng, đ ào t ạo, sử d ụng t ài năng tr ẻ. , việc thực hiện Chiến l ư ợc phát triển thanh ni ên còn h ạn chế. V i ệc đổi mới nội dung v à phương th ức hoạt động của Đo àn p hư ờng v à Ủ y ban Hội Li ên hi ệp Thanh ni ên phư ờng ch ưa theo k ịp sự p hát tri ển của t ình hình t hanh niên; kh ả năng chi phối v à ả nh h ư ởng của Đ oàn, H ội trong thanh ni ên chưa cao, t ỉ lệ tập hợp thanh ni ên th ấp, tính t iên phong; gương m ẫu của một số cán bộ Đo àn, h ội v à Đoàn viên, h ội v iên chưa cao. M ặt trận Tổ quốc, các Đo àn th ể ph ư ờng ch ưa ph ối hợp c h ặt chẽ giúp đỡ thanh ni ên làm kinh t ế gia đ ình. M ột bộ phận hộ gia đ ình thanh niên còn ỷ l ại, không chú tâm l àm ă n, ch ỉ trông đợi v à s ự hỗ trợ của nh à nư ớc, của các Đo àn th ể. Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 19
 20. Đ ề á n nâng cao ch ấ t ư ợ ng chương tr ình xóa đ ói gi ả m nghèo V ai trò lãnh đ ạo của Đảng đối với Đo àn trong vi ệc hỗ trợ thanh n iên làm kinh t ế góp phần xóa đói giảm ngh èo có lúc, có nơi còn ch ưa đ ư ợc thể hiện nhiều. T rình đ ộ học vấn v à chuyên môn c ủa thanh ni ên còn th ấp n ên r ất k hó khăng khi vào làm vi ệc tại các công ty, xí nghiệp đ òi h ỏi tr ình đ ộ c huyên môn. T ính ch ủ động, sáng tạo của than h niên chưa cao, chưa đáp ứ ng đ ư ợc nhu cầu CNH – H ĐH c ủa đất n ư ớc. Ở một v ài khu ph ố, vai tr ò c ủa chi Đo àn còn m ờ nhạt, ch ưa th ể h i ện đ ư ợc vai tr ò và trách nhi ệm của tổ chức Đo àn trong vi ệc đồng h ành c ùng thanh niên. 2.2.2 Nguyên nhân: V ề l ãnh, ch ỉ đạo v à đ i ều h ành đôi lúc c òn thi ếu tập trung, sự vận d ụng chủ tr ương chính sách c òn thi ếu sáng tạo, c òn ít bi ện pháp mang t ính đ ột phá v ì v ậy hiệu quả đạt đ ư ợc tr ên m ột số lĩnh vực ch ưa cao. M ột số chi bộ khu phố c òn ch ưa th ể hiện hết vai tr ò lãnh đ ạo của c hi b ộ Đ ảng đối chi Đo àn, chưa h ỗ trợ chi Đo àn th ực hiện các hoạt động đ ồng h ành cùng thanh niên. D o đ ịa b àn rộng, dân c ư đông, s ố l ư ợng thanh ni ên ngoài t ổ chức Đ oàn – H ội còn nhi ều. Trong khi đó công tác Đo àn và phong trào thanh n iên trên đ ịa b àn phư ờng c òn ch ưa đ ủ sức lan toả để tập hợp thanh ni ên v ào t ổ chức Đo àn - H ội. M ột bộ phận, cán bộ Đo àn trình đ ộ năng lực c òn h ạn chế, thiếu k inh nghi ệm, ch ưa làm h ết trách nhiệm đ ư ợc phân công l àm ả nh h ư ởng đ ến tiến độ, chất l ư ợng v à hi ệu quả thực hiện nhiệm vụ. Một s ố cán bộ l àm vi ệc ch ưa sâu, chưa sát v ới chi Đo àn, v ới thanh ni ên; làm vi ệc thi ên n ội bộ của tổ chức h ơn, giao khoán vi ệc cho chi Đo àn khu ph ố, tổ thanh n iên và thi ếu sự quan tâm giúp đỡ. Họ c viên : T r ần V ăn Ng ạ n , l ớp K 28 T rang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2